Технологиуд

Шинэ ГТМ Технологи [Уганда]

technologies_1391 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 71%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Obore Obanya

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ministry of agriculture, animal industry and fisheries (MAAIF) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Water borne manuring system involves runoff water driving the manure placed in trenches to every individual citrus tree which fruits through the year.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The citrus orchard is sited on a gently sloping land. A cowshed is built on the upper part of the slopy land. When it rains the runoff removes the manure from the shed and the trenches to the orchard. This enables the citrus to fruit throught the year. A combination of water harvesting and soil fertility improvement, a process technically known as fertigation.

Purpose of the Technology: Water harvesting and soil fertility improvement for increased production and income.

Establishment / maintenance activities and inputs: After establishing the orchard several trenches are made leading to each citrus tree. The trenches are almost graded which enables the flow of runoff and manure by gravity. Additional manure is heaped at several points along the trenches. The trenches are regularly maintained.

Natural / human environment: The technology involves and is on a perrenial cropland. It is both structural and agronomical in nature, located in a semi-arid zone. Soil is sandy loam and on a very gentle slope.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Soroti

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Soroti

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 1-10 км2
Тайлбар:

The SWC technology is applied by farmers scattered all over Asuret Subcounty

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

A farmer own intiative, continously modified as a result of exposure to other landuser and extension staff.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • даавууны таримал - хөвөн
 • тосны ургамал - наран цэцэг, рапс ба бусад
 • тосны ургамал - газрын самар
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - чихэрлэг төмс, яам, таро/кокояам, бусад
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - кассава
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • ханборгоцой
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • цитрус
 • манго, давжаа манго, гуав
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 100 Longest growing period from month to month: Mar - Jul Second longest growing period in days: 70 Second longest growing period from month to month: Aug - Nov

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): inadequate soil moisture due to recurrent drought, declining soil fertility

Major land use problems (land users’ perception): few structures to control runoff water and wind erosion.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент
 • Ус хураах
 • Усжуулалтын менежмент (усан хангамж, ус зайлуулалт зэрэг.)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content

Secondary types of degradation addressed: Ha: aridification

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: high

Main technical functions: sediment harvesting

Secondary technical functions: water spreading

Structural measure: supply trenches
Vertical interval between structures (m): 0.6
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.6
Width of ditches/pits/dams (m): 1
Height of bunds/banks/others (m): 0.6
Width of bunds/banks/others (m): 0.6

Construction material (earth): hand dug trenches

Lateral gradient along the structure: 1.00%

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Uganda shillings

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

1500.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

1.00

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Trench digging Dry season

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 104.0 104.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 84.0 84.0 100.0
Таримал материал Seedlings ha 1.0 600.0 600.0 100.0
Таримал материал Improved breeds ha 1.0 1500.0 1500.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 2288.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1.53
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Silt removal Wet season/each cropping season

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 24.0 24.0 100.0
Бордоо ба биоцид Fertilizer ha 1.0 23.0 23.0 100.0
Бусад Feeds ha 1.0 13.0 13.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 60.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 0.04

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour and farm inputs

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: 1001-1500 m a.s.l. (between 1066 - 1219m a.s.l.)

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility: Medium (ranked 1) and low (ranked 2)
Soil drainage/infiltration: Good (ranked 1) and medium (ranked 2)
Soil water storage capacity: medium (ranked 1) and high (ranked 2)

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
 • Чинээлэг
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 50-100 persons/km2
Annual population growth: 0.5% - 1%
2% of the land users are rich and own 1% of the land.
4% of the land users are average wealthy and own 1% of the land.
14% of the land users are poor and own 8% of the land.
80% of the land users are poor and own 90% of the land.
Level of mechanization: Manual work (ranked 1, concentrated in small area and manual labour is very applicable), animal traction (ranked 2)

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Тайлбар:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology: Also 1-2 ha (ranked 2) and 5-15 ha (ranked 3)

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүд

Milk production

decreased
increased

Input constraints

increased
decreased

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Биологийн: ургамал, амьтан

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад экологийн үр нөлөө

Soil fertility

decreased
increased

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

салхиар тээвэрлэгдэх хурдас

Нэмэгдсэн
багассан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: the technology are permanent and result oriented

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
receive advise from technical staff

How can they be sustained / enhanced? get income to purchase improved inputs
access improved varieties and inputs.

How can they be sustained / enhanced? employs labour
improve on reveue base
improve on his knowledge
pass experience to other
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
extension workers use farmers for passing technology

How can they be sustained / enhanced? continous meeting with farmer innovators
there is room for reasearch

How can they be sustained / enhanced? field visits to other FI and study tours
entry point for learning
makes extension agents became gender biased

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
expensive to maintain introduce mechanisation
it is tedious
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
use of traditional materials include conventional inputs
limited by rainfall get other source of water

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Atlas of Uganda dept of lands and survey. 1967.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Entebbe Uganda

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Promoting farmer innovation project, Min of Agriculture, animal industry, and fisheries. 1997.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

soil map of the world FAO. 1990.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Soil of Eastern region of Uganda dept of lands and survey UGA.. 1964.

Модулууд