Технологиуд

Woodland-Protected Banana Cultivation for Increased Production and Household Income [Уганда]

Pito Labolo ki pot dek

technologies_2839 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 90%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Pkechocon Alex

+256712262059 / +256788945199

Palwong Parish, Paboo sub county

Palwong Parish, Pabbo Sub county, Amuru District

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Uganda Landcare Network (ULN) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/5/2017

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

A banana plantation established in an area surrounded by natural woodland vegetation is protected from excessive drought and winds, ensuring continuous production and increased income throughout the year

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Strong dry winds in the plains of northern Uganda can be a serious challenge during dry periods, destroying perennial crops and farm structures. To overcome this challenge, farmers maintain blocks of natural vegetation around their plantations. In the case of this technology, the farmer has maintained natural vegetation around his banana plantation. Within the plantation there are other crops such as vegetables. The trees in the natural vegetation provide shade to the crops and act as wind breaks to the banana plantation.

The size of the plantation is approximately 2 acres. On either side of the plantation is a strip of natural vegetation with a variety of trees species but mainly drought-tolerant species such as Cobretum molle, Albizia coriaria and Accia seyal. Under these trees are grasses which are some times used for livestock. The distance between the banana plantation and the natural woodland is approximately 3 meters and the natural vegetation is approximately 5 meters wide. During the dry season the tall grass from the natural vegetation, if not used for livestock, is harvested and used as mulch in the banana plantation. This also serves to reduce the fire hazard that may spread from the natural vegetation into the plantations. It is also from the farmer's natural vegetation that sometimes poles are cut and used to support heavy bunches of growing bananas.

Generally, the technology does not require a lot of inputs, since bananas are a perennial crop requiring no regular purchase of seeds/seedlings. The major inputs that require regular supply are grass mulch and manure. The farmer usually gets the grass mulch from the natural woodland next to the bananas. He obtains the manure from either of his five cows in the Kraal or purchases additional animal manure from neighbors. On average the farmer adds three tons of manure each year and about a ton of mulch per year. The advantage is that mulch also decomposes easily and adds to the soil carbon and therefore the fertility of the soil. The labor for the work in the plantation is mainly household-based.

To be able to maintain his technology, the farmers need to have adequate labor to maintain a clear separation between the banana plantation and the natural woodland. The farmers also requires labor to manage the grass in the natural woodland so that it does not out grow to pose a fire risk and provide habitat for other dangerous animals like snakes and rodents.

This technology is suitable in areas where grazing is not a major farming activity because livestock can easily cross from the woodland into the banana plantation and destroy it in a very short time.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

Video showing protected woodland under banana plantation in Lamwo District, Northern Uganda

Он, сар, өдөр:

12/5/2017

Байршил :

Pabbo Sub-county, Amuru District, Northern Uganda, Northern Uganda

Зураглаачийн нэр :

Issa Aliga

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Northern Region,Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Pabbo Sub-county, Amuru District, Northern Uganda

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2009

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

 • Агро-пасторализм

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

March to May and September to November

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • ХАА-н ойжуулалт
 • Салхи / Хамгаалалтын ойн зурвас
 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • < 0.1 км2 (10 га)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S9: Ургамал ба амьтны саравч хаалт
Тайлбар:

The area is fenced using local material such as poles from the woodland and sometimes live fences

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pc: Хөрс дагтарших
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Bernard Fungo

Он, сар, өдөр:

12/5/2017

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Distance between banana plantation and woodland is approximately 5 meters with short grass (~ 3-5 cm height)
The width of the woodland is ~5 m
The banana plantation is ~ 2 acres

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

2 acres

Логик талбайн нэгжээр тооцсон бол нэг га-д хөрвүүлэх итгэлцүүрийг тодорхойл:

2.5

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Uganda Shillings

Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

3500.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

5000

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Slaching Агрономийн Three times every season
2. Manure application Агрономийн At start of theraininy eason
3. Mulching Агрономийн At start of dry season

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Slashing Days 60.0 5000.0 300000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Manure application Days 20.0 5000.0 100000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Mulching Days 20.0 5000.0 100000.0 100.0
Таримал материал Dry grass Ton 1.0 100000.0 100000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Animal manure Ton 2.0 150000.0 300000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 900000.0

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Slashing Агрономийн Three times a season
2. Manure application Агрономийн At start of rainy season
3. Mulching Агрономийн At start of dry season

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Slashing Days 60.0 5000.0 300000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Manure application Days 20.0 5000.0 100000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Mulching Days 20.0 5000.0 100000.0 100.0
Таримал материал Dry grass Ton 1.0 100000.0 100000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Manure Ton 2.0 150000.0 300000.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 900000.0

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Purchase and application of manure

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
 • Ахимаг нас

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Improved crop yields since effects of crops fall are reduced

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Easy to manage field. Surrounding trees provide stakes for bananas

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

More yield brings about more income the farmer

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Grass provides additional mulch cover to the soil surface

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Tree leaves and mulch decompose to replenish the nutrients lost

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Tree leaves and mulch decompose to provide humus

Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

More diverse vegetation types on the land

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

түймрийн эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Since grasses are cut and applied as mulch, fire does not easily spread in to the area

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Trees act as wind breaks to reduce wind speed

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The combination of trees, grass and bananas creates a conducive micro climate for biodiversity survival

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

салхиар тээвэрлэгдэх хурдас

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Бууралт Дунд зэрэг
Улирлын температур Чийглэг/борооны улирал Бууралт Дунд зэрэг
Жилийн дундаж хур тундас Өсөлт Сайн
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн салхин шуурга Дунд зэрэг
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Дунд зэрэг
Хээрийн түймэр Дунд зэрэг

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Тайлбар:

The farmer is able to realize some benefits within the first few years of establishment. However with time, benefits become more.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 0-10%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The practices needed can be performed by the farmers without technical input
Multiple products from the gardens since bananas are continuous fruiters and the woodland provides continuous supply of fuel wood for domestic use
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The woodland acts as a buffer against destruction by winds since bananas are very fragile crops under strong winds
The cost to maintaining the technology is generally, low, with no major external inputs

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The woodland adjacent to the banana plantation can acts as hiding place for wild animals as well as pests and diseases Ensure that the woodland is properly cleared, maintaining low grass and not allowing the branches to overlap between trees
Land shortage cannot allow the expansion of the woodland buffer, thereby limiting effectiveness of the buffer Alter the species composition of the woodland to include tall trees among the shorter ones
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Bananas are susceptible to pests and diseases that may come from the woodland Maintain proper plant hygiene in the banana plantation and use pesticides where necessary
Maintaining a banana plantation requires a lot of labor to apply manure and mulch Apply mulch only when necessary
Bananas are easily damaged by drought, which is a common occurrence in northern Uganda Maintain heavy mulch during the dry season to conserve soil moisture and ensure crop survival

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

Модулууд