Технологиуд

Application of balanced fertiliser to improve soil productivity [Бангладеш ]

Shusomo shar babohar

technologies_3852 - Бангладеш

Бүрэн гүйцэд байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Alam Khorshed

Бангладеш

Газар ашиглагч :

Jainul Abedin

Бангладеш

ГТМ мэргэжилтэн :

Md Zahid Ameer

Soil Resource Development Institute

Бангладеш

ГТМ мэргэжилтэн :

Razzaque Abdur

Department of Agriculture Extension

Бангладеш

ГТМ мэргэжилтэн :

Islam Md Nurul

soil resoiurce development institute

Бангладеш

ГТМ мэргэжилтэн :

Tazrian Sarwat

CEGIS

Бангладеш

ГТМ мэргэжилтэн :

Islam A.T.M. Rafiqul

BMDA

Бангладеш

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Soil Resource Development Institute (SRDI) (Soil Resource Development Institute (SRDI)) - Бангладеш
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
BANCAT (BANCAT) - Бангладеш
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Institue of forestry and Environmental Sciences (Institue of forestry and Environmental Sciences) - Бангладеш

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

The technology is perfectly suitable for mitigating land degradation as well as it conserves soil health in a highly populated country like Bangladesh.

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Balanced fertiliser use( Shusomo shar babohar) technology is absolutely suitable for reducing land degradation as well as increasing crop productivity,

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Land degradation is one of the major concern of the globe. Land degradation means loss in the capacity of a given land to support growth of useful plants on a sustained basis (Singh,1994). It results from many factors or/and combination of factors which damage the soil, water and vegetation resources and restrict their use or production capacity. Considering its impact on food security and environment, it is being important in many corners of the world. The productivity of some lands has declined by 50% due to soil erosion, fertility decline and desertification of the world. Like other countries, Bangladesh is not exception in facing threat of land degradation. Due to different types of land degradation, Bangladesh lost a substantial amount of production which in terms of hundreds of billion taka in every year (BARC, 1999). It is high time to be conscious to minimize the land degradation in Bangladesh, a small country with 1, 47,570 sq. km and about 140 million people. The ever-increasing growth rates (1.48%) caused a spurt in all round consumption level. To meet up the demand of the present and forthcoming generation it is essential to sustain soil fertility and increase crop productivity.
Considering the presentation land degradation scenario of Bangladesh, the farmers of Manikgong have adopted the SLM technology named ' balanced fertiliser use to minimise land degradation as well as increase crop productivity'. The technology has been approached by DAE personnel under "Farmers' advisory services program" in Manikgong district of Bangladesh. The balanced fertiliser recommendation has been made according to the suggestion of soil resource development institute. The SLM specialists have compiled database regarding the technology from Dhalla union of Singair upazila under Manikgong district. The technology included applying different types of fertiliser like compost, Urea( Nitrogen), TSP
( phosphorus), MOP( potassium), Zypsum( sulphur), Zinc Sulphate( zinc+ sulphur) etc. Compost, Urea, TSP, MOP, Zypsum and Zinc Sulphate are applied at the rate of 5 ton, 265kg/ha, 90kg/ha, 145 kg/ha, 100 kg/ha and 8.5 kg respectively. The main purpose of the technology was to improve soil nutrient status by using balanced fertiliser along with organic farming. The technology provides multidimensional advantages for the stakeholders. It prevents nutrient mining decline, improves soil physical ,chemical and biological conditions,increase water holding capacity of the soil, increase crop productivity and improve socio-economic conditions of the land users. Overall, it conserves soil health. The farmers community have accepted the well established methods of balanced fertiliser use. Because they are absolutely benefitted by this technology, crop yield has increased manifolds, soil fertility increrased, land cover also increased. As the farm income has increased, the socio-economic condition of the land user has changed dramatically and in the long run it wIll mitigate the climate change impacts by reducing land degradation problem throughout the country.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

Гэрэл зурагтай холбоотой ерөнхий тэмдэглэл:

SLM Specialist are investigating different beneficial aspects of line sowing.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бангладеш

Улс/аймаг/сум:

Manikgong

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Its a region

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг тодорхойлно уу (км2-аар):

100.0

Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

1900

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

 • Advisory services of DAE
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

SFFP project of DAE

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 3
Тодорхойлно уу:

Rabi vegetables-irrigated rice- Rain fed rice AMAN

Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Үгүй

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

dry season vegetables- rainfed rice

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Үгүй (3.4 хариулт руу шилжинэ үү)

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The land users cultivate paddy following the technology called "line sowing". Distance between line to line 10 centimetre and spacing between plant to plant 5 centimetre. The farmers use
recommended dose of phosphorus,potash, sulphur and zinc at the final stage of land preparation . on the contrary, nitrogen fertiliser is used in three splits. 1st split after 7-10 days of transplanting, 2nd split, after 40-50 days of transplanting and 3rd split, just 5-7 days before starting reproductive stage. nitrogen fertiliser is always applied through broadcasting system.

Зохиогч:

Md Babul Hossain

Он, сар, өдөр:

24/03/2018

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

1 hectare

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

83.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

500 TAKA

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. seed bed preparation rice seed bed in the month of july.
2. Main land preparation for rice cultivation at the starting of rainy season( july-august)
3. Balanced fertilisers like compost,urea, TSP, MOP, Zypsu and ,Zinc sulphate fertiliser application After final land preparation TSP,MOP, sulphur and zinc sulphate fertilisers were used. Again, urea was broadcast at the age of 30 days of transplanted crop.
4. Broadcasting of Urea After 30 days of transplanting
5. Weeding september
6. 2nd and 3rd split of nitrogen application september and last of october
7. Harvesting of rice November
8. bed preparation for vegetable cultivation in dry season December
9. fertiliser application december
10. Harvesting last of january onward

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт land preparation person per day 5.0 500.0 2500.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт seed bed preparation persons-per day 2.0 500.0 1000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт rice transplanting persons-per day 10.0 500.0 5000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт fertiliser application persons-per day 3.0 500.0 1500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж weeding persons-per day 4.0 500.0 2000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж pesticide application persons-per day 2.0 500.0 1000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж harvesting, winnowing, drying persons-per day 5.0 500.0 2500.0 100.0
Таримал материал urea kg/ha 70.0 16.0 1120.0 100.0
Бордоо ба биоцид compost Kg/ha 160.0 5.0 800.0 100.0
Бордоо ба биоцид TSP Kg/ha 70.0 22.0 1540.0 100.0
Бордоо ба биоцид MOP Kg/ha 100.0 30.0 3000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Zypsum Kg/ha 70.0 15.0 1050.0 100.0
Бордоо ба биоцид Zinc sulphate Kg/ha 8.5 150.0 1275.0 100.0
Бордоо ба биоцид pesticides tk/ha 2.0 200.0 400.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 24685.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 297.41
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Agricultural Extension department as government subsidy for input cost

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Weeding During vegetative stage/3
2. Broad casting fertiliser 3
3. watering 3
4. pesticide application if necessary

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт weeding person -per day 3.0 500.0 1500.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Broadcasting nitrogen fertiliser person -per day 3.0 500.0 1500.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт irrigation person -per day 2.0 500.0 1000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт pesticide application persons per day 2.0 500.0 1000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Urea broadcasting KG/HA 140.0 16.0 2240.0 100.0
Бусад Watering litre/hectare 3000.0 3.0 9000.0 100.0
Бусад pesticide kg/ha 3.0 200.0 600.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 16840.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 202.89

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour cost is very high. but other input cost is also increasing day by day.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1900.00

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Dhaka

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Medium high land, silt loam, silmondi soil series, soil ph-6.6, organic matter -0.88, CEC-0.25,Nitrogen-0.13%

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар гэж:

гадаргын болон ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

episodically

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
 • Ахимаг нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Газар ашиглалтын эрх уламжлалт эрхзүйн тогтолцоонд суурилдаг уу?

Тийм

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Усны хүртээм ба чанар

ундны усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

ундны усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

мал услах усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

мал услах усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

усалгааны усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

усалгааны усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

усалгааны усны хэрэгцээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

газар ашиглалт / усны эрх

муудсан
сайжирсан

Соёлын боломжууд

буурсан
сайжирсан

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хуримтлагдах

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

давсжилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

not relevant

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн

хүчиллэг байдал

Нэмэгдсэн
багассан
Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

түрэмгий, харь зүйл

Нэмэгдсэн
багассан

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан
Бусад экологийн үр нөлөө

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

хүлэмжийн хийн нөлөө

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Бууралт Дунд зэрэг

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Цар тархалт өвчин Маш сайн
шавьж / хорхой Маш сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • > 50%
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 11-50%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It reduces soil nutrient mining
Production cost decreased
Crop production increased more than two times
Soil moisture holding capacity increased
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Sustainable soil management technology developed
Soil health improved
judicious use of natural resources

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
labour cost very high farmers borrow money from rich people or from financial institute
Poor marketing facilities land owners try to sell their products in wholesale markets
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
ever increasing pressure on land due to fulfillment of the food demand of huge population. Research institutes are investigating high yielding variety and already some variety developed.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

50 local people

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Twenty land users

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

5

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

15/05/2018

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Rahman, M. R. 1990. Country report, Bangladesh. In: Problem Soils of Asia and the Pacific. Report of the Expert Consultation of the Asian Network on Problem soils. Bangkok, Thailand, 29 August-1 September 1989

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Impact of land degradation in Bangladesh: changing scenario in agricultural land use [2001]

URL:

http://www.fao.org/library/library-home/en/

7.4 Ерөнхий мэдээлэл

The database may be considered as a useful tool for planners with a view to sustainable land management.

Модулууд