Технологиуд

Bench Terracing [Уганда]

Endinganire

technologies_616 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 90%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Tear Fund Switzerland (Tear Fund Switzerland) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

So far, where this technology has been applied, the water runoff has been reduced and the soils have been stabilised

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

Catchment Based Integrated Water Resources Management
approaches

Catchment Based Integrated Water Resources Management [Уганда]

Catchment based integrated water resources management is a process which promotes the coordinated development and management of water, land and related resources in order to maximise economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital eco systems

 • Цуглуулсан этгээд: Philip Tibenderana

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

A bench terrace is an artificial horizontal strip dug across a steep landscape, with a riser ranging between 30 and 45 degrees. Bench terraces are constructed in series and help to minimize land degradation by rainwater runoff

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

A typical bench terrace takes the shape of a bench with a width of 3 to 5 meters and the height ranging from 1 to 2 meters, depending on the steepness of the slope, and the length is determined by the size of the plot, but typically 20 to 25 meters.
The top of the terrace riser is planted with a grass strip (referred to as a hedge row) commonly elephant grass or starria grass at a spacing of 200mm. The lower part of the riser is stabilized by planting creeping plant like couch grass to avoid erosion.
The technology is applied in already existing degraded farmlands, which are individually owned. An average farm size is less than half an acre.
This technology reduces the speed of water running down the slope during a downpour thereby reducing soil erosion and increasing water retention.
Areas which are prone to degradation by erosion are identified and later, the farmers are trained on benefits of this technology, how to construct and how to maintain the terraces by planting hegde rows.
This technology helps maintain the good top soil, which would have otherwise been washed down the slope into the valley, increases water retention, provides a flat ground for farm practices. All these ultimately increase crop yields.
What the land users dislike about this technology is that it is labour intensive. These labour intensive activities are done individually, on individual pieces of land using simple hand tools (hoes, spades and pick axes).

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

South Western Region

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Тайлбар:

This technology is implemented among farmers in a given area but is adopted by more farmers

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2015

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

The technology was introduced under the Integrated Water Resources Management Project to support farmers to mazimise land productivity

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • ХАА-н ойжуулалт

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - арвай
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - жирийн сорго
 • үр тариа - улаан буудай (эрт ургацын)
 • буурцагт ургамал - шош
 • буурцагт ургамал - вандуй
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - төмс
 • тамхи
 • хүнсний ногоо - навсит ургамал (салат, байцаа, бууцай, бусад)
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

September to January and March to June

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Trees, poles, fooder, firewood

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах
 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент
 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S1: Террас

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
 • Wm: Хөрсний нуралт, шилжилт

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme

Он, сар, өдөр:

12/12/2016

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Dimensions are shown on the drawings

Зохиогч:

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme

Он, сар, өдөр:

12/12/2016

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

Acre

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Ugandan Shilling

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

3300.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

USD 2.1

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Mark out the plot of land to be terraced After harvest of crops
2. Delineation of contours using the A-frame After harvest of crops
3. Excavation (cut) and build up bench terrace by filling After harvest of crops
4. Stabilising the riser by planting creeping grass and hedge rows Onset of rains

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Construction of bench terraces in an area of 1 acre person days 324.0 2.1 680.4 30.0
Тоног төхөөрөмж Forked hoes pieces 1.0 5.0 5.0
Тоног төхөөрөмж Pick axes pieces 1.0 5.0 5.0
Тоног төхөөрөмж Spades pieces 1.0 5.0 5.0
Таримал материал Starria grass cuttings sack 80.0 7.0 560.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 1255.4
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 0.38
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme

Тайлбар:

The cost of this technology is beyond the financial capacity of the land user hence the need for a subsidy

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Repair of damaged parts after heavy downpours After rainy season
2. Maintenance of the hedge rows by triming and replanting empty spaces Continuous

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Repair of broken parts of the terrace days 4.0 2.1 8.4 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Trimming of hedge rows days 8.0 2.1 16.8 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 25.2
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 0.01
Тайлбар:

The initial investment of the equipment is adequate for maintenance at least for some years

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Establishment costs depend on the steepness of the slope, structure and deepness of the subsoil.

The maintenance costs depend of the degree of damage. Damages vary depending on the severity of rainfall. Soils that are more sandy are more likely to be swept than those that are clayey. The location of the terrace (whether up hill or down hill) will determine how badly the terrace will be damaged and hence the costs of repair. The steepness of the slope will also affect the extent to which the terraces are damaged

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Bi-modal rainfall pattern with long rainy season from Spetember to December then March to May

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Kabale District Meterological Department

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

> 50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

Тогтмол байдал:

Тохиолдлын

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Water quantity and quality is dependent on human activities and rainfall patterns

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The impact has come immediately with the first crop

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Hedge rows are used as fodder

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

With terracing more variety of crops are being grown

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

It is expected to improve in the long term

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

гүний усны түвшин / уст давхарга

буурсан
урсац
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Recharge is hoped to increase in the long term as more farmers adopt the technology

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хуримтлагдах

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Soil which is trapped by the hedge rows

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

By use of manure

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Flooding in the valley bottoms due to runoff

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

As more people adopt the technology, this is expected to increase

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Trend in downstream flooding is negative

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Trend in downstream siltation is negative

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Soil which is washed down the slope

нийтийн/хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд учируулах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Especially on roads and water supply systems

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Мэдэхгүй
Улирлын температур Хуурай улирал Өсөлт Мэдэхгүй
Улирлын температур Чийглэг/борооны улирал Өсөлт Мэдэхгүй
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Мэдэхгүй
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Мэдэхгүй

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн аянга цахилгаантай бороо Сайн
Орон нутгийн мөндөртэй бороо Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Хээрийн түймэр Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Маш сайн
Шар усны үер Маш сайн
Хөрсний гулсалт Маш сайн
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Цар тархалт өвчин Дунд зэрэг
шавьж / хорхой Мэдэхгүй

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

The adoption rate of this technology is gradual as people keep appreciating the benefits

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

24 households (15 households were experimental and 9 have adopted)

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Reduction of erosion damage by capturing or slowing down surface runoff
Trap and retain sediments from the slope above and accelerates re-vegetation process on the bare slopes
Creates a flat leveled ground for easier cultivation
The planted hedgerows provide fodder for the animals
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increases soil moisture since the trapped water is retained as surface runoff is minimized

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Bench terraces cannot be constructed on slopes with sandy or rocky soils because they can collapse N/A
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Bench terraces may cause sloughing if too much water infiltrates the soil Suitable runoff outlets are created to carry away the excess runoff

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

Observation field visits to the constructed bench terraces

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Focus group discussion with 18 land users (5 females and 13 males)

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

Project implement staff

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

Integrated Water Resources Management project reports

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

07/09/2016

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme, IWRM Annual Report (April 2015 - March 2016)

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

www.kigezi-watsan.ug

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Empowering communities through Water SMART agricultural practices

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

www.kigezi-watsan.ug

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

IWRM Pilot Report

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

www.kigezi-watsan.ug

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Bench terraces

URL:

www.fao.org/docrep/006/ad083e/ad083e07.htm

Модулууд