Технологиуд

Integrated soil fertility management with biochar and zeolite [Словен]

Integrirano gnojenje tal z bio ogljem in zeolitom

technologies_2785 - Словен

Бүрэн байдал: 84%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Interactive Soil Quality assessment in Europe and China for Agricultural productivity and Environmental Resilience (EU-iSQAPER)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Department for Agronomy, University of Ljubljana - Словен

1.3 ВОКАТ-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн:

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологийг газрын доройтлыг бууруулж, газрын тогтвортой менежментийг хангахад тохиромжтой гэж үзэж болох уу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Bio-char and zeolite are used in animal production and spread onto the fields as part of organic manure. Zeolite is also used as individual element in crop productions to improve soils. All residues are incorporated into the soil.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Тодорхойлолт:

1. Zeolite and bio-char are applied in arable fields. The technology is applied in flatland of Ljubljana with an average altitude of 350 m.a.s.l. The average annual precipitation is 1400 mm. The climate in the area is characterized by often stormy precipitation events and occasional droughts. Silty loam soils in the area are moderately deep to deep with medium soil organic matter. Area has good availability of surface water and groundwater of good drinking quality. The biodiversity in the region is medium and farmers practise basically a commercial agriculture with less than 10 percent of off-farm income. In general farm households are average in wealth and mainly mechanized/motorized. The size of the examined farm applying the technology is of medium scale with land partly owned by the land user and partly leased from the state. All farm households in the region have good access to good services and infrastructure.

2. Bio-char and zeolite as feed additive to pigs and chickens as part of a healthy diet. Animal excreta are spread over fields as part of organic manure (chicken - solid form and pigs - liquid form). Zeolite is spread also as individual element. All plant residues after harvest are left on the ground and incorporated during spring or fall by ploughing.

3. The purpose of technology is
(1) the improvement of the animal production efficiency,
(2) the absorption of nutrients for slower release,
(3) the absorption of toxic chemicals – lock,
(4) to retain more water in the soils,
(5) to prevent nutrients to be out-gassed from soil,
(6) to guarantee the vigour of soils - healthy microbial and fungi activity,
(7) and less unpleasant odours.

4. It is easy to establish and maintain the technology (see point 2. above) and produce multiple positive effects. Cost for establishment and maintenance are the same as no additional or special technology is needed. Main costs are related to buying the bio-char and zeolite. Cost related to feeding process are minor as bio-char and zeolite are added in to regular fodder mixture. Cost (working hours, fuel) can be more moderate when zeolite or bio-char is applied to fields as individual element.

5. Benefits are:
(1) the lower Nitrogen loss,
(2) the locking of toxic chemicals,
(3) healthy animals and plants going with better yields,
(4) and vital and healthier soils.

6a. Land users like:
(1) the avoiding of bad odours,
(2) and the small amount of work for visible results.

6b. Land users dislike the costs of bio-char and zeolite, which can be overcome by good market research.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон/ бүс нутаг/ байршил

Улс:

Словен

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Municipality of Ljubljana

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу:
 • < 0.1 км2 (10 га)

2.6 Хэрэгжсэн хугацаа

Хэрэгжүүлсэн он:

2015

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (ууд)

 • үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • сав газрыг хамгаалах (усны эх/ голын адаг) - бусад технологитой хослуулах
 • биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах
 • үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи нэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(үүд)

Тариалангийн талбай

Тариалангийн талбай

 • Нэг наст үр тариа
Нэг наст үр тариа - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - арвай
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - бусад
 • үр тариа - улаан буудай (өвлийн)
 • буурцагт ургамал - вандуй
 • buckwheat
Жилд ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

1 main crop (after cereals usually buckwheat)

Тайлбар:

Main crops (cash and food crops): corn (grain) / cereals (winter wheat, winter barley) / buckwheat / peas

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах вэ

 • Тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент
 • Хөрсний үржил шимийн нэгдсэн менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим

3.7 Технологид харгалзах газрын доройтлын төрөл

хөрсний химийн доройтол

хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим ба ялзмаг буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
хөрсний физик доройтол

хөрсний физик доройтол

 • Pk: Гадарга дээр хагсах, хагарах
биологийн доройтол

биологийн доройтол

 • Bq: биомасс буурах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг бууруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техник зураг

Техник тодорхойлолт (техник зургийн тайлбар):

The infographic shows the possible application of bio-char and zeolite and it positive impact on the soil. Both can be used as part of the feeding mixture or directly applied on the soil.

Зохиогч:

Matjaž Glavan

Он, сар, өдөр:

02/08/2017

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Талбайн хэмжээ ба нэгжийг тодорхойл:

20 hectares

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

EUR

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

0.89

Хөлсний ажилчны нэг өдрийн цалингийн хэмжээг тодорхойлно уу:

50 EUR

4.3 Бий болгох үйл ажиллагаа

Тайлбар:

No special establishment machinery is needed.

4.4 Бий болгоход шаардагдсан зардал, хөрөнгийн өртөг

Тайлбар:

No special establishment cost.

4.5 Арчилгаа/ урсгал үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. mix bio-char and zeolite with fodder all year around
2. spreading organic manure spring to autumn
3. mulching residues autumn
4. spreading zeolite early spring
5. hire slurry tank early spring

4.6 Арчилгаа/урсгал ажилд шаардагдсан зардал, хөрөнгийн өртөг (нэг жилд)

Зардлын нэр, төрөл Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн үнэ Зардал бүрийн нийт өртөг Нийт дүнгээс газар ашиглагчийн төлсөн %
Хөдөлмөр эрхлэлт Fodder preperation person day 10.0 50.0 500.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Spreading zeolite resp. manure person day 1.0 50.0 50.0 100.0
Тоног төхөөрөмж hire slurry tank (6 m3) ha 20.0 15.0 300.0 100.0
Бордоо ба биоцид Bio-char for fodder kg 2000.0 0.4 800.0 100.0
Бордоо ба биоцид Zeolite for fodder kg 1500.0 0.138 207.0 100.0
Бордоо ба биоцид Zeolite at fields kg 3000.0 0.138 414.0 100.0
Технологийн арчилгаа/урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах нийт үнэ өртөг 2271.0
Технологи арчилах ба урсгал ажлын нийт үнэ өртөг, ам.доллар 2551.69

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг, зардалд нөлөөлөх гол хүчин зүйл:

price of bio-char and zeolite

5. Байгаль ба нийгмийн нөхцөл

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • < 250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1352.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

average (1991-2000)
majority of rain in autumn, followed by summer, spring and winter

Холбогдох цаг уурын станцын нэр:

Ljubljana Bežigrad

Агро-уур амьсгалын бүс
 • чийглэг

strong summer thunder storms and showers - local precipitation occasional droughts

5.2 Гадаргын хэлбэр

Дундаж налуу:
 • хавтгай (0-2 %)
 • бага зэрэг налуу (3-5 %)
 • дунд зэрэг налуу (6-10 % )
 • хэвгий (11-15 %)
 • налуу (16-30 %)
 • их налуу (31-60 % )
 • эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • тэгш өндөрлөг / тал
 • нуруу
 • уулын энгэр
 • дов толгод
 • бэл
 • хөндий
Өндрийн бүслүүр:
 • 0-100 д.т.д. м.
 • 101-500 д.т.д. м.
 • 501-1,000 д.т.д м.
 • 1,001-1,500 д.т.д м.
 • 1,501-2,000 д.т.д м.
 • 2,001-2,500 д.т.д. м.
 • 2,501-3,000 д.т.д. м.
 • 3,001-4,000 д.т.д м.
 • > 4,000 д.т.д. м.
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • хамааралгүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • маш нимгэн (0-20 см)
 • нимгэн (21-50 см)
 • дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • зузаан (81-120 cм)
 • маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • дундаж (элсэнцэр, шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • дундаж (элсэнцэр, шавранцар)
Өнгөн хөрсөнд агуулагдах ялзмаг:
 • дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээмж ба чанар

Гүний усны түвшин:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

сайн

Усны чанар (цэвэршүүлээгүй):

сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилтын асуудал бий юу?

Үгүй

Энэ газар үерт автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн олон янз байдал

Зүйлийн олон янз байдал:
 • дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын тухай мэдээлэл

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Бусад эх үүсвэрээс олох орлого:
 • Нийт орлогын 10 %-иас доош
Чинээлэг байдлын түвшин:
 • дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • дунд нас

5.7 Газар ашиглагчийн технологи нэвтрүүлсэн газрын дундаж талбайн хэмжээ

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ талбай том, жижиг, дунд алинд хамаарах вэ (орон нутгийн нөхцөлд харгалзуулна уу)?
 • дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • төрийн
 • хувь хүн, өмчийн гэрчилгээтэй
Газар ашиглах эрх:
 • түрээсийн хэлбэрээр
 • хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
боловсрол:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
техник зөвлөгөө:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
зах зээл:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
эрчим хүчний хангамж:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
зам тээвэр:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
усан хангамж ба ариутгал:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбайд үзүүлсэн нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн

малын бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

бүтээмж буурах эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Better soil moisture at periods of drought.

Усны хүртээмж ба чанар

ундны усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

ХАА-н зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан

тухайн аж ахуйн орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Small increase observed. However the technology was started two years ago and it is possible that increase could become bigger in the future.

Нийгэм-эдийн засгийн бусад үр нөлөө

Bad odours on manure can be avoided due to the addition of bio-char and zeolite to the fodder.

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

This was the main purposes of the technology. Along with that they discover other benefits.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

bad odours on manure can be avoided though the addition of zeloite and

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Farmer observed that soil moisture condition of the light sandy soils where zeolite was applied is better.

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Better soil moisture at times of drought.

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт, цаг агаарын гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагчийн бодлоор)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
улирлын температур намар Өсөлт маш сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)

Цаг уурын гамшигт үзэгдэл
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
орон нутгийн аадар бороо мэдэхгүй
орон нутгийн аадар бороо мэдэхгүй
орон нутгийн мөндөртэй бороо мэдэхгүй
Уур амьсгалын гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
хэт халалт мэдэхгүй
хэт хүйтрэл мэдэхгүй
өвлийн экстрим нөхцөл мэдэхгүй
ган гачиг сайн

6.4 Өртөг ба ашгийн шинжилгээ

Бий болгох зардалтай харьцуулахад ямар ашиг өгсөн бэ (газар ашиглагчийн бодлоор)?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

бага зэрэг эерэг

Арчилгаа/урсгал зардалтай харьцуулахад ямар ашиг өгсөн бэ (газар ашиглагчийн бодлоор)?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

бага зэрэг эерэг

6.5 Технологи нэвтрүүлэлт

 • жишээ/ туршилт
Технологи нэвтрүүлсэн хүмүүсээс хэд нь өөрийн хүчээр технологийг хэрэгжүүлсэн бэ, өөрөөр хэлбэл гадны тусламж дэмжлэг авалгүйгээр?
 • 91-100%

6.6 Дасан зохицох

Бий болсон өөрчлөлтөд зохицуулан технологийг өөрчилсөн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Low costs, simple technology. Animal health.
Less unpleasant odours. Better crop growth. By fertilizing with slurry almost no clogging of pipes with slurry injection equipment for slurry tanker during incorporating it into the soil .
Better soil moisture means higher yield at drought.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Strength low labour requirements. Easy to handle and maintain the technology.
Low cost of materials. Positive impacts on soil moisture and fertilizers loss.
All materials (bio-char and zeolite) are natural and therefore possible to be applied in organic production as well.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийг хэрхэн даван туулах арга зам

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Almost none. Maybe price and availability of materials. Better research of bio-char and zeolite market.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
No significant weakness/disadvantages/risks to be mentioned

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээлэл цуглуулсан арга/эх үүсвэр

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

29/05/2017

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд