Технологиуд

Dejen Stone Bund [Этиоп]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагчид: ,

Gidad, Irken

technologies_1059 - Этиоп

Бүрэн гүйцэд байдал: 71%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Stone bund is an enbankment of stone constructed acrros the slope following the contour.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

It is a stone wall stablized with grasses and fodder plant species. Its main purpose is moisture harvesting and soil erosion control. Establishment is made first by laying out contour lines, digging foundation and placing of stones in a manner to interlock to each other. Stone bunds placed on contour are known as level stone bunds. The purpose is to arrest runoff and enhance soil moisture to increaseavailability of water to plants. It is also aimed at controlling soil erosion from cultivated fields such that the plants have sufficient soil depth to establish and grow. Maintenance is done every year especially before thev rains. Maintenance continues for several years until the slope of the terraced land forms nearly level bench or slightly sloping outward terrace. The technology is suitable to semi-arid and arid climatic conditions having steep to very steep cultivated lands. It is suitable to major annual cereal crops, perennial crops, fruit trees and cash crops.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Этиоп

Улс/аймаг/сум:

Amhara/Dejen

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Dejen-Inemay

Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 10 km2.

The technology is applied mostly on the low land part of the woreda.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Originally it is indiginous and now some improvement techniques have been included.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - бусад
 • үр тариа - жирийн сорго
 • тосны ургамал - наран цэцэг, рапс ба бусад
 • teff,
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • жимс, бусад
 • sugar cane, Sesbania, leucaena
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 210

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

sorghum-teff-sorghum

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Overgrazing with little vegetation cover and exposed surface, cultivating on very steep slopes.

Major land use problems (land users’ perception): Low productivity of land, erosion, low soil fertility and surface stoniness.

Type of cropping system and major crops comments: sorghum-teff-sorghum

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тайлбар:

Water supply: Also mixed rainfed - irrigated

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Secondary types of degradation addressed: Wg: gully erosion / gullying, Cn: fertility decline and reduced organic matter content

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Secondary goals: prevention of land degradation, rehabilitation / reclamation of denuded land

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Amhara

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap

Secondary technical functions: reduction of slope angle, reduction of slope length, increase of infiltration, water harvesting / increase water supply

Better crop cover
Material/ species: Sorghum, Teff, Suflower
Remarks: broad cast

Contour planting / strip cropping
Material/ species: Sesbania, leucaena
Remarks: by planting across the slope

Agronomic measure: removing less vegetation cover
Material/ species: Crop residue, grasses
Remarks: across the slope

Mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: DAP/Urea
Quantity/ density: 150 Kg/ha
Remarks: Sown by broadcasting

Contour tillage
Remarks: oxen plough

Pits
Remarks: hand pick axe

Aligned: -contour
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 1500
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1m
Spacing between rows / strips / blocks (m): 5 m
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 1m
Width within rows / strips / blocks (m): 2m

Scattered / dispersed
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 500
Spacing between rows / strips / blocks (m): 5m
Width within rows / strips / blocks (m): 10m

Trees/ shrubs species: sesbania

Grass species: local

Slope (which determines the spacing indicated above): 15.00%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is (see figure below): 10.00%

Gradient along the rows / strips: 0.00%

Bund/ bank: level
Vertical interval between structures (m): 2m
Spacing between structures (m): 10m
Height of bunds/banks/others (m): 0.45m
Width of bunds/banks/others (m): 0.45m
Length of bunds/banks/others (m): 80m

Structural measure: diversion ditch / cut-off drain
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.4m
Width of ditches/pits/dams (m): 0.3m
Length of ditches/pits/dams (m): 58m
Height of bunds/banks/others (m): 0.75m
Width of bunds/banks/others (m): 1.0m
Length of bunds/banks/others (m): 58m

Construction material (earth): reinforce the stone embankment

Construction material (stone): strengthen/support the terrace wall

Slope (which determines the spacing indicated above): 15%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is: 10%

Lateral gradient along the structure: 0%

Vegetation is used for stabilisation of structures.

Other type of management: change of management / intensity level - from random/open access to controlled system

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Birr

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

8.6

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

0.70

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. preparation of seedlings dry season
2. transporting of seedlings rainy season
3. plantation on bund rainy season
4. surveying dry season
5. collecting of stones dry season
6. constructing the bund dry season
7. Seek solution for the management problems before harvesting
8. controlling the development activities by guarding from free grazing animals. after harvesting
9. discussing on management and measures before harvesting

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 236.0 236.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 6.0 6.0 100.0
Таримал материал Seedlings ha 1.0 58.0 58.0 100.0
Барилгын материал Stone ha 1.0 83.0 83.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 383.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 44.53
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 24 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Contour ploughing dry season / three times
2. Harrowing dry season / one time
3. Planting wet season / one time
4. Temporary trashline dry -rainy season /
5. Residues dry season / many times
6. Weeding rainy season / two times
7. Harvest dry season / annual
8. cutting/prunnig dry season /after and befor cropping
9. repair breaks dry season/annually

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 30.0 30.0 100.0
Таримал материал Seedlings ha 1.0 30.0 30.0 100.0
Барилгын материал Stone ha 1.0 12.0 12.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 72.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 8.37
Тайлбар:

Machinery/ tools: hoe, sickle, axe, pad, spane

length of structure per ha of land protected

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

slope, soil depth

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Slopes on average: Hilly (mostly terraced by stone bunds). Also rolling (ranked 2) and steep (ranked 3)

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is low-very low
Soil drainage/ infiltration is good-medium
Soil water storage capacity is low-very low

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Нэн ядуу
 • Ядуу
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 50-100 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

and own 50% of the land.
and own 40% of the land.
and own 10% of the land.

Off-farm income specification: In the land with proper conservation techniques the productivity increased by about two folds whereas the land with out conservation measures yield is seen to decrease

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Тайлбар:

Grazing land: Far away from homesteads.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to bund plantation

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to bund plantation

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The loss is only for the first two years

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Because of placements of cutoff drains

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан
Хөрс

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Sediment trapped on the bunds

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

320 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: estimates

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Farmers in the near by village are gradually adopting good lessons learnet from farmers who have implemented the technology. As a result the technology is expanding in the area.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The soil stablizes because of bund plantation

How can they be sustained / enhanced? maintenance and proper management needed.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
reduction of slope

How can they be sustained / enhanced? frequent maintenance and avoid free grazing
increase soil depth

How can they be sustained / enhanced? frequent maintenance and avoid free grazing

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Loss of land for few years Make bund area productive
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Conflicts discussion and reaching agreements

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

monthly, quarterly and annual acheivment report of the woreda

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

work norm

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Soil map: assistance for land use planning and regulatory department.

Модулууд