Технологиуд

Progressive bench terraces formed by a vetiver hedge system and trees [Гайти]

Ranp vivan (fran. rampes vivantes)

technologies_3223 - Гайти

Бүрэн гүйцэд байдал: 90%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Technician:

Гайти

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Onsite and Offsite Benefits of SLM
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Swiss Red Cross (Swiss Red Cross) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

Afforestation
approaches

Afforestation [Гайти]

Dans les mornes à Léogâne, la Croix Rouge Suisse (CRS) pratique la reforestation en participation communautaire.

 • Цуглуулсан этгээд: Joana Eichenberger

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Progressive terracing technology is established through successive deposits of sediments behind (upstream) any anti-erosional structure, in this case contour strips of vetiver grass (vetiveria zizanioides). To better stabilize the slopes in the long-term, trees are planted downstream of the vetiver hedges.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Vetiver hedges are applied to prevent degradation and increase slope stabilization on areas prone to erosion. In Haiti, the Swiss Red Cross (SRC) has used cross-slope vetiver hedges as a restoration measure where soil has been degraded by surface erosion. Terraces are progressively formed and these reshape steep-sloped terrain into a succession of platforms with little or no gradient. Over time, these areas receive deposits of sediments from upstream: these sediments are captured by the terraces. Vetiver grass is used to establish anti-erosive structures because it is a common, deep-rooted species that can also be cut and used as mulch. Below the vetiver hedges, fruit trees may be planted to better stabilize the soil and simultaneously improve food security. However, if the soil is too degraded, forest trees are an alternative as they are less demanding. Between the vetiver hedges, land users can cultivate crops. It is recommended not to plant root crops (potatoes, cassava etc) or even groundnuts, but rather to plant legumes that bear fruit above ground and fix nitrogen, and perennial crops. Vetiver may be cut and used for mulching on the terrace beds.
This technology has several on- and offsite benefits. Besides stabilizing slopes and reducing landslide risks, vetiver strips are proven to reduce and retain surface runoff in ditches just above the hedges. Therefore, rainfall water can infiltrate more easily and recharge groundwater. Another onsite advantage is the accumulation of fertile sediments on the terrace beds, which support cropping. Offsite benefits include downstream protection for communities and agricultural fields against landslides, floods and siltation. Despite these advantages, land users claim there is significant loss of arable area when applying this technology. Farmers tend to exploit their plots of cultivated land, and only apply vetiver terraces when the soil is completely degraded. This, however, means that the soil needs time to regenerate before it can be cultivated again. Therefore, although very protective, this technology is not necessarily productive immediately after its implementation on heavily degraded soil. Furthermore, the vetiver grass itself has little use for the land users. Although its roots contain aromatic oil that is highly sought after in the cosmetic industry, land users should not dig up vetiver roots as this would severely weaken the stabilizing function of the technology.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Гайти

Улс/аймаг/сум:

Département de l'Ouest

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Léogâne

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 0.1-1 км2
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2014

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • adapt to steep slopes

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • тосны ургамал - газрын самар
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • буурцагт ургамал - шош
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - чихэрлэг төмс, яам, таро/кокояам, бусад
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • Банан/таван салаа/абака
 • pigeon peas
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Mar-May and Sep-Oct

Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар таримлыг сөөлжлөн тариалдаг вэ?

pigeon peas and sweet potatoes

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Мод тарисан, шинээр ойжуулсан
Мод тарих, модгүй газрыг ойжуулах: төрөл зүйлийн гарал үүсэл болон бүтцийг тодорхойлох:
 • Холимог төрөл зүйл
Дээр дурьдсан модны төрөл навч, шилмүүсээ гөвдөг үү эсвэл мөнх ногоон уу?
 • навч, шилмүүсээ гөвдөг
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Жимс, самар
 • Байгалийн нөөцийг хамгаалах
Тайлбар:

This technology can be implemented wherever slopes are being cultivated. In Haiti, the technology is usually used as a restoration measure when the soil has already been degraded by weeded/ ploughed crops.

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Тийм (Технологи хэрэгжүүлэхээс өмнөх үеийн газар ашиглалтын талаархи асуулгыг бөглөнө үү)
Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • тосны ургамал - газрын самар
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • буурцагт ургамал - шош
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - чихэрлэг төмс, яам, таро/кокояам, бусад
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • Банан/таван салаа/абака
 • чихрийн нишэнгэ
 • pigeon peas
Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар таримлыг сөөлжлөн тариалдаг вэ?

pigeon peas and sweet potatoes

Бүтээмжгүй газар

Бүтээмжгүй газар

Тодорхойлно уу:

The soil has been too degraded by the weeded/ploughed crop practice and has become unproductive.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • ХАА-н ойжуулалт
 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ
 • Экосистемд суурилсан гамшигийн эрсдлийн бууруулах

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S1: Террас
Тайлбар:

A2: Vetiver grass can be cut and used for mulching.
V1: The SRC combines the technology of progressive terracing with vetiver hedges with reforestation.

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
 • Wm: Хөрсний нуралт, шилжилт
 • Wo: Усны элэгдлийн дам нөлөө
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт
 • Hs: Гадаргын усны хэмжээ багасах
 • Hg: Гүний ус / усан судалт давхаргын түвшин өөрчлөгдөх
 • Hp: Гадаргын усны чанар муудах
Тайлбар:

Hg: assumption

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Ideally, the technique would be applied to prevent degradation, but in Haiti, it is used as a measure to reduce land degradation and to restore severely degraded land.

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

In order to implement this technology, the average slope has to be measured first. This is done with a "A-level"-called instrument. By placing one foot to the A-level and raising the lower foot (downstream in the direction of the slope), the A-level should be placed in a horizontal position. The slope corresponds to p=h/l*100, for p = slope, h = distance from the downstream foot of A-level to the ground, and l = distance between the two feet of level A. The average slope defines the distance between the vetiver lines. The steeper the slope, the smaller the distance.

Зохиогч:

Régis and Roy

Он, сар, өдөр:

1999

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

After having calculated the average slope of the terrain, one can start picketing the contour lines where the vetivers will be planted. First, an alignment in the direction of the slope from upstream to downstream is done by planting stakes. The first stake is placed at the upper limit of the plot, the distance the other stakes is a function of the average slope of the terrain (here: 50% --> 7m). This alignment forms the baseline. Once the baseline is set, the contour lines can be picketed. This is done again with the A-level instrument.

Зохиогч:

Régis and Roy

Он, сар, өдөр:

1999

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

In a third step, channels (about 30cm deep) are dug following the picketed contour lines. The material removed is used to form ridges downstream of the channels. On the ridges, vetiver cuttings are planted every 10-15cm.

Зохиогч:

Joana Eichenberger

Он, сар, өдөр:

03/10/2017

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

It is recommended to leave a space of approx. 40cm in each line (see drawing). These spaces a) facilitate the passage for the land users once the vetiver grass is high and b) make it possible for extra water to escape (if there is too much water accumulated in the channels, the ridgesmay break). 60cm downstream of the vetiver hedges, fruit or forest tree seedlings are planted every 3m. After about three months, the roots of the vetivers are deep enough. Depending on the soil degradation’s degree, land users may begin to cultivate the spaces between the lines.

Зохиогч:

Joana Eichenberger

Он, сар, өдөр:

29/06/2018

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

Vetiver line

Нэгж хэмжигдэхүүний хэмжих нэгжийн тодорхойлох (шаардлагатай бол):

200m

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

HTG

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

62.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

200 HTG per person and day

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. If necessary: deforest the plot
2. Measure the slope with A-level and calculate the necessary distance between the lines of vetiver
3. Mark out the contour lines (put a stake every 3m) Beginning of the rainy season so that the vetiver can grow well -> March / April
4. Dig a channel following marked contour lines March / April
5. Plant the vetiver seedlings every 10-15cm on the ridges of soil below(downstream) the canal March / April
6. Plant the tree seedlings every 3m below (downstream) the vetiver lines March / April

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Unskilled labourer person-days 20.0 200.0 4000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Skilled labourer person-days 5.0 1000.0 5000.0
Тоног төхөөрөмж Machete pieces 1.0 5.0 5.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Pickaxe pieces 3.0 5.0 15.0 100.0
Тоног төхөөрөмж A-level pieces 1.0 5.0 5.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Hoe pieces 5.0 5.0 25.0 100.0
Таримал материал Vetiver grass cuttings 2000.0 2.0 4000.0
Таримал материал Trees cuttings 67.0 50.0 3350.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 16400.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 264.52
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Unskilled labour is provided by the community based organizations (OCB). The Swiss Red Cross offers a technician (skilled labor). The equipment (hoes, picks, ...) are provided by labouers themselves or the OCBs. Vetiver and tree cuttings are provided by the community.

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Replant dead cuttings 2 times a year
2. Reparing broken ridges 2 times a year
3. Verify if ridges are ok In the beginning once a month, after that only once every three months
4. Cultivate normally From tree months after implementation

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Land user and his family (monthly check, 1/2 day of work for 200m) person-days 6.0 200.0 1200.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Replanting dead cuttings and reparing ridges (2 times a year total 5 working days for 20 people) person-days 100.0 200.0 20000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Hoe pieces 1.0 5.0 5.0 100.0
Таримал материал Vetiver cuttings replaced after rainy season (5%) cuttings 65.0 2.0 130.0
Таримал материал Vetiver cuttings replaced after dry period (40%) cuttings 533.0 2.0 1066.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 22401.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 361.31
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Labor is provided by the OCBs. The equipment (hoes, picks, ...) are provided by labourers themselves or OCBs. Vetiver and tree cuttings are provided by the community

Тайлбар:

The costs depend a lot on the proportion of the damage and the damage depends on the weather. It is recommended to implement the measurement at the begining of the rainy season.
Land users have the necessary tools (the 5 HTGs are budgeted as compensation cost for using their own tools).

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

1) Skilled labourers
2) Maintenance costs depends very much on the weather: if it rains too much, runoff destroys the ridges by forming gullies and removing the vetiver cuttings which were not sufficiently rooted. If it does not rain enough during the first weeks, the vetivers can not form roots, dry out and must be replaced.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

The windward sides (north-facing slopes) receive more rain than the leeward sides.

Léogâne has a tropical climate with a rainy season ranging from April to November (with two peaks in April-May and August-October) and a dry season from the end of November to March. The relative decrease in rainfall in June and July is called the "mid-summer drought". Due to climate change, the rainy season tends to start later than it used to.

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Mean annual temperature: 25-27°C

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

In Haiti this technology is applied on very degraded sites with very shallow soil. But normally it is advisable to have a ground of a minimum of 25cm of depth (Régis and Roy 1999).
The technology can be applied everywhere, therefore, the soil can be sandy, loamy/silty or clay.

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users age: young, middle-aged and elderly.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

When established on very degraded land, land users have to patient and wait the soil to recover. But in the long run agricultural production will increase.

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

When established on very degraded land, land users have to patient and wait the soil to recover. But in the long run crop quality will increase.

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Усны хүртээм ба чанар

ундны усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

When established on very degraded land, land users have to patient and wait the soil to recover. But in the long run farm income will increase.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

When established on very degraded land, land users have to patient and wait the soil to recover. But in the long run food security will increase.

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн

усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

ууршилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хуримтлагдах

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан
Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрсний гулсалт/ чулуун нуранги

Нэмэгдсэн
Буурсан

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

циклон, бороо, шуурганы нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан
Талбай дахь буюу on-site үр нөлөөний үнэлгээг тодорхойлно уу (хэмжилт):

The impacts are just estimates, they have not been quantified yet.

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

нийтийн/хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд учируулах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Талбайн гадна буюу off-site үр нөлөөний үнэлгээг тодорхойлно уу (хэмжилт):

The impacts are just estimates, they have not been quantified yet.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Тропикийн шуурга Сайн
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Хөрсний гулсалт Маш сайн
Тайлбар:

The first period of rain is shifting (March-May -> April-June);
For vetiver grass, the first 3 months are decisive: there must be neither too much nor too little rain. After these three months, the drought has a negligible impact.
The SRC receives many positive feedbacks on this technology. The communities appreciate its benefits.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Тайлбар:

When established on very degraded land, it is necessary to wait a few months / years until land users can enjoy the benefits of this technology.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Тийм

Бусад (тодорхойлно уу):

Terrain conditions

Технологийн дасан зохицох байдлыг тодорхойл (хийц, материал, төрөл зүйл г.м.):

The Swiss Red Cross has tried out this technology by using sugar cane instead of vetiver. But since vetiver has deeper roots and is more resistant to dry periods, the SRC abandoned the variation with sugar cane.

If the ground is too degraded it is not necessary to make long lines of vetiver with always the same distance between one and the other (see the photo under description). We must adapt to the terrain.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
vegetable matter for mulching
sediment retention
increased soil moisture
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
smoothens the slope
recuces soil erosion
improves soil fertility

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Land users believe this technology recuces the arable surface. It is necessary to increase the land users awareness regarding the benefits of the technology, like for example the productivity which increases.
The implementation of the technology is very labour-intensive. Show that other technologies give even more work (e.g. progressive terraces with dry stones)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The technique with vetiver grass depends on rain and as a result it is more vulnerable than dry stone technology. The dry stone technology is only applied where there are stones locally available. Otherwise buying the stones and transporting them would cost too much.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага
Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

28/09/2017

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Policy Brief: Productive and protective land management – reducing disastrous floods and saving springs in Haiti Author: Eichenberger J, Liniger HP, Year: 2020

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

https://www.wocat.net/en/projects-and-countries/projects/onsite-and-offsite-benefits-sustainable-land-management/haiti

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Video: Productive and protective land management – reducing disastrous floods and saving springs in Haiti Author: Liniger HP, Eichenberger J, Year: 2020

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

https://vimeo.com/429957516

Модулууд