Арга барил

Projet de développement des zones montagneuses du Nord Ouest Tunisien. [Тунис]

PDZMNO

approaches_3723 - Тунис

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Khemiri Hichem

Office de Développement Sylvo Pastorale de Nord Ouest (ODESYPANO)

Тунис

ГТМ мэргэжилтэн :

Messaoudi Ezzine

Office de Développement Sylvo Pastorale de Nord Ouest (ODESYPANO)

Avenue de l'Environnement - 9000 Bejà

Тунис

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (ODESYPANO) - Тунис

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Le projet de développement des zones montagneuses de Nord Ouest Tunisien est mis en oeuvre par l'Office de développement sylvo-pastoral de Nord Ouest en adoptant une approche participative et intégrée afin de promouvoir le développement socio-économique et agro-écologique des zones montagneuses.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Le projet de développement des zones montagneuses du Nord Ouest Tunisien est mise en œuvre par l'Office de développement sylvo-pastoral du Nord Ouest en adoptant une approche participative et intégré afin de promouvoir le développement socio- économique et agro-écologique des zones montagneuses.
Dans un environnement menacé par l'érosion, l'agroforesterie était adoptée comme une alternative qui a double rôles:
- Protection et fixation des sols.
- Production des espèces adaptées aux conditions édaphiques et climatiques de la région qui permet aux exploitants de diversifier leurs revenues.
L'approche consiste en une sensibilisation de la population de l'importance de l'espèce agroforestière, un diagnostic participatif, suivi d'une étude de faisabilité technique, sociale et économique. Ainsi que la participation de la population dans le suivi de la réalisation matérialisé par un contrat programme annuelle et une évaluation participative.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тунис

Улс/аймаг/сум:

Thibar - Béjà

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1987

Хэрэв арга барилыг хэрэгжүүлэх жил тодорхойгүй бол ойролцоогоор эхлэх огноог зааж өгнө үү :

10-50 жилийн өмнө

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

Faire participer la population dans le processus de la prise de décision.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Идэвхижүүлэх

Participation aux choix.

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Идэвхижүүлэх

Action participative.

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Идэвхижүүлэх

Possibilité de regrouper les oléiculteurs.

талуудыг хамтын ажиллагаа/зохицуулалт
 • Идэвхижүүлэх

Plus d'intervenants (partenariat).

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

Terrain plus valorisé et propriété plus claire.

Бодлогууд
 • Идэвхижүүлэх

Fixation des bénéficiaires sur lieu et démocratie locale.

Газрын засаглал (шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх, шаардлага)
 • Идэвхижүүлэх

Surtout dans les terrains en division, prise de décisions.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Идэвхижүүлэх

Implication de la population aux choix stratégiques.

зах зээл (материал худалдан авах, бүтээгдэхүүн борлуулах), үнэ
 • Идэвхижүүлэх

Diversification des revenus.

ажлын багтаамж, хүн хүчний нөөц бололцоо
 • Идэвхижүүлэх

Valorisation de la main d'oeuvre.

Бусад
 • Идэвхижүүлэх

La protection des terres contre l'érosion.

Бусад
 • Идэвхижүүлэх

Sensibilisation de la population pour une meilleur protection des resources naturels.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Population.

 • олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд

Comités de développement, groupements ruraux.

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

Équipe pluri-disciplinaires.

 • Судлаачид

Conventions de recherche.

 • Багш/ сурагч/ оюутан

PFE et Master.

 • ТББ
 • Хувийн хэвшил
 • Орон нутгийн захиргаа
 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
 • Олон улсын байгууллага

Bailleurs de fonds (Banque mondiale).

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй C'était l'approche interventionnelle.
Төлөвлөгөө интерактив Élaboration de plan de développement communautaire.
Хэрэгжилт интерактив Participation, contrat programme annuel.
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив Évaluation participative.

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

PDC: Projet Développement Communautaire.
CR: Communité Rurale.

Зохиогч :

ODESYPANO

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • оролцооны зарчмын хэсэг болох бүх холбогдох талууд
Тайлбар :

Besoin exprimé par la population et choix confirmé par les techniciens.

Шийдвэрийг юунд үндэслэн гаргасан:
 • ГТМ-ийн мэдлэгийг баримтжуулалтын үнэлгээ (нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах)

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • хээрийн ажилтан / зөвлөх
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай
 • Олон нийтийн уулзалт
Хамрагдсан сэвдүүд:

Les techniques du communication, gestion des conflits...

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
 • Тогтмол төвд
Тодорхойлолт / тайлбар:

L'approche conseil (conseil de proximité).

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, маш их
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
 • Бүс нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү:

Matériel rouleau, matériel informatique.

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол энэ баримт бичиг нь мониторинг, үнэлгээнд ашиглагдахаар зориулагдсан уу?

Үгүй

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Социологи
 • Экологи
 • Технологи
 • socio-économique.

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 10,000-100,000

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол дэмжлэгийн төрөл(үүд), нөхцөл, болон нийлүүлэгч(чид) бичнэ үү:

Prise en charge du projet des différentes dépenses relative à la base en oeuvre de la technologie (trouaison, plants, frais de plantation, confection des cuvettes et irrigation).
Actuellement, le projet ne fournit que les plants et les autres dépenses prises en charge par les bénéficiares.

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

5.5 Бусад урамшуулал, хэрэгсэл

ГТМ-ийн технологийг хэрэгжилтийг дэмжихэд ашигласан бусад урамшуулал, хэрэгсэл байсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь орон нутгийн газар ашиглагчдыг чадваржуулах, оролцогч талуудын оролцоог сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Le bénéficiaire est devenu participatif.

Арга барил нь нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах боломж олгосон уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Le choix est concerté.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Rassenti d'utilité de la technologie en terme de production.

Plus qu'un intervenant pour la technologie.

Арга барил нь ГТМ хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчдын мэдлэг, чадварыг сайжруулахад хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Devenu conscient du role protective de la technologie.

Энэ арга барил бусад сонирхогч талуудын мэдлэг, чадавхийг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Des travaux de recherche ont renforcé les connaissances en GDT.

Арга барил нь оролцогч талуудын хооронд институци, хамтын ажиллагааг бий болгож, бэхжүүлсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Échange d'informations aux bénéficaires.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Source de revenu importante et espèce stratégique.

Арга барил нь чанаржуулсан шим тэжээл/ хүнсний аюулгүй байдалд хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Amélioration des revenus familiaux.

Occupation de la main d'oeuvre familiale.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • Газрын доройтол буурсан

Terrains de plantation dans les sites à haut risque d'érosion.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм
Хэрэв тийм бол яаж гэдгийг тайлбарлана уу:

Les bénéficiares de la technologie ont participé ä des sessions de formation en méthodologie d'agroforesterie.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Participation - Transparence - Équité - Décision concerté - choix concerté.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Modèle pour un développement durable.
Permet la perrénisation des acquis.
Renforcé les capacités techniques et méthodologiques des équipes multi-disciplinaires.
Conscience des agents et des exploitants de la nécissité de faire des choix concertés.

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Beaucoup des vas et viens et des réunions. Diminuer les étapes de l'approche.
Le travail en équipe et parfois source de conflit d'interet. Nécéssité de commencer par l'organisation de la population.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Lourde méthodologie. Comprimer certains étapes.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

Plusieurs spécialistes de l'ODESYPANO.

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Approche du Développement Rural et Participatif dans le Nord-Ouest Tunisien: Mise en Œuvre et Enseignements

URL:

http://newmedit.iamb.it/share/img_new_medit_articoli/297_17barhoumi.pdf

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Bilan des expériences en planification locale participative : élaboration de plans de développement participatif communautaire

URL:

http://www.environnement.gov.tn/PICC/wp-content/uploads/Bilan-des-expériences-en-planification-locale-participative.pdf

Модулууд