Технологиуд

Domestic Biogas Plant for fuel and organic fertilizer [Уганда]

Bayogasi

technologies_3371 - Уганда

Бүрэн байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Wodonya Patrick

+256 786 189490

Bulambuli District Eastern Uganda

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
National Agricultural Research Organisation (NARO) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

19/10/2017

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

Biogas protects the environment through reduced tree cutting and emission of harmful gases and the bi- product removed from the digester is used as organic fertilizer that boosts crop production.

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Domestic biogas plant converts livestock manure into biogas and organic fertilizer. The technique uses cow dung to produce methane gas for lighting and heating.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Domestic biogas plants convert livestock manure into biogas and bio-slurry, a form of organic fertilizer (fermented manure). Biogas is a renewable energy or gas produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen. Most people in Uganda, especially in rural areas, don’t have access to electricity and mostly rely on firewood and charcoal (mostly in urban areas). This has led to depletion of forests since these forests are the main supply of wood fuel. The domestic biogas technique uses fresh cow dung to produce methane gas for lighting and heating.

This technology is viable for smallholder farmers with livestock that are capable of producing 25 kg of fresh dung per day, typically about five indigenous cows. This makes the technology suitable for smallholders in developing countries. Fresh cow dung is collected and mixed with water at a ratio of 1:1, depending on the thickness of the dung, to produce a free-flowing mixture. The mixture is poured into the digester where microbes break it down under an oxygen-free environment and in the process release methane gas which is harvested in a cylinder and piped straight into the home for lighting and/ or heating.
Dimensions for the Digester (4m in diameter and 3 m in depth). Overflow tank/ Outlet is 2 meters by 2 meters. Materials used in the construction of the plant include sand, cement, bricks, iron rods, gravel and water. Biogas stove, lamp and its appliances and gas controller or pressure gauge are connected after the construction of the biogas plant which can be purchased from specified outlets on the urban markets.

Production and use of biogas protects the environment through reduced tree cutting and emission of harmful greenhouse gases (GHG). It also eases the workload of rural women and children by providing a safe and cheap source of fuel since it reduces the risk encountered by children and women looking for firewood and spares their time that would otherwise be spent in the process. The bi-product (bio-slurry) removed from the digester at the end of the process is used as organic fertilizer which boosts crop productivity and is a highly nutritious feed supplement for animals.
The technology has safety issues especially on the side of children when it comes to the flammable gas.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

The video couldn't be captured since the largest part of the biogas plant is below the ground and the system was constructed long ago before the documentation process.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Eastern Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Sisiyi Sub county, Gibuzale Parish, Bulabuli District

Тайлбар:

1.2899 , 34.3551

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2016

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Kawcom Uganda constructs Biogas Plant for its coffee suppliers.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

Coffee and Bananas

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Хадлан буюу бэлчээрт ашиглагдахгүй талбай
Голлох амьтны төрөл ба бүтээгдэхүүн:

Cows

Тайлбар:

The technology is applied around the land user's homestead.

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон
Тайлбар:

Irrigation performed during the dry season. i.e. around mid November to mid March while the river Gibuzale provides water for the biogas plant and for irrigation.

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 3
Тодорхойлно уу:

One can have 2 agricultural seasons if a field is NOT near a water source. Three (3) such season are possible if the field is near a river.

Малын нягт (шаардлагатай бол):

3 cows

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Байгалийн ба хагас-байгалийн ойн менежмент
 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент
 • Эрчим хүч хэмнэх технологи

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S10: Эрчим хүчний хэмнэлтийн арга хэмжээ
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • M6: Хог хаягдлын менежмент (дахин боловсруулах, эргүүлэх ашиглах эсвэл бууруулах)

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
Тайлбар:

The technology addresses biological degradation (reduction of vegetation cover) through reduced cutting of trees for firewood.

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Biogas reduces and prevents land degradation through reduction in deforestation to supply firewood and charcoal.

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Prossy Kaheru

Он, сар, өдөр:

26/03/2018

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Components and Construction of the Bio gas plant
The size of the biogas plant is based on the availability of raw materials, use and financial status. The Biogas plant has the following components the inlet pipe/ tank, the digester, the outlet tank and gas pipe. Materials used in the construction of the plant include Sand, Cement, bricks, iron rods, gravel and water.
The land should be leveled before construction after which the pits are evacuated in their proper sizes and depth. After which construction of the walls begins with a mixture of cement and sand with a ratio of 1:4.
The inlet pipe is about 15cm in diameter which is connected to the digester. Dimensions for the Digester are 4m in diameter and 3m in depth with the thickness of 35cm and strong enough to with stand the load since they are partially buried under ground. The gas pipe is connected to the digester which carries the gas to the point of utilization, such as a stove or lamp. The digester is connected to the overflow tank which is 2 meters in diameter and 2meters in depth.
Biogas stove, lamp and its appliances and gas controller or gauge are connected after the construction of the biogas plant.

Production of Biogas
Biogas is produced from biodegradable materials such as animal dung mixed with water. Before the dung is fed into the plant, it is mixed with water in a tank or basin to give a solid content of 1: 1.5 ratios in the slurry. The mixture is discharged into the digester through the inlet pipe. The mixture ferments inside this digester and biogas is produced through bacterial action, the gas of which settles on top of the slurry in the digester which goes through a gas pipe connected on top of the tank. The gas pipe has a gas/pressure regulator which controls the outlet pressure of the gas to the gas burner or bulb. The digested slurry is discharged into the outlet tank through the outlet opening and use a fertiliser.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

Construction Materials

Эзэлхүүн, урт зэргийг тодорхойл (шаардлагатай бол):

Volume

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Америк Доллар
Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

3600.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

$ 1.389

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Plan and take measurements Бүтцийн Not applicable
2. Buy and deliver the construction materials Бүтцийн Not applicable
3. Dig the pits Бүтцийн Not applicable
4. Build the concrete Бүтцийн Not applicable
5. Put the pipes Бүтцийн Not applicable
6. Connect to the stove and lamp Бүтцийн Not applicable

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Боломжтой бол байгуулахад зарцуулсан зардалыг дараах хүснэгтийн дагуу, орц болон түүний үнийг тусгайлан тодорхойлж задлан бичнэ үү. Хэрэв зардалыг задалж чадахгүй бол Технологийг байгуулахад гарсан нийт зардлыг баримжаагаар тооцож оруулна уу.

451.16

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Man labour (Digging the holes)) Person-days 2.0 13.89 27.78 50.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Man labour (Building) person-days 20.0 4.17 83.4 50.0
Тоног төхөөрөмж Stove piece 1.0 27.78 27.78 50.0
Тоног төхөөрөмж Lamp Piece 1.0 27.78 27.78 100.0
Барилгын материал Bricks Piece 700.0 0.042 29.4 50.0
Барилгын материал Cement Bag (50kg) 11.0 8.89 97.79 50.0
Барилгын материал Sand Tonnes 1.0 41.67 41.67 50.0
Барилгын материал Stones Tonnes 0.5 27.78 13.89 50.0
Бусад Pipes piece @ 10m 3.0 4.17 12.51 50.0
Бусад Wire goose Meters 3.0 1.94 5.82 50.0
Бусад Transportation Trip 3.0 27.78 83.34 50.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 451.16
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Kawacon Uganda Limited

Тайлбар:

Kawacom (U) Ltd imports coffee thus it supports coffee farmers who are its suppliers.
The length of the gas pipes also depends on the distance from the plant to the homestead.

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Manual mixing of the dung & water Менежментийн Every Morning
2. Add mixture (dung & water) Менежментийн Every morning
3. Emptying of the the overflow Менежментийн When necessary

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Боломжтой бол арчилгаанд зарцуулсан зардалыг дараах хүснэгтийн дагуу, орц болон түүний үнийг тусгайлан тодорхойлж задлан бичнэ үү. Хэрэв зардалыг задалж чадахгүй бол Технологийг арчилах, тордоход гарсан нийт зардлыг баримжаагаар тооцож оруулна уу.

5.32

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Man Labour persons- days 2.0 1.39 2.78 100.0
Тоног төхөөрөмж Mixing Basin piece 1.0 1.39 1.39 100.0
Бордоо ба биоцид Cow dung kg 40.0 0.028 1.12 100.0
Бордоо ба биоцид Water Litres 20.0 0.0014 0.03 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 5.32
Тайлбар:

The maintenance costs were estimated at a two weekly basis. Most smaller holders don't incur any costs on maintenance since labour and acquisition of the dung is got from their own cows and from friends which is free of charge and use family labour. The cost for water accounts for labour used to fetch the water from the stream

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The construction costs, determined by the size of the biogas plant.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1600.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

The zone receives a bi-modal pattern of rainfall, with the wettest months being April and October, while July to August and December to February are relatively dry.

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Buginyanya Zonal Agricultural Research and Development Institute - BugiZARDI

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

Гадаргад ойрхон

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

The area gets water from River Gibuzale that flows through the village.

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Хүүхэд
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
Тайлбар:

The land user owns 0.4 ha of land which is considered small in the area compared to other land owners who own over 4 ha.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

800kg

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1200kg

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The land user uses the organic manure in his coffee plantation which has greatly led to increased yields.

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Bigger coffee beans

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Use of biogas for lighting and heating

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

No costs on purchase of fertilizer since the land user applies the bi-product (fermented manure) of the biogas.

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

UGX 1040000

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

UGX 1560000

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

More yields hence more incomes

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

No more fetching firewood for cooking

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Use of biogas reduces effects of smoke inhaled through the use of firewood hence reduced lung diseases.

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increased knowledge on the use of organic manure as a sustainability practice.

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Biogas use favours women and the disabled as it reduces the workload of fetching firewood especially from distant areas or forests.

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The bi-product from the biogas plant is watery hence its used in the farm to moist the soil

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Use of biogas reduces tree cutting

хөрс хуримтлагдах

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The bi- product removed from the digester at the end of the process is used as organic fertilizer which increases activities of soil organisms hence soil accumulation.

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The bi- product removed from the digester at the end of the process is used as organic fertilizer

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Use of organic manure supports multiplication of organic matter in the soil

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The dung and urine from the animals is used as material in the biogas plant which would have been washed away by run off water into the river.

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The user doesn't have to encourage on the neighbours' land to fetch firewood since biogas is now used for heating.

хүлэмжийн хийн нөлөө

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Reduced bad smells from the dung

Нөлөөллийн үнэлгээнд хамаарах нэмэлт тайлбар:

The technology has less impact on the off site since its practiced in the land user's homestead.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

No maintenance costs involved hence higher benefits.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

10

Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

All received support from Kawacom (U) Ltd.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It eases the workload by providing a safe and cheap source of fuel compared to firewood
The bi- product at the end of the process is used as organic fertilizer that boosts crop production
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Biogas protects the environment through reduced deforestation hence climate change mitigation.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Inadequate dung Collects dung from cattle owners in the area
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Safety issues especially on the side of children when it comes to the flammable gas Continuous safety education measures to prevent fire out breaks

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

2 informats

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

1

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

2

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Uganda Domestic Biogas Programme (UDBP)

URL:

https://www.ngoaidmap.org/projects/3031

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Power for the Poor From Animal Manure, Food Waste

URL:

https://www.sierraclub.org/sierra/2018-1-january-february/faces-clean-energy/power-for-poor-animal-manure-food-waste

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд