Технологиуд

Grevillea Robusta (Silk Oak) Boundary Lines on a Pineapple Cropland [Уганда]

Yen ipoto

technologies_2778 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

George Kilama

Pader District

Pader District, Laguti Sub county, Paibwor parish, Ojota Village.

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Uganda Landcare Network (ULN) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

09/05/2017

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

The fast-growing Grevillea robusta (silk oak) provides several on-site advantages including acting as windbreak and increasing soil organic matter.

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Leguminous, fast growing grevillea robusta (silk oak) planted as boundary lines provides shade to a pineapple cropland, increases soil organic matter, provides fuel wood for domestic use and timber for construction after 5-8 years.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Grevillea Robusta (silk oak) is a leguminous, fast growing and evergreen tree planted in a natural environment with tropical savanna climate of Northern Uganda which receives rainfall of about 750-1000 mm per annum, established on a generally flat slope with an altitude of about 1000 meters above sea level. The soil type is moderately fertile with low moisture content that favours tree growth. These trees are planted as boundary lines for providing shade on a pineapple cropland, nitrogen fixation, increasing soil organic matter, providing fuel wood and as a source of timber for construction after 5-8 years. The tree species generally grows well under the mono-modal (one rainfall season) rainfall pattern of Northern Uganda.

Planting is normally done during the wet season at the onset of rain in early April and the inputs required for establishing this technology include Grevillea Robusta seedlings majorly provided by the District forestry officers, farmyard manure, hand hoes and spades. A hand hoe is used to dig pits about 0.5 m deep, 0.6 m wide and 3 to 5 m apart and 1 meter away from the pineapple crop. Farmyard manure is added to the pit to fill a depth of about 0.3 m, a layer of top soil is added to 0.2 m depth and the seedling is planted on top. The rest of the pit is filled with soil and watered to improve soil moisture content. Bamboo canes can be woven around the seedlings to protect them from destruction by livestock. Grevillea Robusta grows fast when the boundary line is well established within two years. The pruned branches provide fuel wood for domestic use like cooking and within 5 to 8 years the trees are harvested for timber. Establishment costs for this technology are normally higher compared to maintenance costs especially for the purchase of Grevillea seedlings, manures, farm equipment like hand hoes and pangas. The technology is easily and spontaneously adopted by average smallholder farmers with less than 2 acres and is useful for providing shade to the pineapple crop thus increasing the yield. What is not liked about this technology is that it forms a big canopy that limits photosynthesis. To maintain this technology, the land user has to constantly prune whenever the canopy grows big.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

Grevillea trees along the pineapple field that are flourishing well.

Он, сар, өдөр:

9/52017

Байршил :

Pader District

Зураглаачийн нэр :

Betty Adoch

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Northern Uganda.

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Pader Town Council

Тайлбар:

The map shows the land user's Grevillea Robuster garden which is used as wind break and provides shade to the pineapple garden.

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2012

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

 • ХАА-н ойжуулалт
Гол бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:

Grevillea trees act as windbreak, provide shade and increase soil organic matter for pineapple crops.

Тайлбар:

Fast growing woody leguminous trees provide shade, shelter from winds, soil fertility maintenance and timber production after 5-8 years.

Хэрэв технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалт өөрчлөгдсөн бол технологи нэвтрүүлэхээс өмнө байсан газар ашиглалтын хэлбэрийг тодорхойлно уу:

The land was used for growing vegetables.

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тайлбар:

The grevillea trees rely on rain for growth.

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

The grevillea tree is a perennial crop

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • ХАА-н ойжуулалт
 • Салхи / Хамгаалалтын ойн зурвас
 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • < 0.1 км2 (10 га)
Тайлбар:

The trees are planted along the side of the pineapple cropland

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А5: Үрийн менежмент, сайжруулсан сорт
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
 • Хөрсний салхиар хуримтлагдах
Тайлбар:

The trees act as wind breaks and also protect the soil against wind erosion.

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
Тайлбар:

Grevillea trees prevent land degradation by soil erosion caused by wind and surface water runoff.

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Betty Adoch.

Он, сар, өдөр:

9/5/2017

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

A hole is dug at a depth of 0.5 m, and 0.6 m wide. Farm yard manure added into the hole at a depth of 0.3 m and soil added to 0.2 m depth to fill up the hole in which tree seedlings are planted at a spacing of 3 or 5 meters apart since they do not form a huge canopy and 1 meter away from the pineapple crop.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

7 acres

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

UGX

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

3,000 shs

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Land clearing Менежментийн Late March
2. Procurement of seedlings Менежментийн March
3. Planting Менежментийн Early April at onset of rainfall
4. Weeding Менежментийн May during wet season
5. Pruning Менежментийн November in wet season
6. Harvesting Менежментийн December during dry season for timber

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Hired labour Day 30.0 3000.0 90000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Hoe pieces 10.0 12000.0 120000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Panga pieces 5.0 10000.0 50000.0 100.0
Таримал материал Grevillea seedlings pieces 500.0 100.0 50000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Manure Kgs 20.0 5000.0 100000.0 100.0
Барилгын материал Bamboo reeds pieces 100.0 1000.0 100000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 510000.0

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Pruning Менежментийн November
2. Weeding Менежментийн May

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт hired labour days 5.0 3000.0 15000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж hoes pieces 10.0 12000.0 120000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж pangas pieces 5.0 10000.0 50000.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 185000.0
Тайлбар:

A good technology that is affordable for any land user to implement because of its on-site benefits like improving soil organic matter and harvesting fuel wood for cooking.

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The Grevillea seedlings were distributed at a cost from the District. There is also high cost of hiring labour. However, family members can also help in maintaining the technology.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1000.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Moderate rain from April to October which supports the growth of the trees.

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

kitgum weather station

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Tropical savanna climate

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

The land is generally flat that supports the growth of the grevillea trees.

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Их (>3 %)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Чинээлэг
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

A subsistence farmer

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

high

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

low

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

the trees protect the soil from erosion

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

high

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

low

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

trees protect the pineapple garden from strong wind

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

Low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

High

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Grevillea trees act as windbreak on a pineapple field

салхиар тээвэрлэгдэх хурдас

Нэмэгдсэн
багассан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

high

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

low

Нөлөөллийн үнэлгээнд хамаарах нэмэлт тайлбар:

The technology promotes biodiversity.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Дунд зэрэг
Улирлын температур Чийглэг/борооны улирал Өсөлт Дунд зэрэг
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Дунд зэрэг
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Дунд зэрэг

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Дунд зэрэг
Орон нутгийн аянга цахилгаантай бороо Дунд зэрэг
Орон нутгийн мөндөртэй бороо Дунд зэрэг
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Дунд зэрэг
Ойн түймэр Дунд зэрэг

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 90-100 %
Тайлбар:

spontaneous adoption by other land users

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар өөрчлөлтийг даван туулахад шинэчлэл хийгдсэн бэ?
 • уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал
Технологийн дасан зохицох байдлыг тодорхойл (хийц, материал, төрөл зүйл г.м.):

The grevillea robusta trees increase soil water retention after heavy rainfall episodes, and organic matter.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Grevillea trees when mature provide timber for construction.
Grevillea tree branches when pruned supply fuel wood.
The dry tree leaves decompose and provide manure for the garden.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Grevillea robusta provides many soil conservation benefits like nitrogen fixing and soil moisture retention among them.
Young shoots from grevillea robusta provide animal fodder.
The trees helps modify the microclimate.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Trees take up some of the cropland that should have been used to grow other crops. Agroforestry
Labour intensive in terms of pruning trees. Family members to provide labour
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Grevillea provides shade to pineapple crops that obstructs the photosynthesis process. Plant grevillea at a distance from the plant

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

1

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

URL:

https://www.gardenia.net/plant/Grevillea-robusta-Silky-Oak

Модулууд