Технологиуд

Rehabilitation of degraded lands [Этиоп]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагчид: ,

Yetegoda Meret Magegem (Amharic)

technologies_1070 - Этиоп

Бүрэн гүйцэд байдал: 69%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Activities that help maintain the productive potentials of soils through prevention and reduction of erosion, enhancing of rehabilitation rate by practicing measures such as microbasins, trench, eyebrow terrace, terraces, pitting and plantation of trees.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The SWC technology comprises a combination of measures, which include agronomic, vegetative, structural and management measures. This means that in implementing the SWC technology combination of measures such as contour cultivation, grass strips, soil and stone bunds, area closure and improved grazing are applied in integration to rehabilitate degraded lands and restore their productivity. The purpose is to improve food security by reducing erosion and enhance the productivity of land by planting useful trees and fodder species. Unproductive land is changed to productive land by the practicing of the technology. The SWC technology is continously maintained and improved to meet the standards and qulity such that erosion is minimized. The technology is suitable to degraded and unproductive lands which were abondoned as result of low productivity and were previously under cultivation or grazing land. Closure of the area is followed by vegetative and structural measures to speed up the recovery / regeneration rate.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Этиоп

Улс/аймаг/сум:

SNNPR

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Alaba special woreda

Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 60 km2.

Some of the SWC technology areas are well rehabilitated and the remaining sites are partially treated, because these are being newly started sites.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

It is introduced technology.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • Агро-сильво-пасторализм

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - хөх тариа
 • үр тариа - жирийн сорго
 • буурцагт ургамал - бусад
 • pepper, teff, chat, haricot beans, wheat
 • vetiver, elephant grass
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • авакадо
 • цитрус
 • кофе, ил талбайд
 • манго, давжаа манго, гуав
 • Eucalyptus, sesbania, grevillea, acacia
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 180 Longest growing period from month to month: Apr - Sep Second longest growing period in days: 120 Second longest growing period from month to month: Jun - Sep

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Нүүдлийн бэлчээр ашиглалт:
 • Хагас нүүдлийн бэлчээрийн аж ахуй
Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Хадлан буюу бэлчээрт ашиглагдахгүй талбай
Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Түлшний мод
 • Жимс, самар
 • Байгалийн нөөцийг хамгаалах
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Improper landuse, defforestation, overgrazing, lack of action to control erosion.

Major land use problems (land users’ perception): lack of awarness, traditional way of ploughing, lack of technolog on SWC

Semi-nomadism / pastoralism: open grazing is practiced

Grazingland comments: Nowadays closing a small individual plots and practicing cut and carrying system is being popular among land users.

Plantation forestry: replacing natural forests

Problems / comments regarding forest use: Forest/woodlands are mainly communal, so, replanting forests is undertaken by the community. Individual forests/woodlands are very few and small in size since there is a shortage of land for forests and tree plantation.

Forest products and services: timber, fuelwood, fruits and nuts, nature conservation / protection

Type of cropping system and major crops comments: Haricot bean is planted after maize is planted and has allowed some height.

Constraints of infrastructure network (roads, railways, pipe lines, power lines)

Constraints of Stone excavation (quarrying has caused a lott of damage on land.)

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах
 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ
 • Ус хураах

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Secondary types of degradation addressed: Wg: gully erosion / gullying, Cn: fertility decline and reduced organic matter content

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Secondary goals: prevention of land degradation, mitigation / reduction of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

SNNPR

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: increase of infiltration, water harvesting / increase water supply

Secondary technical functions: control of raindrop splash, control of dispersed runoff: retain / trap, improvement of ground cover, increase / maintain water stored in soil, reduction in wind speed, improvement of soil structure, increase in soil fertility

Better crop cover
Material/ species: teff, wheat
Quantity/ density: 10,000,000
Remarks: broad casting

Early planting
Material/ species: maize, sorghum
Quantity/ density: 60,000
Remarks: row planting and broad casting

Relay cropping
Material/ species: maize-haricot bean
Quantity/ density: maize-hari
Remarks: row planting

Mixed cropping / intercropping
Material/ species: maize and haricot bean
Quantity/ density: 120,000
Remarks: row planting

Contour planting / strip cropping
Material/ species: maize, sorghum
Quantity/ density: 50,000
Remarks: strip cropping

Green manure
Material/ species: legumes
Quantity/ density: 100,000
Remarks: broad casting

Manure / compost / residues
Material/ species: leaves, cow dung

Mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: DAP, UreaTillag

Aligned: -contour
Vegetative material: G : grass
Number of plants per (ha): 10,000,000
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1.5
Spacing between rows / strips / blocks (m): 0.5
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.3
Width within rows / strips / blocks (m): 0.25

Aligned: -against wind
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 40000
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1
Spacing between rows / strips / blocks (m): 1
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.5
Width within rows / strips / blocks (m): 0.5

Scattered / dispersed
Vegetative material: F : fruit trees / shrubs
Number of plants per (ha): 111
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 6
Spacing between rows / strips / blocks (m): 6

In blocks
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 40000

Trees/ shrubs species: sesbania, grevillea, acacia

Fruit trees / shrubs species: mango, avocado, orange

Perennial crops species: coffee, chat

Grass species: vetiver, elephant grass

Slope (which determines the spacing indicated above): 8.00%

Diversion ditch/ drainage
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 50
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.8
Width of ditches/pits/dams (m): 0.6
Length of ditches/pits/dams (m): 80
Height of bunds/banks/others (m): 0.8
Width of bunds/banks/others (m): 0.5
Length of bunds/banks/others (m): 80

Terrace: forward sloping
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 50
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 0.5
Length of ditches/pits/dams (m): 10
Height of bunds/banks/others (m): 0.5
Width of bunds/banks/others (m): 1

Terrace: backward sloping
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 50
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 0.5
Length of ditches/pits/dams (m): 10
Height of bunds/banks/others (m): 0.5
Width of bunds/banks/others (m): 1

Bund/ bank: level
Spacing between structures (m): 40
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 1
Height of bunds/banks/others (m): 0.8
Width of bunds/banks/others (m): 1

Bund/ bank: graded
Spacing between structures (m): 20
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 1
Height of bunds/banks/others (m): 0.8
Width of bunds/banks/others (m): 1

Slope (which determines the spacing indicated above): 20%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is: 8%

Vegetation is used for stabilisation of structures.

Change of land use type: degraded land to forest land

Major change in timing of activities: structure in dry season, plantation in rainy season.

Other type of management: change of management / intensity level - protection of the closed area by site guards.

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Birr

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

8.6

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

0.70

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Seed collection (grass, trees) dry season
2. Seed bed preparation on set of rain
3. Sawing & Planting rainy season
4. Site selection dry season
5. participatory planning dry season
6. Area closing dry season
7. Trench, microbasin bund construction dry season
8. Plantation rain season
9. Site selection for closure area dry period
10. Closing the degraded land dry season
11. Construction of structural measures onset of rains and dry seasons

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 387.0 387.0 26.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 85.0 85.0
Таримал материал Seeds ha 1.0 33.0 33.0
Таримал материал Seedlings ha 1.0 5.0 5.0
Барилгын материал Stone ha 1.0 2.0 2.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 512.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 59.53
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 60 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Tillage/plough dry season / annual
2. Compost making and application before dry season / annual
3. Sawing and planting / each cropping season
4. Plant protection wet season / annual
5. Harvesting dry season / each cropping season
6. Replanting rainy season /once a year
7. Weeding after rains /once a year
8. Cutting the matured trees dry season /once a year
9. Replanting rainy season/once a year
10. Reconstruction of structures dry season/once a year
11. Planting trees rainy season / once a year
12. plant and harvest grass / before and after rains
13. Replanting / once a year
14. Terench and structural measures stablization with plantation / once in a year

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 46.7 46.7 5.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 3.0 3.0 60.0
Таримал материал Seeds ha 1.0 6.6 6.6
Таримал материал Seedlings ha 1.0 3.6 3.6 10.0
Барилгын материал Stone ha 1.0 41.4 41.4 2.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 101.3
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 11.78
Тайлбар:

Machinery/ tools: hoe, shovel, wheel barrow, hammer

The cost is calculated for PD/person days on a hectar basis

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Tools and transport facilities (motorcycles), fuel and food grain.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

850-950 mm

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: 1501-2000 m a.s.l. (ranked 1) and 2001-2500 m a.s.l. (1700-2200m a.s.l., ranked 2)
Slopes on average: Gentle (ranked 1) and moderate (ranked 2, about 70% of the land is on a slope of 2-8%)

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil texture: Coarse/light (ranked1) and medium (ranked 2, sandy loam)
Soil fertility: High
Soil drainage/infiltration: Good (well drained)
Soil water storage capacity: Very low (because it is sandy loam soil)

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 200-500 persons/km2
Annual population growth: 3% - 4%
10% of the land users are very rich.
25% of the land users are rich.
40% of the land users are average wealthy.
25% of the land users are poor.
5% of the land users are poor.
Off-farm income specification: Land users who practice SWC measures get better production. Their incomes has increased compared to those who have not applied SWC.
Market orientation of cropland production system: subsistence (self-supply, part of the production is sold at local market), mixed (subsistence/ commercial)
Market orientation of grazing land production system: subsistence (self-supply, fodder plant for milk cow), mixed (subsistence/ commercial)
Market orientation of forest production system: subsistence (self-supply, tree plantation on individual plots ), mixed (subsistence/ commercial), commercial/market (plantation of a community forests)

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Тайлбар:

Cropland: average cultivated land is about 1.5 ha/household
Grazing land: not more than 0.125 ha on average

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

decrease of grazing land

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

75

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

25

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Биологийн: ургамал, амьтан

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

structural measures

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

52000

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 11-50%
Тайлбар:

90% of land user families have adopted the Technology with external material support

46800 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: survey results

10% of land user families have adopted the Technology without any external material support

5200 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: survey results

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Nowadays land users have better understanding on SWC technologies, so they protect their farm land from erosion with vegetation.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
SWC knoweldge is gained

How can they be sustained / enhanced? through training and practical works
additional income is created

How can they be sustained / enhanced? diversification of SWC measures with in the same plot
group work is encouraged/introduced

How can they be sustained / enhanced? strengthening group formation
food value has increased

How can they be sustained / enhanced? from vegetables and fruits
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
degraded lands are rehabilitated and covered with plantation.

How can they be sustained / enhanced? through increased participatory planning approach
crop production has increased.

How can they be sustained / enhanced? apply more combined technologies to enhance production
wood production has increased

How can they be sustained / enhanced? planting multipurpose plant species increased
extensive grazing is changed to intensive grazing

How can they be sustained / enhanced? to some extent number of animals are reduced
the community is aware of the technilogy

How can they be sustained / enhanced? land users construct SWC technologies on their farm land by their own

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
shortage of grazing land use cut and carry system
destruction of crop by wild animals making farmers group to protect them
shortage of incentives practicing more community participation works.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд