Арга барил

Community development appraoch [Уганда]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Okulakulanya Ebitundu (Luganda).

approaches_2473 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Kiyingi Jamil

Rakai District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Kategga Matia

Rakai District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mutagubya Joseph

Rakai District

Уганда

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Kabale District Local Government (Kabale District Local Government) - Уганда
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Rakai District - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

06/05/2013

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Ficus Natalensis Agroforestry System
technologies

Ficus Natalensis Agroforestry System [Уганда]

Ficus natalensis based agroforestry system protects crops on windy hill slopes facing Lake Victoria and reduce runoff towards the meandering Kagera River Valley.

 • Цуглуулсан этгээд: Wilson Bamwerinde

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

The approach involves the community and other development partners identifying opportunities, challenges and appropriate solutions through collective action.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: To mobilize community members work together to find solution to community problems like environmental degradation , hunger and others with assistance of development partners.
To mobilize community resources to help in solving community problems e.g. labor, water. etc.

Methods: Community meeting between community leaders and SLM specialists.
Music , dance and drama to sensitize communities on sustainable land management.
Poster and IEC materials to sensitize farmers.
Hands on methods where farmers and other community members learnt by doing.

Stages of implementation: Initiation stage: This involved orientation meeting with community member & leaders to orient them about the project and roles of stakeholders.
Implementation stage; Each stakeholder carried out his/her role. This involved active participation /hand on of the farmers /land users.

Role of stakeholders: Community leaders ; Their role was mobilization of land users.
Farmers/land users: Participation in the implementation of the technology .Resource mobilization (local resources).
SLM Specialists (VI-Agroforestry): Provision of technical advice and information .Decision making, and making IEC materials.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Rakai

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2003

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2008

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Household income, increased production )

To mobilize land users /community members to find a solution to community problems using community resources.
To sensitize communities on sustainable land management and environmental conservation.

The SLM Approach addressed the following problems: The problems include environmental degradation caused by deforestation . Low agricultural production , inadequate wood fuel.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Inadequate resources to purchase seedlings & tools by the land users

Treatment through the SLM Approach: Local resource mobilization by land users

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately helped the approach implementation: The individual ownership of the land moderately help the approach as it made decision making easy.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Kijonjo parish -Kasasa Sub-county Rakai district

Both men and women, also the PWDs , widows, and orphans. Poor and average income.

 • Олон улсын байгууллага

VI-Agro-forestry

Хэрэв хэд хэдэн оролцогч талууд оролцсон бол голлох төлөөлөгчийг зааж өгнө үү:

The international specialists (VI-Agro forestry staff) designed the approach

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт интерактив Local leaders mobilized land users. SLM Specialists sensitized land users & their leaders on SLM .
Төлөвлөгөө интерактив Land users were involved in information sharing. SLM Specialists provided technical guidance.
Хэрэгжилт интерактив SLM Specialists gave technical advice to land users who were involved in active implementation of the project.
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив The SLM Specialists were involved in M&E in consultation with land users.
Research үгүй No research was conducted.

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр, голчлон газар ашиглагчид
Тайлбар :

The decision on the SLM technology choice was made by land users under the guidance of SLM specialists.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users. The decision on the method of implementing the SLM technology was largely made by SLM specialists in consultation of the land users and their leaders.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • Village leaders.
Хэрэв шаардлагатай бол хүйс, нас, яс үндэс, гэх мэт. нэмнэ үү:

The training involved both men and women of working age.

Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • фермерээс -фермер
Хамрагдсан сэвдүүд:

Agroforestry and its significance in conservation, Climate change , Afforestation.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Extension; Key elements: Technical advice. , Community empowerment.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; There is not enough advisory services to contribute to sustainable land conservation activities . There is one extension staff for each sub county who is not facilitated to visit the farmers.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, дунд зэрэг
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү:

Village leaders.

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Goals and objectives

economic / production aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: increased output and household income.

no. of land users involved aspects were ad hoc monitored by land users through observations; indicators: No. of male and female involved.

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Yes there were few changes in the approach .e.g.. the consultations of land users in planning and monitoring of the SLM approach.

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 10,000-100,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international non-government (VI-Agroforestry): 40.0%; local government (district, county, municipality, village etc) (Village councils): 5.0%; local community / land user(s) (Farmers): 55.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Бусад
Бусад (тодорхойлно уу) Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Software activities like trainings
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бэлэн мөнгөөр төлдөг
Тайлбар:

Casual laborers paid in cash on a salary basis.

The SLM Specialists only financed software activities like trainings.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

There was improvement in SLM like increased vegetation cover, increased afforestation, and reduction of soil erosion & deforestation.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

PWDs and orphans improved availability of food and other basic needs.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The ownership /land user and water user rights had insignificant hindrance to the implementation of the technology.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Land users in Kasasa & Kakuuto sub counties , about 50% of land users in the sub counties have gradually adopted the approach.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

There was incomes of the people s moderate improvement in the household incomes of the people. There was also improved food security among households.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The approach helped to reduce the poverty levels by improving the household incomes, and food among various land users.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • Ашиг нэмэгдсэн (боломж), зардал-үр ашгийн харьцаа сайжирсан

increased production & income.

 • Байгаль орчны ухамсар

Deforestation causes shortage of fuel.

 • well-being and livelihoods improvement

Improved household incomes.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм
Хэрэв тийм бол яаж гэдгийг тайлбарлана уу:

Through community and farmers groups, and through community resource mobilization.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The approach encourages involvement of farmers and other land users (How to sustain/ enhance this strength: Increased involvement of farmers /land users in all stages of projects. )
The approach units the land user towards fighting community problems. (How to sustain/ enhance this strength: Deployment of more extension and advisory officers to work with land users. )
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It enhances peoples participation. (How to sustain/ enhance this strength: Increased active participation of land users in all stages of the project. )
The approach encourages community resource mobilization. (How to sustain/ enhance this strength: Supplementing community resources with external support and subsidies. )
The approach encourages capacity building of land users. (How to sustain/ enhance this strength: Farmer field schools to enhance participatory learning that will lead to project sustainability. )

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Inadequate external support for SLM activities. Provide adequate external support to supplement local resources to enhance SLM activities.
Inadequate training and awareness of SLM activities. More training and awareness creation on SLM activities through IEC materials like posters.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The approach did not involve external support & subsidies to enhance local resources. Providing subsidies & external support to enhance local community resources.
The training was short and had little lasting impact to SLM land users. Setting up farmer field schools to provide participatory learning to land users.
The approach dis not involve research on various aspects of the approach and technology. Conduct research before implementation of the project.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Rakai District Developement Plan 2010-2013 Rakai District Statistical Report 2009Natural Resources Evironmentaal Action Plan

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Rakai District Statistical Report 2009

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Natural Resources Environmental Action Plan

Модулууд