เทคโนโลยี

Gestion des parcours sans coupe ni ébranchage des arbres [โมร็อกโก]

ⵍⴰⵀⴹⵉⵜ ⵓ ⴰⵕⵉ ⵣⵉ ⵓⴱⵢ ⵏ ⵓⵙⴽⵍⵓ

technologies_3177 - โมร็อกโก

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Idiaan Aït Oulkar Said

โมร็อกโก

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

Ce n'est pas suffisant pour limiter la dégradation des terres, mais comparé aux zones adjacentes c'est excellent.

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Une forêt de chêne vert (Quercus ilex) est protégée par une famille de nomades contre les coupes des arbres et l'ébranchage, ce qui permet une production de glands, ainsi que de limiter la dégradation des terres.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

La forêt protégée par la famille de nomade se situe proche de Midelt, dans une zone lourdement surpâturée. La population est composée des nomades vivant dans des tentes, ainsi que des sédentaires cultivant principalement des pommiers.
Il y a plus de 30 ans, un nomade a remarqué que la forêt (principalement composée de chêne vert, Quercus ilex) se dégradait de plus en plus. Cette dégradation était due à l’ébranchage, ainsi qu’aux coupes. En raison de cela, et afin d’avoir des glands pour nourrir le bétail, il a, avec sa famille, décidé de protéger cette forêt.
Dans ce but, la famille des nomades repoussait les nomades/éleveurs qui ébranchaient les arbres pour nourrir leur bétail, pratique courante mais illégale dans la zone. Si ceux-ci ne voulaient pas partir, la famille de nomade contactait les forestiers afin d’avoir du soutien pour expulser ces personnes. Si les chefs de secteurs ne voulaient pas venir, la famille de nomade contactait le directeur du centre de Conservation De la Forêt (CDF), et si cela ne suffisait pas, le au directeur des Eaux et Forêts. Les éleveurs faisant paturer leur bétail sans couper les arbres sont les bienvenus. Depuis le décès de ce nomade, un de ses fils a repris le flambeau, et continue le travail de protection de la forêt.
La forêt est connue pour être protégée, et la plupart des nomades et éleveurs sédentaires respectent ces règles. Malgré cela, certaines personnes ébranchent (parfois la nuit), jusqu’à ce que le « gardien informel » aille au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.
La zone environnant cette forêt est complétement dégradée, et ne contient plus ou quasi plus d’arbres. La forêt protégée contient de grands chênes verts ainsi que quelques autres arbres, mais il n’y a pas de régénération. Tous les glands sont mangés, et tous les jeunes plants sont broutés. Le couvert herbacé est très dégradé, dû au surpâturage.
La famille de nomade qui protège la forêt n’est pas appréciée par une grande partie des éleveurs, car ceux-ci veulent ébrancher afin de baisser les coûts de fourrage pour leur bétail. La famille ne reçoit aucun soutien pour le travail de gardiennage qu’elle fait.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โมร็อกโก

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Midelt

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

3.0

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 1-10 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit de la surface arborée visible autour du point. Toute la zone, y compris les montagnes adjacentes, était couverte des forêts denses avant l'impact anthropique.
environ 3 km2

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดั้งเดิมที่ทำก้นอยู่ (> 50 ปี)
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Traditionnellement, chaque tribu et fraction avait une terre qui lui revenait. Puis, avec les changements sociaux, entre autre la croissance démographique, la dégradation des forêts a pris de l'ampleur. Afin de protéger ses terres tribales, une famille nomade a décidé d'éjecter toute personne coupant ou ébranchant des arbres, de "sa" forêt, car elle voyait le potentiel fourrager des glands ainsi que la dégradation.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • ปศุสัตว์ร่วมกับการทำป่าไม้ (Silvo-pastoralism)

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Animal type:
 • goats
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

แสดงความคิดเห็น:

Principaux produits/ services: Principalement pour des moutons, forêt de chêne vert (Quercus ilex) avec quelques autres spécimens survivant (Fraxinus dimorpha, Juniperus sp., Thuya)

Nombre de période de croissance par an: 1
Densité d'élevage/ chargement: La zone est surpâturée

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการป่าธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ
 • การปลูกป่าร่วมกับพืช
 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
แสดงความคิดเห็น:

Il y a énormément d'érosion hydrique, mais elle n'est pas suffisamment traitée par la technologie.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

La zone protégée par la famille de nomades, entourée de rouge, reste arborée. En dehors de cette zone, il n'y a quasi plus d'arbres survivants. Cette zone, la seule qui peut être considérée comme une forêt, fait environ 3 ha.

ผู้เขียน:

Stefan Graf

วันที่:

03/10/2017

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

3 ha

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Dirhams

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

10.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

80

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Il n'y a pas d'activités de mise en place.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Verifier que rien n'est coupé Quotidiennement pendant le pâturage
2. Contacter les Eaux et Forêts en cas de personnes coupant les arbres ou ébranchant Au cas par cas, n'arrive pas toutes les années

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Surveiller la foret 100.0
แรงงาน Contacter les forestiers en cas de coupes ou d'ébranchage 100.0
แสดงความคิดเห็น:

La surveillance se fait au cours du gardiennage des moutons, ce n'est pas un travail additionnel pouvant facilement être calculé.
L'appel des forestiers n'est pas régulier, pour cela il ne peut pas être calculé.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Le nombre de personnes coupant les arbres, et donc nécessitant du travail avec les autorités, est le facteur affectant le plus les coûts.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

La pluviométrie est très variable d'année en année.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Dans certaines parties, l'érosion a atteint la roche mère.

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Quand il pleut, comme souvent dans les zones arides à semi-arides, il pleut fort, ce qui engendre de l'érosion en ravines dans cette zone.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • สูง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • สูง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Comparé à la zone à coté, la biodiversité est beaucoup plus élevée. Par contre comparé à il y a 50 ans, elle a beaucoup diminué.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • กึ่งเร่ร่อน
 • เร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
 • ผู้สูงอายุ

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

< 0,5 ha est la surface des cultures de pommier de ce nomade.
Comme c'est des nomades, ils ne sont pas en permanence à la même place, et bougent en fonction des sècheresses. 3 ha sont la surface de forêt ou ils sont le plus souvent, mais avec d'autres familles.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Ceci est pour les terres domaniales, lieux ou la forêt est située.
Les droits d'utilisation des terres sont théoriquement organisés, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a souvent un accès de facto libre.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Spécialement des glands de chêne vert

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Spécialement des glands de chêne vert

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce à l'augmentation de fourrage sous forme des glands

คุณภาพป่า /พื้นที่ทำไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comparé à la zone à coté, non protégée. La zone a coté n'a quasi plus aucun arbre survivant.

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La surface forestière est conservée.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce à la diminution des couts pour le fourrage.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Moins de dépendance aux fourrages externes grâce à la production des glands.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La végétation potentielle devient visible.

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Dû à des conflits entre ceux voulant ébrancher les arbres affin de nourrir leur bétail et ceux voulant protéger la forêt.

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les nomades doivent dépenser moins pour le fourrage.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Couverture par des arbres. Le sol n'est pas couvert partout.

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La perte en sol est légèrement diminuée par rapport aux surfaces adjacentes grâce à la couverture en arbres. Mais ce n'est pas suffisant, car il y a un surpâturage élevé qui empêche la régénération de la strate herbacée et arbustive, donc le sol s'érode.

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce à la couverture arborée.

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les feuilles de chêne cyclent les nutriments.

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comparé à la surface adjacente.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comparé aux collines adjacentes.

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comparé aux collines adjacentes.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comparé aux collines adjacentes.

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comparé aux collines adjacentes.

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comparé aux collines adjacentes n'ayant plus ou quasi plus d'arbres.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les arbres réduisent l'érosion éolienne.

Specify assessment of off-site impacts (measurements):

Les impacts ont été comparé aux surfaces adjacentes, n'ayant plus ou quasi plus d'arbres. Comparé à la situation historique, tout est détérioré. C'est une technologie qui ralentit les dégradations, car elle a permit la conservation des arbres sur la surface, mais ne permet pas la régénération de la forêt. Pour cela, il y a trops des moutons et chèvres dans la zone.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ฝนประจำปี ลดลง ไม่ค่อยดี
แสดงความคิดเห็น:

L'utilisateur dit que quand il y a des pluies, l'herbe pousse sous les arbres et ceux-ci produisent des glands, et quand il ne pleut pas cela reste sec.
Mais les arbres survivent aux sècheresses. La surface arborée est meilleure que la surface adjacente pour le bétail en cas de manque d'eau.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Il n'y a pas d'activité de mise en place, seulement des activités récurrentes d'entretien. Ceux coupant les branches ont une rentabilité à court terme < 1 an plus élevée, mais celle à long terme diminuée dû à la réduction de la production de glands.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

Une famille protégant la forêt a été analysée. Il y en aurait 2 autres dans d'autres zones, mais ayant plus de difficultés à le faire.

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Permet de produire des glands, qui sont un fourrage important pour le bétail.
Permet de garder la forêt, qui est une fin en soi, car cela est une bonne chose. "La forêt c'est la vie, et c'est l'honneur"
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Permet de voir la végétation qu'il y avait dans la zone aux autres endroits, beaucoup plus dégradés, et de garder ces ressources génétiques.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Personne ne soutiens les nomades protégeant la forêt. Informer de leur travail, peut-être formaliser ce travail.
Il y a des conflits entre ceux qui protègent et ceux qui veulent couper les branches pour leur bétail Informer des services écosystémiques.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Le couvert arboré existant est excellent, mais il n'y a pas de régénération. Laisser de petites surfaces pour la régénération. Ou demander à ce que chaque famille pâturant cette forêt plante et protège (gaines, barbelé...) un arbre chaque année.
La végétation herbacée est surpâturée Introduire une rotation du pâturage, ou un système d'agdals. Voir le livre Holistic Management, de Savory.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Interview avec une personne protégeant cette forêt, ainsi qu'avec une famille adjacente.

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

03/10/2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Gestion durable des espaces boisés, Mohamed Qarro, 978-2-912081-48-32016, :

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

www.econostrum.info/attachment/808076/

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Holistic Management: A New Framework for Decision Making, Allan Savory & Judy Butterfield, 9781559634878

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

www.bookre.org

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

De la parole aux gestes...: éléments de réflexion sur les dispositifs de gestion concertée des ressources forestières et pastorales...

URL:

https://www.researchgate.net/publication/282172348_De_la_parole_aux_gestes_elements_de_reflexion_sur_les_dispositifs_de_gestion_concertee_des_ressources_forestieres_et_pastorales_au_Maroc

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Patrimony for Resilience: evidence from the Forest Agdal in the Moroccan High Atlas Mountain:

URL:

https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss4/art24/

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Participatory Rangeland Management Guidelines by Flintan & Cullis

URL:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Participatory%20range%20land%20management%20RM%20Guideline%20(4).pdf

โมดูล