เทคโนโลยี

Капелное орощение с использованием полиэтиленовой плёнки [ทาจิกิสถาน]

technologies_1037 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์ 69%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Pilot Program for Climate Resilience, Tajikistan (WB / PPCR)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Youth Ecological Center, Tajikistan (Youth Ecological Center, Tajikistan) - Tajikistan
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
NCCR North-South (NCCR North-South) - Kyrgyzstan

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Капельное орошение с использованием полиэтиленовой плёнки в условиях закрытого и открытого грунта

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Выращивание хлопка требует много воды, а на частных земельных участках воды часто не достаточно и народ придумал эту технологию. Воду для полива растений можно запасти в бункерах и затем использовать для капельного орошения или капельного орошения с использованием полиэтиленовой пленки. Этот метод используется в экстремальных условиях дефицита воды в основном для выращивания овощных культур.Пленка расстилается на грядках – она является экраном для воды. Сверху пленка может накрываться полиэтиленовым «покрывалом». Устройство по конструкции может напоминать небольшой бассейн или «грелку». С помощью тряпичных или марлевых шнуров обеспечивается подвод воды к каждому растению. В этом случае питательная среда полностью поглощается растением. Исключается смыв верхнего слоя почвы.

Назначение технологии: В южных районах Хатлона вода является дефицитом в основном поглощается на хлопковых плантациях. Землепользователи запасали воду в бункерах используя проточную воду и дождевые осадки, а затем использовали эту воду для подачи на грядки с помощью описываемой технологии. Основная цель этой технологии- более экономное использование воды, уменьшение испарения влаги в почве, предотвращение эрозии почв. Технология используется для получения урожаев овощных и бахчевых культур.

Основные действия и вложения: Производиться вспашка, чизелевание, делается грядка, производиться посадка культур, расстилается полиэтиленовая плёнка, заполняется водой. Перед каждой рассадой натягивается шнурок от воды для капельного орошения. Постепенно через шнур вымачивается вода и капает под каждым растением. Для создания этой технологии необходимо приобрести полиэтиленовую пленку и тряпочный шнур.

Природная\социальная обстановка: Эта технология может быть использована для выращивания культур в условиях экстремального климата, засолённых почв, непредсказуемой погоды и дефицита воды.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Таджикистан

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Хатлон. Н.Хусравский район

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Эта технология используется с 2007 г.

Приусадебное хозяйство

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • томатный огурец
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

Вегетативный период (дни): 120. Вегетативный период по месяцам: февраль-май. Второй вегетативный период (дни): 180. Второй вегетативный период по месяцам: июнь-ноябрь

แสดงความคิดเห็น:

Основные проблемы землепользования (по мнению составителя): Проблема связанная с ирригационной водой и засолённостью почвы.

Основные проблемы землепользования (по мнению землепользователя): Проблема связанная с ирригационной водой и засолённостью почвы.

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
แสดงความคิดเห็น:

Водопотребление: полностью орошаемое

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A7: Others
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M4:  การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้เหมาะแก่การทำกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น:

Основные мероприятия: агрономические

Второстепенные мероприятия: управленческие

Тип агрономических мероприятий: ранняя посадка, сменное возделывание культур, большее сохранение раст. покрова, мульчирование, сидерат, посадка бобовых в междурядьях, навоз / компост / остатки

Тип мероприятий, связанных с использованием растительности: урегулированный: -контур

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลือหรือการทำให้เป็นด่าง
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
 • Pi (Soil sealing)
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hq (Decline of groundwater quality): การลดลงของคุณภาพน้ำบาดาล
แสดงความคิดเห็น:

Основные типы деградации: Вв (Wt): потеря верхнего слоя почвы / поверхностная эрозия, Хс (Cs): засоление / осолонцевание, Дк (Hq): снижение качества грунтовых вод

Второстепенные типы деградации: Фк (Pk): уплотнение и образование коры

Основные причины деградации: управление землей, управление с/х культурами (однолетние, многолетние, деревья/кустарники), засуха

Второстепенные причины деградации: изменение температуры, наличие работы

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Основная цель: реабилитация / восстановление голых земель

Второстепенные цели: предупреждение деградации земель

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

С двух сторон грядки посажены рассады овощных культур, на грядке растеленна полиетиленовая пленка и заполнена водой. Перед каждым растением натянут шнур- один конец в воде, а другой у корня растения. Шнур постоянно втягивает воду и поддаёт её растению.

Место расположения: Таджикистан. Хатлонский обл. р-н. Н.Хусравский

Дата: 3 май 2011г.

Необходимые технические навыки для работников: высокий

Необходимые технические навыки для землепользователей: низкий

Основные технические функции: повышение / поддержание сохранения воды в почве, сбор воды / повышение водоснабжения

Выравнивание: -по контуру
Растительный материал: Др: другие
Число растений на гектар: 1000
Расстояние по вертикали внутри рядов / полосок / участков (м): 0.35
Ширина внутри рядов / полосок / участков (м): 0.7

Деревья/ кусты: помидоры, огурцы, перец

Склон (который определяет расстояния, указанные выше): 3%

Если естественный склон был изменен в результате применения технологии, то сейчас склон: 3%

Градиент вдоль рядов / полос: 3%

Инженерные мероприятия: посадка на ровной земле
Вертикальное расстояние между структурами (м): 0.35
Расстояние между структурами (м): 0.25
Ширина канав/ям/дамб (м): 0.7
Длина канав/ям/дамб (м): 35

Высота насыпи/берегов/другое (м): 0.4
Ширина насыпи/берегов/другое (м): 0.7
Длина насыпи/берегов/другое (м): 0.5

Изменение типа землепользования: изменение поливного метода

ผู้เขียน:

Каландаров Р., г.Душанбе. ул.Герцина 3

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

сомони

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4.5

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

10.00

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Пленка

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน установка капельного орошения человек/день 2.0 20.0 40.0 100.0
วัสดุด้านพืช семена га 1.0 25.0 25.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง полиэтиленовая пленка га 1.0 32.0 32.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง трубки и инструменты га 1.0 400.0 400.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 497.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 110.44
แสดงความคิดเห็น:

Сроки создания: 4 месяца

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. посадка рассады или семенной посев (помидоры, огурцы, перец) весной
2. Подготовка почвы весной
3. Агро уход март июнь

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Подготовка почвы человек/день 2.0 20.0 40.0 100.0
แรงงาน посадка рассады или семенной посев человек/день 2.0 20.0 40.0 100.0
แรงงาน Агро уход человек/день 25.0 20.0 500.0 100.0
อุปกรณ์ инструменты шт 4.0 15.0 60.0 100.0
วัสดุด้านพืช семена грамм 50.0 0.5 25.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) компост, навоз кг 500.0 0.4 200.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 865.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 192.22

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • แห้งแล้ง

Термический класс климата: субтропики. Засоленная почва

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Землепользователи, применяющие данную технологию, в основном среднестатистические

Плотность населения: < 10 человек/км2

Годовой прирост населения: < 0.5%

Ориентированность производства: пропитание (для собственного потребления), смешанное (пропитание/ продажа)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

Отношение к материальной поддержке со стороны: Данная технология широко не распространена

Пояснение к добровольному внедрению: пока только на одной ферме
Комментарий к существующей тенденции: дорабатывается

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Данная технология капельного орошения недорогая
Достигается больше урожайности

Как можно сохранять устойчивость или усилить? Данная технология помогает сохранять плодородие почвы и сокращать размыв питательных веществ
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Данная технология капельного орошения недорогая
Может быть использована в парниках и при экстремальных климатических условиях

Как можно сохранять устойчивость или усилить? Может быть развита в изменяющихся климатических условиях
При сокращении объемов воды, используемых для орошения, технология помогает сохранять воду

Как можно сохранять устойчивость или усилить? Вода доступна в период роста культуры
Так как технология не трудоемкая, то легко может быть использована

Как можно сохранять устойчивость или усилить? Технология не трудоемкая
Технология выгодна в экологическом отношении, так как предотвращает деградацию почвы

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Не пригодна для использования на открытых участках с высокими температурами Применяется только на пригодных участках
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Не пригодна для использования на открытых участках с высокими температурами Применяется только на пригодных участках
Технология может быть использована только в солончаках Будет разрабатываться для других видов культур

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

โมดูล