เทคโนโลยี

Méteils: Association de céréales et légumineuses [ตูนิเซีย]

اللخلطات العلفية

technologies_6667 - ตูนิเซีย

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

GRANIER May

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale

ตูนิเซีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

BEN ABDALLAH Mariem

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale

ตูนิเซีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

NASRI Bassem

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale

ตูนิเซีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Soil protection and rehabilitation for food security (ProSo(i)l)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE) - ตูนิเซีย
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Direction Générale de l’Amenagement et de Conservation des Terres Agricoles (DG/ACTA) - ตูนิเซีย
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
GIZ Tunisia (GIZ Tunisia) - ตูนิเซีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Projet d'Aménagement et de Développement Intégré du Territoire (PADIT)
approaches

Projet d'Aménagement et de Développement Intégré du Territoire … [ตูนิเซีย]

Le Projet d'Aménagement et de Développement Intégré du Territoire (PADIT) est basé sur la sollicitation des populations locales et la collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles et du développement rural afin de valoriser les atouts d'un territoire donné et élaborer un plan d'action intégré …

 • ผู้รวบรวม: Wafa Saidi

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Le méteil est une association de céréales et légumineuses avec des proportions précises, utilisé pour l'alimentation de bétail et la réhabilitation du sol.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Le méteil est une pratique introduite dans diverses régions caractérisées par une pluviométrie minimale de 250 mm. Il est cultivé dans diverses textures de sol. Le méteil a été également cultivé dans les zones de haute altitude, telles que les régions montagneuses du nord-ouest (par exemple, la région de Kroumirie) et les parties du centre-ouest (par exemple, la région des Mogods).

Les exploitants cherchent de plus en plus à assurer l'autonomie alimentaire et protéique de leurs élevages tout en limitant les intrants. Les changements climatiques les ont incités à diversifier leurs ressources alimentaires. Dans ce cadre, le méteil est une solution stratégique pour les systèmes de pâturage mais aussi cultivé pour des intérêts d'ordre agronomiques, alimentaires et économiques. Il donne un foin de bonne qualité et assure un couvert végétal bénéfique au sol réduisant les adventices.
La composition des méteils varie fortement : de mélanges aux céréales prépondérantes jusqu’à uniquement des légumineuses. Parmi les composition connues du méteil, on cite un méteil composé de 30% d'Avoine, 17% Triticale, 43% de Vesce et 10% de Fenugrec. Il peut être utilisé de diverses manières et dans tous les types d'exploitations (en plein champs, en alternance avec d'autres cultures saisonnières, dans le cadre d'un système d'assolement à moyen terme ou dans un verger d'arbres adultes).

Avant le semis, on doit labourer à l'aide d'un instrument à dents ou canadien et on épand 100 kg/ha de Triple superphosphate (TSP 45%). Le semis est vivement conseillé à partir du 30 septembre jusqu'au mi-décembre. Les espèces sont mélangées et semées en un seul passage à une profondeur de 2-3 centimètres et un écartement de 12-15 cm. La dose de semis est de 130 kg/ha car aucun désherbage chimique n’est possible et les plantes se stimulent naturellement. Afin d'enterrer les semences, on passe une herse. Ce mélange ne nécessite pas de désherbage ni de fertilisant. Il a besoin d'une bonne gestion d'eau lors des étapes de croissance critiques.
Plante à double usage (fourrage immature ou grain), le meteil peut être récolté à différents stades selon les conditions climatiques de l’année et les objectifs de l’éleveur. Le méteil destiné à l'alimentation des bétails en fourrage vert est fauché par tranche chaque jour et pré-fané une demi-journée avant sa distribution. Pour l'ensilage, la fauche doit avoir lieu au stade des premières gousses vertes des légumineuses et ensilée après un court pré-fanage.

Les exploitants qui ont semé le méteil, ont déclaré leurs satisfactions de cette culture. Ils ont eu un gain économique plus élevé que celui de la production d’un fourrage classique (avoine).

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ตูนิเซีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Sbikha, Kairouan

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 0.1-1 ตร.กม.
Is/are the technology site(s) located in a permanently protected area?

ไม่ใช่

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2021

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

A partir de 2003, dans le cadre des projets de recherche.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping system:

Maize or similar rotation with hay/pasture

Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • olive
Is intercropping practiced?

ใช่

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • การทำฟาร์มปศุสัตว์ (Ranching)
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ได้มีการปรับปรุง (Improved pastures)
Animal type:
 • cattle - dairy
Is integrated crop-livestock management practiced?

ใช่

ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • milk
Species:

cattle - dairy

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • No (Continue with question 3.4)

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • ระบบหมุนเวียน (การปลูกพืชหมุนเวียน การพักดิน การเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย)
 • การจัดการปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
 • A3: การรักษาหน้าดิน
A3: Differentiate tillage systems:

A 3.2: Reduced tillage (> 30% soil cover)

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V4: การแทนที่หรือการนำพันธุ์ต่างถิ่น/ที่รุกล้ำเข้ามา ออกไปจากพื้นที่
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
แสดงความคิดเห็น:

Le méteil peut être utilisé en tant qu'une culture intercalaire.
Les légumineuses apportent de la matière organique au sol et améliorent sa santé globale. Des sols sains peuvent abriter une communauté microbienne diversifiée, ce qui peut contribuer à supprimer les agents pathogènes envahissants présents dans le sol et à promouvoir les organismes bénéfiques qui entrent en compétition avec les espèces envahissantes.
Les légumineuses sont particulièrement appelantes pour divers ravageurs et le broyage ou l'enfouissement précoce les éliminent efficacement au premier stade de leur développement.
Les pucerons des céréales ou des légumineuses ne colonisent jamais un fruitier, par exemple.

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
 • Bp (Increase of pests/diseases): การเพิ่มขึ้นของศัตรูพืชและโรคพืช
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hs (Change in quantity of surface water): การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ำที่ผิวดิน
 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล
 • Hw (Reduction of the buffering capacity of wetland): การลดลงของความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ชุ่มน้ำ

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Un méteil de base se compose de:
- une céréale à pouvoir tuteur (triticale, seigle)
- une deuxième céréale à pouvoir couvrant (avoine, orge, avoine noir, Ray-grass annuel)
- une légumineuse vigoureuse à croissance érigée (féverole, pois protéagineux, fenugrec, vesce de Narbonne)
- une légumineuse à croissance étalée (vesce commune, pois fourrager, vesce velue, Lathyrus)
- et une crucifère (colza ou autre ).

Ces proportions sont variables en fonction de la qualité du terrain, de la pluviométrie et de l'objectif de la production (foin riche en énergie ou protéine).

ผู้เขียน:

Salah BENYOUSSEF et al

วันที่:

2022

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 ha

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Dinar tunisien

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

3.1

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

20

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Labour sommaire 30 septembre-mi-octobre
2. Semis 30 septembre-mi-décembre
3. 30 et 100 kg de triple Superphosphate ou de DAP Début Octobre
4. Irrigation A partir de novembre, si pas de pluie, une irrigation légère par semaine
5. Fauche en vert A partir de janvier_début mars
6. Fauche sec Demi avril

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

If you are unable to break down the costs in the table above, give an estimation of the total costs of maintaining the Technology:

1595.0

ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Association Tunisienne de l’Agriculture Environnementale (ATAE)

แสดงความคิดเห็น:

Dans le cadre du projet Prosol, et durant la première année de la production, les semences ont été données gratuitement. La deuxième année, les agriculteurs paient 50% du cout des semences.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

- le labour et le semis
- la disponibilité des semences sur le marché

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

310.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

La pluviométrie moyenne annuelle calculée sur une période de 34 ans est de 310 mm avec une grande variabilité interannuelle de 113 mm à 525 mm.
L’étude de la répartition saisonnière de la pluviométrie montre que l’automne est la saison pluvieuse avec une moyenne de 124,5 mm. Ces pluies contribuent avec 40 % dans l’apport annuel moyen. Cependant, l’été est la saison sèche. En fait, les pluies ne participent qu'avec 9 %. Ce régime pluviométrique caractérise généralement la Tunisie centrale.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Sbikha Délégation

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

La température moyenne de l’air enregistrée est de l’ordre de 19,8°C. En effet, la moyenne des températures annuelles maximales est de 26,2°C, alors que la
moyenne des minima est de 13,6°C.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

Water quality refers to:

both ground and surface water

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
 • ผู้สูงอายุ

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
Are land use rights based on a traditional legal system?

ไม่ใช่

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

L'agriculteur a utilisé les méteils en culture intercalaires avec les oliviers. La production des oliviers a augmenté de 50%.

คุณภาพพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

250 balles avec l'avoine

หลังจาก SLM:

310 balles avec le méteil

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Le méteil représente une source de protéine pour le bétail.

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

- Une augmentation d'environ 5 litres par vache
- Une amélioration de la qualité du lait.

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

On peut faire la culture intercalaire.

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La surface agricole utile est bien valorisée (double production: arboricultures et fourragères)

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Minimiser le labour

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Une irrigation une fois par semaine lors de la saison sèche.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La diminution de 2/3 de l'utilisation d'ammonitre.

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Divers produits : olives, huile d'olives, lait, fourrages et semences.

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

- Minimiser les intrants agricoles
- Minimiser le labour

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Minimiser l'évapotranspiration et améliorer l'infiltration

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

L'intensité de la couverture végétale minimise l'évaporation.

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Le méteil améliore l'humidité du sol.

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Diminution de la conductivité éléctrique

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Une amélioration de la production du blé dur en système d'assolement ou rotation, et diminution d'utilisation des intrants chimiques

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

พืชพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกล้ำเข้ามา

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Morelle jaune n'existe pas sur la parcelle

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

l'apparition des coccinelles

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Vesces

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Le méteil résiste à la sécheresse.

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

L'intensité de la couverture végétale minimise les dégâts des pluies torrentielles.

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fixation d'azote par les légumineuses.

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
Specify assessment of on-site impacts (measurements):

Le méteil est testé depuis 2009 en Tunisie et les résultats de toutes les parcelles ont été documenté par des chercheurs de l’Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie. Par ailleurs, une enquête post récolte a été faite auprès des fermiers pour vérifier les résultats.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Le méteil représente un puit de carbone

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ปานกลาง
ฝนประจำปี ลดลง ปานกลาง

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุลูกเห็บประจำท้องถิ่น ปานกลาง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

45 ha

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%
แสดงความคิดเห็น:

La plupart des adoptants ont reçu des subventions de la part du projet PROSOL/GIZ.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

อื่น ๆ (ระบุ):

Disponibilité de semence

ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

La Tunisie a subi cette année une grave sécheresse et il n'y a pas de récolte de céréales et de légumineuses dans le pays. La composition du méteil a changé à cause du manque de semence et de la sècheresse.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Le méteil a un impact positif sur la qualité du sol
Le coût de production du méteil est inférieur au coût de production d’un fourrage classique (avoine)
La qualité du lait a bien changé
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Réhabilitation du sol
Résoudre un problème économique (obtention d'une production dans un terrain dégradé)
Fourrage de bonne qualité (source d'énergie, et de protéine pour le bétail)

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Manque de semences Avoir des semences adaptées localement
L'adoption des agriculeurs Sensibilisation auprès des agriculteurs

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Une visite à la zone de Sbikha à Kairouan

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

2 agriculteurs ont été interrogés.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

3 spécialistes ont été interrogés.

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

05/03/2023

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Guide des bonnes pratiques agricoles, Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE), 2019

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Rapport d'activités projet PROSOL/ATAE, Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE), 2022

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Carte agricole de la Tunisie, Ministère de l’agriculture, 2005

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Ministère de l’agriculture, Direction Générale de l'Aménagement et de la Conservations des Terres Agricoles

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Factsheet "Successful fodder mixes", Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Factsheet "Cover crops", Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Factsheet "Combined cropping - six forage mixtures", Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Association Tunisienne d'Agriculture Environnementale (ATAE)

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Guide technique des mélanges fourragers à base de céréales à paille et de légumineuses, Agathe Legendre, Bertrand Bouffartigue, D. Deleau, Michel Deraedt, Elodie Desmoniere, et al., 2018

URL:

https://hal.inrae.fr/hal-02788708/document

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Harmonized World Soil Database, FAO, 2009

URL:

https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/

โมดูล