CCA

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох тухай модуль

Технологи: Sistema de recolección de agua de lluvia (Captación de agua de lluvia)
 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

cca_5585

Бүх агуулгыг үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 48%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 ГТМ-ын Технологийн нэр

Нэр :

Sistema de recolección de agua de lluvia

Орон нутгийн нэршил :

Captación de agua de lluvia

Улс :

Никарагуа

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ministry of Environment and Natural Resources (Ministry of Environment and Natural Resources) - Никарагуа
Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 WOCAT -н хүрээнд баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/09/2019

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. Өртөх байдал

2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ийг даван туулах газар ашиглагчийн өөрийн туршлага

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Улирлыг зааж өгнө үү Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Жилийн температур Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Жилийн хур тундас Бууралт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Дулааны долгион Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
ган гачиг Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Ойн түймэр Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Биологийн гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
халдварт өвчин Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Газар ашиглагчийн үзэж байгаагаар Технологи бүтэлгүйтэх ямар нэг босго утга (уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалаас хамаарах аюул давтамж, эрчимшил зэргээс үүдэлтэй) байсан уу?

Үгүй

2.3 Тохиолдсон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ууд

Сүүлийн 10 болон түүнээс урт хугацааны туршид тухайн Технологи уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д өртөж байсан уу? :

Үгүй

3. Мэдрэмж (эрсдлүүд ба боломжууд)

3.2 Уур амтсгалын өөрчлөлт ба уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын дүнд Технологи хэрэгжсэнээс талбай дахь болон талбайн гадна илэрсэн үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Бүтээгдэхүүн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Тарималын үйлдвэрлэл
буурсан
нэмэгдсэн

Жилийн хур тундас

Тарималын үйлдвэрлэл
буурсан
нэмэгдсэн
Усны хүртээмж ба чанар
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн
Орлого ба зардал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

орлогын эх үүсвэрийн төрөл
буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Хүнсний аюулгүй байдал / бие даасан байдал
багассан
сайжруулсан
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Талбайн гадна илрэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Усны хүртээмж
буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Incremento de incendios forestales y por ende incremento de temperaturas en la zona
Нөлөөллийн үнэлгээнд өгөх тайлбар:

La prolongada sequía ha provocado que la disponibilidad de alimentos reduzca y por ende que incrementen su precio, ocasionando más dificultad a la familia para conseguirlos.
De igual forma al no haber mucha cosecha (de café específicamente) la oportunidad de empleos para la familia disminuye ya que es la principal fuente de empleo de la zona.

3.3 өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа (жилийн туршид)

Жилийн туршид өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа аль нь вэ, яагаад? (Жнь, ургамал ургалтын улиралд):

En este año a partir del mes de julio se fue experimentando la falta de lluvia lo cual se ha prolongado hasta la fecha, viéndose las mayores consecuencias o impactos a partir de los meses de agosto y septiembre.

4. Дасан зохицох чадавх

4.1 Технологийн өөрчлөлт

Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д дасан зохицох/цаашид дасан зохицуулах зорилгоор өөрчилсөн үү?
 • Үгүй. Хэрэв үгүй бол бүлэг 4.7 руу шилжинэ үү

4.7 Технологийн ирээдүйд дасан зохицох чадварын талаархи саналууд

Цаашид Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалаас хамаарах аюулд дасан зохицоход ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ? :

Ampliación del canal para la captación de la caída de agua del techo de la vivenda. Actualmente sólo una de las caídas de agua del techo de la vivenda cuenta con canales para captar el agua de lluvia, el otro no posee canal lo cual hace que se desaproveche la captación de esa parte del techo del agua de lluvia.
Por otra parte se recomienda almacenar agua de otra fuente y usarla más racionalmente mientras llueve.

4.8 Газар ашиглагчийн уур амьсгалын өөрчлөлт болонуур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д зохицох чадавхийг нь дэмжих өөрийн хөрөнгө

Санхүүгийн нөөц

Өрхийн түвшинд аж ахуйн бус орлогын санхүүгийн эх үүсвэр
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

ES la única fuente de ingreso (su esposo trabaja en otras fincas).

Нийгмийн нөөц

Боловсрол ба сургалтын хүртээмж (зөвлөх үйлчилгээ)
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

El acceso a la escuela y existencia de entidades para obtener el aprendizaje necesario.

Хүний нөөц

газрын менежментийн асан зохицох зохистой ба цаг үед нийцсэн мэдлэг
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Tiene los conocimientos necesarios para el manejo

Материаллаг нөөц

өрхийн түвшинд ажиллах хүчний хүрэлцээтэй байдал
 • Бага
 • Дунд
 • Их
өрхийн болон олон нийтийн дэд бүтцийн түвшин
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Se tiene la estructura doméstica requerida.

Байгалийн нөөц

уур амьсгалын нөхцлийг боломжтой болгох
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Para la presente tecnología las precipitaciones son relevantes.

Тайлбар:

El esposo de la usuaria de la tierra trabaja fuera de la vivienda, lo hace en fincas cafetaleras.

5. дүгнэлт, сургамж

5.1 Технологийн тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Технологийн давуу тал/боломжууд
1. Permite obtener agua en tiempos de sequía o fuera de la época de lluvia tomando en consideración que en esta zona no existe otra alternativa de abastecimiento de agua.
2. Disponibilidad del usuario para mantener y manejar la tecnología.

5.2 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
1. Almacenamiento de poca agua en tiempos de precipitaciones bajas, aún cuando es estación lluviosa dado la capacidad del tanque de almacenamiento (1.100 litros). Ampliar el sistema de recolección de agua de lluvia, ampliar el sistema de almacenamiento.
Almacenar agua proveniente de fuentes de agua alternativa.

6. Ном зүй ба холбоосууд

6.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Un informante

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

Datos climáticos del Instituto nicaragüense de estudios territoriales (INETER).

Модулууд