แนวทาง

Agroforestry extension [คอสตาริกา]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

approaches_2391 - คอสตาริกา

สมบูรณ์ 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Shade-grown coffee
technologies

Shade-grown coffee [คอสตาริกา]

An agroforestry system which combines coffee with shade trees - including fruit, timber and leguminous species - in a systematic fashion.

 • ผู้รวบรวม Olman Quiros Madrigal

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Participatory extension of agroforestry systems, especially of shadegrown coffee, to promote sustainable and productive use of natural resources among small and medium scale farmers.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The Programme for Agroforestry Development (PRODAF) pioneered a new type of agroforestry extension in Costa Rica between 1987 and 1994. PRODAF was positioned under two national ministries (the Ministry of Agriculture and Livestock - MAG and the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines - MINAE) and was supported by GTZ (German Technical Cooperation). Agroforestry extension underpinned the following sectors: environmental education, promotion of training and technical assistance in agriculture and forestry, development of programmes for afforestation and agroforestry systems, and promotion/support of farmers' organisations. The approach was based on land users' participation at all stages. The main purpose of the agroforestry extension approach was the development and promotion of sustainable production systems, which were adapted to the local biophysical and socio-economic conditions. This was to enable environmentally friendly production on steep slopes, while at the same time generating sufficient income for small and medium scale farmers in marginal areas of the Acosta-Puriscal region. In this case study, shade-grown coffee was identified to be a system that fulfilled these conditions. Another important objective was the involvement of all family members - including the younger generation.

Role of stakeholders: In the first years PRODAF operated with a top-down development approach implementing technologies, designed by specialists, without consultation of land users. Local needs and experiences were not considered: as a result both adoption of shade-grown coffee was low, and maintenance was poor, despite initial incentives. The change to a participatory, bottom-up approach, with land users being represented in the steering committee (which during this period was absolutely innovative) increased acceptance among the majority of farmers towards shade-grown coffee. Participation of land users during planning and implementation was rewarded with provision of tools, seeds, fertilizer and biocides (fully financed or subsidised). The technology was evaluated on the test plots within existing coffee plantations together with the land users. PRODAF's legacy has been an institutional change in Government policy towards extension.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

คอสตาริกา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

San José/Río Parrita

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1987

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

1994

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

Promotion of appropriate management of natural resources and adoption of the shade-grown coffee agroforestry system - café arbolado - among small and medium scale farmers.

The SLM Approach addressed the following problems: - various different approaches of forest and agricultural technicians regarding choice and implementation of the technology, - which needed harmonising, - lack of incentives for farmers to adopt technology, - lack of participatory technology development

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Lack of credit for SWC implementation.

Treatment through the SLM Approach: Credit has been made available through the 'productive re-conversion programme' and other credit systems for organic/conservation production, eg Fideicomiso (see under credit).

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Lack of collaboration and coordination between different institutions.

Treatment through the SLM Approach: Innovative incorporation of land users in decision making, which in the meantime has become a common approach.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately helped the approach implementation: Land fragmentation leads to very small areas per household. This hinders implementation of SWC activities. Land users do not have the resources to invest in initial inputs and activities.

 • เป็นอุปสรรค

Subdivision of land hinders adoption of SWC measures.

Treatment through the SLM Approach: Not directly treated by the approach. Diverse incentive mechanisms have to be identified to promote SWC activities on small areas.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Lack of technical knowledge, lack of research activities/trials with SWC technologies.

Treatment through the SLM Approach: Promotion of alternative production systems and SWC measures had great impact. Technology was tested on-farm. PRODAF did not focus on research activities.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Mainly men participated: women are not usually expected to carry out field activities for cultural reasons. The coffee harvest is the only activity where men and women work together in the field.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ rapid/participatory rural appraisal; good participation basically through participative rural appraisal
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ workshops/seminars; incentives are provided for participating land users
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ responsibility for major steps; incentives are provided for participating land users
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ workshop/seminars, interviews/questionnaires;
Research ปฏิสัมพันธ์ on-farm

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Organisational set-up of PRODAF (Programme for Agroforestry Development)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
รูปแบบการอบรม:
 • trips to projects in, field days, workshops
หัวข้อที่พูด:

The following subjects were treated: coffee agroforestry system, fruit trees and soil conservation, silvo-pastoralism, soil conservation in general. Beside knowledge transfer, awareness raising and motivation were important aims of training.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: Extension carried out through extension workers was the key element of the overall approach; Key elements: the adequacy of extension for continuation was very good, Different methods were used: on-farm technical assistance; farmer-tofarmer knowledge exchange; demonstration areas and workshops.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ เล็กน้อย
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Bio-physical aspects were ad hoc monitored by 0 through measurements; indicators: yields
Socio-cultural aspects were regular monitored by 0 through observations; indicators: family size
Economic / production aspects were regular monitored by 0 through measurements; indicators: yields and production market
No. of land users involved aspects were regular monitored by 0 through measurements; indicators: land users involved in organisation
There were many changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The approach changed completely after evaluation of the first phase, from an initial top down methodology with low technology adoption by land users, to a more participative approach heeding land users' opinions and needs, and improving communication between technicians and land users. This was helped by the development of educational materials.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • นิเวศวิทยา
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Results were rather meagre, and the effect on the approach was thus moderate. Previous to PRODAF there was a research project conducted by CATIE (Tropical Agricultural Research and Higher Education Centre) in the approach area, but results were not broadly disseminated.

Research was carried out on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: government (national - MAG, MINAE): 50.0%; international non-government (GTZ): 50.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน hand tools
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ปุ๋ย ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน
seedlings ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุเงื่อนไข (อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน):

Repayment conditions: Credit was provided through ‘productive re-conversion programme’ to support small-scale organic production and soil conservation. After PRODAF a larger (national) credit programme to promote agroforestry systems was launched, under MAG and National Production Council. Fideicomiso is another national financing programme based on a contract between a bank and development institutions. .

Interest was lower than market rate.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

There was substantial improvement of soil and water management through application of the agroforestry systems.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Some projects in the region as well as in other parts of the country adopted the approach. Various SWC extension programmes have adopted the extension methods promoted by PRODAF, based on the principles of land users participation. In the Ministry of Agriculture and Livestock it has been taken as a basic principle in the National Programme of Agricultural Extension.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

While the approach has been institutionalised and a national credit programme set up promoting shade-grown coffee and silvo-pastoral systems, continuation of field production activities is uncertain. Farmers’ motivation to apply technologies was raised with the Environmental Education Programme, but if market prices for coffee decrease /show variability, farmers lose the motivation to maintain i

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Institutionalisation of the basic participatory extension approach within the Ministry of Agriculture and Livestock.
Initial top-down approach replaced by participation with land users (How to sustain/ enhance this strength: Continue to spread information about the effectiveness of this change in attitude, and the need for responsiveness in projects and programmes.)
Training of land users (knowledge of soil degradation processes and soil and water conservation) (How to sustain/ enhance this strength: Collaboration with farmers organisations, NGOs and agricultural extension services. Better dissemination of research results.)
Environmental education in schools (How to sustain/ enhance this strength: Continue support through the Ministry of Education.)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
No economic security guaranteed in the long term because of price fluctuations Provide a system of incentives, eg lower taxes for those who apply SWC technologies.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

PRODAF (1992) Informe de evaluación de las parcelas agroforestales establecidas por PRODAF, Periodo 88-91, Puriscal,Quiros O (2000) Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Produktionsverfahren in bäuerlichen Familienbetrieben in Costa Rica.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Vauk-Kiel KG: series of: Sozialökonimische Schriften zur Ruralen Entwicklung, Vol. 20

โมดูล