This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Создание осенне-зимних пастбищ в предгорной зоне Узбекистана [อุซเบกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Создание осенне-зимних пастбищ в предгорной зоне Узбекистана

technologies_4040 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์ 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Бобокулов Насилло, Асадович

366-233-32-79 / 366-233-34-81

uzkarakul30@mail.ru / mukimovt56@mail.ru

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

140154, ул. М.Улугбека, 47, г. Самарканд

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Мукимов Толибжон, Худайкулович

366-233-32-79 / +99890-191-52-02

mukimov56@mail.ru / uzkarakul30@mail.ru

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

140154, ул. М.Улугбека, 47, г. Самарканд

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Раббимов Абдулло, Раббимович

366-233-32-79 / +99890-250-93-54

uzkarakul30@mail.ru

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

140154, ул. М.Улугбека, 47, г. Самарканд

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Тодерич Кристина, Николаевна

0371-237-21-30 / +998901782260

ktoderich@yahoo.com / sarmish@mail.ru

ICARDA

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Осиё, 6

อุซเบกิสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

2017

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Технология позволяет, не нарушая растительного покрова, внедрять новые кормовые культуры, повышать плотность травостоя, формировать многокомпонентные пастбищные фитоценозы, обеспечивая повышение продуктивности деградированных пастбищ в 2-3 раза

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

В Узбекистане пастбищные угодья расположены в пустынной и полупустынной зоне с низким ресурсным потенциалом и занимают порядка 20 млн.га. Нерациональное использование пастбищ из-за снижения мобильности выпаса скота стало главной причиной дегрессии пастбищных угодий. Создается дисбаланс в загруженности пастбищ: одни местах наблюдается недовыпас, другие - страдают от чрезмерного выпаса. Существует более резкий дисбаланс между наличием летних и зимних кормов, что приводит к серьезному перевыпасу скота на некоторых зимних пастбищах.
При создании осенне-зимних пастбищ выделенный участок разбивают на полосы шириной 12 м с межполосными пространствами 12 м или 25 м. В первом случае межполосные пространства такой ширины оставляют при бедном травостое пастбищ, во втором - когда травостой пастбищ удовлетворителен, но его необходимо обогатить растениями для осенне-зимнего выпаса. Перспективные сорта пустынных кормовых растений, используемых для повышения продуктивности пастбищ: саксаул (Haloxylon aphyllum ), изень (Kochia prostratа), терескен (Ceratoides eversmanniana), кейреук (сенокосный) (Salsola оrientalis), чогон (Aellenia subaphylla), житняк (Agropyron desertorum), атриплекс (Atriplex undulata).
Подготовка почвы включает вспашку с одновременным боронованием или прикатыванием кольчатыми катками, или малованием. Пахота, ликвидирует конкурентную способность природной растительности, способствует, большему накоплению влаги и более длительному её сохранению. Лучшим временем проведения вспашки является осенне-зимний период после выпадения осадков и промачивания почвы на глубину вспашки. На легких и средних по механическому составу почвах без сильного задернения вспашку можно проводить и летом.
Сроки сева имеют особое значение при посеве в условиях пустынь и полупустынь. При создании осенне-зимних пастбищ рекомендуются следующие сроки сева для дикорастущих кормовых растений: полыни и чогона - с конца ноября до середины января, изеня и кейреука с середины декабря до середины февраля. Желательно проводить сев в дождливую погоду, под снег или по снегу. Сев выполняется обычными зерновыми, а также зернотравяными сеялками, с междурядьями 60 см. Для улучшения сыпучести семена смешивают с навозом и сухим песком в соотношении 1:5. Заделка семян в почву производится путем прикатывания кольчатыми катками одновременно с севом.
Норма высева: саксаул – 5кг/га, черкез 10-12кг/га, чогон 8-10кг/г, изень 3кг/га, кейреук 6-7 кг/га полынь 3-4 кг/га, камфоросма 3-4 кг/га, мятлик луковичный 3 кг/га.
Подсев многолетних кормовых культур позволит повысить продуктивность пастбищ в 2-3 раза. В первый год вегетации с растения этих видов производят 1,5- 1,6 ц/га сухой массы, на второй год - 2,2-3,5 ц/га сухой массы и около 0,4 ц/га семян. Начиная с третьего года, формируется урожай 8-12 ц/га сухой кормовой массы и 1,0-1,2 ц/га семян. Изень, кейреук, атриплекс в течение года можно скашивать 2 раза, весной и осенью или в весенний период произвести выпас овец под допустимой нагрузкой и получить к осени легко поедаемый корм на отаве. При стравливании растительной массы на 70-75%, чтобы дать возможность растениям обсеменяться, растительные сообщества способны само восстанавливаться в течение длительного времени (20-25 лет). Созревшие семена разносятся ветром, животными и распространяются на больших площадях.
Создание долголетних пастбищных агрофитоценозов различного назначения (пастбищные, сенокосные) и сроков использования (весенне-летние, осенне-зимние, круглогодовые) позволят выпасать животных на таких пастбищах в течение всего года.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Каганский район/Бухарская область, Зааминский район/Джизакская область

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Каганский район/Зираобод, Зааминский район/Заамин

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2005

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Технология внедряется в рамках деятельности института каракулеводства и экологии пустынь и через проекты, нацеленные на улучшение использования и управления пастбищами

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ใช้พื้นที่กว้าง:
 • กึ่งเร่ร่อน / อาจมีการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย (Semi-nomadism/ pastoralism)
ชนิดพันธุ์สัตว์และผลิตภัณฑ์หลัก:

Мелкий и крупный рогатый скот, шерсть, каракуль и мясо, молоко

ถ้าการใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ ให้ระบุการใช้ที่ดินก่อนนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้:

не изменилось

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

В природно-климатических условиях Узбекистана возможно получение 2 урожаев в год культур с коротким вегетационным периодом, например овощных, картофеля, а также при внедрении повторных посевов после уборки озимой пшеницы, заканчивающей вегетацию в июне. Основные культуры – хлопчатник и пшеница могут производить только 1 урожай в год

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
ถ้าหากว่าเทคโนโลยีได้มีการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ให้ระบุปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการครอบคลุมถึง:
 • 0.1-1 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Технология применяется на деградированных участках пастбищ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
แสดงความคิดเห็น:

Водная, ветровая эрозия и биологическая деградация обусловлена природными причинами (низкое количество осадков, высокие температуры и испарение с почвы) и нерациональным управлением и использованием пастбищ (превышение допустимой нагрузки и перевыпас, отсутствие ротации и др.), которые ведут к нарушению растительного покрытия, увеличение доли оголенной/незащищенной поверхности, ослабляя устойчивость почвы к эрозии.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Подсев пустынных растений при бедном травостое способствует восстановлению деградированных участков (созревшие семена разносятся ветром, животными и распространяются на больших площадях), а также обогащение пастбищ растениями осенне-зимнего выпаса при удовлетворительном состоянии пастбищ обеспечивает создание долголетних пастбищных агрофитоценозов, предотвращающих дефляцию и водную эрозию.

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Р.Ибрагимов

วันที่:

05/09/2018

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

При создании осенне-зимних пастбищ выделенный участок разбивают на полосы шириной 12 м с межполосными пространствами 12 м или 25 м. Межполосные пространства 12м оставляют при бедном травостое пастбищ, когда травостой пастбищ удовлетворителен, но его необходимо обогатить растениями для осенне-зимнего выпаса межполосные пространства больше – 25 м. Сев пустынных растений на подготовленных полосах выполняют обычными зерновыми, а также зернотравяными сеялками с междурядьями 60 см.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 га

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • ดอลลาร์สหรัฐ
ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

4500.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 10 долл. США

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Подготовка почвы: вспашка, боронование, малование จัดการพืช Декабрь – февраль
2. Сев จัดการพืช Декабрь – февраль
3. Уход за посевами: борьба с вредителями и сорняками จัดการพืช Март-сентябрь
4. Уборка семян จัดการพืช Октябрь, ноябрь

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочего в течение вегетации по уходу посевами, сбор урожая долл/га 1.0 35.0 35.0
อุปกรณ์ Использование машин (подготовка земли, сев) долл/га 1.0 135.0 135.0
วัสดุด้านพืช Семена долл/га 1.0 55.0 55.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 225.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

затраты покрывались проектом

แสดงความคิดเห็น:

Наибольшие затраты относятся к использованию техники (с учетом горюче-смазочных материалов) при подготовке земли к севу и проведению сева

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Укосы จัดการพืช октябрь-ноябрь
2. Сбор и сушка семян จัดการพืช октябрь-ноябрь
แสดงความคิดเห็น:

Для поддержания технологии необходимо соблюдать оптимальную нагрузку на пастбища, не допускать перевыпас скота, выполнять частично скашивание и сбор семян для внедрения технологии на других участках.

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ถ้าเป็นไปได้ให้แจกแจงรายละเอียดต้นทุนการบำรุงรักษาตารางข้างล่างดังต่อไปนี้ ให้ชี้ระบุลงไปถึงปัจจัยการผลิตและค่าใช้จ่ายต่อปัจจัยการผลิต ถ้าคุณไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต้นทุนได้ ให้ทำการประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษา:

57.0

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочего долл/га 1.0 13.0 13.0 100.0
อุปกรณ์ Использование машин долл/га 1.0 44.0 44.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 57.0
แสดงความคิดเห็น:

Наибольшие затраты относятся к использованию техники (укос)

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Поддержание технологии практически не требует вкладов, главное условие – обеспечить оптимальное управление (не допускать перевыпас, соблюдать оптимальную нагрузку). При правильном управлении пастбищами продуктивное долголетие созданных осенне-зимних пастбищ составляет - 20-25 лет

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

96% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Навои, Джизак

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 170 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

В предгорье (на адырах) поверхностные воды не минерализованные и не загрязнены

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Пастбищная растительность представлена на адырах (холмисто-увалистых предгорьях) осоково- мятликовой растительностью. Наилучшими кормовыми растениями на этих пастбищах являются пустынная осочка, или карабаш, ранг (Сarex pachystylis), мятлик луковичной или конгурбаш (Poa bulbosa). Ценной примесью в травостое являются лепталеум нителистный или карамашак (Leptaleum filifolium). Однолетние астрагалы или нохотаки (Astragalus filicanlis), костры, ялдырбаш (Bromus tectorum) и др. Изредка встречаются сухие солянки – солянка килевая или сета (Salsola carinata), рогач Туркестанский или камгох (Ceratocarpus turkestanicus), крестоцветные эфемеры (Malcomia Euclidium, Stereptoloma), бобовое разнотравье и эфемеровые злаки. Производительность эфемеровых пастбищ в основном определяется двумя растениями - карабашем и конгурбашем. Другие эфемероиды большой растительной массы не образуют, но являются исключительно ценной примесью в травостое.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • กึ่งเร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ผสม (การเลี้ยงชีพ/ทำการค้า)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Основными землепользователями традиционно являются мужчины.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

Земля находится в государственной собственности. Фермеры используют пастбищные земли на основе долгосрочной аренды сроком до 50 лет.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ:

Технология оказывает исключительно положительное влияние на окружающую территорию

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ปานกลาง

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความร้อน ปานกลาง
ภัยจากฝนแล้ง ปานกลาง

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ขยายออกไป ปานกลาง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Технология малозатратная, поэтому получаемый результат в сопоставлении с вложениями положительный уже в краткосрочной перспективе. На 2-3 год уже можно получать семена около 120 кг/ га и сухую кормовую массу до 18,0 ц/га. Технология практически не требует дополнительных затрат в последующие годы, после посева кормовых культур. Растения при правильном использовании пастбищ способны само восстанавливаться в течении 20-25 лет.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 10-50%
จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 10-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Технология недорогая, несложная, все мероприятия по подготовке земли, севу и уходу за посевами известны
Технология способствует получению дополнительных кормов в зимний период
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Технология несложная и не требует больших первоначальных вкладов для внедрения
Технология не требует длительного ожидания выгод и дает доход уже на 2-3-й год
Для обогащения пастбищ растениями для осенне-зимнего выпаса используются местные виды пустынных кормовых растений
Возможность получения дополнительного дохода за счет реализации семян кормовых растений.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Хотя технология недорогая и несложная, но для многих фермеров она является новой, так они не имеют достаточной информированности о методах улучшения пастбищ Обучения, распространение инструкций и рекомендаций, создание демонстрационных участков для большей осведомленности животноводов о затратах и выгодах технологии
На государственном уровне нет определенных требований по созданию осенне-зимних пастбищ. Не определены ответственности заинтересованных сторон Должны быть определены обязанности и ответственность заинтересованных сторон, также разработаны стимулирующие механизмы для пастбищепользователей, внедряющих на своих полях фитомелиоративные мероприятия.
Дефицит семенного материала для создания осенне-зимних пастбищ Помощь компании «Узбеккоракули» в приобретении семян
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Недостаточная информированность пастбищепользователей о фитомелиоративных методах улучшения пастбищ Обучение ключевых заинтересованных сторон и распространение информации путем подготовки и распространения инструкций и рекомендаций, создания демонстрационных участков
Отсутствие государственных или общественных структур, содействующих развитию фитомелиоративных мероприятий. Вовлекать местных жителей через местное самоуправление в создание осенне-зимних пастбищ путем использования традиционных методов организации совместных мероприятий (хашаров)
На государственном уровне не определены обязанности и меры по созданию осенне-зимних пастбищ из-за недостаточной оценки воздействия фитомелиорации Развивать дальнейшие исследования по оценке воздействия фитомелиорации, чтобы обоснованно принимать решения на государственном уровне.
Не определены ответственности заинтересованных сторон Определить ответственность заинтересованных сторон, и разработать механизм стимулирования пастбищепользователей для создания осенне-зимних пастбищ

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

опрошено 3 чел

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Юсупов С.Ю., Мукимов Т. Пастбища Узбекистана и их рациональное использование. Ташкент, 2009, 128 с.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т. Рекомендации по рациональному использованию и повышению продуктивности пустынных пастбищ. Рекомендации, Ташкент, 2012, с. 48

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т. Интенсификация кормопроизводства в пустыне -главный путь модернизации пустынно-пастбищного животноводства. Чўл- яйлов чорвачилигини модернизациялаш муаммолари. Республика илмий – амалий конференциясининг материаллари Самарканд, 2012, 308-315 с.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т., Бекчанов Б., Бобоева А. Фитомелиорация пастбищ в Узбекистане и необходимость ее в борьбе с опустыниванием и деградацией Актуальные вопросы развития продуктивного верблюдоводства в Казахстане. Шимкент, 2014, с.265-269

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т., Бекчанов Б., Хамраева Г., Бобаева А. Некоторые итоги интродуционно-селекционных работ с пустынными кормовыми растениями в Узбекистане. Научные основы и практические приемы кормоприготовления и кормления сельскохозяйственных животных в Казахстане: достижения и перспективы. Международная научно-практическая конференция. Алматы, 2015, 143-149 б.

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Тодерич К.Н., Бобокулов Н., Раббимов А., Шуйская Е. Мукимов Т., Попова В., Хакимов У. Kochia Prostrata (L.) Shrad -Ценное кормовое растение для улучшения пустынных и полупустынных пастбищ Ташкент,2014, 152 с.

URL:

http://www.biosaline.org/pdf/Kochia-Prostrata-Book.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Раббимов А., Мукимов Т., Раббимов Ф. Пути рационального природопользования на пастбищных экосистемах Узбекистана. Международная научно-практическая интернет-конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» 29 февраля 2016 года, – с. Соленое Займище web-сайт прикаспийского НИИ аридного земледелия

URL:

www.pniiaz.ru

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Tolib Mukimov Uzbekistan - Rangelands and Pasturelands: Problems and Prospects Chapter 12 Rangelands along the Silk Road: Transformative Adaptation under Climate and Global Change. Editors: Victor Roy Squires, Shang Zhan-Huan and Ali Ariapour (International Dryland Management Consultant, Adelaide, Australia, and others) NOVA, 2017, 217-231

URL:

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=60416

โมดูล