Технологиуд

Local compost making [Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс]

Mapambano (Kiswahili)

technologies_992 - Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс

Бүрэн гүйцэд байдал: 67%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Dumea Hamidu

Ministry of Agriculture and cooperatives

Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Inades Formation Tanzania (Inades Formation Tanzania)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ministry of Agriculture & Cooperatives Tanzania (Ministry of Agriculture & Cooperatives Tanzania)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CIS-Centre for International Cooperation (CIS-Centre for International Cooperation) - Нидерланд

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Traditional compost making using locally available materials

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

compost is made in a pit. A pit is dug of 3m diameter and 3m deep.Ashi is pread at the bottom followed by a 4" layer of smooth pasture grass thten all crop remaining, slashed grass, tree leaves, sisal leaves, farm yard manure, animal urine and ash are filled into the pit at laternate layers. 3 people can dig the pit in one day waste domestic water ( washings and cleanings) are daily poured into the mixture. It takes 3 1/2 months to fill up into a heap of 1/2 above the ground level smooth grass is then covered at the top while pouring urine and waste water continues. The final product is a greysh powder like material the compost is spot applied to planting hole at 1/4 litre per hole once after every three years she grows maize, sorghum, finger millet and millet. She intercrop with beans, pigeon peas, cowpeas and groundnuts. The compost is not applied to legumes. The compost increased yield from 3 bags/acre to 20-24 bag/acre of maize. The compost increase soil fertility and soil structure and texture. The emptied pits are usually filled again. Seeds can be mixed with the compost on sowing as it has no side effect. She sells to others the compost at 100/= Tshs ( 0.125 USD) per tin. Maintenance is pouring of waste soap water and cattle urine to catalyse decomposition.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс

Улс/аймаг/сум:

Dodoma

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Dodoma/Kondoa

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Тайлбар:

about 150 people are practicing the system

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - шар будаа
 • үр тариа - жирийн сорго
 • finger millet
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 120; Second longest growing period in days: 60

Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар таримлыг сөөлжлөн тариалдаг вэ?

beans, pigeon peas, cowpeas, groundnuts

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): declining soil fertility

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Тайлбар:

Type of agronomic measures: manure / compost / residues

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт
Тайлбар:

Secondary types of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Ha: aridification

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Secondary goals: prevention of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Main technical functions: increase in organic matter, increase in soil fertility

Secondary technical functions: improvement of ground cover, increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil, improvement of soil structure

Manure / compost / residues
Material/ species: crop residue
Quantity/ density: 5t/acre

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар
Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

1.90

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour persons/day/ha 335.5 1.9 637.45 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 8.9 8.9 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 646.35
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 646.35
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 84 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. compost making 3 timesyear / continously
2. application of compost planting time / once/3 years

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Compost making and application persons/day/ha 131.0 1.9 248.9 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 248.9
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 248.9
Тайлбар:

Machinery/ tools: hoes,machet spade, bucket

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour for pits, labour for ferrying compost

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Slopes on average: Also steep

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility low and high

Soil drainage / infiltration is good

Soil water storage capacity is medium

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
 • Чинээлэг
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 10-50 persons/km2

3% of the land users are very rich and own 40% of the land.
7% of the land users are rich and own 15% of the land.
70% of the land users are average wealthy and own 35% of the land.
26% of the land users are poor and own 6% of the land.
4% of the land users are poor and own 4% of the land.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Тайлбар:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology: Also 2-5 ha

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Бүлэг
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

эдийн засгийн ялгаа

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүд

input contstraints

decreased
increased

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад экологийн үр нөлөө

soil fertility

decreased
increased

biodiversity

diminished
enhanced

organic matter delay to decompose

big
small

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

салхиар тээвэрлэгдэх хурдас

Нэмэгдсэн
багассан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 11-50%
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

60 households (20 percent of land users)

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

60 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: estimates

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: 60 farmers have adopted

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
use local material

How can they be sustained / enhanced? SWC to sustain vegetation
compost transferable to other areas

How can they be sustained / enhanced? packing in bags and sell to others
increased crop yield

How can they be sustained / enhanced? dissemination of the technology

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
transport of the compost to the farm use ox-cart

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

1st Farmer innovators Workshop

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

INADES, Tanzania.

Модулууд