CCA

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох тухай модуль

Технологи: Obras de bioingeniería para evitar erosión de suelo (Bioingeniería)
 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

cca_5579

Бүх агуулгыг үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 71%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 ГТМ-ын Технологийн нэр

Нэр :

Obras de bioingeniería para evitar erosión de suelo

Орон нутгийн нэршил :

Bioingeniería

Улс :

Никарагуа

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - Никарагуа
Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 WOCAT -н хүрээнд баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/09/2019

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. Өртөх байдал

2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ийг даван туулах газар ашиглагчийн өөрийн туршлага

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Улирлыг зааж өгнө үү Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Жилийн температур Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Улирлын температур Зун Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Улирлын хур тундас Өвөл Бууралт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
орон нутгийн салхи Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Цаг уурын гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Дулааны долгион Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
ган гачиг Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Ойн түймэр Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Усны гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Шар усны үер Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
гулсалт / нуралт Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Биологийн гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
халдварт өвчин Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
шавьж / хорхой Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Тайлбар:

Afectación del gorgojo descortezador del pino en 47 Ha. de la zona de pinares (pinus oocarpa); las inundaciones repentinas (crecidas de ríos) se dieron en mes de octubre del año 2018. y la amenaza de sequía en la zona de las obras de bioingeniería se considera Amenaza Media (AM) según el mapa anual por sequía meteorológica, periodo 1981 - 2010

Газар ашиглагчийн үзэж байгаагаар Технологи бүтэлгүйтэх ямар нэг босго утга (уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалаас хамаарах аюул давтамж, эрчимшил зэргээс үүдэлтэй) байсан уу?

Тийм

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн босго хэмжээг заана уу:

Sequía prolongada y/o lluvias extremas

уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын босго хэмжээг заана уу:

incendios forestales y deslizamiento

2.3 Тохиолдсон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ууд

Сүүлийн 10 болон түүнээс урт хугацааны туршид тухайн Технологи уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д өртөж байсан уу? :

Тийм

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд Хаанаас Хааш Тайлбар/ дэлгэрэнгүй тодорхойл
Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд : ган гачиг 2-р сар 9-р сар año 2019

3. Мэдрэмж (эрсдлүүд ба боломжууд)

3.1 Газрын доройтлын төрөл ба Технологийн холбогдох эмзэг байдал

Хүснэгт 1: ТА Core 3.7-д жагсаагдсан газрын доройтлын төрлүүдийн дахин үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшиг) QT Core 3.7-д жагсаасан газрын доройтлын аль төрлийг бууруулахад Технологи чиглэсэн бэ Газрын доройтлын хэлбэрт харгалзах Технологийн эмзэг байдал Тодорхойлолт/ тайлбар

ган гачиг

Bc: Ургамлын нөмрөг багасах маш муу нөлөөтэй El vetiver, izote y el bambú, tienen resistencia a la sequía según el método utilizado de siembra, y si se riega por un periodo prolongado, de lo contrario hay perdida del material vegetativo.

Ойн түймэр

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Contaminación de las aguas superficiales

Ойн түймэр

Wr: Голын эргийн эвдрэл маш муу нөлөөтэй bosque colindante a la ribera del río

Ойн түймэр

Bc: Ургамлын нөмрөг багасах маш муу нөлөөтэй

Ойн түймэр

Bs: Ургамлын чанар, төрөл зүйл, олон янз буурах маш муу нөлөөтэй

Улирлын хур тундас

Wm: Хөсний нуралт, шилжилт Муу нөлөөтэй afectación al material vegetativo de la obra de bioingeniería

Дулааны долгион

Bf: Гал түймэр олширох маш муу нөлөөтэй

3.2 Уур амтсгалын өөрчлөлт ба уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын дүнд Технологи хэрэгжсэнээс талбай дахь болон талбайн гадна илэрсэн үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Усны хүртээмж ба чанар
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Ундны усны чанар
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Малын усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн
Орлого ба зардал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Ажлын ачаалал
нэмэгдсэн
буурсан

Экологийн үр нөлөө (талбай дахь)

Усны эргэлт/урсац
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Усны тоо хэмжээ
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Усны чанар
буурсан
нэмэгдсэн
Хөрс
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Хөрсний чийг
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Хөрсөн бүрхэвч
багассан
сайжруулсан
биологийн төрөл зүйл: амьтан ургамал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Ургамал бүрхэвч
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Биомасс/ газрын доорхи C
буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Гангийн нөлөө
нэмэгдсэн
буурсан

Дулааны долгион

Гал түймрийн аюул
нэмэгдсэн
багассан

ган гачиг

Бичил уур амьсгал
муудсан
сайжруулсан

Талбайн гадна илрэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Усны хүртээмж
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал
багассан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Гүний ус /голын бохирдол
нэмэгдсэн
багассан
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

manejo inadecuado de los desechos sólidos
incremento

3.3 өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа (жилийн туршид)

Жилийн туршид өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа аль нь вэ, яагаад? (Жнь, ургамал ургалтын улиралд):

En Nicaragua tiene dos estaciones (seco y lluvioso) actualmente en corredor seco, que cubre la cuenca del río Dipilto se ha prolongado la sequía por un periodo de 9 meses del año 2019.

4. Дасан зохицох чадавх

4.1 Технологийн өөрчлөлт

Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д дасан зохицох/цаашид дасан зохицуулах зорилгоор өөрчилсөн үү?
 • Тийм. Хэрэв тийм бол доорхи хүснэгтийг бөглөнө үү
ГТМ-ийн арга хэмжээний төрөл (дасан зохицох арга хэмжээ)

Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ
Оруулсан хөрөнгө оруулалт:

бага зэрэг

Дэлгэрэнгүй (жнь: дизайн, материал / зүйл):

Riego cada tres días por la mañana en los meses de marzo y abril, con la finalidad de que el material vegetativo sembrado se lograra enraizar y establecerse en el sitio.

4.2 Дасан зохицох арга хэмжээний ололт амжилт

Дасан зохицох арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлсэн үү?

Тийм

Яагаад тийм / үгүй гэдгийг тодруулна уу:

La mayoría de las obras verdes se lograron adaptar a pesar de las condiciones secas, con excepción del Bambú que presenta un desarrollo mas lento.

4.3 Дасан зохицох арга хэмжээний хугацаа

Эдгээр дасан зохицох арга хэмжээг хэзээ хэрэгжүүлсэн бэ?
 • < 5 жилийн өмнө

4.4 Дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх идэвхжүүлэлт

Эдгээр дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагч(чид) ямар хөдөлгөх хүч(үүд), санаанд тулгуурласан бэ?
 • Зөвхөн газар ашиглагч(д) (өөрсдийн санаачлага)
 • Бусад газар ашиглагч(д)
 • Голчлон газар ашиглагч(д) гэхдээ ГТМ-ийн мэргэжилтэн(д) дэмжлэгтэй
 • голчлон ГТМ мэргэжилтэн(үүд)-ийн хувь нэмэр
 • Зөвхөн ГТМ-ийн мэргэжилтэн(д)
 • Медиа, бусад сурталчилгааны сувгууд
 • Apoyo del Gobierno Municipal de Dipilto
Хэрэв ГТМ мэргэжилтэн оролцсон бол тэдний харъяалал:
 • Хөдөө аж ахуйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Судалгаа
 • Олон улсын байгууллага/хөгжлийн хамтын ажиллагааны төсөл болон хөтөлбөр

4.5 Дасан зохицох арга хэмжээний техникийн сургалт

Газар ашиглагч(д) дасан зохицох арга хэмжээний талаар техникийн сургалтанд хамрагдсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол хэнээр?
 • Хөдөө аж ахуйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Судалгаа
 • Олон улсын байгууллага/хөгжлийн хамтын ажиллагааны төсөл болон хөтөлбөр

4.6 Дасан зохицох арга хэмжээний зардал, материал

Зардал, материалыг хэрхэн тооцоолсоныг тодорхойлно уу:
 • Технологи тус бүрийн талбай
Хэмжээ ба талбайн нэгжийг заана уу:

50 ha.

Бусад/үндэсний валют (нэмнэ үү):

cordoba

Долларыг орон нутгийн мөнгөн нэгжрүү хөрвүүлэх ханш (шаардлагатай бол): 1 ам.доллар =:

33.13

Хєдєлмєрийн хєлсний хоногийн цалингийн дундаж зардлыг харуулна уу:

150

Боломжтой бол дасан зохицох зориулалтаар зарцуулсан зардалыг дараах хүснэгтийн дагуу, орц болон түүний үнийг тусгайлан тодорхойлж задлан бичнэ үү. Хэрэв зардалыг задалж чадахгүй бол Технологийг дасан зохицуулахад гаргасан нийт зардлыг баримжаагаар тодорхойлж бичнэ үү.

5.0

Материалыг тодорхойлно уу Нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт зардал %газар ашиглагчдын төлдөг зардал
Ажил хөдөлмөр riego de material vegetativo dias 120.0 150.0 18000.0 100.0
Технологийн дасан зохицох нийт зардал 18000.0

4.7 Технологийн ирээдүйд дасан зохицох чадварын талаархи саналууд

Цаашид Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалаас хамаарах аюулд дасан зохицоход ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ? :

En el caso del Bambú se sugiere utilizar una variedad mas resistente a la sequía o utilizar otro método de siembra mas eficiente, (siembra en estacas de forma horizontal), conservar material vegetativo nativo de la zona, e incorporar otros como por ejemplo: Heliotropo (Heliotropium peruvianum), maraca (zingiber spectabile). tambien se recomienda utilizar gramíneas rastreras con fines de crear manto vegetal en la superficies de suelo para protección y evitar erosión en taludes principalmente.

4.8 Газар ашиглагчийн уур амьсгалын өөрчлөлт болонуур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д зохицох чадавхийг нь дэмжих өөрийн хөрөнгө

Санхүүгийн нөөц

aportar del cinco por ciento destinado para acciones ambientales del presupuesto anual de inversión de las alcaldías municipales%:
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

este fondo se planifica anualmente para inversiones en acciones ambientales y podría aportar al mantenimiento de obras o nuevas obras de bioingeniería a nivel municipal

Нийгмийн нөөц

нийгмийн сүлжээнд холбогдох
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

en el caso del comité de cuenca están iniciando a hacer uso de las redes sociales con fines de divulgar las acciones y tecnologías implementadas en el municipio de Dipilto y Ocotal

газрын менежментийн талаархи мэдээлэл, мэдлэгийн хүртээмж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
цаг агаарын найдвартай урьдчилсан мэдээний боломж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

INETER como ente rector en este aspecto, deberá disponer y actualizar la información climática de la cuenca del río Dipilto y facilitarla a los gobiernos locales

дэмжлэг үзүүлэхүйц эрхзүйн орчин байгаа эсэх
 • Бага
 • Дунд
 • Их
дэмжлэг үзүүлэхүйц бодлого тодорхойлогдсон эсэх
 • Бага
 • Дунд
 • Их
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бүтэц, зохион байгуулалтын тодорхой хариуцлагын тогтолцоо
 • Бага
 • Дунд
 • Их

Хүний нөөц

газрын менежментийн асан зохицох зохистой ба цаг үед нийцсэн мэдлэг
 • Бага
 • Дунд
 • Их

Материаллаг нөөц

өрхийн түвшинд ажиллах хүчний хүрэлцээтэй байдал
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

disponibilidad de mano de obra local es elevada en la cuenca del río Dipilto

Барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн хүртээмж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

disponible a nivel local

Байгалийн нөөц

Усны хүртээмж ба чанар
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тарималын материал, нөөц
 • Бага
 • Дунд
 • Их
уур амьсгалын нөхцлийг боломжтой болгох
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Las obras de bioingeniería reduce la sedimentación y el arrastre de material suelto del suelo, lo que evita una mayor turbidez del agua para procesamiento con destino al consumo humano principalmente en el municipio de Ocotal, por lo que se debe fomentar una campaña de cultura del agua con fines de establecer un proceso de compensación ambiental en la cuenca del río Dipilto.

5. дүгнэлт, сургамж

5.1 Технологийн тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Технологийн давуу тал/боломжууд
reducción de los riesgo por deslizamiento en periodos con altas precipitaciones.
reducción de la sedimientación de la fuente hidria y mejora la calidad del agua
estabiliza la estructura del suelo
crea micro clima en los tramos donde se encuentras las obras de bioingeniería
estabiliza los taludes
genera belleza escénica

5.2 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
El material vegetativo sembrado en época seca puede no fijarse al suelo por falta de humedad se recomienda riego permanente hasta que inicien las lluvias

6. Ном зүй ба холбоосууд

6.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

dos

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

dos

Модулууд