Технологиуд

Contour ditches combined with manures and mulch grass in banana production. [Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс]

makinga maji ya kati

technologies_1215 - Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс

Бүрэн байдал: 80%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Missenyi District Council (Missenyi District Council) - Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Bukoba district council (Bukoba district council) - Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Is a cross slope berier characterised with 2m widith by 2m depth furrow, farm yard manures and grass mulch in banana production.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The level ditches combined with farm trushlines, farm yard manure, and grass mulch technology in banana production is the digging of a furrow measured 2m wide by 2m deep along the contour in the banana plantation. The technology is applied on a perennial cropland by combining structural, vegetative and agronomic measures. The climatic zone is sub humid in a gentle to moderate slope with medium to deep loam clay soils. The hand cultivation is done manual using hand hoes in a mixed production system. The establishment procedures contour demarcation using a local made A-frame, digging a furrow along the contour, digging the banana holes spaced at 3.6m by 3.6m between the structures, mixing farm yard manure with top soils and planting banana suckers after restng the mixture for not less than 60 days. The maintenance procedures requires, weeding the field, desuckering, detrushing, planting beans, topical manure application, grass mulch application and filling the contour furrow with farm trushlines. The land ownership is individual not titled. This technology was introduced in 2012 by Kagera TAMP using the FFS methodology. In case of sensitive climatic extremities

Purpose of the Technology: The major purpose for technology application is reduced moisture stress, increased soil water retention, reduced soil erosion to increase crop productivity in a sustainable land management.

Establishment / maintenance activities and inputs: The establishment activities included; first to clear the field and demarcate the contour line using a local made A-frame done at the end of short rains. Second is to plough and harrow the field done in the early dry season. Third is to space and dig holes for planting banana suckers done in mid of dry season. Fourth is mixing farm yard manures with top soils and cover the hole for not less than sity days before planting, this is done in mid of dry spell. Fourth is to plant certified banana suckers done in late dry season. Fifth is to dig the contour ditch done in at the onset of long rainfall. The maintenance activities includes; first to weed the entire field done twice before the onset of rainfalls. Second is to apply farm yard manures concurrently with grass mulch done once in the late dry period. Third is to desucker and detrush banana plants done twice before planting beans. Fourth is to plant beans done once before the onset of long rainfalls.

Natural / human environment: The natural environment in the location is 750-1000 mm rainfalls, foots lopes valley floors landform, gentle slope, shallow to meium soil depth (50-80)cm and (80-120)cm characterised with two growing periods. The social economic persisting are small scale land users farming on( 0.5 to 2)ha per house hold. The land ownership is individual not titled while the water use rights is open access. The importance of off-farm incomes is less than 10% and the market orientation is mixed while soil cultivation is manual and livestock are not fed on farm residues.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс

Улс/аймаг/сум:

Tanzania

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Karagwe District Council

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • < 0.1 км2 (10 га)
Тайлбар:

Three host farmers of FFS allocated a total of 1.5 acres (three different sites) as a leaning sites. While 22 group members implimented the technology with modifications in their farms with average of 0.5ha X22 =1.1ha

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Introduced by TAMP -Kagera, Tanzania in 2012 using FFS methodology.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • буурцагт ургамал - шош
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - чихэрлэг төмс, яам, таро/кокояам, бусад
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • Банан/таван салаа/абака
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • кофе, ил талбайд
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 90; Longest growing period from month to month: October to December; Second longest growing period in days: 60; Second longest growing period from month to month: March to May

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): The major land use problem related to soil and vegetation in the area were soil erosion, soil moisture stress and fertility decline and reduced organic matter content.

Major land use problems (land users’ perception): moisture stresss and soil erosion.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах
 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
 • А3: Хөрсний гадаргыг сайжруулах
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V5: Бусад
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S2: Далан, хаалт
Тайлбар:

Specification of other vegetative measures: lemon grass
Type of agronomic measures: better crop cover, mulching, temporary trashlines, manure / compost / residues
Type of vegetative measures: aligned: -contour, scattered / dispersed

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах
Тайлбар:

Main causes of degradation: soil management (cultivating along the slopes), crop management (annual, perennial, tree/shrub) (continous banana production without soil fertilization.), change of seasonal rainfall (dry spell prolonged), droughts (the area experienced a six months dry period.), population pressure (High population growth rates had forced to cultivate slope lands to feed the population.), poverty / wealth (community cant afford to invest in soil conservation.), education, access to knowledge and support services (inadequate staffing reduces extension services rendered to farmes.), governance / institutional (Agriculture policy had a narrow focus on environmental issues.)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for field staff / advisors: low (Basic agronomy principles, farm structures and vegetation management are taught at colleges.)
Technical knowledge required for land users: low (most of material required to implement the technology are common to them.)

Main technical functions: control of raindrop splash, control of dispersed runoff: retain / trap, control of dispersed runoff: impede / retard, improvement of ground cover, stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), increase in organic matter, increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil, increase of biomass (quantity)

Better crop cover
Material/ species: Pumpukins and water melon
Remarks: spaced at 3m in the space between the contour bunds.

Mulching
Material/ species: hyperhamia spps
Quantity/ density: 1500
Remarks: spread across the slope with 15cm thick covering the soil surfaces where banana and coffee are plant

Temporary trashlines
Material/ species: banana dry leaves and psodstems.

Manure / compost / residues
Material/ species: farm yard manures
Quantity/ density: 48979
Remarks: 60kg per plant during planting and 36kg for maintenance.

Aligned: -contour
Vegetative material: G : grass
Number of plants per (ha): 1666
Spacing between rows / strips / blocks (m): 18
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.6
Width within rows / strips / blocks (m): 0.3

Scattered / dispersed
Vegetative material: O : other
Number of plants per (ha): 778

Structural measure: contour bund
Spacing between structures (m): 18
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.6
Width of ditches/pits/dams (m): 0.6
Length of ditches/pits/dams (m): 100
Height of bunds/banks/others (m): 0.3
Width of bunds/banks/others (m): 0.6
Length of bunds/banks/others (m): 100

Construction material (earth): soils excavated from the furrow.

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар
Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

2.64

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. To plant lemon grass March
2. To plant water melon april
3. To gape fill lemon grasse september
4. Dermacating the contour lines using simple made tool (A-frame) June
5. To dig a furrow and excavating the soils to be placed on either lower side or upper side of the furrow. August

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 609.45 609.45
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 114.71 114.71
Таримал материал Seedlings ha 1.0 420.17 420.17
Бордоо ба биоцид Compost / manure ha 1.0 756.3 756.3
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 1900.63
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1900.63
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Weeding in the space where coffee and banana are planted. january and June
2. desuckering February and August
3. Detrushing February and August
4. manure application July
5. Spreading mulch grasses September
6. Harvesting banana and coffee. routeenly
7. To harvest lemon grass routeenly
8. To remove soil sedments from the furrow and place them along the contour lines. june and January.

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 416.91 416.91 100.0
Таримал материал Seeds ha 1.0 88.24 88.24 100.0
Бордоо ба биоцид Compost / manure ha 1.0 252.1 252.1 100.0
Бордоо ба биоцид Grass mulch ha 1.0 441.18 441.18 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 1198.43
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1198.43
Тайлбар:

Labour calculated per ha of land protected, Farm yard manure calculated per plants applied, mulch grass calculated per ha of land protected, seedling and seeds calculated per ha of land protected.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The most determinate factor affecting the cost is labour

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Thermal climate class: tropics

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is medium
Soil drainage / infiltration is medium
Soil water storage capacity is medium

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Гадаргын усны хүртээмж:

Хангалттай

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Availability of surface water: Excess during short rainfals and medium because two permanent river tributaries (misheke and Charuhanga) flows throughout the year.
Water quality (untreated): Good drinking water when gravity water supply from Kasunkuni river tributar and poor when over-flooded Mwisa river during short rains.

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Биологийн олон янз байдлын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Mchwa, sisimizi, vipepeo and earth worms

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Population density: 50-100 persons/km2
Annual population growth: < 0.5%
99% of the land users are average wealthy and own 100% of the land.
1% of the land users are poor.
Off-farm income specification: Land users who applied the technolgy can meet hie/her cost of living (mainly food) from farm income while land users who have not applied the technology can not the household cost of living from the farm.
Market orientation of production system: Coffee are for sale while banana only excess is for sale.
Level of mechanization: Hand hoes use during farm establishment, but late local made tool (vihosho) are used for weeding and desuckering purpoes.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
Тайлбар:

< 0.5 and 0.5-1 ha: 75 % of landusers
2-5 ha: 25 percent of landusers

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Not yet harvested the first yield

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Mulch grass have reduced moisture stresses

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Farm yard manures, mulch grasses, lemon seedlings, certified banana suckers and water melon seed

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Lemon grasses and pumpukins sales

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Additional activies should demamnd more labours

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increased food production should ensure availability, while sale of coffee should ensure accebility to balance the diet

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

FFS group members

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Out-soucing of activities to TCRA

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Udelt learning using FFS methodology

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Three group members have no land, male and female have equal chances in the group

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Mulch grasses and contour bung

ууршилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Mulch grasses

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Mulch grasses

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Mulch grass and pumpukins

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Lemon grasse planted along the contour bunds

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Farm yard manures application

Биологийн: ургамал, амьтан

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Mulch grass and trushlines

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Use of certicefid banana suckers

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

түймрийн эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Attention for grasses collection before fire seting on has increased

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water run-off reduction

нийтийн/хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд учируулах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

No longer concentrated run-off

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн биш
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Тайлбар:

The technology can be modified of metre drain and the collected water to be used for small scale irrigation.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Тайлбар:

In the short term returns banana harvested should equate the establishment costs, while in the long term retuns there will be no further establishment, therefore returns are very positive.
in the short term retuns negative compared to maintenance because all returns equate establishment costs, while in the longterm returns should be positive due to complimentary effects of protected land to improve productivity.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • > 50%
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

70 households in an area of 10 ha

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 11-50%
Тайлбар:

35 land user families have adopted the Technology with external material support
Comments on acceptance with external material support: Three host farmers were provided with farm yard manures and mulch grasses.

35 land user families have adopted the Technology without any external material support
Comments on spontaneous adoption: The FFS started late due to inadequate council staffing.

There is no trend towards spontaneous adoption of the Technology
Comments on adoption trend: Still early to give any comments (actual implimentation started September 2013.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technology is easy to learn and simple to implement.
Production results are of short gestation period when considering test crop (banana) for land users to make the decisions.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The technology increased the farm input (farm yard manures and grass mulch) costs of which average land users (peasants) can not afford from his farm income on top of meeting his daily cost of living. Introduce zero grazing to provide farm yard manures and quick income generating activities.
Big land area is require to realise the ecological benefits. Sensitize political will to stimulate and support technology up scaling through multiplier effects.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага
Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

30/07/2014

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд