แนวทาง

District Wheat Seed Association [ทาจิกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Асотсиатсияи тухмипарвари гандум дар сатхи нохия

approaches_2440 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
NCCR North-South (NCCR North-South) - คีร์กีซสถาน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

10/03/2010

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

The Seed Association was established with the aims of improving the living conditions, food security, land management and crop rotation systems in irrigated and rain fed areas. The Seed association in Muminabad is registered at a district level and coordinates the activities of the farmers and members.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The aim of this approach is to provide a long term wheat seed bank to improve food security in the district of Muminabad, Tajikistan. Previously, there was a lack of readily available good quality seed that was appropriate to the soil, and climatic conditions of the area. The aim of the approach was to provide cost effective, appropriate wheat seeds to farmers with more than 5h.a. of land. The farmers receive training and onsite support during the cultivation period, and in return have to adopt a crop rotation system, and give back to the association 150% of the originally received seed stock. The association continues to cultivate, and test, high quality seeds on its own land for distribution, and for selling at the local market to generate revenue to cover its operational costs.

Methods: The Association's members have to stick to a set of pre-determined conditions in order to join, and so operations can be controlled. The members must implement changes in agricultural practices, to support the work of the association. In return the members receive high quality tested seed, training and a support network.

Stages of implementation: The initial set up of the wheat association was provided by INGO (Caritas Switzerland) who provided the initial funding and support, which was supplemented by the provision of a 150h.a of arable land by the government. The initial five members of the association were provided with training in organisational set up and business development, they employed the services of an agronomist to help acquire appropriate seeds and develop a seed bank on the arable land. The association registered as a legal entity, and the INGO provided co-funding for agricultural machinery and fuel, for the development of the seed bank. Once sufficient seed was accumulated to start distribution, farmers with just 5h.a. of irrigated land were invited to become members. The members had to provide land user documentation, accept to undertake crop rotation techniques, and follow the advice of the association’s agronomist in return for free seed.

Role of stakeholders: The role of the stakeholders is to follow all the rules of the association, which include the strict compliance with a set of pre-determined conditions laid out in a contract. There is a strong element of trust among the association and its members. Such an environment helps make the wheat growing in the district successful.

Other important information: The approach is highly reliant on effective communication between the association's specialists and it's members. The members communicate with specialists regarding technological issues, land management and other issues that are not clear in the process. In return, the association through the agronomist provides timely support, advice and materials (e.g. fertiliser, pesticides). If the members are very successful and produce high quality seed from the association’s batch, the association will buy all the seed the farmer cultivated, and use it to improve the seed stock of the district.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Tajikistan, Khatlon

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Muminabad

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2006

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2010

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on other activities than SLM (Improvement in yields and quaility of the wheat crops.)

To establish an organisation that would be able to provide easily accessible, reasonably priced, high quality wheat seed to the local land users. To ensure that the organisation was sustainable through the testing of the seed, creating a local seed bank, and by providing practical training to farmers on wheat cultivation and harvesting. The long term goal was to continue to build the capacity of the seed bank so that the association could increase the number of beneficaries/members.

The SLM Approach addressed the following problems: The main issues that were addressed included a lack of availability of wheat seeds and the fact that those available were of poor quality so produced low yields. The final wheat harvest was of such a low standard that majority of the harvest ended up as cattle feed. Some of the wheat seeds purchased outside the district were not appropriate for the climatic soil conditions of this district. The land users also had a fundamental lack of knowledge about wheat production, which was compounded by labour migration of many of the skilled male population to Russia.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

The farmers sometimes do not return seeds to the association as per their contract.

Treatment through the SLM Approach: A contract is signed between the Wheat Association and the land user. The association writes a letter to the farmer stating that if the farmer does not bring back the seeds, the association will write a letter to the district court.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

The staff of the Wheat Association lacked experience in organisational set up and operation.

Treatment through the SLM Approach: A series of business training sessions were provided for the staff, and an agronomist monitored the seed production.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately helped the approach implementation: Land owners with 5h.a. of agricultural land have certificates of use. However, if the minimum area was reduced from 5h.a. it could present issues where no formal documentation is currently in place.

 • เป็นอุปสรรค

The wheat association has to ensure that the land user has a land user certificate, or a contract to rent the land.

Treatment through the SLM Approach: The relevant documentation is checked before seeds are issued.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

The association was provided with 150 h.a to produce seed, however it needed materials, labour and equipment to cultivate wheat on this land.

Treatment through the SLM Approach: Initial support was provided through funding provided by an INGO.

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

The Wheat Association needed 150 h.a. to act as a seed bank.

Treatment through the SLM Approach: This land was provided by the local government. However, this could also be overcome by renting the land required.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Land users with more than 5h.a. were the main target group.

There are currently contracts in place with around 90 men and 9 women. This is due to the stipulation that the land user is required to have 5h.a of irrigated land before they will be provided with seed by the association.

A land user proposed the idea to the NGO, who developed the idea in collaboration with local agronomists.

Supported in establishing and publicising the operations of the association.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • องค์กรพัฒนาเอกชน

International non-government

Financed the initial set up costs.

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Supported by providing buildings, land and documentation.

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ Land users developed the orginal concept and ideas.
การวางแผน จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Local agronomists and local government were involved in the planning stage.
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง The members of the association are responsible for the implementation of the project.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง The agronomist continues to check cultivated plots.
Research จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Research was undertaken on the suitability of different seed types for the agro-climatic zone.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Organisational Chart showing the establishment set up of the Wheat Association

ผู้เขียน:

Sady Odinashoev (Muminabad, Tajikistan)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

The land users are provided with the seed to improve the yield and quality of the crops, under the supervision of the agronomist from the association.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. The agronomist provides ongoing support to the land user during the cultivation period.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

Workshops were conducted on wheat cultivation, crop rotation techniques, and seed types to the land users.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ไม่ใช่

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Local laboratory, government agricutural department.

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

area treated aspects were regular monitored by project staff, land users through observations; indicators: Statistics on amount of seed produced.

no. of land users involved aspects were regular monitored by project staff, land users through observations; indicators: Number of members of the association.

economic / production aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Site visits to check on production

no. of land users involved aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: The land cultivated by the members is checked regularly.

economic / production aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: INGO monotoring progress.

technical aspects were regular monitored by project staff, land users through observations; indicators: None

management of Approach aspects were ad hoc monitored by other through observations; indicators: None

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: None

There were many changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: Changes in the cultivation methodologies are frequently made based upon the site visits, and the advice provided by the agronomist working for the association.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Research was conducted by the NGO on the most appropraite seed types for this agro-climatic zone.

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: government (Provided the land and building for the association.): 20.0%; international non-government (Fully financed): 80.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

The state provided 150h.a of land, and a building for running the operations and storage of seed stocks.

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องจักร ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม Tractors, fuel, ploughs,seed cleaning equipment.
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ปุ๋ย ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
pesticides ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

All the intial set up equipment and inputs were provided by external finance.

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Local laboratory, government agricutural department

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The quality of the soil improved due the requirement of the association to introduce crop rotation methods to the areas used for wheat cultivation.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The land users are sustaining a higher yield from their plot and subsequently experiencing higher returns in the local markets.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The association sells higher quality seed to land users with smaller plots, ensuring quality and fair prices. It also means that many families have sufficient wheat to meet their own needs.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

To improve wheat production in the area.

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

To improve yields and have a product to sell on the local markets.

 • การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย

The network allows for the sharing of ideas and lessons learnt.

 • well-being and livelihoods improvement

Increase in productivity, leads to increased disposable incomes and food stocks.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

The assocaition is set up so that members have to return 150% of the seed that they use from the association. This seed is either sown, or sold on to continue to finance the assocaition's operational costs. The association also has the right to buy all the seed produced by one of its members if the cultivated seed is of exceptional quality.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Free advice and training were very useful. (How to sustain/ enhance this strength: To be in contact with Association)
Less expensive wheat production and their associated products in the district (How to sustain/ enhance this strength: More land users should work with the association.)
No need to go to other regions in search of wheat seed (How to sustain/ enhance this strength: To be a member of the association)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
It provides an opportunity to women who have arable land to learn about wheat production and crop rotation so that they can use their land more effectively. This is in direct response to the amount of male skilled labour migration. (How to sustain/ enhance this strength: More women land users could be encouraged to use the association, maybe the membership conditions could be reduced so that more women would be eligible to join.)
Seed testing ensures the high quality of the seed. (How to sustain/ enhance this strength: Further training and support on seed testing.)
The approach involves active participation from the local government. Therefore there is an appreciation of the operations of the association. (How to sustain/ enhance this strength: The government could encourage participation of the state owned farms.)
It provides a quality seed bank for small farmers who do not meet the membership requirements for which they can purchase seed. (How to sustain/ enhance this strength: The membership requirements could be reviewed, possibly different levels of membership could be established.)
Improvement in the wheat seed stock in the region, and less dependence upon outside seed stocks that may not be the most appropriate for the soil and climatic conditions. (How to sustain/ enhance this strength: It could be established in different districts.)
It forces farmers to adopt improved farming practices through crop rotation. (How to sustain/ enhance this strength: Farmers should be encourged to adopt crop rotation for other crops other than wheat.)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
The association members needs personal competence in business operation and wheat production. A series of training sessions could be conducted before the establishement of the association, also cross visits to other associations to observe their operations.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
There are extensive initial set up costs. Through donor money, or through loans possibly based upon the selling of percentages of the seed bank in subsequent years.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล