This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Cordons pierreux isohypses/diguettes/demi lunes /labour/ terres / [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Diguette isohypses, zai et demi-lune

technologies_1176 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์ 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ouedraogo Issifou

Burkina vert

BP 255 — Ouahigouya

บูร์กินาฟาโซ

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Burkina Vert - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Structure physique sous forme de cordons pierreux isohypses accompagnée par la réalisation de diguettes en demi lune et de petites trous de forme circulaire

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Construction de petite diguettes en pierres (stone lines) et cailloux (small stones, pepples) dont le tracé suit la topographie du terrain, afin de canaliser l’eau de ruissellement (runoff ?). Leur alignement se fait en guise de cordon le long des courbes de niveau, à une distance de 25-30 m suivant la pente du terrain Les bords de diguettes sont semés avec de la végétation herbacée locale (Andropogon), afin de stabiliser la structure. Dans un délai de 5 ans la végétation assume le rôle de diguette et les cailloux peuvent être enlevés, cela permet la construction de nouvelles diguettes. Entre deux cordons pierreux le terrain vient labouré (tillage ??) soit avec une technique d’excavation en trous circulaires, soit par des diguettes en demi lunes. Les poquets ont un diamètre 0.2-0.3 cm ; une profondeur 0.1-0.15 cm et se trouvent à intervalle de 0.8 m, ce qui permet le captage et l’infiltration en moyenne de 10 litres d’eau. Les demi lunes sont de diguettes en terres construites sur le bord d’une cuvette (depression ??) elle-même de forme semi circulaire. L’orientation des demi lunes est perpendiculaire au sens de ruissellement des eaux, elles possèdent un rayon de 2 m. et une profondeur de 0.2 m. Ces champs sont exploités pendant la saison des pluies pour la culture de céréales et légumineuses. Les plants sont semés au sein des cuvettes, suite à l’épandage du compost. On peut remarquer une régénération de la végétation herbacé et ligneuse en proximité des diguettes et des cuvettes. Cette technique est utilisée pour réhabiliter des sols dégradés par le processus de désertification et pauvres en éléments nutritifs. Les cordons pierreux isohypses permettent à l’eau de circuler sur le terrain et diminuent l’érosion des terres. Grâce aux racines et aux insectes (termites), la porosité du sol est augmentée, ce qui permet une meilleure infiltration de l’eau. De plus, les cuvettes en demi lunes récoltent l’eau de ruissellement et peuvent la stocker (‘storage’) grâce au rebord en terre, pour qu’elle puisse s’infiltrer ou être directement utilisée par les plants. Enfin, les poquets permettent une ultérieure concentration d’eau vers les plants.
La construction des diguettes ainsi que des cuvettes se fait pendant la saison sèche, spécifiquement de janvier à mai.

La construction des diguettes exploite les pierres déterrées dans des carrières (dont l’accès devient actuellement de plus en plus difficile) et amenées sur place avec des camions. Leur construction ne requiert qu’un seul outil spécifique : le niveau à eau. Ceci sert pour la mesure du sens d’écoulement des eaux du sol et donc le tracé du cordon pierreux. L’entretien est très faible, consistant uniquement dans le repositionnement des cailloux lorsqu’ils sont déplacés par les boeufs pendant la saison sèche.

Le creusement des poquets et des cuvettes en demi lune ne requiert pas d’équipements agricoles mécaniques. Dans les deux cas, la terre excavée est mise en aval afin de maximiser la capacité de stockage de l’eau, phénomène qui crée pour les demi lunes une véritable diguette. Les demi-lunes sont fait grâce à un outil dit niveau Inades (Institut de formation des agents de développement du monde rural), qui permet de calculer la grandeur et l’espacement. Les poquets doivent être refaits à chaque année, tandis que les demi lunes sont durables.
Le seul intrant prévu, outre aux semences (seeds) pour les plants, est le fumier organique, que chaque agriculteur produit sur place et épand avant de semer dans les cuvettes.

Le Nord du Burkina Faso présente un climat sahélien, avec une pluviométrie peu abondante et irrégulière entre le mois de juin et se septembre ; le système hydrographique existant uniquement en saison de pluie. Les sols sont pauvres en matière organique (lessivés) et dégradés par la désertification. Les terres sont dénudées, encroûtées et très dures, empêchant à l’eau de s’infiltrer, ce qui rend très difficile la mise ne place de cultures. Le couvert végétal est fortement dégradé et par conséquent le potentiel faunique est faible.

Le milieu humain est celui d’une société rurale, basée sur l’agriculture de subsistance, ou les moyens techniques et financiers sont faibles mais la main d’œuvre importante, car l’agriculture occupe la quasi-totalité de la population. Le noyau social est la famille, patriarcale, qui s’articule à son tour autour d’une autre entité, le village. Un des majeurs problèmes sociaux concerne les jeunes et les femmes, qui s’avèrent être deux groupements faibles. Une autre problématique importante est l’exode rural des ces jeunes, quittant la famille et l’activité agricole pour partir à l’étranger.

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Ouahigouya

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Yatenga

แสดงความคิดเห็น:

Points limites du domaine technologique: coordonnés de la ville de Ouahigouya, principale ville de la région d’application de la technologie

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Début des années ’80, réaction aux effets de la désertification qui devenaient visibles.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
พืชหลัก (พืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร):

Cultures principales vivrières: Céréalière
Autres: Andropogon

แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): Terres sèches et infertiles, disponibilité en eau insuffisante. Difficulté à retenir les eaux de ruissellement, donc labour de la terre difficile. L’agriculture et la reforestation sont ainsi impossibles.

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des usagers du territoire): Problème de rétention des eaux des pluies, grande vitesse des eaux d’écoulement, ravinement, difficulté d’infiltration. La terre reste sèche, difficile à travailler et les rendements agricoles sont très faibles.

Type de système de culture et principaux commentaires sur les cultures: L’andropogon est coupé, séché en paille et ensuite exploité pour construire les toits des maisons et des hangars

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

La période de croissance la plus longue en jours: 150, La période de croissance la plus longue de mois en mois: Sep - Février Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 130 Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Mai - Sept

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

La superficie totale couverte par la technologie SLM est de 2,5 km2.

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S2: ทำนบ เขื่อนดิน
 • S4: คูน้ำแนวระดับ หลุม
แสดงความคิดเห็น:

Type de pratiques agronomiques: fumier / compost / résidus

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Feux de brousse), surexploitation de la végétation pour l’usage domestique (Bois de chauffe, bois de service, bois d’œuvre), infrastructures et intrants (routes, marchés, répartition des points d’eau, autres) (Manque de contrôle sur la création de nouveau champs), ressource énergétique (La principale ressource énergétique du ménage est le bois)

Secondary causes of degradation: gestion des sols (Mauvaise gestion des terres forestières, création de nouveaux champs), surpâturage (Parcours des ruminants domestiques), sécheresses (Grande période de sécheresse dans les années 1972-1974), pression de la population (Taux de croissance de la population positif), éducation, accès à la connaissance et aux conseils (Manque d’information sur le rôle des arbres et les conséquences du défrichement massif)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: moyen (Formation externe et connaissances non uniquement agricoles.)
Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: faible (Formation par le personnel de terrain.)

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en ravines: ralentissement/retardement, amélioration de la structure du sol en surface (encroûtement, battance du sol), amélioration de la structure du sous-sol (couche dure), augmentation de l'infiltration, augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, épandage des eaux

Fonctions techniques secondaires: contrôle de la battance (‘splash’), contrôle du ruissellement en ravines: rétention/capture, augmentation de la matière organique, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, …), augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique

Sommier / compost / résidus
MMatériau / espèce: Fumier organique
Quantité / densité: 9m3 / ha
Remarques: Epandage à l'intérieur des cuvettes

Mesure végétative: Plantées le long des cordons pierreux
Matériel végétatif: G: herbacées
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.125 - 0.6
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 25-30
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 0,2-0,25

Mesure végétative: matière végétale: G: herbacées
Espèces d'herbe: Andropogon gayanus, semés ou repiqués

Retenue / infiltration fossé / puits, sédiment / sables
Intervalle vertical entre les structures (m): 0,125-0,6
Espacement entre les structures (m): 25-30
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0.15
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,2-0,3
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 0,2-0,3

Bund / banque: niveau
Intervalle vertical entre les structures (m): 0,125-0,6
Espacement entre les structures (m): 25-30
Hauteur de bunds / banques / autres (m): 0,3
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,5

Bund / banque: semi-circulaire / trapézoïdale en forme de V
Espacement entre les structures (m): 2
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,2
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 2
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 4
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,3
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,6
Longueur des bunds / banques / autres (m): 6-65

Matériaux de construction (terre): obtenue lors de l'excavation de la demi-lune et de la salle de bains en coton de diguette le long du bord
Matériaux de construction (pierre): Obtenir dans la région, à proximité du site

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Franc CFA

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

447.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2.25

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Semis de l’andropogon ด้วยวิธีพืช Une fois
2. le long des cordons pierreux ด้วยวิธีพืช terminée la construction des diguettes, janvier – juin
3. Les exploitants déterrent les pierres à l’aide d’une pioche et des barres à mine, les ramassent et les transportent sur le champ avec des camions. ด้วยโครงสร้าง décembre- mars
4. Les exploitants évaluent le sens d’écoulement des eaux grâce à l’outil dit « niveau à eau ». Cette étape est assistée par les techniciens. ด้วยโครงสร้าง avril - juin
5. Enfin ils placent les cailloux le long de tracés isohypses déterminés ด้วยโครงสร้าง avril - juin
6. Les exploitants creusent des cuvettes semi circulaires et forment sur leur bordure des diguettes. ด้วยโครงสร้าง avril - juin
7. Achat d'une charette, ane et des outils จัดการพืช

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Main d’œuvre personnes par jour 3.0 20.13 60.39 100.0
อุปกรณ์ Charrette pièce 1.0 447.4 447.4 100.0
อุปกรณ์ Ane pièce 1.0 111.8 111.8 100.0
อุปกรณ์ Outils - pelle et pioche pièce 2.0 11.18 22.36 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 641.95

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Entretien de la fosse fumière, reconstruction des parties abîmées. จัดการพืช Annuellement janvier - février
2. Epandage du fumier dans les trous et les cuvettes juste après le semis des plants. จัดการพืช Annuellement juillet
3. Désherbage des pieds d’andropogon dans la superficie cultivable du champ ด้วยวิธีพืช 1-2 semaines après le semis (début saison pluvieuse)
4. Remise en état des diguettes ด้วยโครงสร้าง mars - juin
5. Les exploitants creusent les poquets et tassent la terre excavée à l’aval ด้วยโครงสร้าง

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail ha 1.0 97.47 97.47 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 97.47
แสดงความคิดเห็น:

Les conditions mentionnées dans les points précédents se réfèrent à une terre facile à travailler. Dans des conditions de terre dure, une personne ne pourra de creuser que 1 demi lune et respectivement 100 poquets par jour

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Le facteur le plus déterminant est la qualité de la terre. Plus celle si est dure, plus l’excavation des pierres, la réalisation de la fosse fumière, et le creusement des poquets et des demi lunes devient difficile.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

501-750mm (classé 1) et 251-500 mm (classé 2, la pluviométrie se présente uniquement pendant la saison des pluies, de juin à septembre. En moyenne il s’agit de 650 mm/an et 40 jours de pluie/ an)

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Classe thermique climatique: subtropicale

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Zones altitudinales: 501-1000 m (Altitude moyenne comprise entre 300 – 400 m)
Reliefs: Plateux/plaines (la technologie est appliquée sur des terres quasi plates. En certains cas, légère connotation convexe)
Pentes moyennes: Plat (Aucune mesure de la pente n’a pu être faite, donc il s’agit uniquement d’une estimation)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Superficiel (classé 1, présence de quelques cas à sol légèrement plus ou moins profond (entre 15-60 cm)) aussi très superficiel et modérément profond (les deux classé 2)
Texture du sol: Grossier/Léger (classé 1, forte prédominance de texture sableuse. Sols très gravillonnaire à la surface) et moyen (classé 2)
Fertilité du sol: Très faible (Sols ferrugineux et lessivés à forte carences d’éléments nutritifs, en particulier de phosphate)
drainage du sol / infiltration: Faible
Sol capacité de stockage de l'eau: faible
Matière organique de la couche arable: Bas (le sol ne possède pas du tout de coloration brunatre)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: 5-50 m (classé 1, puits ont une profondeur moyenne de 12 m. L’eau remonte jusqu’à 5-6 m. de profondeur pendant la saison des pluies (août – septembre)) et <5m (classé 2, uniquement dans les bans fonds, en proximité des barrages, au mois de août - septembre)
Disponibilité de l’eau de surface: Faible/absente (classé 1,eau de surface pendant la saison des pluies, eau de nappe pendant la saison sèche) et moyenne (classé 2)
Qualité de l’eau (non traitée): Faiblement potable (traitement nécessaire, source : eaux de puits)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Les écosystèmes ont subi des fortes pertes en espèces végétales et par conséquent la faune s’est aussi appauvrie

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Les utilisateurs des pays appliquant la technologie sont principalement les utilisateurs communs / pays en moyenne
Densité de la population: 10 à 50 personnes / km2
La croissance démographique annuelle: 1% - 2%

20% des utilisateurs des terres sont riches en moyenne.
80% des utilisateurs des terres pauvres.

Hors ferme spécification du revenu: Le seul revenu agricole non est l'élevage
Orientation du système de production: Subsistance: Le plus souvent le rendement ne suffit même pas pour toute la famille.
Niveau de mécanisation: travail manuel et traction animale (ane et charrette)

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Selon la loi, les terres sont de propriété de l’Etat, mais en réalité les droits d’usage sont toujours octroyés par les anciens des villages. L’exploitant ne paie pas l’utilisation des terres, ni l’exploitation de l’eau, sauf pour le puits ou une structure de gestion de l’eau a été mise en place.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Dépend toujours de la situation pluviométrique

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Possibilité de réhabilitation de terre en désertification

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำไว้ให้ปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Augmentation stock de l’eau de ruissellement, pas action directe sur l’eau d’irrigation

คุณภาพน้ำสำหรับปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Augmentation stock de l’eau de ruissellement, pas action directe sur l’eau d’irrigation

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie complexifie le système de culture, la main d’œuvre nécessaire est donc plus importante

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Formation des paysans se fait au niveau communautaire

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pauvres et jeunes, lutte à l’exode rural

Héritage des terrres

en baisse
augmenté
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les terres pourront être laissées aux les enfants des exploitants actuels

Amélioration des moyens de subsistance et du bien-être humain

en baisse
augmenté
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie complexifie le système de culture, la main d’œuvre nécessaire est donc plus importante

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Dans les terrains à diguettes l’eau est revenue en certains puits

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Conséquence d’un meilleur stockage d’eau

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

A long terme réhabilitation de la flore

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Diminution de l’érosion

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Nouvelles espèces

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Nouvelles espèces

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Termites

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Recharge de la nappe (groundwater)

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Le ravinement comportait des dégâts au niveau des champs cultivables.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

La technologie commence à être couplée avec des semences précoces, qui permettent une croissance plus rapide de la plante, afin de s’adapter au raccourcissement graduel de la saison des pluies.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Court terme: 1 - 3 ans; long terme: 10 ans. Commentaires :Il est impossible de quantifier les bénéfices précisément. De tout manière, déjà à partir de la première année les bénéfices sont visibles pour les exploitants, ensuite sur le long terme les bénéfices continuent de s’améliorer, parallèlement aux rendements.
Ainsi, on peut affirmer que les bénéfices face aux coûts de mise en place sont faibles à courts termes, mais positifs, voir très positifs à long terme. Tandis que pour les coûts d’entretien les bénéfices sont plus constats, toujours assez positifs.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

150 ménages

จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 90-100%
แสดงความคิดเห็น:

Commentaires sur l'acceptation avec le soutien matériel externe: Des Que Le tel Info Pratiques à eau niveau ous INADES niveau, Que la situation AINSI vous Pour le camion transport de Cailloux de subventionnées Sont. matériel agricole, tel Que des Pellès, les pioches, au niveau Sont du subventionnées village,

100% des familles utilisatrices des terres ont adopté la technologie sans soutien matériel externe

150 familles rurales ont utilisateur adopté la technologie sans soutien matériel externe

Il y a une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance d'adoption: La mise en place de la technologie se fait toujours après une demande explicite de l’exploitant (communauté). C’est uniquement suit à une requête des exploitants que de l’aide technique et matériel est fourni pour permettre la réalisation de la technologie.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Amélioration de la capacité de stockage et d’infiltration de l’eau, donc amélioration de la qualité du sol.
Augmentation des rendements agricoles
Possibilité de récupération de terres désertifiées pour la mise en culture
Remontée du niveau de la nappe phréatique
Restauration des écosystèmes (faune et flore)

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Dans le cas où la technique de construction des diguettes n’est pas correctement suivie, les pluies peuvent endommager ou détruire l’ouvrage Nécessité d’une bonne formation aux exploitants, les informant des conséquences possibles.
Nécessité d’un suivi permanent des ouvrages, afin de contrôler périodiquement leur état et assurer leur efficacité. S’occuper correctement et constamment de l’entretien des végétaux, avec les désherbage des pieds de plants qu’on retrouve qu milieu des terrains cultivables.
Risque face à la prolifération de l’andropogon (structure végétale), qui peut facilement envahir les terrains aux alentours.
Est-ce que la construction des demi-lunes ou des structures sont pas des points inconvénients ? Est-ce que le fait de nécessiter quelques outils supplémentaires et plus de temps pour la mise en place peut être considéré un inconvénient ? Si c’est la cas, nous allons l’ajouter.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Rapport annuel d’activités de Burkina Vert 2006-2007 ; Burkina Vert ; Juillet 2007

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Disponible sur demande auprès de l’Association Burkina Vert

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Rapport annuel d’activités de Burkina Vert 2007-2008 ; Burkina Vert ; Août 2008

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Disponible sur demande auprès de l’Association Burkina Vert

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Rapport provisoire, Plan Communal de Développement de Titao ; Département de Titao.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Disponible auprès de la commune de Titao (Lorum).

โมดูล