Abordagens

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center) [Tailândia]

-

approaches_4253 - Tailândia

Completude: 100%

1. Informação geral

1.2 Detalhes do contato das pessoas capacitadas e instituições envolvidas na avaliação e documentação da abordagem.

Pessoa(s)-chave

co-compiler:
ผู้รวบรวม:

- ทีมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10

032-320929 / -

- / -

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10

196 .ม.11 ต.หินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์70000

Tailândia

usuário de terra:

.สิงห์โตศรี นายสุพจน์

086-8050749 / -

supojkb@gmail.com / -

กลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน

95/1.....ม.9.....ต.ดอนแร่อำเภอ.......เมืองจังหวัด......ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ........70000

Tailândia

usuário de terra:

กิจติสร นายประเสริฐ

087-9928353

- / -

-

33/1.....ม.10....ต.ดอนแร่....อ.เมือง....จ.ราชบุรี.......ประเทศ......ไทย

Tailândia

usuário de terra:

ห่วงทอง นายสมนึก

081-1930988 / -

- / -

-

25…ม.9....ต.ดอนแร่.....อ.เมือง........จ.ราชบุรี……ประเทศ.....ไทย

Tailândia

usuário de terra:

พุทธา นางวันเพ็ญ

083-4299299 / -

- / -

-

.8…..ม.10.....ต.ดอนแร่....อ.เมือง.....จ.ราชบุรี……ประเทศ.....ไทย

Tailândia

1.3 Condições em relação ao uso da informação documentada através de WOCAT

O compilador e a(s) pessoa(s) chave(s) de recursos aceitam as condições relativas ao uso de dados documentados através do WOCAT:

Sim

1.4 Referência ao(s) questionário(s) sobre tecnologias da gestão sustentável da terra

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm
technologies

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm [Tailândia]

หมูหลุม เป็นการจัดการในการเลี้ยงสุกร ด้วยวิธีการจัดการคอกและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานกับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หมูที่ปลอดภัย และสามารถกักเก็บของเสียจากคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิดมลภาวะต่อชุมชน

 • Compilador/a: Kukiat SOITONG

2. Descrição da abordagem de gestão sustentável da terra

2.1 Descrição curta da abordagem

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม จากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุมให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.2 Descrição detalhada da abordagem

Descrição detalhada da abordagem:

แนวทางของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรแบบหลุม โดยเน้นการใช้จุลินทรีย์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสุกรแบบหลุม ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ และสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการด้านการตลาด

2. อะไรคือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแนวทาง
วัตถุประสงค์ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม
-1 เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงหมูหลุม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงหมูหลุม
-2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุม ให้มีการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-3. เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. วิธีการใดที่ถูกเอามาใช้
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม มีวิธีการดำเนินงานดังนี้
- ศึกษาดูงาน
- อมรมให้ความรู้ องค์ประกอบอยู่ 4 เรื่อง คือ พันธุ์ อาหาร การจัดการ ตลาด
- จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงหมูหลุม เพื่อจะได้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และมีอำนาจต่อรองได้มาขี้น และทำให้มีโอกาสเข้าถึงทุนได้ง่ายขึ้น
- สร้างเครือข่ายหมูหลุมในจังหวัด และเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกลุ่มอาชีพ


4. ขั้นตอนของการเอาไปปฏิบัติใช้มีอันไหนบ้าง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1.ศึกษา ดูงาน และเข้ารับอบรม จากสถานที่ต่างๆ
2.รวมกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจในชุมชนที่เคยเลี้ยงหมูแบบเดิม มาตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเลี้ยงหมูแบบหลุม
3.จัดตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม
4. จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ จากการปฏิบัติจริง
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ วิดีโอ youtube การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ
6. สร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุม ในระดับ ชุมชน และนอกชุมชน โดยจัดให้มีการอบรมการเลี้ยงหมูหลุมทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือน
7. มีการส่งเสริมและสนับสนุน จากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่เกี่ยวข้องและบทบาทของบุคคลเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
ในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม มีผู้เกี่ยวข้องดังนี้
1 เกษตรกรและผู้นำเกษตรกร มีบทบาท ร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุน
2. หน่วยงานของรัฐ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณและปัจจัยการผลิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. หน่วยงานเอกชน มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทควบคุม กำกับ ดูแล พื้นที่
5. โรงเรียน มหาวิทยาลัย

(6) สิ่งที่ผู้ใช้ที่ดินชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับแนวทาง
Impact:
1.กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมเป็นที่ยอมรับในชุมชนเนื่องจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะด้านกลิ่นในระบบการจัดการ
2.ทำให้เกิดมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์หมูหลุมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
3. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ได้สะดวกและรวดเร็
4. การรวมกลุ่มทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และให้ความช่วยเหลือกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
5. มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องหลักวิชาการเพื่อให้สามารถผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยปศุสัตว์จังหวัด
6. ทำให้มีผู้สนใจมาศึกษาหาความรู้ตลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมจำนวนมากทำให้คนรู้จักมากขึ้นส่งผลทำให้มีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
Opportunity:
1.การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม หากมีการเลี้ยงจำนวนมากขึ้น จะทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุมในท้องถิ่น ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุม ให้มากขึ้น หรือ ให้ศึกษาสูตรของอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
2. ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูหลุม ยังไม่แตกต่างจากราคาผลิตภัณฑ์หมูทั่วไป ดังนั้นควรมีการพิจารณามาตรฐานหมูหลุม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าให้มีราคาสูงขึ้น

2.3 Fotos da abordagem

Observações gerais sobre as fotos:

-

2.4 Vídeos da abordagem

Comentários, breve descrição:

-

Localização:

-

Nome do cinegrafista:

-

2.5 País/região/locais onde a abordagem foi aplicada

País:

Tailândia

Região/Estado/Província:

ราชบุรี

Especificação adicional de localização:

ต.ดอนแร่....อ.เมือง...จ.ราชบุรี

Comentários:

-

2.6 Datas de início e término da abordagem

Indique o ano de início:

2006

Caso o ano exato seja desconhecido, indique a data aproximada de início da abordagem:

10-50 anos atrás

Comentários:

เกษตรกรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2.7 Tipo de abordagem

 • Baseado em projeto/programa

2.8 Principais metas/objetivos da abordagem

วัตถุประสงค์ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม
-1 เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงหมูหลุม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงหมูหลุม
-2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุม ให้มีการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-3. เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.9 Condição que propiciam ou inibem a implementação de tecnologia/tecnologias aplicada(s) segundo a abordagem

Normas e valores sociais/culturais/religiosos
 • Propício
Disponibilidade/acesso a recursos e serviços financeiros
 • Propício

มีการเลี้ยงหมูหลุมที่ยั่งยืนทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

Quadro institucional
 • Propício

มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ปศุสัตว์จังหวัด ธกส. พลังงาน พอช. และเกษตรอำเภอ

Colaboração/coordenção de atores
 • Propício

หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการในพื้นที่

Quadro jurídico (posse de terra, direitos de uso da terra e da água)
 • Propício

สามารถใช้ที่ดินในการในการทำฟาร์มเลี้ยงหมูหลุมได้

Políticas
 • Propício

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาช่วยให้สามารถดำเนินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Conhecimento sobre gestão sustentável da terra, acesso a suporte técnico
 • Propício

เกษตรกรสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สะดวก

Mercados (para comprar entradas, vender produtos) e preços
 • Inibitivo

เนื่องจากตลาดยังไม่แพร่หลายและราคายังต่ำกว่าหมูฟาร์ม

Carga de trabalho, disponibilidade de força de trabalho
 • Inibitivo

.หาแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงหรือการจัดการค่อนข้างยาก

3. Participação e papel das partes interessadas envolvidas

3.1 Partes interessadas envolvidas na abordagem e seus papéis

 • Usuários de terra/comunidades locais

เกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุม ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี-

-

 • Organizações comunitárias

อบต

-

 • Especialistas em gestão sustentável da terra/consultor agrícola

กรมปศุสัตว์ กรมพั..ฒนาที่ดิน

-

 • Professores/alunos/estudantes

เข้ามาศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเกษตร มหาลัยราชภัฏ

-

 • Setor privado

บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-

Caso várias partes interessadas foram envolvidas, indique a agência líder:

-

3.2 Envolvimento do usuários de terra/comunidades locais nas diferentes fases da abordagem
Envolvimento do usuários de terra/comunidades locais Especifique quem estava envolvido e descreva as atividades
Iniciação/motivação Automobilização หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิกศึกษาค้นคว้าหาความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
Planejamento Participativo หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมและหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัด ช่วยกันวางแผนการดำเนินการให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน
Implementação Participativo หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิกดำเนินการตามแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
Monitoramento/avaliação Participativo มีการติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและมีการติดตามจากหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3.3 Fluxograma (se disponível)

Descrição:

เป็นขั้นตอนต่างๆของกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Autor:

-

3.4 Decisão sobre a seleção de tecnologia/tecnologias

Especifique quem decidiu sobre a seleção de tecnologia/tecnologias a serem implementadas:
 • todos os atores relevantes, como parte de uma abordagem participativa
Explique:

-

Especifique em que base foram tomadas as decisões:
 • Experiência pessoal e opiniões (não documentado)
 • จากหน่วยงานภาครัฐปศุสัตว์จังหวัด

4. Suporte técnico, reforço das capacidades e gestão do conhecimento

4.1 Reforço das capacidades/formação

Foi oferecida formação aos usuários da terra/outras partes interessadas?

Sim

Especifique quem foi capacitado:
 • Usuários de terra
 • กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน
Caso seja relevante, especifique gênero, idade, status, etnia, etc:

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

Tipo de formação:
 • Em exercício
 • Agricultor para agricultor
Comentários:

ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน

4.2 Serviço de consultoria

Os usuários de terra têm acesso a um serviço de consultoria?

Sim

 • กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน
Descreva/comentários:

มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

4.3 Fortalecimento da instituição (desenvolvimento organizacional)

As instituições foram fortalecidas ou estabelecidas através da abordagem?
 • Não

4.4 Monitoramento e avaliação

Monitoramento e avaliação são partes da abordagem?

Sim

Comentários:

มีหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาช่วยให้คำแนะนำตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Caso afirmativo, esta documentação é destinada a ser utilizada para monitoramento e avaliação?

Não

4.5 Pesquisa

A pesquisa foi parte da abordagem?

Não

5. Financiamento e apoio material externo

5.1 Orçamento anual para o componente de gestão sustentável da terra da abordagem

Caso o orçamento exato seja desconhecido, indique a faixa:
 • > 1.000.000

5.2 Apoio financeiro/material concedido aos usuários da terra

Os usuários da terra receberam apoio financeiro/material para a implementação de tecnologia/tecnologias?

Não

5.3 Subsídios para entradas específicas (incluindo mão-de-obra)

 • Nenhum
 
Comentários:

-

5.4 Crédito

Foi concedido crédito segundo a abordagem para atividades de gestão sustentável da terra?

Não

5.5 Outros incentivos ou instrumentos

Foram utilizados outros incentivos ou instrumentos para promover a implementação das tecnologias de gestão sustentável da terra?

Sim

Caso afirmativo, especifique:

มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ปศุสัตว์จังหวัด

6. Análise de impactos e declarações finais

6.1 Impactos da abordagem

A abordagem concedeu autonomia aos usuários locais de terra, melhorou a participação das partes interessadas?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

เป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับผู้ที่ต้องการบริโภคอย่างปลอดภัย

A abordagem propiciou a tomada de decisão baseada em evidências?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

A abordagem auxiliou os usuários da terra a implementar e manter as tecnologias de gestão sustentável da terra?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

ช่วยรักษามลภาวะภายในชุมชน

A abordagem melhorou a coordenação e a implementação economicamente eficiente da gestão sustentável da terra?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

A abordagem aprimorou o conhecimento e as capacidades dos usuários da terra para implementar a gestão sustentável da terra?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

มีหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาให้ความรู้และช่วยแนะนำให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน

A abordagem aprimorou o conhecimento e as capacidades de outras partes interessadas?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

ทำให้สามารถดำเนินการเป็นไปตามมารฐานเดี่ยวกัน

A abordagem construiu/fortaleceu instituições, colaboração entre partes interessadas?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

มีการติดต่อประสานงานและมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

A abordagem encorajou os jovens/as próximas gerações de usuários de terra a se envolverem na gestão sustentável da terra?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและทำให้เป็นทางเลือกของรุ่นต่อไปสามารถสานต่อได้

A abordagem resultou em segurança alimentar aprimorada/nutrição melhorada?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยไร้สารเคมี

A abordagem melhorou o acesso aos mercados?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่เน้นความปลอดภัยจากสารเคมี

A abordagem resultou em uso/fontes de energia mais sustentável?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

มีการนำมูลหมูหลุมไปทำก๊าชชีวภาพ

A abordagem aprimorou a capacidade dos usuários da terra de adaptar-se a mudanças climáticas/extremos e atenuar os desastres relacionados com o clima?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการ

A abordagem resultou em emprego, oportunidades de renda?
 • Não
 • Sim, pouco
 • Sim, moderadamente
 • Sim, significativamente

.มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

6.2 Principal motivação dos usuários da terra para implementar a gestão sustentável da terra

 • Produção aumentada

ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น

 • Lucro (lucrabilidade) aumentado, melhora da relação custo-benefício

มีการแปรรูปผผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นทีต้องการของผู้บริโภค

 • Afiliação a movimento/projeto/grupo/rede

มีผู้สนใจและเข้าศึกษาดูงานจำนวนมาก

 • Consciência ambiental

เป็นการจัดการที่ลดมลภาวะทางกลิ่น

 • melhoria dos conhecimentos e aptidões de gestão sustentável da terra

ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐปศุสัตว์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

6.3 Atividades de sustentabilidade de abordagem

Os usuários da terra podem manter o que foi implementado através da abordagem (sem apoio externo)?
 • Sim
Caso afirmativo, descreva como:

เพราะมีหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัด เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม ควบคุมดูแลให้ระบบการเลี้ยงหมูหลุมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

6.4 Pontos fortes/vantagens da abordagem

Pontos fortes/vantagens/oportunidades na visão do usuário da terra
1.กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมเป็นที่ยอมรับในชุมชนเนื่องจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะด้านกลิ่นในระบบการจัดการ
2.มีพื้นที่และทำเลที่ตั้งเหมาะสมเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตลาดและชุมชน
3.มีผู้สนใจผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปลอดภัยจากสารเคมี
4.สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปศุสัตว์จังหวัด ได้สะดวกและรวดเร็ว
Pontos fortes/vantagens/oportunidades na visão do compilador ou de outra pessoa-chave do recurso
1.สมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และให้ความช่วยเหลือกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
2.มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องหลักวิชาการเพื่อให้สามารถผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยปศุสัตว์จังหวัด
3.มีผู้สนใจมาศึกษาหาความรู้ตลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมจำนวนมากทำให้คนรู้จักมากขึ้นส่งผลทำให้มีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

6.5 Pontos fracos, desvantagens da tecnologia e formas de superá-los

Pontos fracos/desvantagens/riscos na visão do usuário da terra Como eles podem ser superados?
1.การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม หากมีการเลี้ยงจำนวนมากขึ้น จะทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุมในท้องถิ่น 1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุม ให้มากขึ้น หรือ ให้ศึกษาสูตรของอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
2. ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูหลุม ยังไม่แตกต่างจากราคาผลิตภัณฑ์หมูทั่วไป 2.ควรมีการพิจารณามาตรฐานหมูหลุม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าให้มีราคาสูงขึ้น
Pontos fracos/vantagens/riscos na visão do compilador ou de outra pessoa-chave do recurso Como eles podem ser superados?
2.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายยังไม่ทันสมัยและยังไม่เป็นรูปแบบที่สนใจของผู้บริโภค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแนะนำส่งเสริมให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
2.2 ในการเลี้ยงหมูหลุมของกลุ่มยังขาดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ระยะเวลาการเลี้ยงหรือการจัดการใช้เวลานาน ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการโดยหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
2.3 ตลาดการรับชื้อผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในวงจำกัดยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป ให้หน่วยงานภาครัฐช่วยส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ช่องทาง social media
2.4 ระบบการจัดการในกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปศุสัตว์จังหวัด เข้ามาช่วยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7. Referências e links

7.1 Métodos/fontes de informação

 • visitas de campo, pesquisas de campo

-

 • entrevistas com usuários de terras

-

7.2 Referências às publicações disponíveis

Título, autor, ano, ISBN:

-

Disponível de onde? Custos?

-

7.3 Links para informação relevante que está disponível online

Título/ descrição:

-

URL:

-

Módulos