เทคโนโลยี

Area closure on degraded lands [เอธิโอเปีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Yetrakot Meret mekelel (Amharic)

technologies_1598 - เอธิโอเปีย

สมบูรณ์: 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Bekure Melese

WLRC

เอธิโอเปีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Water and Land Resource Centre Project (WLRC)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

'Cut and Carry' Grazing system or 'Zero Grazing' (CCG)
approaches

'Cut and Carry' Grazing system or 'Zero Grazing' … [เอธิโอเปีย]

Cut and carry grazing system (alternatively called zero grazing) is an approach where the community is consulted to identify and agree on areas to be closed and protected from free grazing; establish user groups are established to share the fodder biomass harvested from communal closed areas equitably; they utilize tree/shrub …

 • ผู้รวบรวม: Gizaw Desta Gessesse

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Area closure on degraded lands is a land management practice used to rehabilitate and conserve the natural resource bases, and enhance its natural regeneration and restoring capacity and productive functions by excluding animal and human interferences through community consultation and collective actions.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Area closure is a land management practice that helps to rehabilitate degraded lands, restore the biophysical conditions like soil, vegetation and hydrology by avoiding the interference of animals and human. Because of over grazing and erosion impact, areas delineated for closure are usually degraded shrub or pasture lands that served for grazing. First of all, implementing area closure requires continuous dialogue and discussion with community to reach consensus to close. The community wants to make sure they have benefited from the technology as the land was serving for grazing. They should take the responsibility and create sense of ownership to implement conservation measures, protect and maintain closure areas, and regulate utilization of benefits gained out of it. Questions raised from the community must be discussed thoroughly ahead of the implementation. What part of the degraded land? For what purpose the area is closed? Who are the users? Who are responsible to protect and manage the developed resourcess? How is the benefit sharing among identified users? Commonly, the shared benefits from area closures are hay for livestock through cut-and-carry system, timbers from plantations, and honey production.
Depending on the soil, rainfall and slope conditions different structural and vegetative measures are integrated to enhance the fast regeneration of plant species, restore the soil and increase water availability. It includes enrichment used to rehabilitate and increase the vegetation cover, vegetative and structural measures to retain the soil and water on its place. Structures such as hillside terrace often integrated with grass or shrub hedgerows is used to control soil erosion. In-situ water harvesting structures such as trenches or half moon or eye brow are used to harvest and infiltrate rain or runoff water to increase regeneration and survival of planted trees. Trees and/or shrub species that have high rehabilitation and multipurpose values are used as enrichment plantations. Closed areas need collective action to protect, maintain and manage the common resources. Collective user rights have to be entitled to bring equity on resource sharing and minimize social conflicts.

The purposes of area closure are: 1) rehabilitate degraded lands, 2) protect and restore the natural resource base, and 3) change into productive land and enhance economic and environmental functions of rehabilitated lands.

Implementation of area closure begins with the selection and demarcation of area through genuine participation of land users. After identifying the area to be closed, at establishment stage construction of ditches and terraces is made using stones combined with grasses or shrubs of multipurpose value such as Vetiver grass, Dinsho grass, Bana grass, susbania, etc. Depending on site conditions, enrichment tree species which have rehabilitation and soil restoration purposes are planted in the form of wood lot or scattered tree plantation. Among the common species, A. albida, A. saligna, A. decurrense, Gravilia robusta, etc. are used to rehabilitate and serve as fuel wood and timber. In moisture stress areas structures like trench, level bunds, and half moon should be constructed to increase survival rate of planted tree/shrub species whereas in areas having sufficient moisture these structures, depending on the landforms and soil drainage conditions, help to increase infiltration and recharging of ground water in downstream areas. Therefore, site selection and demarcation, construction of soil conservation and moisture conservation structures, and seedling management and plantation of multipurpose trees, shrubs and grasses are the activities accomplished at establishment stage of area closure. The required inputs are stones, seeds/seedlings, grass cuttings/splits, hand tools, and collective labor. For recurrent maintenance activities, seedlings and cuttings for re-plantation purpose or replace dead seedlings, stones to repair damage stone terraces and moisture conservation structures. Harvesting and transporting of area closure products such as grass and timber become a recurrent activity. Person days per hectare per year required for plantation (preparation of holes and planting) is 11.5, for harvesting and transporting harvested grass is 30, and for terrace construction is 26.5.

Area closure management is commonly practiced on degraded hills where soil is highly depleted, its water holding capacity is low, and vegetation is denuded. Usually degraded lands are used to serve for communal grazing system. The degree of land degradation becomes severe where there are high livestock and human population pressure. Management of closure area and the benefit sharing has to be regulated using agreed bylaws.

The living condition depends on subsistence crop-livestock mixed farming. On average households have 5-6 family size. Crop production is meant for home consumption with small surplus for local market. The services related to water supply, energy supply, and infrastructure are low. Besides it is an asset, animals often used to cope shocks during drought periods.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

เอธิโอเปีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Amhara National Regional State

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Mecha / Yilmana Densa / Bahir Dar Zuria

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 1-10 ตร.กม.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Area closure as an integrated SLM technology is practiced in recent years. However, the land users have their own traditional practice by closing grass lands or shrub lands during the rainy season.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • Agro-pastoralism (incl. integrated crop-livestock)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
 • Vetiver grass, Dinsho grass, Bana grass, susbania
 • A. albida, A. saligna, A. decurrense, Gravilia robusta, napier
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 220, Longest growing period from month to month: May to December; Second longest growing period in days: 180, Second longest growing period from month to month: June to November

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ตัดแล้วขนไป / ไม่มีการปล่อยแทะเล็มเอง (Cut-and-carry / zero grazing)
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
แสดงความคิดเห็น:

Livestock density (if relevant):
> 100 LU /km2

Major land use problems (compiler’s opinion): Land degradation due to different forms of soil erosion and nutrient depletion, excess removal of crop residues, excessive overgrazing, shortage of pasture lands and its low productivity, excessive and inappropriate construction of traditional ditches, and increased demand of trees for the purpose of fuel wood and timber.
Major land use problems (land users’ perception): Soil erosion and soil nutrient depletion, shortage of cultivated land, shortage of grazing land and wood for fuel wood

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปิดล้อมพื้นที่ (หยุดการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการฟื้นฟู)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S2: ทำนบ เขื่อนดิน
 • S3: Graded ditches, channels, waterways
 • S4: คูน้ำแนวระดับ หลุม
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
แสดงความคิดเห็น:

Type of vegetative measures: aligned: -contour, scattered / dispersed, in blocks

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires), overgrazing, population pressure, governance / institutional
Secondary causes of degradation: soil management, over-exploitation of vegetation for domestic use, Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts), land tenure, education, access to knowledge and support services

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Integrated practices of area closure including hillside bunds, trenches, micro-basins, and trees/shrubs
Location: Debre Yacob Learning Watershed. Mecha/West Gojam/Amhara
Date: 2014-5-23

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate (Field staffs need to acquire technical knowledge on how to integrate different practices and strategies depending on the conditions and degree of degradation.)
Technical knowledge required for land users: low (Land users require low knowledge. Once they implement practices in the closure area, they are able to coordinate and respect the bylaws and equitable distribution of benefits.)

Main technical functions: control of raindrop splash, control of dispersed runoff: retain / trap, control of concentrated runoff: impede / retard, improvement of ground cover, increase of biomass (quantity)
Secondary technical functions: control of concentrated runoff: drain / divert, improvement of topsoil structure (compaction), increase in organic matter, increase / maintain water stored in soil

Aligned: -contour
Vegetative material: T : trees / shrubs, G : grass
Number of plants per (ha): 4000-6000
Spacing between rows / strips / blocks (m): 5
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.5-1.0
Width within rows / strips / blocks (m): 0.5

Scattered / dispersed
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 160

In blocks
Vegetative material: T : trees / shrubs
Spacing between rows / strips / blocks (m): 2
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 2

Trees/ shrubs species: Gravilia, Susbania, Acacia decurrence
Grass species: Napier
Slope (which determines the spacing indicated above): 20-30%
Gradient along the rows / strips: 0.5%

Diversion ditch/ drainage
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.3-0.7
Width of ditches/pits/dams (m): 1.2-2.8
Length of ditches/pits/dams (m): 100-250

Waterway
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.3
Width of ditches/pits/dams (m): 1.5-2.0

Bund/ bank: level
Spacing between structures (m): 5
Height of bunds/banks/others (m): 0.5
Width of bunds/banks/others (m): 1-1.5

Slope (which determines the spacing indicated above): 15-35%
Vegetation is used for stabilisation of structures.

Change of land use type: Initially, the land is highly degraded and waste land. After an increase in vegetation cover and biomass, its use is thus changed from waste/shrub land/open grazing to cut-and-carry grazing system
Change of land use practices / intensity level: The land use management is changed from open access /communal grazing or shrub land to regulated or organized form of land use management

ผู้เขียน:

Bekure Melese, WLRC

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

ETB

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

20.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2.50

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Preparation of seedlings March-May
2. Transporting seedlings July
3. Transporting grass splits July
4. Sowing seeds on bunds July
5. Planting of trees and shrubs July
6. Planting of grass splits or cuttings July
7. Construction of bunds or terraces February-April
8. Construction of cutoff drains and ditches Fegruary-April
9. Construction of waterways February-April
10. Surveying or layout of structures January-March
11. Consultation of the community
12. Establish bylaws to control free grazing
13. Establish user groups and arrange equitable benefit sharing

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน labour ha 1.0 1766.0 1766.0 80.0
อุปกรณ์ tools ha 1.0 300.6 300.6 50.0
วัสดุด้านพืช seedlings ha 1.0 405.6 405.6 100.0
วัสดุด้านพืช seeds ha 1.0 20.0 20.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง stone ha 1.0 1300.0 1300.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 3792.2
Total costs for establishment of the Technology in USD 189.61
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 15 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Preparation of seedlings March-May
2. Seedling transportation July
3. Grass split transportation July
4. Planting seedlings July
5. Planting grass splits July
6. Maintenance of bunds / cutoff drains
7. Enforcing bylaws Throught the year
8. Benefit sharing among user groups Throughout the year

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน labour ha 1.0 624.0 624.0 29.0
วัสดุด้านพืช seedlings ha 1.0 250.0 250.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 874.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 43.7
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: Spade, pickaxe, crowbar,

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

The costs of area closure affected by the labour availability, regeneration capacity of trees on the degraded lands

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Thermal climate class: subtropics

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Difference in the involvement of women and men: Women has their own role in the establishment of the rea closure by collecting stones, support construction and planting activities. In addition they will harvest and transport fodder for livestock
Population density: 200-500 persons/km2
Annual population growth: 2% - 3%
80% of the land users are average wealthy.
20% of the land users are poor.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Mainly serve for grass harvest

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Cut and carry improve the production

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

By improving the land use management, production area for pasture increased

รายได้และค่าใช้จ่าย

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

People try to diverse apiculture production in closed areas

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Labor requirement to harvest and transport fodder and pasture increase

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Establishment of user groups and watershed users association

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increase the level of awareness that area closure can shortly reverse land degradation

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Reduce conflict arise due to pasture shortage

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Some rural unemployed youths get employed in apiculture production and fruit production

contribution to human well-being

decreased
increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The livestock production is moderately improved due to increase in biomass/ pasture harvest

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากไฟ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

End of Nov

หลังจาก SLM:

Mar-April

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Because of high vegetation cover, the recharrging capacity improved resulting in prolonging the stream flow/baseflow

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Short term economic benefits can be attained by harvesting forage biomass for livestock while in the long term downstream agricultural productivity can be improved as they witnessed the change in stream flows to be used for irrigation. This is very much pronounced in Aba Gerima watershed where farmers in the downstream get to access more water.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

The technology is implemented in group or at community level.
The spontaneous adoption of this technology is possible without integrating plantations of improved trees/shrubs and grasses
There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology
Adoption to area closure is increasing as it provides better pasture for livestock and benefit those who do not have power or for poor community groups

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Increase in vegetation cover and biomass production for livestock feed
Increase the duration and flow of streams
Decrease erosion
Decrease transmission of animal disease often a problem during open grazing system
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Increase the fodder and grass biomass production for livestock feed
Increase the regeneration of lost plant diversities
Create alternative livelihood options (off farm activities like honey production, timber, tree or fodder seed production)
Enhance the micro-climatic conditions and on-site vegetation cover, organic matter, and soil water holding capacity. In addition it improves off-site surface and subsurface water flows

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Land users' perceived that implementation of the technology decreases open access to communal pasture lands to maximize their benefit Awareness creation activities has to be provided
Shortage of labor to harvest and transport forages to feed animals Cost effective technologies to prepare feed, handle and transport forage has to be introduced and adopted. It can be overcomed by organizing service provider groups.
The amount of pasture/fodder produced and shared among users is much less than the feed requirement of all animals hold by a household Introduce fodder species producing high biomass and high quality fodder; decrease livestock number per household.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Labor constraint for cut-and -carry for stall feeding It can be sustained through organizing service providers groups
Stall feeding restricted the cross breeding of animals in the village easily accessible during open grazing Artificial insemination and bull services and synchronization breeding system has to be promoted

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Sustaining the win-win benefits of improved grazing land management in EthiopiaPost written by Wolde Mekuria, WLE. March 30, 2015

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

WLE post

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/0276-4741(2005)025%5B0044%3ATROCIC%5D2.0.CO%3B2

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Vegetation Improvement in Communal Closed Areas in Tigray, Ethiopia.Sarah Tewolde-Berhan 1,4, Ralph Mitlöhner 2, Bart Muys3 , and Mitiku Haile 4

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Natural Regeneration Practice in Degraded High Lands of Ethiopia Through Area Enclosure Wondie Mebrat, Department of Biology, Adigrat University, Adigrat, Tigray, Ethiopia, 2015

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Area Closure: Rehabilitation of Degraded Lands and Grasslands and its Multiple Benefits. WLRC Brief No. 2. June 2015

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

www.wlrc-eth.org

โมดูล