Арга барил

Local Level Participatory Planning Approach (LLPPA) [Этиоп]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2389 - Этиоп

Бүрэн гүйцэд байдал: 83%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Swiss Agency for Development and Cooperation (DEZA / COSUDE / DDC / SDC) - Switzerland

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Terrasses en banquettes Konso
technologies

Terrasses en banquettes Konso [Этиоп]

Un talus en pierres selon les courbes du niveau en nivelant progressivement la terre entre deux niveaux afin de contrôler l'érosion du sol.

 • Цуглуулсан этгээд: Daniel Danano

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

It is food for work based participatory approach, by which the land users takes part in all stages of conservation planning, implementation and evaluation.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: The overall purpose of the approach is to achieve better SWC through promotion of participation, Awarness creation, better organization and better planning. The specific objective of the approach is to provide solutions for Top down approach, to achieve better quality work, to achieve better participation, to achieve better planning, implementation, monitoring and evaluation.

Methods: There are different methods involved in the approach, to mention some: Wealth ranking, Vulnerability assessment and mapping.

Stages of implementation: The stages of implementations are planning, implenentation, monitoring and evaluation.

Role of stakeholders: The roles of the participants are sharing their views and opinions on the resources management and they contribute the full labour required for the activities.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Этиоп

Улс/аймаг/сум:

SNNPR

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1978

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused on SLM only

Facilitate better achievments of SWC through promotion of participation, awarness creation, better organization, training skill upgrading and better planing

The SLM Approach addressed the following problems: Topdown approach, poor participation and integration, poor planning, low quality of conservation activities and low level of awareness

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

Low level of awarness, cultural taboos and poor participation (especially for women)

Treatment through the SLM Approach: Awarness creation activities have been promoted using different methods

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Lack of budget (for ttraining and petty cash)

Treatment through the SLM Approach: By project funding and through income generating activities

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Хазаарлалт

Office and staff shortage

Treatment through the SLM Approach: Enough staff should be recurited and offices should be constructed

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Хазаарлалт

Absence of policies on the appropraite use of natural resources

Treatment through the SLM Approach: Proper polcy formulation

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

Shortage of skilled manpower and absence of educated farmer

Treatment through the SLM Approach: Short and long term training

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Working land users were mainly men (The conservation activities like Bench Terraces are considered heavly and labourious and mainly done by men whereas nursery activities are equally divided)

Local traditional men are considered as hard worker and labourious SWC activities are mainly done by men. Tedious works like bench terraces, ridge and basin etc. are mainly done by men. Less tedious activities like pitting, potting and planting are done by women and men equally. Farmers with very small land holdings participate during general LLPPA meetings

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

Ministry of Agriculture

 • Олон улсын байгууллага

WFP (World Food Programme)

Хэрэв хэд хэдэн оролцогч талууд оролцсон бол голлох төлөөлөгчийг зааж өгнө үү:

The National and international SWC specialists together modified the minimum planning approach to LLPPA

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт интерактив Mainly:LLPPA; partly: public meetings
Төлөвлөгөө интерактив Mainly: LLPPA; partly: public meetings
Хэрэгжилт Гадаад дэмжлэг responsibility for major steps
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй
Research үгүй

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Organogram

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр, голчлон газар ашиглагчид
Тайлбар :

consultative

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. consultative

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • SWC specialists
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • фермерээс -фермер
Хамрагдсан сэвдүүд:

Planning, skill upgrading and technical training on SWC

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

1) Advisory service was carried out through: government's existing extension system; Extension staff: mainly government employees

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; in relation to SWC the extension is weak and it is crop biased

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, дунд зэрэг
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • Санхүүгийн
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were ad hoc monitored through observations

technical aspects were regular monitored through measurements

socio-cultural aspects were ad hoc monitored through observations

area treated aspects were monitored through observations

no. of land users involved aspects were monitored through measurements

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: As a result of monitoring and evaluation the quality of work improved. Exotic SWC techniques which fits to the local conditions has been incorporated.

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international (UN-FFW Ethiopia): 70.0%; government (national Ethiopian Government): 30.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд хэсэгчлэн санхүүждэг Hand tools
 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Үр, үрсэлгээ хэсэгчлэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • хоол хүнсээр ажилладаг

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

modified the traditional one to fit into the modern ones.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тодорхойгүй

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Better acess to decision making (How to sustain/ enhance this strength: By empowering)
Skill upgrading (How to sustain/ enhance this strength: more training)
FFW incentive
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Participatory nature (How to sustain/ enhance this strength: By further empowering the local community)
Capacity builiding efforts (How to sustain/ enhance this strength: By giving more training and skill upgrading)
Awarness raising (How to sustain/ enhance this strength: By giving more training and skill upgrading)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
FFW orientation Gradually decreasing the food aid by increasing the productivity and self help activities

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд