Технологиуд

Compostage des déchets organiques en Agriculture Biologique. [Тунис]

Compostage

technologies_3726 - Тунис

Бүрэн гүйцэд байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Grissa Hanem

Centre Technique de l'Agriculture Biologique

Тунис

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Centre Technique de l'Agriculture Biologique (CTAB) - Tunisia

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Le compostage est un procédé de décomposition des déchets organiques fermentescibles par des micro-organismes dans des conditions controlées.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

* Environnement naturel et humain terrain agricole, stationné plates formes du compostage.
* Principales caractéristiques :
- La technique permet l’obtention d’une matière fertilisante stabilisée riche en composés humiques, le compost, susceptible d’être utilisé au tant qu’amendement organique améliorant aussi bien la structure que la fertilité des sols.
- Le compostage est essentiellement basé sur l’action des micro-organismes qui transforment les matériaux à composter. Les procédés de contrôle de la production portent principalement sur les principaux paramètres (la température, l’humidité, le rapport C/N …).
*Objectifs :
+ Valorisation des déchets organiques en amendement organique et préserver l’environnement.
+ Recyclage des matières organiques et boucler les cycles naturels.
+ Retour de la matière organique dans le sol.
+ Diminuer le recours aussi bien aux fertilisants qu’aux pesticides en plus de favoriser la conservation de l’eau.
+ Améliorer les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des sols.
+ Assainissement vis-à-vis des adventices et des pathogènes et aussi des agents pathogènes et parasites des animaux.
+ L’efficacité des composts dans la protection des plantes contre les maladies.
* Activités : Collecte des déchets, broyage des déchets, mise en place du tas, retournement, irrigation, évaluation de la maturité, tamisage et conditionnement.
* Intrants majeurs : les déchets organiques disponibles localement chez les agriculteurs d'origine agricole (végétale, animale), municipale, forestier, agroalimentaire, marine, ...

La technologie du compostage est appréciée par les exploitants des terres car le compost contribue à l'entretien des stocks de matière organique et améliore la fertilité des sols : stabilisation de la structure, libération d'éléments nutritifs pour les végétaux, lutte contre l'érosion, ... Ainsi que la protection des plantes contre les maladies et l'amélioration de la production.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Байршил :

Chott Meriem, Sousse

Зураглаачийн нэр :

Hanem Grissa (TV Wataniya 1)

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тунис

Улс/аймаг/сум:

Chott Meriem, Sousse

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • < 0.1 км2 (10 га)

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2000

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

 • Dans le cadre de programme de l'Agriculture Biologique en Tunisie.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
 • La plupart des cultures maraîchères, plantes aromatiques et médicinales, agrumes, oliviers et vigne
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Суурьшил, дэд бүтэц

Суурьшил, дэд бүтэц

 • Хот суурин, барилга
Нэмэлт тодотгол:

Magazin de stockage des intrants et des outils.

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Мод, бут тариалах
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • олив
 • Plantation de l'olive de table et de la vigne.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон
Тайлбар:

Irrigation de pointe complémentaire.

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент
 • Хортон шавьж, өвчлөлийн нэгдсэн менежмент (органик хөдөө аж ахуй)
 • Хог хаягдлын менежмент / хаягдал усны менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
 • А3: Хөрсний гадаргыг сайжруулах
 • А5: Үрийн менежмент, сайжруулсан сорт
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
 • V4: Харийн/ түрэмгий зүйлийг солих, зайлуулах
 • V5: Бусад
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S5: Далан, хотгор, цөөрөм
 • S6: Хашаа, саад, явган хашлага, хашаа
 • S7: Ус хуримтлуулах, усаар хангах, усалгааны төхөөрөмж
 • S9: Ургамал ба амьтны саравч хаалт
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М1: Газар ашиглалтын хэлбэрийг өөрчлөх
 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх
 • M3: Байгаль ба нийгмийн орчинд тохируулан зохион байгуулах
 • M4: Үйл ажиллагааны цаг хугацаанд том өөрчлөлт орно
 • M5: Төрөл зүйлийн бүтцийн өөрчлөлт/хяналт
 • M6: Хог хаягдлын менежмент (дахин боловсруулах, эргүүлэх ашиглах эсвэл бууруулах)

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
 • Cp: Хөрсний бохирдол
 • Cs: Давсжилт / шүлтжилт
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pc: Хөрс дагтарших
 • Pk: Гадаргуу дээр өгөршлийн давхарга үүсэх
 • Pi: хөрс хагсах
 • Pw: Усны түвшин нэмэгдэх буюу намагших
 • Ps: Органик хөрсний хомсдол
 • Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц алдагдах
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bh: Амьдрах орчин доройтох
 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
 • Bs: Ургамлын чанар, төрөл зүйл, олон янз байдал буурах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах
 • Bp: Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх, махчид цөөрөх
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Hp: Гадаргын усны чанар муудах
 • Гүний усны чанар муудах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Dimensions :
- Hauteur et largeur : selon l’équipement ou les outils de retournement du tas du compost
- Longueur : selon la quantité des déchets organique disponible sur terrain
Tas du compost à la station du compostage du CTAB à Chott Marien :
Hauteur : 1 m
Largeur : 2 m
Longueur : entre 5 et 15 m : selon la quantité disponible et/ou la quantité à produire
Retournement : - par un retourneur d’andain dont les dimensions : largeur : 2 m et hauteur : 1 m
- retournement manuel : Main d’œuvre si nécessaire

Зохиогч:

Hanem Grissa

Он, сар, өдөр:

14/05/2018

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

10 tonnes

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Dinar Tunisien

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

2.45

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

20 Dinar Tunisien.

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Collecte des déchets verts (approvisionnement sur site ou achat) Décembre - Janvier
2. Broyage des déchets Janvier - Février
3. Mise en tas des déchets Février
4. Retournement : 1er jour de compostage afin d'assurer l'homogénéité du compostet contrôle de l'humidité Février

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Ouvriers heure/jour 0.5 20.0 10.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Broyeur
Тоног төхөөрөмж Retournement d'andain. minute 8.0 0.4 3.2 100.0
Тоног төхөөрөмж Mise en place heure 1.5 2.0 3.0 100.0
Таримал материал Fumier bovin tonne 7.0 37.0 259.0 100.0
Таримал материал Déchets verts tonne 0.5 5.6 2.8 100.0
Таримал материал Fumier ovin tonne 2.5 37.0 92.5 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 370.5
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 151.22
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

L'exploitant des terres dans ce cas est le CTAB qui a financé tous les intrants.

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Retournement du tas afin d'assurer l'aération du compost et ajuster la température et l'humidité En fonction de la température et de l'humidité.
2. Irrigation du compost. Selon le taux d'humidité.
3. Évalution de la maturité du compost (test de phyto-toxicité) Aprés 3 mois jusqu'à la maturité finale.
4. Tamisage selon la qualité et la texture du compost afin de récupérer une partie des matières organiques non compostés. avant utilisation.
5. Conditionnement: conserver le compost dans l'abri. Jusqu'à utilisation.

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Тоног төхөөрөмж Retournement d'andain. minute 30.0 0.4 12.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Irrigation m3 6.5 0.15 0.97 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 12.97
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 5.29

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

- Diminution de la quantité des déchets organiques de 50% par rapport à la quantité initiale, la composition initiale du compost permet d'obtenir environ 5 tonnes du compost.
- Le montant alloué à l'achat de matière première est le plus important.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

200.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Pluviométrie irrigulière.

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Centre Régional de Recherche en Horticulture et Agriculture Biologique à Chott Meriem.

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Их (>3 %)
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Le taux de la matière organique est de 0.5 % avant l'utilisation du compost et de 3.5 % aprés 15 d'épandage du compost.
Salinité faible, pH: 7 - 8

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Тийм

Тодорхойлно уу:

La salinité dépend de la zone.

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

L'eau d'irrigation est disponible à partir de barrage de Nebhana.
C'est une zone trés proche de la mer.

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Ажилтан (компани, засгийн газар)
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • CTAB
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
Zone touristique :
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
Усны хүртээм ба чанар

усалгааны усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

усалгааны усны хэрэгцээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

эдийн засгийн ялгаа

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүд

valorisation des déchets de la région

en baisse
en augmentation

création d'emploi

en baisse
en augmentation

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан

ууршилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

давсжилт

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн

хүчиллэг байдал

Нэмэгдсэн
багассан
Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

түрэмгий, харь зүйл

Нэмэгдсэн
багассан

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрсний гулсалт/ чулуун нуранги

Нэмэгдсэн
Буурсан

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан

салхиар тээвэрлэгдэх хурдас

Нэмэгдсэн
багассан

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

хүлэмжийн хийн нөлөө

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Улирлын температур Хуурай улирал Өсөлт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Сайн
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Цар тархалт өвчин Маш сайн

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн
Тайлбар:

Le compost est produit selon la norme tunisienne de l'amendement organique et les réglementation de l'agriculture biologique.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

Cette technologie (Compast à base des déchets organiques) est obligatoire dans l'agriculture biologique.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Тийм

Бусад (тодорхойлно уу):

Disponibilté de la matière première

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Disponibilité des déchets organiques à proximité et au niveau de l'exploitation agricole.
Le compostage améliore la fertilité des sols et modifie ses propriétés physico-chimiques et biologiques et protège les plantes contre les maladies.
Le compost fournit les éléments nutritifs nécessaires au développement de la plante.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Technique facile à adopter par les exploitants.
Valorisation des déchets organiques en amendement organique.
Subvention de 50 % du coût des investissements pour les équipements et instruments et moyens spécifiques à la production du compost.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Coût d'investissement initial élévé dans l'achat de broyeur. Encouragement d'implanter les GDA et SMSA.
Processus un peu difficile pour un exploitant débutant, qui manque de technicité pour la production du compost. Accompagnement et encadrement des exploitants sur terrain.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Promotion des fournisseurs des instruments et des équipements produits localement est limitée. Encouragement des fournisseurs locaux à promouvoir leurs services.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

4 experts de CTAB.

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Agriculture biologique en tunisie Un créneau porteur

URL:

http://fesa.over-blog.org/article-agriculture-biologique-en-tunisie-un-creneau-porteur-2-62245035.html

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Compostage

URL:

http://www.apia.com.tn/medias/files/compostage.pdf

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Etude et évaluation du compostage de différents types de matières organiques et des effets des jus de composts biologiques sur les maladies des plantes

URL:

http://orgprints.org/3064/1/Etude.pdf

Модулууд