เทคโนโลยี

Muros de Piedras para Terrazas de Formación Lenta [โบลิเวีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Muros de Piedras para Terrazas de Formación Lenta

technologies_1349 - โบลิเวีย

สมบูรณ์ 65%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Vargas Ivan

PROMIC Programa de Manejo Integral de Cuencas, Cochabamba; www.promic-bolivia.org

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Establecimiento de Muros de Terrazas de Formación Lenta con piedras.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Las Terrazas de Piedras de Formación Lenta (TFL) están puestas en sentido de las curvas de nivel y perpendiculares a la pendiente. En muchas ocasiones se hallan combinadas con arbustos en su lado superior o inferior, dependiente al sistema de riego. La construcción tiene el propósito de acumular el material suelo llegando a constituirse en una terraza de formación lenta a mediano y corto plazo. Sobre los muros se dispone una hilera de Barreras Vivas con especies del lugar.

La práctica reduce el grado y el largo de la pendiente y de tal manera reduce la erosión hídrica laminar y en surcos en los áreas de cultivos.

Los Muros de Piedra de Formación Lenta llegan a constituirse en terrazas que tienen una duración a largo plazo. La práctica requiere poco mantenimiento (colocar piedras caidas). Las terrazas están en sentido de las curvas de nivel ("Nivel A" -> informaciones acerca del "Nivel A" vea anexo T3).

Cuando hay piedras disponibles, las Terrazas de Formación Lenta se constituyen por muros de piedras. Cuando hay falta de piedras se suele construir Barreras Vivas (vea BOL02).

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โบลิเวีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Cercado / Cochabamba

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

0.01

แสดงความคิดเห็น:

- La cuenca está dividida en cuatro zonas por razones climáticas, geológicas y geomorfológicas. La zona 1 representa la zona superior de la cuenca entre 3750 msnm y 4150 msnm.
- La zona descrita es pequeña. Informaciones cuantitativas en un ambiente natural homogéneo solamente existen en este pequeño perímetro. Para tener informaciones sobre el funcionamiento de la tecnología se incorporó también agricultores en otras cuencas para tener informaciones objetivas.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Terrazas de Piedras de Formación Lenta: Incas, literatura

Aréa total es 0.01 m2.
- La cuenca está dividida en cuatro zonas por razones climáticas, geológicas y geomorfológicas. La zona 1 representa la zona superior de la cuenca entre 3750 msnm y 4150 msnm.
- La zona descrita es pequeña. Informaciones cuantitativas en un ambiente natural homogéneo solamente existen en este pequeño perímetro. Para tener informaciones sobre el funcionamiento de la tecnología se incorporó también agricultores en otras cuencas para tener informaciones objetivas.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

160 días, Octubre hasta Marzo

แสดงความคิดเห็น:

La deforestación, el sobrepastoreo en los terrenos de pastoreo y el arrado en los terrenos de cultivos provocan en combinación con parámetros naturales (sedimentos glaciales insólidos, pendientes fuertes, mala distribución de lluvia, pendientes fuertes y lluvias fuertes) erosión laminar y en cárcavas y por consiguiente pérdida de suelo. En la zona del abánico en la falda de la montaña la erosión se vuelve en acumulación de sedimentos y causa inundaciones.
Reducción de los rendimientos por la erosión hídrica y pérdida de terreno por la ampliación de las cárcavas causado por deforestación y la agricultura inadecuada.

Principales cultivos: papa -> papalisa y oca -> oca y avena -> avena -> descanso

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S1: คันดิน
 • S6: กำแพง สิ่งกีดขวาง รั้วไม้ รั้วต่างๆ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Material de construcción (otros): piedra: construir los muros secos, arbusto/árbol: plantar a lo largo de los muros. En la parte super
Pendiente (que determina el espaciamiento indicado arriba): 30.00%
Si la pendiente original ha cambiado como resultado de la Tecnología, la pendiente actual es 18.00%
Gradiente lateral a lo largo de la estructura: 0.00%
La vegetación se utiliza para la estabilización de estructuras.

Conocimientos técnicos necesarios para el personal de campo: medio; Conocimientos técnicos necesarios para los usuarios de la tierra: bajo;
Principales funciones técnicas: control de la escorrentía dispersa: impedir / retrasar, reducción del grado de la pendiente, reducción de la longitud de la pendiente, aumento de la materia orgánica, aumento de la fertilidad del suelo; Funciones técnicas secundarias: incremento de la infiltración, incremento / mantenimiento del agua almacenada en el suelo, mejoramiento de la estructura del suelo

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Boliviano

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

6.6

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

3.80

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Excavación de tierra con "Nivel A" (explicaciones acerca del "Nivel A" vea anexo T3) para nivelar el suelo independiente
2. Colocar las piedras de manera "carga", al fondo las piedras más independiente
3. Plantar arbustos/árboles a lo largo del muro preferible en temp. de lluvia

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 84 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Preparación del caldo sulfocálcico: Se hace hervir 10 litros de agua en la lata en un fogón independiente / anual
2. cuando el agua está hirviendo, se añade el azufre y la cal con cuidado y se mueve con un palo durante 45 min a una hora a fuego fuerte hasta que tenga un color de vino tinto o guindo oscuro. Se debe agregar agua manteniendo la misma cantidad independiente / anual
3. Cuando se ha cambiado el color a vino tinto, se saca del fuego y se deja reposar hasta que se enfrie independiente / anual
4. Una vez frío, se debe colar y embotellar para guardarlo bien tapado bajo sombra en un lugar seguro. Para guardar por más de seis meses, se aumenta a cada botella llena una cucharilla de aceite comestible independiente / anual
5. Bocashi (preparación de compost mejorado): Coleccionar estiércol del ganado tal como de vaca, llama oveja y gallina y se lo mezcla con paja independiente / todo el año
6. Reponer piedras caidas por animales o por escurrimiento ndependiente/si es necesario
7. Aumentar el alto del muro junto con la formación de la terraza ndependiente/si es necesario
8. Podar los árboles y arbustos en temp. Fría/1 x año
9. Como opción para consolidar los muros se puede plantar encima del muro falaris en temp. de lluvia. Cuando hay riego:independiente

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Maquinería: carretilla, picota, "Nivel A", pala
Cálculo por ha del área afectada de la zona mencionada (0.01 km2)

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Traer piedras desde lejos al terreno requiere mucha mano de obra, pero no son costos que los campesinos tienen que pagar en efectivo. La aplicación de los biocidas es cara pero más barata que comprar los químicos (funghiherbicidas y fertilizantes) en la ciudad.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Densidad de población: 10-50 persons/km2
Crecimiento anual de la población: 3% - 4%
100% de los usuarios de la tierra son pobres y poseen el 100% de la tierra (están económicamente mejor que los que no aplican CSA).

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

21

หลังจาก SLM:

18

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

24

หลังจาก SLM:

9

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

100% de las familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con soporte de material externo
7 familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
Existe una tendencia moderada hacia la adopción espontánea de la Tecnología. Los campesinos notan los beneficios suplementarios que han resuelto de la tecnología aplicada y copían/aplican la tecnología en sus chacras que todavía no están con CSA.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

26/09/2003

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Evaluación de Impacto de las Cuencas Pajcha y Pintu Mayu de la Cordillera del Tunari, Promic. 2003.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico y Zonificación para Intervención de la Cuenca Pajcha, COSUDE-Prefectura y Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Informe Anual, Gestión 2000, Cuencas Pajcha y Pintu Mayu, Promic. 2000.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico Rural Participativo en la comunidad de Tirani, Prefectura-COSUDE y Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral, Cuenca Pajcha, Promic. 1999.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

โมดูล