Технологиуд

Tomato Grafting [Непал ]

Kalami Prabidhi Dwara Golbheda Uthapadan (Main Contributor: Purusottam Gupta, IDE Nepal)

technologies_1694 - Непал

Бүрэн гүйцэд байдал: 73%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Gupta Purusottam

IDE-Nepal, currently NEAT project

Энэтхэг

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
ICIMOD International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) - Nepal
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
iDE Nepal (iDE Nepal) - Nepal

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Cleft grafting can be used to produce plants that are resistant to a number of pests and diseases and are often higher yielding than the original. Tomato seedlings can be easily grafted onto resistant root stock of the wild eggplant (Solanum sysimbrifolium) to produce a disease-resistant and commercially viable crop.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Some of Nepal's most lucrative vegetable cash crops, especially solanaceous crops such as tomato and eggplant, are particularly susceptible to attack by the root knot nematode, Meliodogyne spp, which costs Nepal's farmers millions of rupees in losses annually. In recent years, farmers found that this pest was becoming prevalent and that they could not control it permanently using either cheap or eco-friendly solutions. Researchers and development officers took up the challenge and found that grafting technology could successfully control not only the root knot nematode but also wilting disease. As a bonus, they also found that grafting can increase the yield potential of the plants and improve the overall productivity of the land.

Establishment / maintenance activities and inputs: Loam and silt loam soils with a pH of 6.0–7.0 are the most suitable for this type of cultivation. Grafting technology requires two plants: the scion and the rootstock. The scion is a detached shoot or twig containing buds from the desired woody plant. The rootstock is a plant with an established healthy root system, onto which a cutting or a bud from another plant is grafted. The scion seedlings are grown in raised solarized nursery beds, where care has been taken to see that the soil has been sterilised and all soil pests have been destroyed. Robust rootstock of wild eggplant (Solanum sysimbrifolium) is appropriate for tomato propagation. The rootstock seedlings are grown in multi cell trays and transplanted when they are 20–25 cm high and have a few leaves and a pencil thick stalk. Seeds for the rootstock seedlings are sown in March/April and are ready in 6–8 weeks; scion seeds are sown in April/May and are ready for grafting in 3–4 weeks. Both scion and rootstock plants should have achieved similar stalk thicknesses at the time of grafting. Cleft grafting is carried out and the grafted seedlings kept in polypots in a closed polyhouse for 7–10 days. Then the grafted seedlings are carefully transplanted to their permanent location. The grafted plants are watered the day after they are transplanted; the extent of watering depends on how moist the soil is and on local weather conditions. The field is mulched throughout the cropping period using straw and other farm biomass materials.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Непал

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Arukharka -6, Syangja District

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • < 0.1 км2 (10 га)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • tomatoes
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Insufficient water for irrigation, the soil is acidic, vegetable crops are attacked by pests and crop production is in decline.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хортон шавьж, өвчлөлийн нэгдсэн менежмент (органик хөдөө аж ахуй)
 • ургамлын сорт / малын үүлдэр сайжирсан

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А5: Үрийн менежмент, сайжруулсан сорт

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bp: Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх, махчид цөөрөх
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Hs: Гадаргын усны хэмжээ багасах
Тайлбар:

Main causes of degradation: soil management, other human induced causes (specify) (Overuse of chemical Fertilizer), droughts

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Schematic diagram of a tomato scion grafted on to the rootstock of a wild eggplant.

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Main technical functions: Reduce Pest Attack, Improve crop production

Зохиогч:

A. K. Thaku

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

NPR

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

72.0

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Prepare the land
2. Prepare Scions
3. Prepare rootstock
4. Grafting
5. Transplant grafted Seedling

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Prepare the land persons/day 5.0 4.2 21.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools unit 1.0 22.0 22.0 100.0
Таримал материал Seeds unit 1.0 28.0 28.0 100.0
Бордоо ба биоцид Fertilizer unit 1.0 17.0 17.0 100.0
Бордоо ба биоцид Compost/manure unit 1.0 65.0 65.0 100.0
Бордоо ба биоцид Pesticide unit 1.0 21.0 21.0 100.0
Бордоо ба биоцид Plant tonic unit 1.0 7.0 7.0 100.0
Барилгын материал Polypot,grafting chamber etc unit 1.0 225.0 225.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 406.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 5.64

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Both scion and rootstock seeds are watered after sowing. The seedlings are monitored and watered as needed. (Overall labor: 16 person days)
2. After transplanting, the grafted seedlings are watered the next day and twice weekly thereafter. As the plantlets mature, they are watered at 10-day intervals and the surface of the soil is mulched. The moisture level in the soil is monitored throughout the cropping period.
3. Top dressing with biofertilizers (N, P, K, and vesicular arbuscular mycorrhiza VAM) and bio-hume is applied to the root zone.

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Watering scion and rootstock persons/day 16.0 4.25 68.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Electricity and water charger unit 1.0 8.5 8.5 100.0
Таримал материал Seeds unit 1.0 68.0 68.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 144.5
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 2.01
Тайлбар:

Machinery/ tools: spade, scissors, sharp scalpel, multi cell tray, hoe, plough

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

All costs and amounts are rough estimates by the technicians and authors.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Thermal climate class: subtropics

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is high

Soil drainage / infiltration is good

Soil water storage capacity is medium

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

> 50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Амьтны зүтгүүр
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 200-500 persons/km2

Annual population growth: 0.5% - 1%

Relative level of wealth: rich, average, poor

20% of the land users are rich.
30% of the land users are average wealthy.
50% of the land users are poor.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Биологийн: ургамал, амьтан

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Бусад экологийн үр нөлөө

resistance towards pests and disease

decreased
increased

maintaining moisture in soil

reduced
improved

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн биш

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн биш

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Most (90%) of the farmers are implementing the technology voluntarily and there is a spontaneous trend for adoption. In the area studied, about 20–30 households per year are adopting this technology.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technology is highly effective at controlling pests and disease.

How can they be sustained / enhanced? The wild eggplant rootstocks are somewhat difficult to graft because they are spiny. Spine-free rootstock seedlings would be easier to graft.
The grafted seedlings themselves are a good source of income for farmers.

How can they be sustained / enhanced? Create awareness among farmers and encourage nurseries to provide grafted seedlings. Support farmers during the start-up stage.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Grafting is time consuming and difficult because wild eggplant rootstock plants are spiny. Need more research to identify other possible rootstock plants.
Grafting can be expensive and requires an initial investment in training; specialized materials are needed. Technically demanding, needs practise. Specialized materials are difficult to get. Nurseries need to be supported and need to have access to specialized materials on time.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд