Арга барил

Peer farmers as a village resource person for scaling Climate-Smart Agriculture (CSA) Practices [Уганда]

Lawang Lupur (Rwot Kweri)

approaches_3323 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

Газар ашиглагч :

Odong Kilama

0777229172

Farmer

Laliya, Agung, Akaka Sub-county

Уганда

Sunday Micheal

+256782139465

Farmer

gweno twom south, Nwoya village, Alero sub county, Nwoya District

Уганда

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Uganda Landcare Network (ULN) - Uganda

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/12/2017

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

A prosocial behavior approach, where a peer farmer identified by other local farmers is trained on a technology and then used as a trainer for the fellow farmers (farmer group or neighbors).

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Adoption of sustainable agricultural practices requires an in-depth understanding of the implementation, sustainability and the opportunity cost involved. Empowered local resource persons known as peer farmers are used by the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) and International Institute of Tropical Agriculture (IITA) in Northern Uganda as channels to ensure that farmers understand the importance and implementation of Climate Smart Agricultural (CSA) Practices such as using conservation farming (CF) permanent basins.
A peer farmer in this case is a local community member whom the farmers identify as a potential trainer, very cooperative and, if trained would be willing to share the knowledge with other farmers in that community. After training the peer farmers, an incentive is promised to them based on their performance over time. This incentive is a commodity that is very cheap, but valuable, and not usually a farm input. In this case weighing scale was used as an incentive.
The peer farmer then uses all available methods and channels to pass on to the knowledge to other folks. The acquired knowledge and skills are usually shared through community meetings, religious gatherings, market places and so on.
The process of implementing this approach includes: Identifying the place of implementation, working with the farmers to identify a potential peer farmer, training the peer farmer, the peer farmer training other farmers over time and monitoring the progress of knowledge spill over. Stakeholders involved: Field staff - Work with farmers to identify and train peers, monitor activities; local leaders - organize community members; peer farmer - attend training, train other farmers.
This method is cheap, farmers identify someone with fairly good pro-social behavior, and farmers would be willing to learn from their own village member.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Nwoya District

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Alero Sub-county

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2015

Хэрэв арга барилыг хэрэгжүүлэх жил тодорхойгүй бол ойролцоогоор эхлэх огноог зааж өгнө үү :

<10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

Promoting adoption of Climate-Smart Agriculture through prosocial behaviour

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Идэвхижүүлэх

traditional relations among local communities

 • Хазаарлалт

limited cooperation among some communities

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Идэвхижүүлэх

Agricultural Advisory services in the country, more NGOs operating in the agricultural sector

талуудыг хамтын ажиллагаа/зохицуулалт
 • Идэвхижүүлэх

Participatory involvement of all the stakeholders in the agricultural sector

Бодлогууд
 • Идэвхижүүлэх

PMA-Plan for Modernisation of Agriculture, a Government policy aimed at ensuring adoption of modern farming technologies.
Policy Action on climate change adaptation
Vision 2040 - A government policy aims at transforming Uganda's agriculture from subsistence to commercial farming.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Идэвхижүүлэх

Trainings from different agencies

 • Хазаарлалт

costs to fund the training of peer farmers

зах зээл (материал худалдан авах, бүтээгдэхүүн борлуулах), үнэ
 • Идэвхижүүлэх

high demands for food produce and favorable market prices with good roads

 • Хазаарлалт

middle men cheat poor farmers

ажлын багтаамж, хүн хүчний нөөц бололцоо
 • Идэвхижүүлэх

use local people at their own times

 • Хазаарлалт

illiteracy

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

farmers and local leaders

implement the technology

 • олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд

farmer groups

used as a channel

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

extension workers

train on the SLM technologies

 • Судлаачид

CIAT/IITA

Assess the degree of resilience

 • Олон улсын байгууллага

CIAT/IITA

funding research activities

Хэрэв хэд хэдэн оролцогч талууд оролцсон бол голлох төлөөлөгчийг зааж өгнө үү:

CIAT

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт Гадаад дэмжлэг CIAT project promoting food security and farming systems resilience in East Africa through wide-scale adoption of climate smart agriculture. The project is implemented in Nwoya district, designed by CIAT and funded by IFAD.
Төлөвлөгөө Гадаад дэмжлэг CIAT/IITA: IITA became partner organisation for the project. Staffing was done through IITA, implemented in collaboration with IITA Uganda.
Хэрэгжилт интерактив CIAT, IITA, Local government, National Agricultural Research Organisation, ZOA, Farmers, Extension agents
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив Participatory monitoring and evaluation involving all parties through farmers field days

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

detailed chart showing the different planyers in the approach

Зохиогч :

Amale Balla Sunday

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • оролцооны зарчмын хэсэг болох бүх холбогдох талууд
Шийдвэрийг юунд үндэслэн гаргасан:
 • ГТМ-ийн мэдлэгийг баримтжуулалтын үнэлгээ (нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах)
 • Судалгааны үр дүн, ололтууд

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Хэрэв шаардлагатай бол хүйс, нас, яс үндэс, гэх мэт. нэмнэ үү:

adults

Сургалтын хэлбэр :
 • Олон нийтийн уулзалт

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

planned visits to peer farmers fields to observe what they are doing and advising them accordingly.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, бага
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Байгууллага, үүрэг, хариуцлага, гишүүд гэх мэтийг тайлбарлах:

local farmer groups

Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол энэ баримт бичиг нь мониторинг, үнэлгээнд ашиглагдахаар зориулагдсан уу?

Үгүй

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Социологи
 • Эдийн засаг/ зах зээл
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

CIAT/IITA Research in Northern Uganda under the project; Promoting food security and farming systems resilience in East Africa through wide scale adoption of climate smart Agriculture (CSA)

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 2,000-10,000

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Үгүй

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • үгүй
 
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

5.5 Бусад урамшуулал, хэрэгсэл

ГТМ-ийн технологийг хэрэгжилтийг дэмжихэд ашигласан бусад урамшуулал, хэрэгсэл байсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

weighing scale for best performers

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь орон нутгийн газар ашиглагчдыг чадваржуулах, оролцогч талуудын оролцоог сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

yes, improved group work

Арга барил нь нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах боломж олгосон уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

decision made by community members

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

incentive driven

Арга барил нь ГТМ-ийн зардал хэмнэсэн хэрэгжилт, зохицуулалтыг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

farmers working with each other

Арга барил нь ГТМ-ийн хэрэгжилтийн санхүүгийн эх үүсвэрийн хүртээмжийг сайжруулах / эргэлтэнд оруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

promoted group work but directed towards technology transfer

Арга барил нь ГТМ хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчдын мэдлэг, чадварыг сайжруулахад хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

new technologies

Энэ арга барил бусад сонирхогч талуудын мэдлэг, чадавхийг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

mostly farmers involved

Арга барил нь оролцогч талуудын хооронд институци, хамтын ажиллагааг бий болгож, бэхжүүлсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

different stakeholders participated

Энэ арга барил зөрчилдөөнийг багасгасан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

improved social relations

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

did not focus on well off farmers, just anyone whom the community thinks has the potential to train local members

Арга барил нь жендэрийн тэгш байдлыг сайжруулж, эмэгтэйчүүд, охидыг чадавхжуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

50% of trainers were women and at the end they performed better than the men trainers

Арга барил нь газар ашиглагч залуучууд / дараагийн үеийн хүмүүсийг ГТМ-д оролцохыг хөхүүлэн дэмжсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

ensure transfer to local people

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Арга барил нь чанаржуулсан шим тэжээл/ хүнсний аюулгүй байдалд хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

much higher increase in production

Арга барил нь зах зээлийн хүртээмжийг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

good quality products

Арга барил нь ус, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг сайжруулахад хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

farm based

Арга барил нь эрчим хүчний эх үүсвэр/ илүү тогтвортой ашиглалтад хүргэх үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

farm based

Арга барил нь газар ашиглагчид уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг дээшлүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой гамшгийг бууруулах чадавхийг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Арга барил нь хөдөлмөр эрхлэлт, орлогын боломжид хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

to trainers of peer farmers

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

reduced crop failure since farmers learnt better water conservation methods

 • Ашиг нэмэгдсэн (боломж), зардал-үр ашгийн харьцаа сайжирсан

higher yields with lower investments

 • Газрын доройтол буурсан

reduced erosion and surface flow

 • Гамшигийн эрсдэл буурсан

crops do not fail during dry spells

 • Ажлын ачаалал бууруулсан

performed once every 3 years, no need for irrigation

 • нэр хүнд, нийгмийн дарамт / нийгмийн холбоо

working and training each other

 • Сүлжээ/ бүлэг төсөл/ хөдөлгөөнд гишүүнээр элсүүлэх

local group driven approach

 • Байгаль орчны ухамсар

farmers learnt how important it is to conserve soils

 • ГТМ-ийн мэдлэг, туршлага дээшилсэн

through trainings and social group work

 • гоо зүйн сайжруулалт

good quality product

 • зөрчилдөөнийг бууруулах

good community relations

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм
Хэрэв тийм бол яаж гэдгийг тайлбарлана уу:

The knowledge becomes local to the farmers; observes direct benefits whitin the shortest time of implementation, learn other things from neighbors without need for any motivation

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
farmers can easily learn from each other
peer trains farmers within their local environment
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
All available methods of passing information about the technologies are at the peer farmers disposal eg. market points, church, group meetings, tribal gatherings
farmers use their local language to teach/demonstrate to each other

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
difficult to train peer farmers use practicals
peer farmers may not retain all the knowledge about the technology use charts/pictures
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
costly to organise trainings for peers use local education facilities such as schools for training peer farmers

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

2

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

3

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

1

Модулууд