เทคโนโลยี

Maize strip tillage [สวิตเซอร์แลนด์]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Streifenfrässaat

technologies_1009 - สวิตเซอร์แลนด์

สมบูรณ์: 43%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้ใช้ที่ดิน:

Schneider Markus

Schneider Agrarservice

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้ใช้ที่ดิน:

Bangerter Roland

สวิตเซอร์แลนด์

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Bangerter-Gisleren - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Schneider Agrar-service - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Maize strip tillage is a technology used for corn cultivation. It cultivates only thoses stripes in which the seed is added to.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Maize strip tillage is a soil-conservation method used in crop production. First of all the grass in the area needs to be prepared by splattering round-up some 3-10 days prior seeding. Then the actual maize strip tillage machine carves a stripe and the seed are inserted within this 30 cm strip. At the same time fertilizer is added on these cultivated stripes. Between those cultivated stripes the mulch-grass stripes (45cm) are unmechanised and protect the soil by increasing its stability. The work is done within one working unit compared to the traditional technique whereas the farmer needs to drive for each working step separately.
There are some clear ecological advantages using this technology. Like in a minimum tillage system the stability of the soil is enhanced.
Due to these mulch-stripes the matrix of the soil is more complex and therefore the stability is better especially during harvest in September. The interviewed farmer said compaction would occur less and the risk of soil erosion is decreasing. Especially in hilly areas the technology is suitable since soil erosion is a problems when using a plough. Another advantage is the better soil structure due to the mulch stripes and the minimal tillage ensures that the soil is more stable.
A high level of knowledge about the natural environment is a required when adopting this technology. On one hand, the farmer must time the date for seeding adequately to the natural conditions (not too humid). On the other hand, the farmer has to apply Glyphosphat one to three times after the seeding in order to guarantee an optimal growth period for the corn.The interviewed farmer found it problematic to use this amount of Glyphosat and he was not sure about the effects in the water. The timing to start seeding with this technology may be later cause corn is sensitive towards rival plants, low temperatures and humidity. When adopting the technology the farmer needs to have a certain level of knowledge and experience in order to guarantee a sound harvest.
This technology is applied in the village Seedorf (Canton Bern) after the farmers made positive experiences and if they see the economic advantages too. Generally there is only one work step needed for the seeding which lowers the costs compared to the traditional technology with about a third. Furthermore the subsidies of the canton of Berne enables farmers to apply this technology for the first 5 years. In this cycle the areas are usually left with grass first, second cultivated with corn (using maize strip tillage), then sugar beets and after all two years of cereals (wheat and rye) before the cycle starts again.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

สวิตเซอร์แลนด์

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Seedorf

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Bern

แสดงความคิดเห็น:

27.2 km2 are owned by the farmer whereas he is applying the technology on 5 km2. He said that he is hired as a contract worker and applies the technology on approximately 90 km2. Total area covered by the SLM Technology is 90 km2.

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

A neighbouring farmer adapted the technology and after the first successful harvest Roland Bangerter bought a machine too some 5 years ago and started apply this technology.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • cereals - rye
 • cereals - wheat (spring)
 • root/tuber crops - sugar beet
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): soil erosion in hillside areas

Major land use problems (land users’ perception): soil degradation in general

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การรบกวนดินให้น้อยที่สุด
 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: cover cropping, retaining more vegetation cover, mulching, manure / compost / residues, rotations / fallows, minimum tillage

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Pc: compaction

Secondary types of degradation addressed: Wg: gully erosion / gullying, Bc: reduction of vegetation cover

Main causes of degradation: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (the use of plough increases the danger of soil erosion)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

Secondary goals: prevention of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: low

Main technical functions: improvement of topsoil structure (compaction), increase of infiltration

Secondary technical functions: improvement of ground cover, increase in organic matter

Manure / compost / residues
Material/ species: mulch stripes

Rotations / fallows
Remarks: a cultivation cycle of 5 year is needed

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Buying a 120 PS tractor
2. Buying a machine for maize strip tillage
3. buying a sowing machine

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ 120 PS tractor Farm 1.0 126000.0 126000.0 100.0
อุปกรณ์ Machine for maize strip tillage Farm 1.0 165000.0 165000.0 100.0
อุปกรณ์ Sowing machine Farm 1.0 12600.0 12600.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 303600.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 303600.0

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Adding some round-up on the field one week before technology is applied 1
2. Applying technology maize strip tillage 1
3. Adding herbicide on the mulch stripes 1-3
4. Harvest of corn 1

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Prevention of erosion

How can they be sustained / enhanced? Maintain green cover.
Improvement of soil quality (fertility, organic matter, moisture retention, soil structure)

How can they be sustained / enhanced? Ensure that cover vegetation doesn’t compete with the vines; improve soil properties by applying mentioned agronomic measures.
Contribution to a better balanced and more stable ecosystem (with living space for a wider range of organisms)

How can they be sustained / enhanced? Specific management of cover crops (alternating treatment of inter-rows; find solutions to replace application of herbicide).
In the long-term economically beneficial because of cutting costs of restoration of soils and fertility loss after heavy erosion events.
Possibilities of farm income increase through marketing wine under the ‘vinatura’ label, certifying ecologically produced wine.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
General competition of water and nutrients depending on climate, soil depth and species of cover vegetation Eliminate/reduce competitive effect of cover vegetation by cutting/mulching vegetation or ripping/ploughing soil.
Application of herbicides around vines because of undesirable vegetation in proximity of vine Find alternative solutions, or minimise application of herbicides.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Güdel N . Boden- und Wasserkonservierung in Schweizer Rebbergen. Ein Beispiel im Rahmen von WOCAT. Unpublisheddiploma thesis.. 2003.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Centre for Development and Environment (CDE), University of Berne

โมดูล