Арга барил

Project of check-dam for land [Хятад ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

淤地坝工程

approaches_2450 - Хятад

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Northwest A&F University (NWAFU) - Хятад

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Check dam for land
technologies

Check dam for land [Хятад ]

Check dam for land is a structural SLM practice that is constructed in the valley of a watershed in order to slow down the runoff and increase sedimentation. After this, the land quality of the controlling area will increase because soil and water conditions in this place are improved.

 • Цуглуулсан этгээд: Fei WANG

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Approach of check dam for land is a kind of soil and water conservation activity to reduce the sediment discharge and improve the agricultural condition through building a dam across the valley in order to silt the sediment from upstream untill it convert to land with few soil erosion and flash floods.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: The aims of this approach are to reduce sediment discharge of the rivers and to create cropland in the valley. A wall across the valley is built to hold up the muddy flash flood and to slow down the runoff and to silt the sediment. The water in the check dam could be used as waterbody or discharge as clear water. The local farmers and governments want to improve the agricultural condition in the valley near to village and select the check dam for land.

Methods: Normally the farmers and the local experts judge the feasibility of the technology firstly and then apply the support of local government. The construction should be finished by group (village) with labour input combining with finicial support outside.

Stages of implementation: The first stage to implenment this technology is to call on the local farmers with benefits show of such technologies. Then, an application should be submitted to local gevernment. After getting the support, the construction begin.

Role of stakeholders: The local farmers, experts and local government are main participants in this approach.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Хятад

Улс/аймаг/сум:

Shaanxi Province

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Baota County, Yan'an City

Тайлбар:

The total area with different measures is almost 2000 km2 . Yanhe River is a first class branch of Yellow River, China. The average channel slope is 3.26‰, and the area of whole basin is 7,687 km2. It is situated in the semi-arid North Temperate Zone with an average annual precipitation varying from 500 to 550 mm, and an average annual air temperature ranging from 8.5 to 11.4℃. It is in hilly gull

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

18

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

16

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Structural practices; crop land; reduction of sediment load downstream)

1. it reduces the sediment load of the downstream or main river. 2. it improves the agricultural condition through the gain of new cropland in the valleys; 3. it reduces the soil erosion of gullies by down-cutting erosion; 4. it to reduces the gravity erosion or collapse of slopes because the land would increase the stability of slopes. 5. it designs the check dam well and search funds in order to construct the check dam.

The SLM Approach addressed the following problems: The problems include: lack of flat areas for crop production, high soil erosion on the slopes, poverty induced by low production, requirement of sediment control , lack of cash, and so on.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

the input for a check dam is high for small households and villages

Treatment through the SLM Approach: financial support from outside such as local or central governemnt, or the management organization of water basin.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: The approach has many advantages for the different stakeholders. The existing land ownship, land user rights and water rights could help the approach implementation.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

A huge flood would destroy the dam

Treatment through the SLM Approach: To improve the quality which is depending on calculation of the possibility of flood and during extrem storms the control area of the dam.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Some check dams were implemented by villagers, before

The land area of local farmers is very small, and the decision at the village level should be decided by the group.

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

The geologist designs the site of engineering, the hydyologist designs the ability of dam according the strom records and landform of the basin; the civil engineers design the number of engineers.

They can evaluate the properity of check dam for land and design it

 • Орон нутгийн захиргаа

The departments with certification to implement

They decide the planning of soil and water conservation.

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

By politicians / leaders

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн the local farmers and village head involved normally. They could build the check dam before but they submit the proposal for the building now.
Төлөвлөгөө Гадаад дэмжлэг the experts in hydrology, soil erosion, landform involved. They survey, calculate and design the check dam.
Хэрэгжилт интерактив
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй
Research үгүй

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Organization Chart of check dam land.

Зохиогч :

Wang Fei (Yangling, China)

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • улс төрчид / удирдагчид
Тайлбар :

the high input is mainly from the government. Specialist also play a very important role in decision making.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users. the specialists are the conductor according the natural condition and the requirement of the land users.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • хээрийн ажилтан / зөвлөх
Сургалтын хэлбэр :
 • үзүүлэнгийн талбай
 • Олон нийтийн уулзалт

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
 • Тогтмол төвд
Тодорхойлолт / тайлбар:

Consultation and Discussion; Key elements: Determine and classify the questions and problems of the project, Analysis the problems and discussion it wth the relative experts, Explain the whole condition of the project to the participants; it is not so difficult in the Loess Plateau because the local farmers are familiar with the check dam for land more or less.

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; the technology is not new in the Yan River Basin

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, бага
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү:

To show the benefits and process of construction for local farmers.

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Professional is necessary in measure and design.

economic / production aspects were regular monitored by project staff, land users through observations; indicators: To know the benefit of project

economic / production aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: To monitor sometime.

no. of land users involved aspects were regular monitored by government through measurements; indicators: To know how many people participating

management of Approach aspects were regular monitored by government through measurements; indicators: To manage the whole project

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: the safety of the dam should be checked after flood season in order that the check dam management can be adapted to changing risks.

There were several changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: the sediment from slopes decreased recently, the drainage channel changed to lower level since the stage of designing.

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Эдийн засаг/ зах зээл
 • Экологи
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

The experts should know the important parameters of the technology for improved designing. The researchers also need to judge and evaluate the permission and support of the project based on the econonic and ecological impacts.

Research was carried out both on station and on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • < 2,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: government (the input is mainly from government): 90.0%; local community / land user(s) (labour work input): 10.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол дэмжлэгийн төрөл(үүд), нөхцөл, болон нийлүүлэгч(чид) бичнэ үү:

by state

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
машин төхөөрөмж Бүрэн санхүүждэг by government
 • Барилга байгууламж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Чулуу Бүрэн санхүүждэг loess around the site of the dam
Тайлбар:

The labor input is necessary and some time they can get money from government or other families have no time to participate the construction.

The tools of farmers is very simple.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

1. the land in the valley is prone to incision by flash flood, the check dam could prevent the erosion; 2. crop land is very useful for the local farmers because of its good condition of soil properities, the local farmers paid more attention to protect this land;3. the ability of production is hig

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

agricultural condition improved so that the yield, income and spare time increases. There are no special changes on gender, age and ethnicity induced by this approach.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The problem is unlikely to be overcome in the near future. The approach has been approved that the ability of anti-flooding is high. The possible extream storm is out of the consideration till now.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

the Ministry of Water Resources of China developed a project for check dam engineering land based on its the integrated functions. The local government and land users (local farmers) also try to find financial support for this project.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Stable and high yield, and the relative labor input, of check-dam land could improve livihoods and human well-being; 2. In general cropland land is limited in such an area

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Stable and high yield, and the relative labor input, of check-dam land could improve livihoods and human well-being; 2. In general cropland land is limited in such an area

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

the yield of the check dam land is stable and high

 • Ажлын ачаалал бууруулсан

the labour work less when getting the same food

 • well-being and livelihoods improvement

the output of labour is higher

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тодорхойгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

the finicial support of local farmers is limited that makes it impossible to continue, but if the economic condition improved, they might build the check dam for cropland reclamation by themselves.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Could get the finicial from government (How to sustain/ enhance this strength: Continue to support the construction at the suitable place)
To create 'good' land for themselves (How to sustain/ enhance this strength: Share the land fairly)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Make more people know its benefits (How to sustain/ enhance this strength: Show the integrated impacts of project )
Professional design (How to sustain/ enhance this strength: To improve the quanlity of project through field survey and calculation. )
to organize the local farmers working together (How to sustain/ enhance this strength: Plan and make the local farmers to know they can share fairly within the local farmers. )

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
very few, sometimes the are is temporary flooded drainage of the flash water on time
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
change of landform can not be overcome
The farmer does not plan to build check dam for land with their own invest New approach is necessary for some farmers or small farmer group to implenment project themselves

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Experiment and Practice of Check Dam Land, Zheng Baoming, Wang Xiao, Tianyonghong, Shangguomei, Mu Zhenlian. 2004

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Yellow River Conservancy Press【YRCP】

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Effect of soil-retaining dams on flood and sediment reduction in middle reaches of Yellow River. Ran Dachuan, Luo Quanhua, Liu Bin, Wang Hong. 2004

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING ,2004, (5)

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Regional Impact of Human Activities on Soil and Water Losses. Wang Fei. PhD thesis, 2004

URL:

http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?DBName=CDFD2004&FileName=2004124106.nh

Модулууд