เทคโนโลยี

Bouli [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Bouli

technologies_1142 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์ 80%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Les boulis : ce sont des ouvrages de forme ovale ou circulaire de 60 m de long et 4 à 6 m de profondeur, creusés dans le sol et destinés à collecter les eaux de ruissellement pour des usages divers (maraîchage, pépinières pour maraîchage et essences agroforestières en saison sèche) et pour la riziculture en hivernage.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Ce sont des ouvrages de forme ovale ou circulaire de 60 m de long et 4 à 6 m de profondeur, creusés dans le sol et destinés à collecter les eaux de ruissellement pour des usages divers (maraîchage, pépinières pour maraîchage et essences agroforestières en saison sèche) et pour la riziculture en hivernage. Traditionnellement, les boulis étaient utilisés à des fins diverses d’abreuvage des animaux, de confection de briques en terre et de lessive. Le coût de réalisation d'un bouli est compris entre 7 000 000 FCFA et 13 000 000 FCFA.

Purpose of the Technology: L’objectif est la collecte des eaux de ruissellement pour des usages en hivernage et saison sèche. La riziculture en hivernage et le maraîchage en saison sèche sont les principales activités du bouli. Le bouli peut être utilisé en irrigation complémentaire en période de crise

Establishment / maintenance activities and inputs: Construction : On creuse un trou dans le sol à l’aide de Bulldozer. La terre de déblai constitue une digue en forme de demi-lune en aval. Il est généralement construit sur un sol argileux. La profondeur est variable et pouvant atteindre 6 m. pour limiter l’envasement du bouli, on peut construire une diguette en pierre en amont de la digue (zone de captage des eaux). Il faut également stabiliser la partie centrale ainsi que les extrémités du bouli par des pierres pour éviter l’érosion. Cela nécessite au moins 10 jours d’utilisation du Bulldozer, 2 à 3 jours d’utilisation de camion pour le ramassage des pierres nécessaires à la digue filtrante.
L’entretien : il faut surveiller la digue et reboucher les brèches de la digue en les contournant.

Main-d'oeuvre : Les intrants sont d’abord fonction de la taille du bouli. Il faut au moins en moyenne 10 à 20 personnes par jour pour le ramassage des moellons, et entre 32 à 48 m3 de moellons. Cela nécessite une organisation collective des populations au préalable.

Natural / human environment: Il faut un sol argileux localisé dans un endroit ombragé afin de réduire l’évaporation de l’eau.
Du point de vue humain, il est nécessaire de faire le travail en groupement (action collective) afin de mobiliser la main d’œuvre nécessaire. Etant un ouvrage à l’échelle terroir, sa construction peut mobiliser tout un village ou plusieurs villages.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burkina Faso/Yatenga

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

région du Nord/Oula

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

10.0

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 1-10 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

La zone totale couverte par la technologie SLM est de 10 km2.

C’est un ouvrage traditionnel de collecte des eaux de ruissellement; de nos jours il a été amélioré pour pouvoir retenir l'eau durant toute l'année.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

l’expérimentation a commencé en 1985

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • Cultures céréalièress
ระบุ:

La période de croissance la plus longue en jours: 150 La période de croissance la plus longue de mois en mois: juin à octobreLa deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120 La deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: juillet à octobre

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • Semi-nomadic pastoralism
Animal type:
 • cattle - non-dairy beef
 • goats
 • sheep
 • poultry
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่ากึ่งธรรมชาติ / พื้นที่ทำไม้
(Semi-)natural forests/ woodlands: Specify management type:
 • การตัดไม้ที่มีคัดเลือก (Selective felling)
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลไม้และถั่ว
แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (opinion du compilateur): Erosion des sols (apparition des rigoles et des ravines), une baisse notable de la fertilité des terres (Zippela) et une disparition de la végétation. Ruissellements intenses lors de fortes pluies. Absence d'herbes (fourrages) pour les animaux. Baisse des rendements des cultures.

Principaux problèmes d'utilisation des sols (perception des utilisateurs fonciers): Baisse des rendements des cultures, insuffisance de quatre cultures Erosion des sols, apparition des rigoles et des ravines, manque de terres de bonne qualité.

Abattage sélectif de forêts naturelles (semi-): Oui

Usage final (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Terres cultivées: Ca: Culture annuelle

Type de système de culture et principales cultures commentaires: la majorité est la production de céréales alors que les cultures de rente sont essentiellement saisonnières

L'élevage pèche sur les résidus de récoltes

Contraintes de règlement / urbain: Tout en banco

Livestock density: 10-25 LU /km2

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
แสดงความคิดเห็น:

Approvisionnement en eau: Aussi post-inondation (culture de décrue)

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การเก็บเกี่ยวน้ำ
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A7: Others
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V5: อื่นๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ
แสดงความคิดเห็น:

Mesures principales: Structures physiques
Type de pratiques végétales: alignées: - le long des limites du terrain

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล
แสดงความคิดเห็น:

Principal type de dégradation abordé: Hg: modification dans les nappes phréatiques et aquifères

Principales causes de dégradation: gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre/buissons), déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts), sur–détournement / retrait excessif de l’eau (pour l’irrigation, l’industrie, etc.), changement de température, fort / extrême niveau de précipitation (intensité et quantité), sécheresses

Causes secondaires de dégradation: surpâturage, libération de polluants dans l’air (industrie/ville…), perturbation du cycle de l’eau (infiltration/ruissellement), autres causes induites par l’homme (spécifier), changement des précipitations saisonnières, tempêtes de vent / de poussière, inondations, régime foncier, pauvreté / santé, disponibilité de la main d’oeuvre

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Plan schématique d'un bouli

Lieu: Ziga. Nord/Yatenga/Oula

Date: 15/09/2012

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: fort (il faut des techniciens)

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: ralentissement / retard, augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, récupération de l'eau / augmentation des réserves d'eau

Fonctions techniques secondaires: contrôle du ruissellement en nappe: rétention / capture, contrôle du ruissellement en ravines: rétention / capture, augmentation de l'infiltration

Aligné: -une frontière
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): 30

Mur / barrière
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 6

Mesure structurelle: Terre

Mesure structurelle: Pierres

Mesure structurelle: beton

Matériaux de construction (terre): Pour la construction de la digue

Matériaux de construction (pierre): Pour la sécurisation de la digue

Matériaux de construction (béton): Pérennisation de l'ouvrage

Spécifications des barrages / bassins / étangs: capacité 12000m3

Dimensions des spillings: 60m

Autres spécifications: entre 4 à 6 m de profondeur

Pour la récolte de l'eau: le rapport entre la zone où l'eau récoltée est appliquée et la superficie totale à partir de laquelle l'eau est collectée est: 1: 20/1

La végétation est utilisée pour la stabilisation des structures.

ผู้เขียน:

RODRIGUEZ Luc, 1988

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

F CFA

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

500.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

8.00

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail Bouli 1.0 2000.0 2000.0 10.0
อุปกรณ์ Outils Bouli 1.0 40.0 40.0 100.0
อุปกรณ์ Utilisation de machines Bouli 1.0 5000.0 5000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Pierres Bouli 1.0 3000.0 3000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Terre Bouli 1.0 500.0 500.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 10540.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 21.08
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 3 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Construction du bouli Saison
2. Surveillance annuel

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail Bouli 1.0 100.0 100.0 100.0
อุปกรณ์ Utilisation des machines Bouli 1.0 1000.0 1000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils Bouli 1.0 20.0 20.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Pierres Bouli 1.0 300.0 300.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Terre Bouli 1.0 50.0 50.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 1470.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 2.94
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: Charrue, pèles, arrosoirs

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Le coût des machines (Bulldozer) et les coûts de transport sont essentiellement les composantes les plus importantes des coûts de construction des Boulis. Il y a aussi une main-d'oeuvre importante à mobiliser.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

pluies d’été souvent très variables et irrégulières

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: tropics

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Zones altitudinales: 101-500 m (l’altitude moyenne varie entre 250 et 270 m)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Profond (car nécessaire pour le maraîchage)
Texture du sol (de la couche arable): Fin/lourd (car nécessaire pour pouvoir construire un bouli)
Fertilité du sol: Moyenne (à cause de l'affluence du bétail qui y s'abreuve)
Matière organique de la couche arable: Moyen (le plus souvent rencontré dans les lieu des bouli)
Drainage des sols / infiltration: Mauvaise (situation beaucoup rencontrée)
Capacité de stockage de l'eau du sol: Haute (pour stocker une grande quantité d'eau)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

ที่ผิวดิน

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

เกินพอ

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Disponibilité de l’eau de surface: Excès (car il est nécessaire d’avoir l’eau à la surface pour alimenter le bouli)
Qualité de l’eau (non traitée): Uniquement pour usage agricole (irrigation, pour l’agriculture et l’élevage)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • สูง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Car permet les pépinières et donc plus d’arbres et donc faune

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Différence dans la participation des femmes et des hommes: Manque de main d'oeuvre et de temps pour les femmes

Densité de la population: 50-100 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%; 3%

1% des utilisateurs du territoire sont très riches.
1% des utilisateurs du terrain sont riches.
50% des usagers de la terre sont riches en moyenne.
45% des usagers de la terre sont pauvres.
3% des utilisateurs du territoire sont pauvres.

Spécification du revenu hors ferme: transferts reçus, l'artisanat, le commerce
Orientation du système de production: Subsistance et mixte (mais la subsistance est dominante)
Niveau de mécanisation: Travail manuel (classé 1, car le travail manuel vaut environ 80%), traction animale (classé 2, car environ 20%) et mécanisé/motorisé (classé 3, mais très très faible)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

les terres agricoles ne se vendent pas alors que l’eau est librement accessible à tous

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำดื่มไว้ให้ใช้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

Amélioration des moyens de subsistance et du bien-être humain

en baisse
augmenté
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Car l’accroissement de la production (maraîchère) engendre un accroissement de revenu permettant d’accéder à ces services sociaux de base. Cela contribue combler les déficits.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ไม่ทราบ

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Car les exploitants investissent toujours lorsque le résultat est positif

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

300 et 100%

แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology with external material support

Commentaires sur l'acceptation avec support matériel externe: Ce sont l'ensemble des familles dans les villages qui font la demande du bouli. La technologie n'est pas appliquée par individu plus par l'ensemble de la communauté locale.

Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance de l'adoption: Mais il faut toujours un accompagnement financier extérieur et une petite technique d'assistance pour les aspects techniques (topographie, mesures de dimensions, etc.)

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
augmentation des rendements

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
Couverture de besoins alimentaires

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
augmentation des résultats
Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
couverture des besoins sociaux de base

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
diversité de produit

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Augmentation de la disponibilité de l’eau

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? bonne organisation et bon entretien période
Augmentation des rendements

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? bonne organisation et bon entretien période
augmentation des revenus

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? bonne organisation et bon entretien période
sécurisation de la production en hivernage

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? bonne organisation et bon entretien période
Diversification des produits alimentaires

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? bonne organisation et bon entretien période

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Accroissement de la main d’œuvre subvention et crédits
Insuffisance de moyens financiers
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Utilisation plus importante de la main d’œuvre par la mécanisation
Insuffisance de moyens financiers Subvention et meilleure organisation
Coût de construction non accessible individuellement Subvention et crédits

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

SAWADOGO Hamado, CNRST/INERA, hsawadogo@gmail.com

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

KINI Janvier, Université de Ouagadougou,

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

SERME Sounkali, INERA TOUGAN, sounkali@hotmail.com

โมดูล