แนวทาง

Check Dam [จีน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

approaches_2397 - จีน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University (Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University) - จีน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Check Dam
technologies

Check Dam [จีน]

Check dam refers to dam that constructed in the gullies or river ways and the height of the dam is often lower than 5m.

 • ผู้รวบรวม Haiyan WEI

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Check dam is a kind of sediment storage dam of 5m below and is built in channels to control the down cutting of channel bed.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: Xifeng county is one of the key areas of soil erosion control in China. In order to reduce the local soil erosion, and also to bring certain economic benefits to local residents, the Ministry of Water Resources is in charge of check dam construction activities.
Check dam is widely used in controlling soil erosion. The training is a main approach to promotion of the check dam technology. It is necessary to mobilize local people to participate in construction, while providing to them some cash subsidies. In such a way local people can get economic benefits, and strengthen their awareness and
knowledge of soil and water conservation.

Methods: Main objectives: (1) Elevating erosion basis of channel bed to prevent the channel down cutting and channel bank expansion, and decrease channel gradient. (2) Storing silt and reducing the amount of sediment, transported into the rivers. (3) Decreasing channel flow rates and reducing the flood risk of the lower reaches. (4) Debris flow control by use of strong permanent check dams. (5) Making channel silted to form sediment-covered terraces for future use.

Stages of implementation: Implemetation procedure: (1) site selection and design; (2) material preparation, labor recruitment and temporary road buliding; (3) main project construction.

Other important information: The construction cost of check dam is determined by project quality requirements, difficulty of construction, work size, construction technology, and some other factors. Regional factors have also an important impact. Therefore, the investment is mainly made by government with local supporting funds. Check dam construction is often
associated with plant cultivation, aquaculture design and other measures to make comprehensive use of sediment retention and water storage. It can increase agricultural productivity and farmers’ income in addition to improve local environment.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

จีน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Shanxi, Beijing

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Xifeng

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1960

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • แบบดั้งเดิม/ แบบพื้นเมิอง

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused on SLM only

1) Fixation and raise of erosion basis, preventing down cutting of channel and channel bank expansion. 2) Making channel silted to form sediment-covered terraces for farming. 3) Decreasing channel gradient and flow rates and reducing the flood risk of the lower reaches.

The SLM Approach addressed the following problems: 1) Serious debris flow which causes tremendous economic loss and threats to the residents safety. 2) Serious soil erosion, especially down cutting and expansion of gully. 3) Poor local economy, lack of funds and technology for soil erosion control.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Unawareness of soil and conservation knowledge.

Treatment through the SLM Approach: Strengthening education and training.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

More investment needed for mortar stone check dam.

Treatment through the SLM Approach: Government and company investment to develop eco-industry.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation The state has ownership of the land resources, land users can only lease the land for a period of time, they worry about their land would be transferred to others.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Check dam design and construction need qualified technicians.

Treatment through the SLM Approach: Professionals and training.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Working land users were mainly men (In 1960s and 1970s, the SWC activities mainly distributed and administrated to farmers to do in leisure time(winter), and grouped to build check dams, terraces, etc

Existing groups of land users;

Those who live in gully areas and have less flat crop land provide their advices and requirement to the government and decision makers.

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Mainly:public meetings; partly: workshops/seminars; Series of site meetings to explain the SWC to the land users.
การวางแผน จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Mainly: public meetings; partly: workshops/seminars
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ casual labour
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ Mainly: interviews/questionnaires; partly: reporting;
Research ระดมกำลังด้วยตนเอง on-station

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • นักการเมืองหรือผู้นำ
การอธิบาย:

consultative.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by politicians / leaders. directive (top-down).

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • extensionists/trainers, politicians/decision makers
รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

The approach provide the training about the technology, such as check dam dimension and materials etc.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

The Basic Farmland Construction; Key elements: Government plan, design, distribute, Farmers implement; 1) Advisory service was carried out through: government's existing extension system 2) Advisory service was carried out through: government's existing extension system; Extension staff: mainly government employees 3) Target groups for extension: land users; Activities: Field visit and demonstration

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; At each government level, there is a SWC division which is in charge of SWC activities including extension.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: debris flow frequency,speed,volume, time and damage

technical aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: damage degree

socio-cultural aspects were ad hoc monitored by 0 through measurements; indicators: accredited attitude for debris flow control and part icipation in check dam building.

economic / production aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: control area

area treated aspects were ad hoc monitored by 0 through measurements; indicators: science and rationality of Management

no. of land users involved aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: None

management of Approach aspects were regular monitored by 0 through measurements; indicators: None

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Improving the construction method so as to make the check dams much durable.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
 • นิเวศวิทยา
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Manual and criteria for standardization design and construction.

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: government (national): 90.0%; local community / land user(s) (-): 10.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องจักร ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Before 1970s, the SWC activities were obligation, but after that some subsidies were provided by government.

Labour can also be voluntarely or rewarded with other material support

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุเงื่อนไข (อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน):

Interest rate charged: 2.0%

Interest was lower than market rate.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Harvesting runoff in the rainy season and making 'deposited flat land'.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The SWC activities were organized to implement by local communities which can properly deal with the relationship. The problem is likely to be overcome in the near future. The SWC applied area can be contracted for a long time between land ownership and users.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The method will help to control debris flow; the check dam is widely used

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Mitigating damage caused by debris flow and floods (How to sustain/ enhance this strength: Making planning and design on watershed management)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Erosion control to decrease sediment (How to sustain/ enhance this strength: Check dams building.)
More effective use of rainfall resources (How to sustain/ enhance this strength: Develop compound management with cultivation and aquaculture.)
Increasing farmer’s income (How to sustain/ enhance this strength: Completing irrigation facility and establishing economic forest)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
After abolition of the compulsory labor and accumulative labor service, the enthusiasm and willingness of farmers to participation is lowered Some measures shoule be taken by government at all levels to stimulte and encourage farmers to participate in the construction work
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Large investment. Multi-level investment system, which includes national investment with local support, labor input by farmers, and use of foreign and social funds.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Special Planning of Soil and Water Conservation in Xinzhou Region , Shanxi Province (1986-2000)

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of the Resource and Environmental Department of the Beijing Normal Univ.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

The application of the Check dam with willow in controlling gully erosion.Tu xingwen. Soil and water conservation in China, 1986.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of the Resource and Environmental Department of the Beijing Normal Univ.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

How to design the dry masonry dam in the Hanjiachuan watershed. Tianyuzhu, Wangzuliang. Beijing. Water conservation in Beijing, 2000.3

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of the Resource and Environmental Department of the Beijing Normal Univ.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Consideration about the check dam design and application. Liu shunzong. Soil and water conservation in China, 1990.6

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Library of the Resource and Environmental Department of the Beijing Normal Univ.

โมดูล