Арга барил

Water User Association [Тажикистан]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Ассотсиатсияи Истифодабарандагони Об

approaches_2458 - Тажикистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 86%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Газар ашиглагч :

Kassirov Gayur

WUA

Тажикистан

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CARITAS (Switzerland) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Management and control of the water distribution, maintenance of the infrastructure and water conflict resolution by the locally organized association

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: Under the National land reform of the Republic of Tajikistan, land resources, which used to belong to kolkhozes and sovkhozes, were distributed to individual households. Such division had two consequences, on the one hand, villagers were given opportunity to develop the land privately as an income-generating source, and on the other hand, it intensified the conflicts over water. The government was not capable to solve the disputes over water and manage the water resources sustainably because of lack of finances and lack of staff. A water users association was created with the aim to replace the former Soviet water management system and to ensure systematic and timely distribution of irrigation water and maintenance, as well as to improve the infrastructure.

Methods: This approach involves thee different actors: association members (water users), the association and the government. The association members have to stick to certain conditions in order to join, namely, they have to pay annual membership fees and water taxes fixed by the government. Government, on its turn, ensures uninterrupted supply of the agreed amount of water and the association is responsible for the control and equal water distribution and all related technical works.

Stages of implementation: Steps involved in creation of the water users association.
1) Local leaders met with representatives of Vodhoz (local state agency, regulating water resources) to discuss creation of an independent association with a full mandate over irrigation water management; 2) Leaders organized a general meeting with people of 5 villages in Muminabad district to inform them about the role and importance of establishing a locally based association and discuss conditions for its membership; 3) Charter of the association was developed, 5 leaders representing villages were elected and the amount of a membership fee was agreed upon; 4) The association was registered as a legal entity; 5) Needed amount of water per growing season was calculated and agreed upon; 5) The Leaders (of association?) and Vodvoz concluded an agreement, according to which, Vodhoz is obliged to provide the required amount of water and the association leaders agree to collect the determined fees for water from the water users and to deliver it on time to Vodvoz.


Role of stakeholders: The role of the three main stakeholders (Vodhoz, association and water users) is to follow the rules of the association. There is a strong element of trust among the association and its members.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тажикистан

Улс/аймаг/сум:

Khatlon

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Muminabad

Тайлбар:

270 ha

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2010

2.7 Арга барилын төрөл

 • Сүүлийн үеийн орон нутгийн санаачлага / шинэчлэл

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (regulation of water distribution, water conservation, conflict resolution)

To establish a responsible body, recognized by the government and accepted by the local people, to manage water related issues and to maintain as well as to improve conditions of the infrastructure in the local level.

The SLM Approach addressed the following problems: The approach is addressing the problem connected with the use of the water resource. Incapability of the government to manage waters on the village level resulted in conflicts over water use, misusage of water and abundance of the infrastructure. This condition had a direct effect to productivity and to food security as a consequence.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

No funds available to maintain the infrastructure

Treatment through the SLM Approach: Annual membership fees

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Хазаарлалт

No strong and effective mechanism to regulate irrigation water resources at the local level.

Treatment through the SLM Approach: Establishment of the water users association at the local level and respresented by local people.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Хазаарлалт

Unclear situation with regard to water use rights and obligations.

Treatment through the SLM Approach: The condition that association was represented by the local leaders enlarged the trust among the population. During the general meetings local leaders of the association explained for what villages are paying and where money would be invested.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Association leaders

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

Water Agency/VODHOZ

Хэрэв хэд хэдэн оролцогч талууд оролцсон бол голлох төлөөлөгчийг зааж өгнө үү:

Association leaders

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт интерактив It was members of the local community, who thought of the idea and they approached the local water agency.
Төлөвлөгөө интерактив Local leaders organized the meeting where all interested villagers participated.
Хэрэгжилт Гадаад дэмжлэг Implementation was entirely through the local community.
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй
Research үгүй

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Organizational chart showing the establishment set up of the Water User Association

Зохиогч :

Sady Odinashoev

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • Газар ашиглагч дангаараа (өөрийн санаачлага)
Тайлбар :

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by land users* alone (self-initiative / bottom-up)

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • хээрийн ажилтан / зөвлөх
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • Олон нийтийн уулзалт
 • курс дамжаа

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Үгүй

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, маш их
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • Санхүүгийн
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were regular monitored by project staff, government, land users through observations; indicators: None

economic / production aspects were regular monitored by project staff, government, land users through observations; indicators: None

area treated aspects were regular monitored by project staff, government, land users through observations; indicators: None

area treated aspects were regular monitored by project staff, government, land users through measurements; indicators: None

management of Approach aspects were regular monitored by project staff, government, land users through observations; indicators: None

management of Approach aspects were None monitored by project staff, government, land users through measurements; indicators: None

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: None

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Үгүй

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 10,000-100,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international: 80.0%; local government (district, county, municipality, village etc): 10.0%; local community / land user(s): 10.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Үгүй

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд Бүрэн санхүүждэг
 • Барилга байгууламж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Чулуу Бүрэн санхүүждэг
Мод Бүрэн санхүүждэг
 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Зам Бүрэн санхүүждэг
сургууль Бүрэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бэлэн мөнгөөр төлдөг

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Increase of yield. Farmers receive more yield from the small plots.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Since the certain mechanism of water management was developed, water disputes significantly reduced and productivity increased

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

to improve crop production

 • Ашиг нэмэгдсэн (боломж), зардал-үр ашгийн харьцаа сайжирсан

to improve yield

 • Ажлын ачаалал бууруулсан
 • Байгаль орчны ухамсар
 • well-being and livelihoods improvement

improvement of villagers' well-being, whose main income comes from the agriculture

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Water management through such associations is of states' interest as well, and therefore state supports minilar initiatives.
Conflict resolution: Association leaders act as a conflict resolving body and due to their respectful position in the community, they are able to avoid serious conflicts.
Transparency: Association is initiated and regulated by the local leaders, therefore there is much more trust on them among water users.

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
sometimes it is difficult to collect money from water users.
membership fee is too low and not enough to make significant investment to maintanence of the infrstructure.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд