แนวทาง

Caragana Korshinskii Planting - a SWC vegetation technology [จีน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

approaches_2395 - จีน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Xie Mingshu

(8610) 62338043

Department of soil and water conservation, Beijing Forestry University

จีน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University (Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University) - จีน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

SWC decision makers, I.e. approach planners, lead local people to plant caragana korshinskii in the areas of serious water and/or wind erosion by means of combined inputs from government, locals and social loan etc.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The most important factor that hinders agricultural development in the Loess Plateau is soil and water loss. Many measures have been taking to conserve soil and water resources. Here is one of them using caragana korshinskii as one kind of SWC vegetation approach.

Methods: With its long roots, caragana korshinskii can improve soil infiltration and extract water from deep soil layer. It can also protect soil from water and wind erosion because it is tightly fixed in the soil. It has rhizobium in its roots to improve soil fertility. Besides, its branch has economic value. To carry out this approach, planners lead local farmers to plant caragana korshinskii in the areas of the serious water and/or wind erosion. Before planting, dipping selected seeds in brine with 1% concentration, and then moving them in warm water for about 24 hours to make them easier germinating. Caragana korshinskii can be planted in holes. Autumn is the best season for seeding, but if there is much rain in Spring, it is also ok. In the first three years, young plants are very frail. They should be protected from sheep eating and cutting. After four years, the branches of caragana korshinskii above ground can be cut according to their utilization. The more you cut the better they grow.

Role of stakeholders: Besides government leaders, local land users are also the most important participants, they accomplish most of planting and maintaining work. The Research Institute is another key participant, they provide the SWC knowledge and technology.

Other important information: Caragana korshinskii has many other advantages besides ecological benefits. It has many economic values, such as supplying forage for sheep and fuel for local residents, supplying raw material for paper making, supplying green manure and improving soil quality. Finance is mainly from government, partially from loan and local input(labor).

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

จีน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Shanxi

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1960

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • แบบดั้งเดิม/ แบบพื้นเมิอง

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Sheep forage, paper making, fuel, green manure etc.)

Controlling water and/or wind erosion, preventing sand and dust storm.

The SLM Approach addressed the following problems: Water and/or wind erosion, inadequate fodder, poor local agricultural and economic development.

Caragana korshinskii is one of the most drought endurable shrubs. Once planted, caragana korshinskii grows very fast.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

People there seldom care about the environment

Treatment through the SLM Approach: Education, propagandizing

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

There is not enough money

Treatment through the SLM Approach: National subsidy, loan, collecting money from public

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

Lack of corresponding acts

Treatment through the SLM Approach: Enforcing legislation

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation The state has ownership of the land resources, land users can only lease the land for a period of time, they worry about their land would be transferred to others.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

inadequate

Treatment through the SLM Approach: Learn from SWC specialists, introduce into new acquainted person

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Working land users were work equally divided between men and women (including all the local land users and government politicians)

Existing groups of land users

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ public meetings
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ casual labour
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง measurements/observations;
Research ระดมกำลังด้วยตนเอง measurements/observations;

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • นักการเมืองหรือผู้นำ
การอธิบาย:

directive (top-down). Leaders are the key participants

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by politicians / leaders. consultative. From SWC specialist

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • SWC specialists, extensionists/trainers, planners, politicians/decision makers
รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

seed, establishment and maintenance of Caragana korshinskii

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Visiting demonstration areas; Key elements: Quality of the demonstration, Ability of visitors, Ability of hierophants; 1) Advisory service was carried out through: projects own extension structure and agents, government's existing extension system 2) Advisory service was carried out through: projects own extension structure and agents, government's existing extension system; Extension staff: mainly government employees 3) Target groups for extension: land users, technicians/SWC specialists; Activities: farm visits

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Activities of government influence the choice of land users greatly, usually by administration ways.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were regular monitored by 0 through measurements; indicators: None

technical aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: None

economic / production aspects were regular monitored by 0 through measurements; indicators: None

management of Approach aspects were None monitored by 0 through observations; indicators: None

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: planting density, frequency of caragana korshinikii branch cutting.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
 • นิเวศวิทยา
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

comparing Caragana korshinskii with other kind of SWC vegetation species.

Research was carried out on station

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: government (national - money, technology, planning): 25.0%; national non-government (money): 45.0%; local community / land user(s) (material, money, labor): 30.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด
ปุ๋ย ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
seedlings and biocides ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน biocides are fully financed
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Labour was also rewarded with sheep breed

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุเงื่อนไข (อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน):

Interest rate charged: 0.7%

Interest was lower than market rate.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

They protect their cropland by applying vegetative measures such as planting caragana koshinskii around the land so that both increasing crop yield and additional income by feeding more sheep etc.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach could very little on it. The problem is likely to be overcome in the near future. By signing land use contract with land ownership.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

As one kind of vegetation method, it can be used with other approaches, such as check dam.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Obtaining additional economic return (How to sustain/ enhance this strength: Developing Stockbreeding and increasing crop yield.)
low input and easy to implementing (How to sustain/ enhance this strength: Forbidding overgrazing and cutting.)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Reducing wind and water erosion (How to sustain/ enhance this strength: Scientific design and management.)
simple SWC and easy to carry out (How to sustain/ enhance this strength: Enhancing training of how to scientifically planting caragana korshinskii.)
marked economic benefits that farmers would like to do (How to sustain/ enhance this strength: Further developing the variable uses of caragana korshinskii.)
Preventing sand and dust storm in the leeward region. (How to sustain/ enhance this strength: Enlarging planting areas and combining with other SWC measures.)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
no

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Yang Wenbin, Ren Jianmin, Jia Cuiping. Studies of The Relationship Between Physiological Ecology of Drought-Resist in Caragana Korshinskii and Soil Water. Acta Ecologica Sinica. 1997,17(3): 239-244.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Hu Xuewen. Marked benefits of developing Caragana korshinskii in Pianguan county. Economic benefits corpus of soil and water conservation. 1987.10: 43-44.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Li Zhirong. To advocate for Caragana korshinskii. Economic benefits corpus of soil and water conservation. 1987.10: 36-38.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Zhao Zhizhong. Planting Caragana korshinskii extensively, breeding livestock to reach richness. Soil and Water Conservation Science and Technology in Shanxi. 1997.3: 26-28.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Niu Xiwu. The distribution and description of Caragana Fabr. In China. Acta Bot. Boreal. Accident Sin. 1999,19(5): 107-133.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Pan Ming, Zhao Jinrong. Benefits of Caragana korshinskii and its planting technology. Economic benefits corpus of soil and water conservation. 1987.10:39-42.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Cheng Jimin. The Reasonable Utilization and Patterns of the Main Shrub Species In Southern Ningxia Hui Autonomous Region. Bulletin of Soil and Water Conservation. 1991,11(1): 54-61.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Li Jinchuan, Wang Wenying, Lu Chongen. Exploration on Restoring Vegetations of Dump Land on An-Tai-Bao Surface Mine. Henan Science. 1999,17(Suppl.): 92-95.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bai Yongqiang. Studies on Phonological Patterns of the Main Shrubs in Yanchi Sandy Land. Journal of Arid land Resources and Environment. 1998,12(2): 82-86.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of Department of Resources and Environment, BNU.

โมดูล