แนวทาง

Farmer innovation and self-help group [ทาจิกิสถาน]

approaches_2661 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้ใช้ที่ดิน:

Sharif Aliev family

Khagatai Village, Rayon of Varzob

ทาจิกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CAMP - Central Asian Mountain Partnership (CAMP - Central Asian Mountain Partnership) - คีร์กีซสถาน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

An innovative land user, assisted by a self-help group has overcome many administrative and technical problems to establish a fruit garden on previously degraded communal grazing land.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: Although in the 1980s the soviet government supported the establishment of private gardens in specified areas, the lack of irrigation water and suitable land often restricted this process. That was the case for Khagatai village, situated on the narrow valley floor of the Varzob River, below steep loess slopes. This marginal area is used for grazing and shows severe signs of water erosion; the hillsides are considered to be of little agricultural value. In the early 1980s, widespread unemployment evidently had the effect of stimulating people to use their own initiative. In 1982, one innovative farmer started to fence-off an area of half a hectare to establish a private fruit garden on the degraded grazing land. Some say that the fencing of plots for private fruit and hay production is a traditional practice - abandoned after the 1950s - but taken up again recently to re-establish rights to individual plots. The practice is widespread in the higher villages of Varzob, where the farmer noted it and decided to set up his own plot. When it came to practical implementation, despite the land user having five sons, the labour-intensive terracing was only completed thanks to the voluntary assistance of relatives and friends, a tradition locally known as 'hashar'. At first, when his initiative began to take shape on land officially owned by a state farm, no action was taken. However, the change in land management quickly showed positive productive results, and it may have been through jealousy that the people of Khagatai village then reported the case to the authorities. The watering of the garden on the unstable loess slope in the immediate vicinity of the village, and the consequent risk of landslides, was put forward as the reason for the complaint. The authorities opened an investigation and a number of newspaper articles were written about the case.

Methods: Since independent decision making was not common in the soviet states, and rapid degradation of newly irrigated lands on the loess deposits was a big issue, the case of this fruit garden attracted a lot of attention. However, when they observed the improved state of the vegetation on the plot, the authorities finally allowed the farmer to continue. In 1993 the prohibition on private cultivation of land was lifted in order to reduce problems of food shortage caused during the civil war that followed independence. It was during this time that four other land users from Khagatai village spontaneously began to imitate this practice.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Khagatai

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Varzob

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1982

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • แบบดั้งเดิม/ แบบพื้นเมิอง

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

To establish an orchard with grape vines, fruit trees and fodder crops for private use.

The SLM Approach addressed the following problems: The land in question is part of a communal grazing area and property rights are officially with Khagatai village (in Soviet times with a state farm). Uncontrolled grazing on communal lands has resulted in overgrazing, and thus to progressive water erosion on the steep loess deposits. No attention was paid by the local authorities to soil and water conservation measures in areas considered to be of low agricultural potential.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Jealousy of other village members, who didn't like another land user fencing off a plot in communal grazing land.

Treatment through the SLM Approach: Others became convinced after the change in land use. Newspaper articles on the case also helped to form public opinion.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

All inputs had to be provided by the land user himself.

Treatment through the SLM Approach: Creative ways were developed to provide material for fencing, for transportation of irrigation water and for access to manure.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Private initiatives on state land were not encouraged under the soviet system.

Treatment through the SLM Approach: Activities tended to start on marginal land that was of little agronomic interest to state farms.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

No individual property rights.

Treatment through the SLM Approach: In soviet times the land belonged to a state farm. Today the land belongs to Khagatai village: efforts to achieve official

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

For the establishment of the orchard irrigation water was needed. This had to be brought 200 m up a steep slope.

Treatment through the SLM Approach: Water in old inner tubes was transported to the orchard by donkey.

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Availability of labour: Construction of terraces for tree planting is very labour intensive.

Treatment through the SLM Approach: Voluntary work of relatives and friends.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Mainly men participated: Women are not usually expected to carry out field activities for cultural reasons. The coffee harvest is the only activity where men and women work together in the field.

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ระดมกำลังด้วยตนเอง individual land user; the initiative was initiated by an individual land user
การวางแผน ระดมกำลังด้วยตนเอง step by step
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง land user; the project was implemented by the individual land user, relatives and neighbours participated voluntarily in terrace construction
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง by the individual land user; the project is monitored and evaluated by the individual land user
Research ปฏิสัมพันธ์ post-implementation documentation (participatory)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้วยตัวเอง)
การอธิบาย:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by land users alone (self-initiative / bottom-up)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ไม่ใช่

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

 • through interaction of land users
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Key elements: Observations, farmer-to-farmer exchange of ideas.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Bio-physical aspects were ad hoc monitored by land users through observations; indicators: growth of seedlings

Economic / production aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: comparison of yields between different years

no. of land users involved aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: None

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: There were a few changes due to the observations made by the land user: he started to apply supplementary irrigation to the tree seedlings, as well as applying manure each year.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

There had been no research until the identification and documentation of this initiative through a Tajik-Swiss project under the framework of the National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South (coordinated by the the Centre for Development and Environment, Switzerland).

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: other (land user/private): 100.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ความคิดเห็น:

All the inputs were fully financed by the land user himself. This included hand tools, fruit tree seedlings, vines, manure, supplementary irrigation, water transport by donkey and by car.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

There has been a significant, though localised, improvement in soil and water management.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Other land users from Khagatai village have adopted the system on the same hillside. They started fencing-off plots in the 1990s during the civil war. At that time many people were unemployed, and labour was therefore available. Furthermore there was a shortage in food supplies and people relied on . It was very unusual during the soviet times for a villager to take the initiative to establish a private plot on state land. However in this example, the success in establishing a vineyard on an overgrazed hill convinced the administration of its worth. Other land users have now followed this approach.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • well-being and livelihoods improvement

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

Because this approach is based on local initiatives there is no reason why it should not be sustainable. The insecure land use rights are the only potential risk to the continuation of the activities.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Rehabilitation of marginal land for production and generation of additional income. (How to sustain/ enhance this strength: Give property rights to land users to motivate further investments in soil and water conservation/production.)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Bottom-up approach: independent decision making by the individual land user based on dynamic and flexible responses as required. (How to sustain/ enhance this strength: Give property rights to land users to motivate further investments in soil and water conservation/production.)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Current systems of land ownership, currently the land belongs to Khagatai. Provide land ownership to the farmers.
Not all farmers can apply this technology since it is location specific. Identify if fodder production (cut-and-carry) would be more attractive than open grazing; allocate land to the farmers.
Only families with sufficient labour resources can establish such a garden by themselves. Incentives from the state or other organisations are needed.
Since it is an initiative of an individual land user, the SWC technology has not been documented so far, nor evaluated, and lessons learned have not been spread among the land users. Documentation and spreading of lessons learned.

โมดูล