Технологиуд

Silvopastoral Agroforestry – Perry pears and timber with mob grazed young dairy stock [Англи ]

Silvopastoral Agroforestry – Perry pears and timber with mob grazed young dairy stock

technologies_5186 - Англи

Бүрэн гүйцэд байдал: 86%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Raskin Ben

Soil Association

Англи

Газар ашиглагч :

Browning Helen

Eastbrook Farm

Англи

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
European Interreg project FABulous Farmers

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Silvopastoral Agroforestry in a natural farmed environment – This is an alley cropping system with rows of Perry pears and timber trees inter-planted with coppiced willow and alder. The pasture in between the rows is mob grazed with young dairy stock.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Background: The agroforestry system is part of a mixed farm of 630 hectares. 550 hectares are rented on a three generation tenancy. The farmer is the second generation. The trees are planted on the 80 hectares owned by the farmer. The annual rainfall for the region is approximatly 630mm per year with a typical temperate UK climate. The soil is heavy clay on a flat landscape.

The system: The field is 19 hectares. The trees are planted in rows which are 27 m apart. There is a main species in each row, planted at 10 m spacing. These are inter-planted with smaller trees, or species that will be coppiced/pollarded to maintain a small form. The main species are: Perry pear (a small pear that is a cross between Pyrus communis and its wild subsp. pyraster – used to make the alcoholic drink “Perry”). We have also some species planted for timber Quercus robur, Sorbus torminalis, Carpinus betula, Prunus avium. The inter-plant species are Salix various sp., Alnus glutinosa. These will be used either for animal fodder or for chipping and used as a mulch or for spreading on the land as soil health improver. There are also some Hippophae rhamnoides for human consumption. The alleys between the rows of trees are grazed by young dairy stock on a mob grazing rotational basis.

Aims: The aim is to improve soil and drainage in the field which is heavy clay. We hope to improve productivity but also have designed the system that we can grow crops in the future if we wanted to. The trees will also provide benefit to the cows through shelter and shade, and the inter-plants of willow and alder grow through diverse forage.

Tree protection: Fencing was our major challenge. There needed to be protection from the livestock but also from wildlife (in particular deer and hares). Our initial trial used individual guards and stakes but we have since fenced each side of each row with a single strand of electric fencing. This is working well.

Benefits: This is newly planted but already we are seeing improvement in the grass ley through our rotational grazing. Water quality into the nearby stream and infiltration improved and flooding should also improve. We have seen an immediate increase in wildlife with greater numbers of hares, raptors (including kestrels, red kites and buzzards), and butterflies. The farm manager likes the ability to mob graze, although the system was complicated to set up. It is too early to comment on further benefits at this stage.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Англи

Улс/аймаг/сум:

South West

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Wiltshire

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг тодорхойлно уу (км2-аар):

0.19

Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 0.1-1 км2
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

Тайлбар:

Eastbrook Farm, Bishopstone, Wiltshire, Helen Browning Organics
Latitude 51.566424, Longitude 1.668787

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2017

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох
 • improve animal welfare

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • Сильво-пасторализм

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Сайжруулсан бэлчээр
амьтдын төрөл зүйл:
 • үхрийн аж ахуй - сүүний ба махны чиглэлийн (жишээ нь зебу)
Тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент хэрэгждэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

Silvo-pastoral system where pear trees grown in rows allowing for cattle pasture grazing in between.

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • мах
 • сүү
Төрөл зүйл:

үхрийн аж ахуй - сүүний ба махны чиглэлийн (жишээ нь зебу)

Тоо хэмжээ:

100

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Мод тарисан, шинээр ойжуулсан
Мод тарих, модгүй газрыг ойжуулах: төрөл зүйлийн гарал үүсэл болон бүтцийг тодорхойлох:
 • Холимог төрөл зүйл
Мод тарьсан, шинээр ойжуулсан газрын төрөл:
 • дундад өргөргийг эх газрын ойн плантаци
 • Perry Pear,Quercus robur, Sorbus torminalis, Carpinus betula, Prunus avium.
Дээр дурьдсан модны төрөл навч, шилмүүсээ гөвдөг үү эсвэл мөнх ногоон уу?
 • навч, шилмүүсээ гөвдөг
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Жимс, самар

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Тийм (Технологи хэрэгжүүлэхээс өмнөх үеийн газар ашиглалтын талаархи асуулгыг бөглөнө үү)
Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Сайжруулсан бэлчээр
амьтдын төрөл зүйл:
 • үхрийн аж ахуй - сүүний ба махны чиглэлийн (жишээ нь зебу)
Тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент хэрэгждэг үү?

Үгүй

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • мах
 • сүү
Төрөл зүйл:

үхрийн аж ахуй - сүүний ба махны чиглэлийн (жишээ нь зебу)

Тоо хэмжээ:

100

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тайлбар:

Trees not irrigated. Cattle mainly by water troughs.

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • ХАА-н ойжуулалт
 • Газар тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pw: Усны түвшин нэмэгдэх буюу намагших

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The field has an area of 19 hectares with north to south rows of trees of up to 420m length and across a 440m field. The field is adjacent to stream and has no slope. The trees are planted in rows with a within row spacing of 10 m and between row spacing of 27 m . The main species planted is perry pear

Зохиогч:

Ben Raskin

Он, сар, өдөр:

21/10/2020

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

19 hectares

Хэрэв өөрийн уламлалт талбай хэмжээг ашиглаж байгаа бол нэг гектарт шилжүүлэх коэффициент (жишээ нь 1 га = 2.47 акр): 1 га =:

1 ha = 2.47 acres

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

British pound

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

0.73

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

Approx. £150

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Trench dug with tillage machinery to plant each row of trees Autumn
2. Tree standards (bought from tree nursery) planted by hand in trench spaces 2m apart Winter
3. Fencing installed by hand as single strand electric along either side of each row of trees Spring
4. Mulch added to base of trees using tractor to surpress weeds, provide fertiliser and keep moisture in soil Spring

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Дээрхи хүснэгт дэх зардлын задаргааг гаргах боломжгүй бол Технологи бий болгоход зарцуулсан нийт зардлыг баримжаална уу.

14500.0

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Mulching each year at base of trees Yearly (first 3 years)
2. Strimming grass and weeds between trees where livestock are exluded from area by fencing Yearly (first 5 years)
3. Light pruning or training by hand where required Yearly (first 5 years)

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Дээрхи хүснэгт дэх зардлын задаргааг гаргах боломжгүй бол Технологийг сайжруулахад зарцуулсан нийт зардлыг баримжаална уу.

1500.0

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Type of tree, type of fencing and weather related impacts.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Хүнд (шаварлаг)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Их (>3 %)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Усны чанар гэж:

ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

Тогтмол байдал:

Тохиолдлын

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Surface water flooding due to poor drainage, one aim of intervention is to help improve this.

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Том-хэмжээний
Тайлбар:

The agroforestry system is part of a mixed farm of 630 hectares

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
Ус ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
Газар ашиглалтын эрх уламжлалт эрхзүйн тогтолцоонд суурилдаг уу?

Тийм

Тодорхойлно уу:

550 hectares rented, 80 hectares owned by the farmer

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Slight improvement in productivity of grassland due to rotational grazing between the trees.

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Currently still too early for full pear harvest, yet in time the return with product diversification will be of great benefit to farm diversification and sustainability.

Орлого, зарлага

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Currently still too early for full pear harvest, yet in time the return with product diversification will be of great benefit to farm diversification and sustainability.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Visitors coming to learn about Agroforestry has provided an opportunity to engage the interested general public and share knowledge.

Экологийн үр нөлөө

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Slight reduction in standing water during periods of high rainfall

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Талбайн гадна буюу off-site үр нөлөөний үнэлгээг тодорхойлно уу (хэмжилт):

N/A

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Улирлын температур Зун Өсөлт Сайн
Улирлын хур тундас Зун Өсөлт Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Тайлбар:

Technology very recently implemented so cost-benefit is still unknown. Currnetly not viewed negitivly, yet benefits are still to be understood.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Change in grazing regime from large pasture to rotational grazing between tree lines has additional benefits for improved pasture and animal wealfare with less requirement to worm using antibiotics.
Initial observations of improved water infiltration due to better infiltration by trees rooting system
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Future opportunity of land and business diversification
Increase in biodiversity evident already and would expect further improvements.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Tree loss due to weather extremes (i.e. loss of young tree stock in 2018 summer drought) Mulching, irrigation, earlier planting, improved placement of tree stock on edge of sub-soil slot where less soil drying occurs compared to centre of slot.
Perenial weed control poor using just wood chip mulch Increased strimming management of the growth around trees where livestock cannot reach due to fencing.
Time investment against other commitments (i.e. priority of broader farm systems when attention to new technology is required) Forward planning and improved communcation between the farm team is vital to ensure a sufficient amount of time is provided for attending to and learning about a new technology.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Overall costs against short-term return Secure funding to enable longer-term return.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

1

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

08/10/2020

Тайлбар:

Ongoing discussions with farmer and agroforestry expert overseeing the project have developed this SLM data input. Date of last meeing to finalise information listed above.

Модулууд