Технологиуд

Environmentally-Friendly Community Practices [Бүгд найрамдах Молдав улс ]

Practicile comunitare prietenoase mediului

technologies_1816 - Бүгд найрамдах Молдав улс

Бүрэн гүйцэд байдал: 76%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Ciubotaru Valentin

+37322 545733 / +37322 69134294

ngobios@yahoo.com / valentin.ciubotaru@yahoo.com

NGO BIOS

72/3 Columna str., office nr. 3. Chisinau- MD-2012

Бүгд найрамдах Молдав улс

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
NGO BIOS (.) - Бүгд найрамдах Молдав улс

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

02/06/2014

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Community area development plans were developed taking into consideration the main problems, opportunities, necessities and wishes of the local population. All communities included afforestation of severely eroded land, re-establishing degraded forest belts and planting new forest lines, creating protection shields for aquatic areas, and an ecological education community program.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Community area development plans were developed for six communities for the period of 2008-2028, taking into consideration the main problems, opportunities, requirements and wishes of the local population. Special attention was paid to environmental impact assessment to harmonize economic and social development with environmental protection. All communities included afforestation of severely eroded land, re-establishing degraded forest belts and planting new forest lines, creating protection shields for aquatic areas, and elaborating and implementing a ecological education community program.
The first action implemented was agricultural land re-parcelling, based on FAO guidelines. Training programs were conducted for project staff and beneficiaries. Following land planning, discussions and individual negotiations with each land owner, the project promoted the application of the following land parcels operations: sale, exchange and long term lease. The costs incurred during land transactions were fully covered by the project. The Land Use Scheme implies changes in some categories of use and especially expanding the area of vineyards and orchards as well as using agricultural land for community development according to the needs and wishes of the population. Land re-parcelling offers farmers the possibility of rearranging agricultural land according to ecological principles and potential.
The overall goal of land re-parcelling component was to respond to the concerns of the Government and others about the fragmentation of agricultural land: it focussed on small peasant farms as its primary target group. The specific objectives of the pilot action were:
- to test the demand for and feasibility of land re-parcelling with small landowners as the primary target group;
- to facilitate development of 6 community area development plans, taking into account environmental impact assessment.
- to use the pilot experience as the basis for designing a potential national-level approach, including techniques, resource requirements and legislative framework;
- to assess the impact of re-parcelling at the local level, including on land markets, agricultural production, and equity.

The re-parcelling activities were extended to 40 villages on the proviso that the concept and the experience of the implemented re-parcelling pilots would be precisely followed. Based on this experience, the Ministry of Agriculture is in active partnership with National Agency for Rural Development and NGO BIOS, supported by the FAO-developed National Strategy for Land Consolidation.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бүгд найрамдах Молдав улс

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

The six communes which form the pilot area, namely Basauca village Rezina district, Sadova village Calarasi district, Calmatui village Hincesti district, Bolduresti community of Cantemir district, Baimaclia community Cantemir district, Opaci village Causeni district, Republic of Moldova. The experience was replicated in 40 villages.

Тайлбар:

The six communes which form the pilot area, namely Basauca village Rezina district, Sadova village Calarasi district, Calmatui village Hincesti district, Bolduresti community of Cantemir district, Baimaclia community Cantemir district, Opaci village Causeni district, Republic of Moldova.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Туршилт/судалгааны үр дүн
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Бусад

Бусад

Тодорхойлно уу:

- Land fragmentation; - Environmentally unsustainable land management practices; - Illegal cutting of forests, leading to the destruction of forest belts and buffer strips; - Point and non-point sources of pollution, - Over-grazing..

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Эргэлтэт систем (газар тариалангийн эргэлт, уринш, ээлжлэн тариалалт)
 • Газар тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент
 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • > 10,000 км2
Тайлбар:

The Technology was replicated to 40 villages in South, Center and North regions of Moldova

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S5: Далан, хотгор, цөөрөм
 • S6: Хашаа, саад, явган хашлага, хашаа
 • S9: Ургамал ба амьтны саравч хаалт
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М1: Газар ашиглалтын хэлбэрийг өөрчлөх
 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх
Тайлбар:

- Implementing activities of protection, maintenance and improving of degraded soil fertility;
- Agroforestry consisted of planting of tree rows on cultivated lands, primarily of windbreaks and anti-erosion protective belts.
- Improving the quality of pastures and implementing controlled pasturing.|
- Regeneration of degraded commune forest as well as existing forest protective belts.
- Planting of tree rows on cultivated lands, primarily of windbreaks and anti-erosion protective belts. |
Facilitate the development of farms by reducing the fragmentation and expanding the area of agricultural lands. The project provides assistance to land owners and farmers to undertake voluntarily land transactions based on market economy principles, elaborating the land ownership maps (GIS MapInfo|
The elaboration of the Community Area Development Plans was effected together with the local public administration, professors, legal persons, non-governmental organizations, and the population of communities with active involvement of Zonal Ecologic Agencies, Preventive Medicine Centers, |Agriculture and Economy Departments of district Executive Committees.

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wr: Голын эргийн эвдрэл
 • Wo: Усны элэгдлийн дам нөлөө
Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
 • Хөрсний салхиар хуримтлагдах
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pc: Хөрс дагтарших
 • Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц алдагдах
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bh: Амьдрах орчин доройтох
 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
 • Bs: Ургамлын чанар, төрөл зүйл, олон янз байдал буурах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Implementing activities of protection, maintenance and improving of degraded soil fertility
2. Agroforestry consisting of planting of tree rows on cultivated lands, primarily of windbreaks and anti-erosion protective belts.
3. Improving the quality of pastures and implementing controlled pasturing|
4. Regeneration of degraded commune forest as well as existing forest protective belts
5. Planting of tree rows on cultivated lands, primarily of windbreaks and anti-erosion protective belts

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

The Project

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Chisinau, Nisporeni, Calarasi, Cahul, Leova, Hincesti, Rezina

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

Moldova's climate is moderately continental: the summers are warm and long, with temperatures averaging 20 °C, and the winters are relatively mild and dry, with January temperatures averaging −4 °C. Annual rainfall, which ranges from around 600 millimeters in the north to 400 millimeters in the south, can vary greatly. The heaviest rainfall occurs in summer; heavy showers and thunderstorms are common. Because of the irregular terrain, heavy summer rains often cause erosion and river silting.|

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Most of Moldova's territory is a moderate hilly plateau cut deeply by many streams and rivers. Geologically, Moldova lies primarily on deep sedimentary rock that gives way to harder crystalline outcroppings only in the north. Moldova's hills are part of the Moldavian Plateau, which geologically originate from the Carpathian Mountains. |

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Их (>3 %)
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

About 75% of Moldova is covered by black earth or chernozem. In the northern hills, more clay textured soils are found; in the south, red-earth soil is predominant. The soil becomes less fertile toward the south but can still support grape and sunflower production. The hills have forest soils, while a small portion in southern Moldova is in the steppe zone, although most steppe areas today are cultivated. The lower reaches of the Prut and Dniester rivers and the southern river valleys are saline

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Тийм

Тодорхойлно уу:

high water mineralisation

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

Тогтмол байдал:

Тохиолдлын

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
 • Ахимаг нас

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
Тайлбар:

After independence (1991), land was privatized. The average family was entitled to plots of between 1.5 and 2.5 ha. Four categories of farms emerged: (i) small individual farmers; (ii) individual commercial farmers; (iii) farmers in associations with close relatives; and (iv) farmers in groups (from less than 10 farmers to large, joint-stock companies). The small size of many farms precludes the use of agricultural machinery and advanced technology. |

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Хувь хүн
Тайлбар:

The principal activity of local farmers is crop farming; main arable crops are maize and wheat. The cultivation of grapes and fruits is another traditional element of agriculture in this area. Vineyards and orchards take a significant share of cropped land. Income is derived from sale of agricultural produce, including milk and eggs, from forest products, but also from seasonal work at the small workshops in their own and surrounding communities.|
Income depends much on weather conditions and agricultural policies. Estimated average income per person is 50 US dollars per month for the last three years (no including this year).

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

малын бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

ой/модтой газрын чанар

буурсан
нэмэгдсэн

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Усны хүртээм ба чанар

ундны усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

ундны усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

мал услах усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Тайлбар:

Expected changes include utilization of local resources, change in existing land use management, change in landscape, changes in erosion rates, etc. These in their turn are expected to lead to social and economic impacts on people.
• The main environmental indicators are largely the same. • The expected environmental impact of re-parcelling and initiated actions are significant, especially in the long run. |
People learn to live with the new approach, new land structure, alternative solutions of solving their own problems, etc. |
Implementation of the land re-parcelling project contributes to improving the structure of the agricultural land, efficient use of technology, increase the possibility of arranging the community territory with a consolidated network of roads; |
The economic levels stayed practically unchanged, while social cohesion and culture has somewhat improved from exposure to new things, common work. The expected social impact of re-parcelling and initiated actions are significant, especially in the long run.|
Expected changes include increased jobs for people, there will be favourable conditions for the young population to stay in the rural area and those who left abroad could return back and start various businesses in their village.|
Improving the community infrastructure by water and natural gas supply, etc. It offers farmers a possibility to start processing enterprises so that they can sell the final product at a higher price than the raw products.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 10-50%
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 10-50%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Business opportunities related to community development, etc. |
Highly motivated local governments
Highly motivated farmers

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

6000

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Assessment Study on Land Re-parceling Pilot Project in 6 Villages in Moldova

URL:

http://www.capmu.md/wp-content/uploads/images/docs/Impact_Assessment/Final%20report%20IA%20land%20rep.pdf

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Experiences with land reform and land consolidation in Moldova

URL:

file:///C:/Users/USER/Downloads/59-357-1-PB.pdf

Модулууд