แนวทาง

Desarrollo Rural Integral Comunitario [โคลอมเบีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

approaches_2393 - โคลอมเบีย

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

โคลอมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

โคลอมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

En un proceso participativo y comunitario y a través de la capacitación, la asistencia técnica y la suministración de insumos importantes se fomenta el establecimiento de un sistema agrosilicultural en la comunidad indígena.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: El CISEC experimenta y demuestra la tecnología de manejo ecológico de laderas desarrollado por los especialistas en la granja de investigación y capacitación. En el Centro también se capacitan promotores locales que despues divulgan sus conocimientos en la comunidad. Los campesinos participantes tienen que cumplir con las condiciones de implementación de la tecnología (tiempo limitado, instrucciones,...) para ser beneficiarios de los insumos (asistencia técnica, abono, plántulas) que les suministra el Centro. Cancelan estos insumos trabajando en el Centro.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

โคลอมเบีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Cauca

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1990

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on SLM with other activities (programa de salud, producción pecuaria)

usar recursos propios en forma sostenible, mejorar calidad de vida de las habitantes del reguardo, fortalezer organzación propia de los campesinos, recuperar suelos y aumentar producción agrícola, educación ambiental y capacitación de la comunidad (adultos y niños)

The SLM Approach addressed the following problems: alto nivel de necesidades basicas insatisfechas, degradación de la tierra, falta de infraestructura social y técnica

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

mala adopción al principio, prejuicios acerca de los especialistas blancos, sin convicción de los líderes no pasa nada

Treatment through the SLM Approach: discusión con campesinos interesados, divulgación entre campesinos

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

falta de recursos

Treatment through the SLM Approach: financiación del programa de desarrollo por ONG internacionales, subsidios y apoyo inicial a los campesinos

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย
 • เป็นอุปสรรค

tenencia: predios pequeños, no acceso al agua

Treatment through the SLM Approach: instalación de tanques

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา
 • องค์การระหว่างประเทศ
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี área de demonstración; No se hizo extensión activa de parte de los especialistas. Se estableció el área de experimentación y demonstración y se esperaba hasta que los campesinos solicitaban la colaboración. En asambleas de la comunidad y en discusiones con individuos se evaluaron las necesid
การวางแผน ไม่มี talleres / seminarios; La tecnología y sus pasos de implementación ya están diseñadas por el CISEC. La planificación de los talleres de capacitción se hace por parte del CISEC consultando los campesinos y evaluando sus necesidades.
การดำเนินการ ไม่มี responsabilidad de pasos mayores; los campesinos implementan la tecnología solos con la asistencia técnica de los promotores campesinos y de los especialistas del CISEC
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี mediciones / observaciones, talleres / seminarios, informes; asistencia y control continuo de los especialistas visitando las fincas, evaluaciones y reportajes por el CISECy los promotores, en los talleres se evauan las abservaciones de campesinos
Research ไม่มี mediciones / observaciones, talleres / seminarios, informes; asistencia y control continuo de los especialistas visitando las fincas, evaluaciones y reportajes por el CISECy los promotores, en los talleres se evauan las abservaciones de campesinos

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

การอธิบาย:

directiva externa (desde arriba hacia abajo). la tecnología se experimentó y se desarrollo en el CISEC consultando las necesidades de los campsinos y se implementa según ordenanzas del CISEC. Los campesinos le pueden hacer modificaciones en cuanto a la elección de los cultivos.

directiva externa (desde arriba hacia abajo).

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

sistemas agroforestales, pecuarias (especies menores), protección de cuencas, bosques y suelos, control biológico, administración (registros de costsos), nutrición, manejo de ganado, etc.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: extensión por promotores locales (campesinos); Key elements: taller en el CISEC: capacitación de promotores ecológicos: campesinos determinados (líderes, gente reconocido por el gobierno indígena), visitas a las fincas (asistencia técnica y seguimiento a las parcelas), divulgación de la tecnología por los promotores ecológicos; 1) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes 2) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes; Extension staff: contratados especialmente para el proyecto 3) Target groups for extension: campesinos; Activities: asistencia técnica y seguimiento de las parcelas donde se aplic

Advisory service is Inadecuado to ensure the continuation of land conservation activities; falta de personal capacitada y dedicada a esta actividades. Pero con la capacitación de promotores localesse asegura la continuación de la asistencia tecnica dentro de la comunidad

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Biofísico aspects were regular monitored by 0 through observaciones; indicators: None

Técnico aspects were regular monitored by 0 through observaciones; indicators: None

Sociocultural aspects were ad hoc monitored by 0 through observaciones; indicators: None

Económico / producción aspects were regular monitored by 0 through medidas; indicators: None

Área tratada aspects were ad hoc monitored by 0 through observaciones; indicators: None

N°. de usuarios de la tierra involucrados aspects were regular monitored by 0 through medidas; indicators: None

Manejo del Enfoque aspects were regular monitored by 0 through medidas; indicators: None

There were varios changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: mecanismaos de implementaci'on de la tecnología (limitación del tiempo), incentivos (ya no se paga comida), interrelación con otros sistemas de producción (parte pecuaria), capacitación (elementos mal mantenidos o no usados, registros, etc.)

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Investigación experimental en el CISEC (finca de demonstración): variedades, tecnología, etc.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • > 1,000,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: Comunidad local/ usuario(s) de la tierra (Cumunidad indígena): 40.0%; Nacional no-gubernamental (CISEC): 5.0%; Internacional no-gubernamental (Helvetas): 55.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด
None ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน None
 • วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • อาหารสำหรับการทำงาน
ความคิดเห็น:

La mano de obra es voluntario. Se suministran insumos iniciales para el establecimiento de la tecnología (Plántulas, abono), los campesinos

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

control de erosión, recuperación de la fertilidad del suelo, humedad

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
producción aumentado y continuo, productos sanos
recuperación de la fertilidad del suelo (How to sustain/ enhance this strength: suministración de abono)
capacitación
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
ortaleza la independencia de la comunidad (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)
mejora la producción agrícola, aprovecha recursos propios (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)
capacitación para campesinos del resguardo, capcitación de promotores locales, asistencia técnica, capacitación de campesinos de otros resguardos (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)
permite la participación de los campesinos, involucra sus necesidades
ortaleza la independencia de la comunidad (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
sistema abono por trabajo limitado al primer año, dspués difícil a conseguir el abono
mucho mano de obra
sistema abono por trabajo limitado al primer año, dspués difícil a conseguir el abono
sistema abono por trabajo limitado al primer año, dspués difícil a conseguir el abono
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
diseño y proceso de implementación son relativamente fijos ofrecer más posiblidades para modificaciones por parte de los campesinos
falta de concientización/capacitación en algunas temas (abonos verdes,..) fortalezer capacitación
hay campesinos que solamente participan para recibir abono enfocar más la producción de abono en las zanjas
diseño y proceso de implementación son relativamente fijos ofrecer más posiblidades para modificaciones por parte de los campesinos
diseño y proceso de implementación son relativamente fijos ofrecer más posiblidades para modificaciones por parte de los campesinos

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Gurtner, Mathias, 1999: Bodendergadierung und Bodenkonservierung in den Anden Kolumbiens

Ramos, Luz Yaneth, 1998: Diagnóstico Ambiental del Sistema Silvoagricultura Implementado en el Resguardo Indígena Canoas, Santander de Quilichao, Cauca

diferentes diagnósticos y documentos

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Center for Development and Environment, University of Berne, Berne, Switzerland

CISEC

CISEC

โมดูล