Технологиуд

Drainage Ditches in Steep Sloping Cropland [Тажикистан]

technologies_1016 - Тажикистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 63%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - Швейцар
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
NCCR North-South (NCCR North-South) - Киргизстан

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Drainage ditches are dug in steep cropland areas to reduce soil erosion by diverting excess rain water away.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

In steep wheat fields drainage ditches are dug at 5-10m intervals to help reduce soil erosion. The ditches are on average 15cm deep and 30cm wide, and are dug with a gradient of 10-20%, to facilitate the draining of excessive rain water. At the top of the field a 50x50cm cut-off drain prevents run-on onto the field.
The small drainage ditches in the field are dug each year after tillage and sowing activities. The earth removed from the diches is piled up below the ditch to decrease the risk them breaching. The cut-off drain at the top was established 5 years ago and is cleared regularly from washed in soil. Most farmers in Faizabad Rayon dig 1-3 drainage ditches in their sloping cropland. Drainage ditches and cut-off drains are often not constructed deep enough and are not well maintained. Construction of the technology is not time consuming or costly, however, drainage ditches and cut-off drains are completely ineffective if not maintained on a regular basis.

Establishment / maintenance activities and inputs: Labour input for this work does not exceed three person days per hectare.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тажикистан

Улс/аймаг/сум:

RRS

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Faizabad Rayon

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - улаан буудай (эрт ургацын)
 • даавууны таримал - маалинга, олс болон бусад ургамал
 • буурцагт ургамал - вандуй
 • хүнсний ногоо - бусад
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 210Longest growing period from month to month: March - August

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): severe water erosion (gullies and rills) and subsequent fertility decline on cropland and overgrazed pastures

Major land use problems (land users’ perception): fertility decline, soil erosion and downslope washing of seeds before sprouting

Type of cropping system and major crops comments: Winter wheat (and sometimes chickpeas) are sown in the autumn, all other crops are cultivated in the spring. Harvesting takes place in July and August.

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • урсац өөрчлөх ба урсац бүрдүүлэх

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S4: Шаталсан шуудуу, нүх, хэвгий
Тайлбар:

Main measures: agronomic measures

Secondary measures: structural measures

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Secondary types of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Graded drainage ditches in steep sloping cropland, cut-off drain at top of field to prevent runon

Location: Chinoro. Faizabad Rayon, RRS

Date: 10.07.2005

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: low

Main technical functions: control of concentrated runoff: drain / divert, reduction of slope length

Agronomic measure: drainage ditches
Remarks: depth: 0.15m, width: 0.3m, intervals: 5-10m, gradient: 10-20%

Diversion ditch/ drainage
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 0.5
Length of ditches/pits/dams (m): 100

Construction material (earth): earth with spade removed

Slope (which determines the spacing indicated above): 40%

Зохиогч:

Erik Bühlmann, Berne, Switzerland

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар
Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

3.00

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. digging of cut-off drain spring

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт digging of cut-off drain ha 1.0 3.0 3.0 100.0
Тоног төхөөрөмж tools ha 1.0 5.0 5.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 8.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 8.0
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 0 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. digging of drainage ditches after sowing of crops / annually
2. deepening and clearing rainy season / after every rainfall event
3. clearing of cut-off drain from washed in soil rainy season/after heavy rainfall events

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт digging of drainage ditches ha 1.0 9.0 9.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт deepening and clearing ha 1.0 12.0 12.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 21.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 21.0
Тайлбар:

Machinery/ tools: tool: spade

Per hectare of cropland; maintainance activities for drainage ditches and cut-off drain after every heavy rainfall (twice a week over 3 months, based on an average of one hour of work per time)

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг
 • Хагас хуурай

growing period between 180-210 days

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: Also 501-1,000 m a.s.l.

Landforms: Also mountain slopes

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility: low - high

Soil drainage / infiltration: medium - good

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %50 дээш хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Нэн ядуу
 • Дундаж
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

5% of the land users are rich and own 10% of the land.
75% of the land users are average wealthy and own 70% of the land.
20% of the land users are poor and own 10% of the land.

Off-farm income specification: In general, all farmers (including those applying SWC technologies) are highly dependent on off-farm income which in most cases is earned in Russia either by themselves or by their relatives.

Level of mechanization: ploughing is carried out by tractor whenever possible an therefore mechanized/ motorized is also existent in this area.

Market orientation of production system subsistence (self-supply): Subsistence, only surplus crops are sold

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Тайлбар:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology aslo: 0.5-1 ha

Furthermore: Households are depending on available working force, labour is limiting factor

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан
Хөрс

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад экологийн үр нөлөө

soil fertility

decreased
icreased

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

NA

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: estimates

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Increasingly, farmers have to cope with fertility decline of their cropland; one of the first measures they take is the establishment of drainage ditches. However, most farmers implement only a few drainage ditches without maintaining them in an appropriate way.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
reduces soil erosion
reduces fertility decline
low cost
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Require only a small cost for establishment and maintainance.
effectively prevents development of large rills and therefore reduces soil erosion
Has the potential to reduce the deline in fertility of the soil

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
requires regular checking
cause a lot of damage, if they collapse
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
technology ineffective if not maintained on a regular basis deepening and clearing after every rainfall event
does not prevent development of small rills and hence does not stop all erosion small intervalls between drainage ditches reduce soil erosion more effectively. Combining this technology with other measures (grass strips, agroforestry etc.) is advisable
if the drainage ditches collapse, they cause a lot of damage to the cropland appropriate management reduces the risk of braking

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд