เทคโนโลยี

Riverbank stabilization [อัฟกานิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Nehal Shani Kenar Darya

technologies_1285 - อัฟกานิสถาน

สมบูรณ์ 84%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Slaimankhil Abdul Ghafar

HELVETAS Swiss Intercooperation, Afghanistan

อัฟกานิสถาน

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
HELVETAS (Swiss Intercooperation)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

A low cost and an easy activity for protecting agricultural lands, gardens and public infrastructure from the damages of flash flood.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Lack of vegetation coverage in the hills and mountains of Saighan district has become the source of destructive flash floods. Harvest of shrubs and other vegetation for fuel wood and the uncontrolled grazing of animals in upper catchment areas are some of the reasons for the loss of vegetation. Flash floods, that mainly occur during the spring and summer seasons, destroy many hectares of agriculture lands and gardens,damage public infrastructures and sometimes threatens lives.

The plantation of long root trees in lower catchment areas is an effective and low-cost technology. Its objective is to prevent flood damage. Trees 
hold the soil in place with their root structures decreasing land degradation and soil erosion. It is a low cost activity that can be 
alternative option to protection walls which are more costly, both in terms of establishments and maintenance. Additional benefits of the technology are the increased availability of wood beams for 
construction, of fuel wood and of fodder. This technology, coupled with information campaigns, may help to provide a strong disincentive against 
cutting shrubs and grazing in upper catchment areas. In addition, increasing the number of indigenous trees help reduce the negative effects of climate change. The trees also serve as wind breaks.

Having mobilized the community, areas along the watercourse that have been damaged by floods as well as unproductive lands were selected. Based on their ability to adapt well to the local environment, cuttings of Salix (or Willow) and Populus (or Poplar) were selected for planting. Cuttings were provided from the district. Each participating household planted 400 cuttings (2 m long size). The cuttings were planted at a distance of 25 cm and the line to line distance was 100 cm. For the first year, wooden belts, placed along the plating line may protect the new saplings from flood damages, ensuring that the sapling are able to grow. Protection by fencing with barbed wire in two first years also prevents grazing of leaves and new branches by animals.

Interested households should be introduced by the Community Development Council members through a transparent selection process and considering the following criteria:
•the household should be interested to plant long root tree cuttings;
•the household should have enough degraded / riverbank and waste land to plant cuttings;
•Willingness to invest.

The cost of applying riverbank stabilization (plantation of Salix and Populus) is estimated to be 10 AFN/cutting. One person can plant over 500 cuttings per day. In this case, 50% of the cutting cost was contributed by HELVETAS projects and 50% of the cost of the cuttings was contributed by the participating households.

Participating households maintain the plantations. They are responsible for irrigating the cuttings and for protecting them from grazing animals for the first few years. In addition to improved flood protection, participating households increased their understanding riverbank stabilization and energy plantation and managing cuttings (selection, land preparation, fascine and palisade plantation).

Bamyan province is a remote province of Afghanistan with a high poverty rate. It has a semi-arid climate with cold winters and hot and dry summers. During winter, temperatures can drop below -22 degrees. Summer temperatures can reach 34 degrees in the month of July. The average annual rainfall in the area is about 230 mm and some years can be very dry. 90% of the population relies on subsistence agriculture for their livelihoods and off-farm activities are marginal. The growing season in Saighan district is relatively short from April to October and farmers can produce only one crop per year. Farmers with access to irrigation water cultivate cash crops, for example potato and vegetables, in addition to staple crops (wheat) and fodder crops. Those without access to irrigation water cultivate wheat and fodder crops only. Water scarcity during May to September may result to lack of high value crops.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อัฟกานิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Bamyan

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Saighan

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

9.85e-05

แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 98.5 m2.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

When the people migrated in other provinces, they saw over there and learnt. Since 2011 HELVETAS introduced this activity for alternative option of cutting shrubs and low cost protection wall against flood damages.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • Semi-nomadic pastoralism
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ตัดแล้วขนไป / ไม่มีการปล่อยแทะเล็มเอง (Cut-and-carry / zero grazing)
ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

 • บ่อน้ำ เขื่อน
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Lack of sustainable land management, uncontrolled overgrazing of animals and collection of woods and bushes for fuel by the people in the upper catchment area. Occurrence of flash floods which damage public infrastructure, gardens and farm lands the sources of livelihoods downstream areas.
Major land use problems (land users’ perception): Population increase and lack of resources and service delivery during the war caused over exploitation of resources in upper catchment areas. Increase in flock sizes to improve incomes which resulted to overgrazing.
Semi-nomadism / pastoralism: People move their flocks to other provinces and graze also in the area hill and mountaines
Cut-and-carry/ zero grazing: Provide fodder from agriculture land and graze in unimproved pasture areas. People have less animals like sheep, goat and cows

Number of growing seasons per year: 1
Longest growing period in days: 90, Longest growing period from month to month: April to June; Second longest growing period in days: 120, Second longest growing period from month to month: July to October
Livestock density: 1-10 LU /km2

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

 • ทางระบายน้ำ ทางน้ำ
 • บ่อน้ำ เขื่อน

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการน้ำผิวดิน (น้ำพุ แม่น้ำทะเลสาบ ทะเล)
 • การป้องกัน / การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

Type of vegetative measures: aligned: -along boundary

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wr (Riverbank erosion): การกัดกร่อนริมฝั่งแม่น้ำ
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (Cutting shrubs of upper catchments increased naked area, so flash flood and drought years resulted), overgrazing (Free grazing of animals in spring and summer seasons resulted that domestic plants have eaten by animals before producing seed), floods (Naked area of upper catchments is the source of comming multi times flood per year), population pressure (Increasing population demanded more), war and conflicts (War limited services and caused less availability of fuel)
Secondary causes of degradation: droughts (No vegetation coverage increased temprature of the area and reduced deep moisture of soil), poverty / wealth (Poverty is the reason of destroying natural resources), governance / institutional (Lack of good governance for having development strategy)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

The technology should be applied along the damageable areas into multi lines. The technoIogy should be applied along the
damaged areas in multiple lines.
Location: Saighan district. Bamyan province
Date: 12/10/2015

Technical knowledge required for field staff / advisors: high (To advice and train people on lining system and propaganda of its importance)
Technical knowledge required for land users: moderate
Main technical functions: stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), reduction in wind speed
Secondary technical functions: control of raindrop splash, improvement of surface structure (crusting, sealing), improvement of topsoil structure (compaction), improvement of subsoil structure (hardpan)

Aligned: -along boundary
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 5000
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 2
Spacing between rows / strips / blocks (m): 1
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 2
Width within rows / strips / blocks (m): 0.25

Trees/ shrubs species: Salix, poplar
Slope (which determines the spacing indicated above): >50%
If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is (see figure below): 15-30%
Gradient along the rows / strips: >3%

ผู้เขียน:

Shabir Shahem, HELVETAS Swiss Intercooperation, Afghanistan

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Afghani

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

64.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

5.46

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Cutting preparation and plantation 5 days (April)

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน labour ha 1.0 54.6 54.6 100.0
อื่น ๆ cutting ha 1.0 1562.5 1562.5 50.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 1617.1
Total costs for establishment of the Technology in USD 25.27
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 0.33 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. No maintenance cost is required so far.

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Riverbank establishment cost is calculated here assuming that the soil is soft, gulleys have not formed and the cuttings are available within the villages and cost efficiently provided by the farmer.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

The severity of erosion, hard soil and lack of long root cuttings are the factors which effect the cost of riverbank establishment the most.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Annual rainy days are 37 and snowy days are 14 days, mostly June to September are dry months.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: temperate

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • รวย
 • รวยมาก
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Difference in the involvement of women and men: In Afghanistan societies women don't work in such hard works, although now women work out of their homes but they work as teacher, staff of organizations, self professionals and etc.
Population density: 10-50 persons/km2
Annual population growth: 3% - 4%; 3%
60% of the land users are very rich and own 30% of the land (Able to purchase cutting and hire worker).
30% of the land users are rich and own 40% of the land (Able to purchase cutting and hire worker).
10% of the land users are average wealthy and own 30% of the land (Able to purchase cutting and work by themselves). (Mainly they do not have land).
Off-farm income specification: Those people who not applied such technology, their lands are under threat of flood and to provide fuel wood should pay more in a year

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
 • individual/communal
 • individual/communal
แสดงความคิดเห็น:

The water use rights is determined by hours on 2000m2 land area.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

19700 kg

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The leaves of tree can be more after 5 years, now the saplings are small size

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

985 pcs

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

It is going to be increased after some years when the tree saplings groth more sizes

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

49250 kg

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fuel wood increased

การผลิตพลังงาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

50

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The household who applied technology are about sufficient from fuel energy

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

20%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Houshoulds who applied the technology now they don't pay for providing fuel wood as more as they paid in the past. they provide fuel wood more from their established forest and save their moneys for other needs

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

People undrestood it is a good technique to control soil erosion and get fuel wood to do not go got mountains for cutting shrubs

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

30%

contribution to human well-being

decreased
increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Now the boys don't go to the mountains to collect bushes for fuel wood and get education. It has as well contributed the households economically as they do not need to spend money in purchasing fuel wood.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

30%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Now the hard wind is not a reason of soil erosion in covered land areas and it get more however the trees grow more and become tall

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

50%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Protection of area from damage of flood and wind by tree belts decreased soil loss of agriculture lands

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

10

หลังจาก SLM:

50%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Raw materials which accelerate micro organism activities increase in the area

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

10%

หลังจาก SLM:

50%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fallen leaves increased biomass

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

30%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Wind breaks and protected about more than 3 Hectare agriculture lands

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

15%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Breaks wave of flood

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

50%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Decreased damages of wind and frost

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

50%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Protected the road

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ไม่ค่อยดี
แสดงความคิดเห็น:

During the first years, as the roots are still undeveloped, saplings should be protected by a stone wall from floods. During drought years saplings
should be irrigated at least 2 times per week over two years.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Expenditure occurs mostly during the establishment of the technology. After a few years, benefits (including production) increase without significant expenditure.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

It was applied as extension activity but when the others families learnt and saw the good results, they applied by themselves without any external supports
985 land user families have adopted the Technology without any external material support
The land users also decided to extend this activity in other place lands which they have.
There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology
As this technology is applicable by each family and has good results, many other people has trend toward the spontaneous adoption of the technology.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Increasing fuel wood
Prevents occurrence of flash floods in the agricultural lands
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Applicable by rural community members.
Low cost technology to prevent damage of floods in comparison with concrete protection wall.
A good option for reducing shrubs cutting in the upper catchment areas.
Prevent soil erosion by winds
Contributes in the greening of the environment

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Lack of good and improved cuttings Production of good species in wood lot or nurseries
Small landholdings per households (limiting the establishment of the technology) Group decision and motivating and involving larger group of people to apply the technology
Saplings are vulnerable towards floods in the first two years because still they have not long roots and saplings are as well small Protection by a stone wall belt in the way of coming flood for 2 first years

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

12/10/2015

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

HELVETAS Swiss IntercooperationSaighan field officeILRC and GS projects 2012 to 2015

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

HELVETAS Swiss Intercooperation, Afghanistan

โมดูล