Технологиуд

Area closure [Этиоп]

Bota Klela (Tigrigna)

technologies_1414 - Этиоп

Бүрэн байдал: 69%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Closure of degraded land is made on land that has lost vegetation cover, has low soil fertility . To speed up the regeneration process applying some SWC activities and enrichment plantation will be necessary.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The degraded land is closed from human and animal interfrances for at least 3-5 years. Inorder to enhance the rehabilitation rate of the degraded land SWC activities, such as terracing, enrichment plantation and oversowing of grass species is considered. These practices enhances growth of natural vegetation and enriches biodiversity.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Этиоп

Улс/аймаг/сум:

Tigray

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Ahferom

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 54.6 km2.

The bush land are closed and in some areas SWC activities were made and enrichment plantation has been done.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

From churches and other religious areas

3. ГТМ технологийн ангилал

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
 • Rhodes grass, local grasses
 • Acacia saligna, grevellia, schinesmolle
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 180Longest growing period from month to month: May - Oct

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

 • free grazing
Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Жимс, самар
 • Бусал ойн дагалт бүтээгдэхүүн
 • Байгалийн нөөцийг хамгаалах
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Soil erosion, deforestation, degradation, loss of biodiversity, reduction in land productivity

Major land use problems (land users’ perception): Low productivity and decline of soil fertility.

Other grazingland: free grazing

Other type of forest: area rehabilitation: lack of awarness

Problems / comments regarding forest use: In the closed forests enrichment plantation is undertaken. Individual woodlots are planted at homesteads. Currently individuals considered land less, poor and women are given land from the hillsides to plant and enclose them. The purpose is to enable individuals to generate income from it.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тайлбар:

Water supply: Also mixed rainfed - irrigated

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • газар нутаг чөлөөлөх (ашиглалтыг зогсоох, нөхөн сэргээх)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц алдагдах
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Wg: gully erosion / gullying

Secondary types of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content, Pu: loss of bio-productive function due to other activities, Ha: aridification

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use (wood cutting), overgrazing (trampling, degraded cover-plant), education, access to knowledge and support services (lack of knowledge)

Secondary causes of degradation: other human induced causes (specify) (agricultural causes), Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (heavy rainfalls), poverty / wealth (lack of captial), land policy

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Also: rehabilitation / reclamation of denuded land

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of raindrop splash, control of dispersed runoff: impede / retard, control of concentrated runoff: retain / trap, increase of surface roughness, increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil, water harvesting / increase water supply, water spreading, improvement of soil structure

Secondary technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap, reduction of slope angle, reduction of slope length, increase in organic matter, increase in soil fertility

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs, G : grass
Number of plants per (ha): 500

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs, G : grass

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs, G : grass

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs, G : grass

Trees/ shrubs species: Acacia saligna, grevellia, schinesmolle

Grass species: Rhodes grass, local grasses

Terrace: bench level
Vertical interval between structures (m): 2
Spacing between structures (m): 5-8
Height of bunds/banks/others (m): 0.5-0.75
Width of bunds/banks/others (m): 1
Length of bunds/banks/others (m): 300

Slope (which determines the spacing indicated above): 30%

Lateral gradient along the structure: 0%

Vegetation is used for stabilisation of structures.

Change of land use practices / intensity level: area closure

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Birr

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

8.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

0.88

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Seedling Production Januray-June
2. Pitting May
3. Planting Jully
4. Layout and survey September
5. Stone collection December-may
6. Foundation excavation and construction December-may
7. Awarness creation and site selection January
8. Area closed
9. Site guard throughout the year

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 154.0 154.0 10.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 6.5 6.5 100.0
Таримал материал Seeds ha 1.0 2.0 2.0
Бусад Person days ha 1.0 28.0 28.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 190.5
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 23.81
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 120 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Planting Jully /yearly
2. Weeding end of August /once
3. Stone collection July-august/annual
4. Construction July-august/annual
5. Enrichment plantation July / annual

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 15.0 15.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 15.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1.88
Тайлбар:

length of structure, site guard/ha, number of seedlings

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

labour, slope

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

650.00

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: 1000-2500 m a.s.l.
Landforms: Also plateua/plains and hill slopes
Slopes on avereage: Also moderate and steep

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: Also moderately deep, deep and very shallow
Soil texture also coarse/light and fine/heavy
Soil fertility is low-medium
Soil drainage/infiltration is medium-good
Soil water storage capacity is low-medium

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 200-500 persons/km2

Annual population growth: 3% - 4%

70% of the land users are average wealthy and own 70% of the land.
25% of the land users are poor and own 25% of the land.
5% of the land users are poor and own 5% of the land.

Off-farm income specification: Food for work

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Cut and carry

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Reduction of grazing land

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Биологийн: ургамал, амьтан

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Wild life increase. On the other hand this also led to danger of wild life on crops and domestic animals

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад экологийн үр нөлөө

Biodiversity

decreased
increased

Soil fertility

decreased
increased

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

Soil fertility

decreased
Increased

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

100% of land user families have adopted the Technology with external material support

180000 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: estimates

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: because the benefits obtained are convincing and many land usrs want to practice it either individually, in groups or at a community level.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Rehabilitating the degraded land
Increase grass and fodder for livestock
Obtain wood for fuel
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Rehabilitation of the degraded land

How can they be sustained / enhanced? Developing bylaws to keep the area and to use benefits out of it
Increase biodiversity

How can they be sustained / enhanced? Enrichment plantation
Decrease soil erosion

How can they be sustained / enhanced? Constructing SWC techniques wherever necessary
Increasing feed and forage
Habitate for wild animals

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Lack of land use policy facilitate to develop and implement national policy
Lack of awarness creat awarness of stackholders at various level

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Meret

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд