CCA

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох тухай модуль

Технологи: Ecofogón Modelo Justa (Fogón Mejorado)
 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

cca_5590

Бүх агуулгыг үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 62%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 ГТМ-ын Технологийн нэр

Нэр :

Ecofogón Modelo Justa

Орон нутгийн нэршил :

Fogón Mejorado

Улс :

Никарагуа

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

Газар ашиглагч :

Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - Никарагуа
Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 WOCAT -н хүрээнд баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/09/2019

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. Өртөх байдал

2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ийг даван туулах газар ашиглагчийн өөрийн туршлага

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Улирлыг зааж өгнө үү Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Жилийн температур Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Жилийн хур тундас Бууралт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Газар ашиглагчийн үзэж байгаагаар Технологи бүтэлгүйтэх ямар нэг босго утга (уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалаас хамаарах аюул давтамж, эрчимшил зэргээс үүдэлтэй) байсан уу?

Үгүй

2.3 Тохиолдсон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ууд

Сүүлийн 10 болон түүнээс урт хугацааны туршид тухайн Технологи уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д өртөж байсан уу? :

Үгүй

3. Мэдрэмж (эрсдлүүд ба боломжууд)

3.1 Газрын доройтлын төрөл ба Технологийн холбогдох эмзэг байдал

Хүснэгт 1: ТА Core 3.7-д жагсаагдсан газрын доройтлын төрлүүдийн дахин үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшиг) QT Core 3.7-д жагсаасан газрын доройтлын аль төрлийг бууруулахад Технологи чиглэсэн бэ Газрын доройтлын хэлбэрт харгалзах Технологийн эмзэг байдал Тодорхойлолт/ тайлбар

Жилийн хур тундас

Bq: Биомасс буурах Муу нөлөөтэй
Хүснэгт 2: шинээр бий болж буй газрын доройтлын төрлүүдийн үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшиг) Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшгаас) үүдэлтэй шинээр үүссэн газрын доройтлын хэлбэр Газрын доройтлын хэлбэрт харгалзах Технологийн эмзэг байдал Тодорхойлолт/ тайлбар
no aplica a degradación de suelo, porque la tecnología contribuye a reducir el consumo de leña

3.2 Уур амтсгалын өөрчлөлт ба уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын дүнд Технологи хэрэгжсэнээс талбай дахь болон талбайн гадна илэрсэн үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Бүтээгдэхүүн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Жилийн хур тундас

Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөө
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Жилийн хур тундас

Талбайн гадна илрэх нөлөө

Нөлөөллийн үнэлгээнд өгөх тайлбар:

La tecnología evaluada no genera impacto negativo en base al cambio climático, al momento d trabajar con el usuario de la tierra la herramienta no se ajusta a esta tecnología.

3.3 өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа (жилийн туршид)

Жилийн туршид өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа аль нь вэ, яагаад? (Жнь, ургамал ургалтын улиралд):

el riesgo determinado en aspecto social, es que el usuario de la tierra no adopte la tecnología , tiende a modificar el diseño y por ende no se logra el impacto esperado en base a la reducir del consumo de leña.

4. Дасан зохицох чадавх

4.1 Технологийн өөрчлөлт

Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д дасан зохицох/цаашид дасан зохицуулах зорилгоор өөрчилсөн үү?
 • Үгүй. Хэрэв үгүй бол бүлэг 4.7 руу шилжинэ үү
Тайлбар:

en la tecnología no se hizo ninguna modificación de adaptación, se recomienda buen uso y manejo de la tecnología, para promover el ahorro de leña y complementar con utilizar los restos de poda del café y manejo de sombra.

4.2 Дасан зохицох арга хэмжээний ололт амжилт

Дасан зохицох арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлсэн үү?

Үгүй

Яагаад тийм / үгүй гэдгийг тодруулна уу:

no porque aun no se hizo medida de adaptación.

4.4 Дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх идэвхжүүлэлт

Эдгээр дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагч(чид) ямар хөдөлгөх хүч(үүд), санаанд тулгуурласан бэ?
 • Зөвхөн газар ашиглагч(д) (өөрсдийн санаачлага)
 • Бусад газар ашиглагч(д)
 • Голчлон газар ашиглагч(д) гэхдээ ГТМ-ийн мэргэжилтэн(д) дэмжлэгтэй
 • голчлон ГТМ мэргэжилтэн(үүд)-ийн хувь нэмэр
 • Зөвхөн ГТМ-ийн мэргэжилтэн(д)
 • Медиа, бусад сурталчилгааны сувгууд
Хэрэв ГТМ мэргэжилтэн оролцсон бол тэдний харъяалал:
 • Хөдөө аж ахуйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Судалгаа
 • Олон улсын байгууллага/хөгжлийн хамтын ажиллагааны төсөл болон хөтөлбөр
Тайлбар:

no se tomo ninguna medida

4.5 Дасан зохицох арга хэмжээний техникийн сургалт

Газар ашиглагч(д) дасан зохицох арга хэмжээний талаар техникийн сургалтанд хамрагдсан уу?

Үгүй

Тайлбар:

mas bien se capacitaron en uso y manejo adecuado de la tecnología.

5. дүгнэлт, сургамж

5.1 Технологийн тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Технологийн давуу тал/боломжууд
Fortalezas: El Material se encuentra en la localidad.
Se usa mano de obra local para la construcción.
ventajas:Fácil de usar
Disminuye el consumo de leña
reduce emisión de humo dentro de la cocina
La cocción de alimentos es mas rápido por lo que se concentra el calor sin fuga
mayor aseo en la cocina
La leña a usar es de pequeñas dimensiones (ramas , virutas, haz tillas y diversas especies vegetales).
Oportunidad: La tecnología puede ser usada por hombres y mujeres.
Accesible para las familias.
Aceptado por un buen numero de usuarios de la tierra.
Que mas usuarios de la tierra adopten la tecnología.

5.2 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Debilidades: El material de la recamara de combustión es frágil y tiende a romperse si ni tienen cuidado. orientando al usuario de la tierra en el uso de leña pequeña y que se la ubiquen con cuidado.
Riesgos: El Usuario de la tierra no lo adopte la tecnología.
como tal y le haga modificación.
Modificaciones al diseño.
Capacitando sobre el uso y manejo de la tecnología, a manera de hacer conciencia al usuario de la tierra de las bondades que esta tiene.

6. Ном зүй ба холбоосууд

6.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

se levanto información con usuarios de la tierra (dos informantes)

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

dos usuarios de la tierra

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

el cuestionario de tecnologías de Wocat que se lleno en el primer modulo.

Модулууд