Технологиуд

Natural spring catchment protection [Тажикистан]

technologies_1465 - Тажикистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 78%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CESVI (CESVI) - Тажикистан

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

The construction of a natural spring catchment pit for the collection and distribution of uncontaminated ground water.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The technolgy consists of digging of a pit around the spring outlet and placing a 15cm perforated plastic pipe on a bed of gravel. The gravel acts as a natural sediment filter and protects the pipe from clogging. The pipe is buried in more gravel and covered with a plastic sheet to prevent animals from contaminating the spring source. The plastic pipe can be extended and attached to a flexible pipe to deliver clean ground water to the final destination.

Purpose of the Technology: There are two main aims of the technology, the first is to prevent contamination of the spring source from livestock which uses the spring head as a watering hole. The second goal is to optimise the springs capacity for irrigation and human consumption by capturing the water in the perforated pipe and channelling to the usage point.

Establishment / maintenance activities and inputs: The construction of the spring catchment is relatively straight forward. A 1m deep pit is dug around the spring head approximately 2m wide. A bed of washed gravel is placed in the foot of the pit, and a 15cm perforated plastic pipe is embedded into the gravel, this is attached to a flexible tube to transport the clean water away. The perforated pipe is covered in more clean gravel and covered with a heavy polythene sheet and covered in earth. The construction process can be completed in one day if the materials are available.
The only substantial maintenance required would be the cleaning of the pipe and gravel if it gets clogged with earth.

Natural / human environment: In many parts of Tajikistan water for human use and irrigation is scarce and plays a critical role in securing the livelihoods of the local population. The construction of the spring catchment increases not only the volume but also improves the quality of water available. This can and does have a dramatic effect on the productivity of the land and the health of the land users.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тажикистан

Улс/аймаг/сум:

Khatlon region

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Khovaling

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • < 0.1 км2 (10 га)
Тайлбар:

This technology is in one location.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Spring Protection Project

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • improved access to water

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Мод, бут тариалах
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • жимс, бусад
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 180Longest growing period from month to month: april - october

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Түлшний мод
 • Жимс, самар
 • Байгалийн гамшигаас сэргийлэх
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Lack of access to water. Contamination of the water due to animals using the spring.

Major land use problems (land users’ perception): Provides a better cleaner source of water for the land and the people.

Plantation forestry: Fruit tree orchards.

Problems / comments regarding forest use: The spring is located in natural woodland, however the water supply is directed towards the fruit orchards.

Forest products and services: fuelwood, fruits and nuts, protection against natural hazards

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Forests / woodlands: Fn: Natural

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • (Сайжруулсан) байгалийн ой/мод бүхий газар

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Ус хураах

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S3: Шаталсан суваг, шуувуу, гольдрол
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • M6: Хог хаягдлын менежмент (дахин боловсруулах, эргүүлэх ашиглах эсвэл бууруулах)
Тайлбар:

Main measures: structural measures

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wm: Хөрсний нуралт, шилжилт
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Hs: Гадаргын усны хэмжээ багасах
 • Hp: Гадаргын усны чанар муудах
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Bc: reduction of vegetation cover, Hs: change in quantity of surface water, Hp: decline of surface water quality

Secondary types of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Wm: mass movements / landslides

Main causes of degradation: other natural causes (avalanches, volcanic eruptions, mud flows, highly susceptible natural resources, extreme topography, etc.) specify (The land degradation was caused by uncontrolled natural spring run off.)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

Secondary goals: prevention of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Basic sketch of perferated drainage collecting the spring water and flowing into a pipe. To take an increased quantity of water you can install more pipes (See section 2.1.3).

Location: Gulizor Nursary. Khovaling/Khatlo/Tajikistan

Date: 19/05/2011

Technical knowledge required for field staff / advisors: high (After training to increase their capacity)

Technical knowledge required for land users: high (After training to increase their capacity)

Main technical functions: control of concentrated runoff: drain / divert, water harvesting / increase water supply

Diversion ditch/ drainage
Depth of ditches/pits/dams (m): 1
Width of ditches/pits/dams (m): 1.5
Length of ditches/pits/dams (m): 1.5

Construction material (earth): The spring head is dug into the earth.

Construction material (stone): The stone is used to line the base of the spring head.

Зохиогч:

Foteh, CESVI

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

TJS

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

4.5

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

25

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Digging of the spring head Spring
2. pipe positioning Spring
3. Gravel positioning and covering with plastic sheet Spring
4. Fill back the drainage Spring

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Digging of the spring head Persons/day 2.0 25.0 50.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Pipe positioning Persons/day 2.0 25.0 50.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Gravel positioning Persons/day 2.0 25.0 50.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Fill back the drainage Persons/day 2.0 25.0 50.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools Pieces 4.0 10.0 40.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Drill Pieces 1.0 250.0 250.0
Барилгын материал Drainage pipe meter 10.0 1.5 15.0
Барилгын материал Stone tons 0.5 136.0 68.0
Барилгын материал Plastic sheet to cover sq m 1.5 5.333333 8.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 581.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 129.11
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

CESVI

Тайлбар:

Duration of establishment phase: 1 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Cleaning the water channel after drainage Spring

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Cleaning the water channel Persons/day 2.0 25.0 50.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools Pieces 2.0 10.0 20.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 70.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 15.56
Тайлбар:

Machinery/ tools: Shovel

Costs are based upon one spring at a depth of 1m at 2010 prices.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The cost is determined by the depth of the spring head. If it needs to be deeper it requires additonal labour and material costs.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

Thermal climate class: temperate

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is low

Soil drainage / infiltration is medium

Soil water storage capacity is medium

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Availability of surface water is good at the location of the spring, but medium where the water is needed for the lands.

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Нэн ядуу
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly Leaders / privileged

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 1% - 2%

80% of the land users are poor.
20% of the land users are poor.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Том-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Усны хүртээм ба чанар

ундны усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

усалгааны усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

Livelihood and human well-being

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

It has improved access to running water for sanitation, hygiene, irrigation and animal husbandry purposes.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн

усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Мэдэхгүй

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

1 houshold

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

Comments on spontaneous adoption: In the course of the project 24 springs will be refurbished (2011-2013).

There is no trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: The technology is new and in its infancy.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Pleased at the increase in water and ability to improve the yield of his crops.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increased access to water through controlled piping.

How can they be sustained / enhanced? Provision of guidance of which pipes to use.
Reduced the contamination at the spring head by animals.
It is quick and cheap to install.

How can they be sustained / enhanced? provide further training and support on maintenance.
It is easy to teach people how to install it.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Difficult at times to find good cheap plastic pipe.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
It incurs an initial financial outlay, which may be considerable if the spring is located far from where the water is needed.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд