Технологиуд

Traditional Shifting Cultivation [Бангладеш ]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Эмхэтгэгч:
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Хянагчид: ,

Jhum

technologies_965 - Бангладеш

Бүрэн байдал: 61%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Soil Resource Development Institute (SRDI) (Soil Resource Development Institute (SRDI)) - Бангладеш

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Traditional shifting cultivation is a rain-fed cultivation practice of the trible people of CHT (Chittagong Hill Tracts) for their subsistence, where natural vegetation is cleared off by slash-and-burn, to grow mixed annual crop for one year and then the land is left fallow for 3-5 years for natural regeneration.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Jhum or Shifting cultivation is an age-old hill farming practice of CHT as elsewhere in the world, especially in the hilly region of the tropics and sub-tropics covering different agro-ecological zones. In this system the plant nutrients, which are gradually released in the soil, added from the atmosphere or from dust or silt deposition, accumulates in the fallow vegetation and in the soil during the fallow period. It is then utilized over a shorter period of time than the period of accumulation. In this rain-fed cultivation system an area is cleared off from natural vegetation by slash-and-burn, cropped for one or two years and then allowed to revert to natural vegetation. After some years, the area may be cleared and cropped again in the similar manner, but not necessarily within the same boundaries, nor by the same farmers.

This is a mixed cropping system of the ethnic people of CHT for their sustainable food supply . In Jhum system sowing and weeding are done without major topsoil disturbance using simple tools. Jhumias grow mixed crops like upland paddy, maize, sesame, flower, chilli , sour leaf, cucurbits, beans, turmeric, ginger, cotton, etc together but harvest the crops in succession. This cultivation system is not environment friendly as it declines soil fertility, acclerates soil erosion, and reduces biodiversity.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бангладеш

Улс/аймаг/сум:

Chittagong Hill Tracts (CHT)

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг тодорхойлно уу (км2-аар):

0.04

Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 100-1,000 км2
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 0.04 km2.

Shifting cultivation is the common practice of the tribal people and covers about 2.5% area of CHT region.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

From old generation

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Түлшний мод
 • Shifting cultivation
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Due to scarcity of land for judicial paddy production, the tribals have resorted to use marginal areas of CHT for Jhum. Unlike the past, the fallow period has reduced to 3-5 years from 15-20 years which has led to decline in the soil fertility, acclerated erosion, and diminishing trend of biodiversity.

Major land use problems (land users’ perception): Scarcity of plain land for paddy cultivation & no other alternatives for income generation. Besides labour scarcity, lack of financial support, weed & pest controlt, low fertiltiy etc. are the main constraints for optimum crop production.

Number of growing seasons per year: 1
Longest growing period in days: 8; Longest growing period from month to month: May - Dec

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Эргэлтэт систем (газар тариалангийн эргэлт, уринш, ээлжлэн тариалалт)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
 • А3: Хөрсний гадаргыг сайжруулах

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц алдагдах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: high

Mixed cropping / intercropping
Material/ species: rice, maize, cucrubit, vegetables, pulses, spices
Quantity/ density: 55 kg of s
Remarks: ramdomly all over the hill slope

Agronomic measure: mixed cropping / intercrop
Material/ species: rice, maize, cucrubit, veg
Quantity/ density: 55 kg of s
Remarks: ramdomly all over the hill slope

Minimum tillage
Remarks: sowing of seed by dibbling with Dao

Trees/ shrubs species: Nitrogen fixing shrubs and trees

Change of land use type: Conversion of forest in to Jhum

Layout change according to natural and human environment

Control / change of species composition: As per requirement of the farmer

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Taka

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

58.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

1.70

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Establisment of hedge rows

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Тайлбар:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Dibbling Sowing Broadcasting May / once
2. Weeding 2, 5 & 10th week after sowing / Thrice
3. Fertilization before booting of paddy / 1-2 time
4. Pesticide application if required /
5. Harvesting, then Thrashing after maturity / in succession, after harvest / in succession
6. Pruning & gap filling

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Тайлбар:

The establishment cost referred to per hactare/year. As this is one year's shifting practice, so no recurring cost were incured.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labor for land preparation (slashing & burning), sowing, weeding, watching and harvesting.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

2682.00

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Slopes on average: Also Moderate, rolling and very steep

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: Also deep

Soil fertility is predominant low but can reach up to high

Soil drainage / infiltration is good

Soil water storage capacity is predominant low but can reach up to high

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Нэн ядуу
 • Ядуу
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 50-100 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

Off-farm income specification: 75% (engaged in market oriented production system, off-farm labour, business, jobs etc.)

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
 • Нэгдэл/ тосгон
Газар ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Түрээсийн хэлбэрээр

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Сөрөг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

9 households covering 10 percent of the stated area

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: estimates

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд