Технологиуд

Crop rotation [Бельги]

vruchtwisseling / teeltrotatie

technologies_5578 - Бельги

Бүрэн гүйцэд байдал: 80%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Van de Ven Gert

Hooibeekhoeve

Бельги

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
European Interreg project FABulous Farmers
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
UK Centre for Ecology & Hydrology (CEH) - Англи

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

The use of crop rotation in dairy farms to provide fodder on a healthy sandy soil

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Belgium has favourable conditions for agriculture: moderate temperatures, evenly distributed precipitation, and a long growing season. Today, ~28 % of the country is under cultivation. Farming engages only 2 % of the total labour force, but it produces sufficient quantities to make Belgium a net food exporter. About 2/3 of the farms are intensively cultivated units of less than 10 hectares (25 acres).

The Functional Agro-Biodiversity (FAB) measure on avoiding monocultures and implementing crop rotations was established on a trial field in Belgium, Geel. The region is characterised by sandy soil and the main crop is maize, mostly in monoculture. Main reasons to stick in the monoculture of maize are the lack of knowledge of the alternatives, specifically on feed value of the crops and storage of the harvested product.

In this trial field different crops are placed in small fields (18 x 25 m) next to each other. The crops are always chosen to be part of the fodder for the dairy cattle. The different root types ensure a better soil structure. The diversity in plants make the field less susceptible for diseases and weeds and give a better uptake of the nutrients that are available in the soil. After one year, we already saw a 50% reduction in weeds compared to the monoculture maize.

The soil is less degraded and even soil carbon sequestration is possible. The latter is not only beneficial for climate regulation but also provides a spongy soil which can capture the water more easily, but also stores the water and makes it available to plants in drier periods. This makes the land more resilient to extreme weather conditions. The difference in sowing time and harvesting time give a higher range in choice for the type of cover crops and give less chance for weeds to develop in the same way year after year. In the reference year 2017 (maize in all the fields), we already saw an additional yield of 10% where crop rotation had been implemented.

The compilation of this SLM is a part of the European Interreg project FABulous Farmers which aims to reduce the reliance on external inputs by encouraging the use of methods and interventions that increase the farm’s Functional AgroBiodiversity (FAB). Visit www.fabulousfarmers.eu and www.nweurope.eu/Fabulous-Farmers for more information.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бельги

Улс/аймаг/сум:

Antwerpen

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Geel

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

Тайлбар:

Latitude 51.225145
Longitude 5.025308

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2016

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Туршилт/судалгааны үр дүн

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй


Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - арвай
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - жирийн сорго
 • үр тариа - улаан буудай (эрт ургацын)
 • тэжээлийн ургамал - хошоонгор
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Үгүй

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

5 experimental fields:
Field 1: 2016: maize + cover crop, 2017: maize + cover crop, 2018: maize + cover crop, 2019: maize + cover crop
Field 2: 2016: grass clover, 2017: maize + grass, 2018: grass clover, 2019: grass clover
Field 3: 2016: spring barley + cover crop, 2017: maize + wheat (saw), 2018: wheat + grass, 2019: grass clover
Field 4: 2016: spring barley + grass, 2017: 1 cut grass + maize + wheat (saw), 2018: wheat + grass, 2019: 1 cut grass + sorghum
Field 5: 2016: fodder beet, 2017: maize + wheat (saw), 2018: wheat + cover crops, 2019: fodder beet

Plan for all fields is to plant maize in 2020.

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Үгүй (3.4 хариулт руу шилжинэ үү)
Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Эргэлтэт систем (газар тариалангийн эргэлт, уринш, ээлжлэн тариалалт)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The crop rotation field trial is set-up in two replicates. 5 fields per replicate are planted with a mixture of crops (bottom table). The crop rotation in 2019 is illustrated exemplary. Previous crop rotations on each field (field numbers 1 to 5) are detailed in the table. For 2020, a maize monoculture is planned to assess the impact of crop rotation trials on yields and ecosystem services.

Зохиогч:

Katrien Geudens

Он, сар, өдөр:

01/09/2019

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

0.91

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Бусад Estimate of all-inclusive costs for a 4 yr rotation (workforce/equipment/material) ha/4yrs 1.0 2000.0 2000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 2000.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 2197.8
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

NA

Тайлбар:

Here you can find an overview of costs for a range of crop rotations. To compare them in a proper way, we also added the price in combination with the milk yield (€/1000 kVEMeq) and this split up for sand and sandy loam.

Crop rotation: maize - leguminous crop - fodder beet - triticale: 1926 €/ha; Sandy soil: 120 €/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 108 €/1000 kVEMeq
Crop rotation: maize - winter triticale - fodder beet: 2066 €/ha, Sandy soil: 127 €/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 114 €/1000 kVEMeg
Crop rotation: grass clover - fodder beet - maize - winter triticale: 2090€/ha, Sandy soil: 148€/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 133 €/1000 kVEMeg
Crop rotation: grass clover - potato - maize winter triticale: 1980 €/ha, Sandy soil: 140€/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 126€/1000 kVEMeg
Crop rotation: grass clover - maize - winter triticale: 1944 €/ha, Sandy soil: 148 €/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 133 €/1000 kVEMeg
Monoculture maize + grass cover crop + grass clover meadow (no derogation): 2080 €/ha, Sandy soil: 156 €/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 140 €/1000 kVEMeg
Monoculture maize + grass clover meadow, 1 cut (derogation): 2304 €/ha, Sandy soil: 167€/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 150 €/1000 kVEMeg
Monoculture maize + grass clover meadow (no derogation): 2048 €/ha, Sandy soil: 160 €/1000 kVEMeg; Sandy Loam: 144 €/1000 kVEMeg

(Source: http://www.lcvvzw.be/publicaties/ A2018_6 Scenariofiches vruchtwisseling)

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

From 50 cm the soil is white sand.

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны чанар гэж:

гадаргын болон ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Ажилтан (компани, засгийн газар)
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Market orientation: subsistence: the fodder crops are for own use, the milk is sold.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
 • No access to water on the field (normally not necessary).
Газар ашиглалтын эрх уламжлалт эрхзүйн тогтолцоонд суурилдаг уу?

Үгүй

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Орлого, зарлага

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The crops are less susceptible to pests. The damage caused (loss of yield) is less than the cost of protection.

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Улирлын хур тундас Зун Өсөлт Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Higher resilience to climate change
Higher resilience to plagues and diseases
Increased soil carbon stock
Increased yields and income
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increased soil carbon stock
Increased food security

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Feed value of the "new" crop Analysis of the crops in standardised tables
More cultivation training/exercise necessary Getting better training/knowledge by joining demonstrations or networks, and use available literature
Investment costs (other than machinery)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
More planning time needed for the different crops Learn from previous years and other farmers experience

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

EEN BETERE BODEMVRUCHTBAARHEID BIJ MAÏS DOOR VRUCHTWISSELING

URL:

http://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2019/07/A2016_5Bodemvruchtbaarheidmais.pdf

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Vruchtwisseling: perspectieven op korte én lange termijn

URL:

https://www.landbouwleven.be/2660/article/2018-03-26/vruchtwisseling-perspectieven-op-korte-en-lange-termijn

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Monocultuur kuilmaïs (geen derogatie)

URL:

http://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2018/05/A2018_3_Vruchtwisselingsfiches.pdf

Модулууд