Технологиуд

Animal manure use in a citrus orchard [Уганда]

Anyukwa

technologies_2254 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 88%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Ojoadi Charles

Green Valley enterprise

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Uganda Landcare Network (ULN) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

Application of animal manure improves the soil organic matter content, hence improving soil fertility.

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Application of animal manure on citrus trees (citrus sinensis) for improving soil productivity. Every beginning of season (March and August) 40 kg of animal manure are applied, 60 cm away from the tree trunk, using the ring method to improve soil fertility for increased yields and farm income.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Use of animal manure is a recommended agronomic practice for soil fertility enhancement in agro-ecosystems. Animal manure application contributes to the build-up of soil organic matter and supplies most of the required nutrients, both of which ultimately improve soil health and productivity. Additionally, manure improves the soil’s water holding capacity, improves soil structure, resulting into improved water infiltration and reduced runoff.

Animal manure is applied on citrus trees at the Green Valley Enterprise farm located in Adjumani District found in Northern Uganda. The farm lies on a gentle slope in an area with predominantly sandy soils. This area experiences a bimodal rainfall pattern with an annual average of 1000 mm. The farm is strategically located close to River Adidi, which is used to provide water for irrigation during the dry months. The purpose of animal manure application on the citrus trees is to increase soil fertility and health, thus improving fruit quality and quantity. Since the soils on the farm are sandy, the land user needs to have a good soil fertility and water management plan in place.

At the beginning of every cropping season, 70 bags of animal manure from cows, each weighing about 100 kg are bought and applied on over 111 citrus trees planted on an acre of land. The citrus trees are a mixture of Washington navel and Hamlin, planted at a spacing of 6×6 m. Before application, the animal manure is collected, heaped and left to decompose under shade at the owner’s kraal for 4 months. At the farm, the manure is applied using the ring method, that is, 60 cm radius from the tree trunk and covered with grass mulch. Forty (40) kg of the manure is applied per tree per season. Application of the animal manure on one acre is estimated to cost UGX 540,000, while maintenance costs are estimated to be UGX 50,000 per season.

At this farm, animal manure application has increased citrus fruit yields up to seven folds. When covered with grass mulch it improves soil moisture retention, hence the farmer is able to have two major harvests annually. In addition, the trees on which manure is applied are more tolerant to dry spells. The main disadvantages of use of animal manure are intensive labour requirement for handling, and variability in manure quality depending on the source.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

Video showing animal manure being applied on oranges.

Он, сар, өдөр:

10/05/2017

Байршил :

Elegu Central

Зураглаачийн нэр :

Isa Yiga

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Northern Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Elegu Central

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Тайлбар:

3.52880,32.00569 is located in Adjumani District, Northern Uganda.

The manure is applied in this case around the citrus trees 60cm away from the tree trunk.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Land user started applying manure 10 years ago after realizing low yields without the use of any fertilizers on his crops.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • Банан/таван салаа/абака
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • цитрус
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Oranges are harvested in July and December

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Тайлбар:

The land use has not changed since application of animal manure, the oranges were grown 10 years ago.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон
Тайлбар:

During the dry season, water is pumped from a stream that flows through the farm to irrigate the citrus trees .

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах
Тайлбар:

Application of animal manure enhances soil micro biomass

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

40 kg of animal manure are applied per citrus tree

citrus is planted at 8×8m

111 orange trees were planted, oranges planted are the Washington navel and Hamline type

The manure is applied using the ring method 60cm away from the tree trunk and covered with mulch

Зохиогч:

Prossy Kaheru

Он, сар, өдөр:

10/05/2017

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

1 acre

Хэрэв өөрийн уламлалт талбай хэмжээг ашиглаж байгаа бол нэг гектарт шилжүүлэх коэффициент (жишээ нь 1 га = 2.47 акр): 1 га =:

0.40 ha

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Ug Shillings (UGX)

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

3650.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

6660

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. heaping of manure Twice annually
2. transporting Twice annually
3. loading and offloading Twice annually
4. manure application Twice annually
Тайлбар:

The animal manure is applied twice annually, application is done at the beginning of the season, that is in March and September.

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Heaping manure heaps 20.0 2000.0 40000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Transporting heaps 20.0 5000.0 100000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Application acre 1.0 50000.0 50000.0 100.0
Бордоо ба биоцид animal manure bags 70.0 5000.0 350000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 540000.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 147.95
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

the land user bore all the costs

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. collecting and heaping manure Twice
2. transporting Twice
3. application of manure Twice

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт collecting heap 10.0 5000.0 50000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт 1.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 50000.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 13.7
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Costs are borne by land user

Тайлбар:

When it comes to application of animal manure, most of the costs are borne by the land user.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Quantities of the manure

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1217.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

The rainfall on set have delayed for the last 2 seasons (2016, 2017) from March-April

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

The soils according to the farmer are very poor.

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Хангалттай

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

Тогтмол байдал:

Тохиолдлын

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

sometimes it rains and the stream fills up causing flooding but this doesn't happen every season

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их
Биологийн олон янз байдлын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

He is growing a number of crops on his farm (tomatoes, sugar cane, citrus and bananas), on the farm there is also a woodlot.

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Чинээлэг
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

He is an ex soldier who retired into farming and he has a number of on-farm income generating activities.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Том-хэмжээний
Тайлбар:

Average land holding of the people here is 2 ha. but he owns 5 ha of land.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
 • customary
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Тайлбар:

This land tenure system land is owned communally

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

75 oranges per tree

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

200 oranges per tree

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

with application of animal manure fruit sizes have increased

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

farm income has increased though no records are given

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The oranges are consumed by the family therefore providing nutritional benefits to family.

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Using manure has increased soil organic matter, which in turn increases fertility and soil moisture retention,

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Because it increases soil fertility and soil moisture retention animal manure helps the citrus trees to tolerate dry spells.

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Талбайн гадна буюу off-site үр нөлөөний үнэлгээг тодорхойлно уу (хэмжилт):

No off site impacts have been observed, however, continuous application of animal manure due to runoff can lead to eutrophication of streams

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Бусад уур амьсгалын өөрслөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)
Бусад (тодорхойлно уу) Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Dry spells Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

The land user attests that benefits surpass both establishment and maintenance costs

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Animal manure increases the quantity and quality of the citrus
It increases the water holding capacity
It improves soil fertility
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It is improves agro-ecosystem functioning
increases farm income
improves food security of family

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
If not proper covered with soil or mulch, nutrients can easily be eroded cover it properly or apply beneath the soil
manure is not readily accessible outsource from different farmers
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
it is slow in action hence easily affected by weather it is applied on perennial crops
May contain excess salts

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

one informant

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

one informant

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

10/05/2017

Модулууд