เทคโนโลยี

Disability inclusive, flood resilient cluster village [บังกลาเทศ]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง ,
 • ผู้ตรวจสอบ

"Protibandhita Bandhob Bonna Sohisnu Gucca Gram"

technologies_2005 - บังกลาเทศ

สมบูรณ์ 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Christoffel Blindenmission (CBM) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

09/11/2016

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

Not problematic with regard land degradation. It provides efficient and sustainable use of available land resources.

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

Disability inclusive Disaster Risk Reduction
approaches

Disability inclusive Disaster Risk Reduction [บังกลาเทศ]

The disability inclusive approach is centered around the meaningful contribution and leadership of persons with disabilties during the entire project management cycle, from the planning stage to the evaluation of the impact of a project. It contributes to empowering them to overcome social exclusion and recognizes their needs and priorities ...

 • ผู้รวบรวม Subir Saha

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

The inclusive, flood-resilient cluster village provides safe housing, food security and income generation for multiple families, including persons with disabilities, in a highly flood prone area of Gaibandha District in northern Bangladesh. The land was raised above flood level and is protected by deep rooted fruit trees to prevent soil erosion and provide income for the land users.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

The inclusive, flood-resilient cluster village was introduced in a rural area with a high risk of recurring monsoon floods. The purpose of the technology is to provide safe housing, safe shelter for livestock, food security and income generation for ten families, including persons with disabilities.

The main components of the technology are:

1) The raising of a piece of land by seven feet (213cm), to three feet (91cm) above expected highest flood levels. Solid soil was banked up to encircle a 30'000 square feet (roughly 50x57m) piece of land and then the space within was filled up with sand collected from a nearby river bank. A one-foot layer of solid soil was added to cover the entire area.

2) The protection of the raised land from soil erosion during floods by planting a combination of deep-rooted fruit- and medicine trees around the border of the raised land. The trees include a number of different types of deep-rooted and light-rooted fruit trees and one type of medicine tree, Azadirachta Indica, locally known as "Neem". In addition, the slope of the border area was covered by grass turf to protect the soil from being washed out by rain. Two types of deep-rooted and flood resistant grasses were used. A drainage system was installed to facilitate water runoff.

3) The planting of a 150 square feet (14m2) commonly used homestead vegetable garden at the center of the cluster village. The cultivated vegetables include red spinach, jute leaf, basella leaf, spinach, radish, cabbage, okra, bottle-guts, cucumber and beans, allowing for a summer and a winter harvest. Together with the fruit trees, the vegetable garden provides food security during prolonged flooding. They also provide improved nutrition and income generating opportunities through selling of a part of the harvest in the market.

4) Making the village accessible for persons with disabilities through different accessibility measures, including the construction of a ramp, connecting the cluster village entrance with the road, and of accessible common Water-, Sanitation- and Hygiene (WASH) facilities, including a latrine, deep bore hole water source and water storage tank.

5) Installation of a solar panel to ensure uninterrupted, flood-resilient power supply. The level of power supply is sufficient to ensure coverage of electricity needs during flood season, when regular supply is around 15% below annual average.

The Cluster village was constructed as part of a disaster risk reduction project by CDD (Center for Disability in Development) from Bangladesh, with the support of CBM (Christoffel Blindenmission), an international development organization and funded by a donor from Germany. The main cost for inputs were provided to the land users by the project, including rent of construction machinery, paid labor, soil and construction material for the ramp and WASH facilities. The land users contributed labor and seedlings for the planning of the border trees and the homestead vegetable garden.

The main benefits of the technology from the perspective of land users are the protection it provides for houses and livestock, which would otherwise be in danger of loss during floods. The availability of food, water and electricity allows land users to remain in their homes during floods and avoid evacuation and the risk associated with it, including for example protection risks or the risk of theft. The flood protected vegetable gardens and fruit trees provide a year-round, sustainable source of food and income, providing food security and improved nutrition. The Neem tree provides medical and hygiene uses of the branches and leaves.

The cluster village is used as a safe space for the land users and other members of the community and their livestock during floods. Land users who are persons with disabilities or elderly benefit from the accessible infrastructure. With multiple families sharing land, the cluster villages provides optimal utilization of land resources. An additional benefit mentioned by land users is that the joint use by multiple families led to a more progressive social culture.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บังกลาเทศ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Gaibandha District

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Horipur Union, Sundargonj Sub district,

แสดงความคิดเห็น:

Kani Charitabari, Horipur Union, Sundargonj sub district, Gaibandha District.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2016

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

The technology was introduced as part of a disaster risk reduction project, implemented the Center for Disability in Development (CDD) with the support of Christoffel Blindemission (CBM) and with participation and leadership of the local community. The project was financially supported a group of donors from Germany.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • สร้างผลกระทบทางด้านสังคมที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

 • การตั้งถิ่นฐาน ตึกอาคาร

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

Summer and winter

ความหนาแน่นของปศุสัตว์ (ถ้าเกี่ยวข้อง):

Livestock are available in every household.

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)
 • สวนครัว

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S7: การกักเก็บน้ำ/การส่งลำเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน
 • S8: การสุขาภิบาลหรือโครงสร้างเกี่ยวกับน้ำเสีย
 • S9: ที่พักพิงสำหรับพืชและสัตว์
 • S10: มาตรการในการประหยัดพลังงาน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M6: การจัดการของเสีย (การทำ รีไซเคิล การเอากลับมาใช้ใหม่หรือการลดปริมาณ)

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wr (Riverbank erosion): การกัดกร่อนริมฝั่งแม่น้ำ

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Shahidul Islam

วันที่:

09/11/2016

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

The drawing shows the layout of the disability inclusive, flood resilient Cluster village. The components of the technology are:

Raised land/plinth: 1) Purchase of land of a total area of 18'000 square feet (ca. 40x40m). Land ownership transferred to joint ownership of 10 families. 2) Collect 15'000 cubic feet (425m3) of solid soil from different pieces of land in the community. The soil was donated by members of the community, who were either related to the land users of the cluster village or donated in support of the construction of a safe space which can be used by the community during floods. 3) Banking up of 3 feet (91cm) of solid soil along the borders of the land. 4) Filling of area with 140'000 cubic feet (3965m3) of sand, extracted from a nearby riverbank with a rented sand extraction machine, raising the land to 6 feet (183cm). 5) Covering the entire area with one additional foot of solid soil, rasing the land to 7 feet (213cm), which means 3 feet (91cm) above the maximum expected flood levels.

Soil protected through deep-rooted trees: 1) Planting of deep-rooted and light-rooted fruit trees, surrounding the entire border of the raised land. The trees include deep rooted fruit trees like mango, black berry, jack-fruit, guava, coconut and areca nut, light-rooted fruit trees like banana and Papaya, a deep-rooted medicine tree, locally called "Neem" and the light-rooted Dhol Kalmi tree (pink morning glory). The number of deep-rooted threes was 100, with a spacing of around 5 feet in between each. They were planted to cover the entire perimeter of the raised land. In between the deep-rooted trees, 60 light-rooted trees were planted. In front of the deep-rooted trees, 60 bamboo bushes were planted to provide additional protection from wind and rain. 2) Turfing of the entire slope surrounding the cluster village with two flood resistant grasses: Durva (Cynodon dactylon) and Catkin grass. 3) Installation of a central drainage system with 15 plastic pipes ensuring water runoff from the wastewater pond.

Road access through ramp: The connecting ramp of the cluster village is 90 feet length, 6 feet width. There are five landing point of this ramp with smooth slopping. The construction material includes class one brick, brick stone, cement, sand, polythene and red oxide color for color contrast, which is appropriate for low vision and visually impaired persons. There is a 5 inch border on both sides of the ramp for safe movement of a wheel chair user.

Accessible household water and sanitation facilities: Latrine and wash-room are constructed for every house in the cluster village, following universal design standards. Latrines are connected to the wash room and the main house through ramps. There is a railing on both sides of the latrine and the entrance is wider for access of a wheel chair users. Water system for the latrine and wash room is provided from a water tank on three pillars behind the latrine, which is also connected to the main house for provision of drinking water. The tank is filled by hand pump ('magic pump') which functions with minimal hand pressure. The WASH facilities are accessible and usable by everyone including persons with disabilities, pregnant women or aged persons.

Home vegetable gardens: Every household has an individual homestead vegetable gardens where land users cultivate seasonal vegetables year-round. Gardens vary in size between averaging about 1.5 decimal (60m2) in size and are surrounded by bamboo fencing. The land owners are using organic fertilizer/compost for the vegetable production of their choice. By using cow's manure and wastage they are producing the compost in the behind of their houses in a ditch.

Solar system: A mini solar system is installed on the roof for each house by using a small panel with a 12-volt battery . Each system has the capacity of providing power for light for 8 hours. An introduction to system maintenance was given to the land users by the provider of the solar system.
4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

Cluster village

ระบุปริมาตร ความยาว เป็นต้น (ถ้าเกี่ยวข้อง):

18'000 square feet piece of land

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Bangladeshi Taka

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

80.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

300

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Selecting the place for cluster village construction ด้วยการจัดการ During rainy season in 2015
2. Establish collaboration with 10 families who will become land users ด้วยการจัดการ December 2015
3. Land Raising & Ramp construction ด้วยโครงสร้าง December 2015 to March 2016
4. Reconstruction the existing houses of the land users on the raised land ด้วยโครงสร้าง April 2016, before onset of rainy season 2016
5. Planting of deep- and light-rooted fruits trees, bamboo bushes and grass turfing along the boundery จัดการพืช February 2016 to March 2016
6. Install accessible water & sanitation system ด้วยโครงสร้าง April-June 2016
7. Establish home garden in front of each house ด้วยวิธีพืช June-July 2016
8. Install mini solar system for each house มาตรการอื่น ๆ Aug-sep 2016
9. Prepare livestock shed for each house ด้วยโครงสร้าง October 2016

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ถ้าเป็นไปได้ให้แจกแจงรายละเอียดต้นทุนการบำรุงรักษาตามตารางข้างล่างดังต่อไปนี้ ให้ระบุลงไปถึงปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่ายต่อปัจจัยนำเข้า ถ้าไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต้นทุนได้ ให้ทำการประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษาเทคโนโลยี:

1777380.0

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Land raising, tree planting and turfing on slope person days 290.0 300.0 87000.0 10.0
แรงงาน Ramp construction person days 115.0 350.0 40250.0 10.0
แรงงาน House reconstruction and WASH facilities person days 200.0 400.0 80000.0 10.0
แรงงาน Solar system installation person days 10.0 300.0 3000.0 10.0
อุปกรณ์ WASH equipment (latrine, magic pump, water tank, pipes, switch, pillars and other) pieces 10.0 46658.0 466580.0
อุปกรณ์ Solar system pieces 10.0 6300.0 63000.0
วัสดุด้านพืช Deep rooted trees pieces 100.0 40.0 4000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Seed for vegetable KG 5.0 1000.0 5000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Sapling purchase pieces 100.0 50.0 5000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Light rooted tree pieces 60.0 30.0 1800.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Organic fertilizer (compost) KG 600.0 10.0 6000.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Rent for shallow machine for sand extraction Daily rent 10.0 28800.0 288000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Grass turfing square feet 15000.0 10.0 150000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Allowance for house reconstruction material House 10.0 2000.0 20000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Ramp construction Piece 1.0 125750.0 125750.0
อื่น ๆ Project management (monitoring and support) persons-days 180.0 2400.0 432000.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 1777380.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

The project, human resource supported by CBM, CDD and a funded by private donor.

แสดงความคิดเห็น:

Labor for tree plantation, home stead gardening & house reconstruction was contributed by the land users.

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Turfing: Repair leakages, replace grass etc. ด้วยโครงสร้าง before onset of rains
2. Tree maintenance: Cutting branches, manure of roots etc. จัดการพืช Rainy season
3. Vegetable gardening ด้วยวิธีพืช Summer & Winter season
4. Housing repairs ด้วยโครงสร้าง After harvesting season/ once in a year
5. Water and Sanitation system servicing and repairs ด้วยการจัดการ After harvesting season/once in a year
6. Solar system maintenance ด้วยการจัดการ Winter season/once in ayear
7. Village group meeting for decision making and conflict resolution ด้วยการจัดการ Once in a month
8. Organic composting/fertilizer production มาตรการอื่น ๆ Continuous

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ถ้าเป็นไปได้ให้แจกแจงรายละเอียดต้นทุนการบำรุงรักษาตารางข้างล่างดังต่อไปนี้ ให้ชี้ระบุลงไปถึงปัจจัยการผลิตและค่าใช้จ่ายต่อปัจจัยการผลิต ถ้าคุณไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต้นทุนได้ ให้ทำการประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษา:

85000.0

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน House repairs person days 10.0 300.0 3000.0 100.0
แรงงาน Ramp repairs person days 10.0 300.0 3000.0 100.0
แรงงาน Plingth raising and plantation person days 30.0 300.0 9000.0 100.0
แรงงาน Solar system servicing by technical experts piece 10.0 500.0 5000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Seed for vegetable gardening KG 5.0 1000.0 5000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Soil for slope maintenance square feet 5000.0 10.0 50000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Sand for slope maintenance KG 5000.0 2.0 10000.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 85000.0
แสดงความคิดเห็น:

Land users are agreed to contribute 100% maintenance cost

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Market fluctuation and scarcity of goods in the flood season.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Heavy rainfalls are one of the causes for flooding

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • ชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ใช่

บ่อยครั้ง:

บ่อยครั้ง

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ผสม (การเลี้ยงชีพ/ทำการค้า)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Age of land users includes children, youth, middle-aged as well as elderly.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Land users jointly own the land of the cluster village. They do not own any additional agricultural land and work as daily laborers and sharecropers.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • กลุ่ม
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

Land users own the land of the cluster village jointly, including a proportional share of land- and water use rights.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fruit and vegetable production increased after introduction of the cluster village. Because of decreased loss of home and property during floods, labor is freed for crop production which increased overall crop production in the wider area.

คุณภาพพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fruit and vegetable quality is improved because of availability of Irrigation.

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Livestock mortality rate is reduced because of safe space in Cluster village.

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Homestead vegetable garden and fruit tree plantation above flood level has a significantly reduced risk of production failure.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The flood-protected homestead vegetable garden allows for higher product diversity.

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increased availabilty of flood protected land for vegetable gardening.

การผลิตพลังงาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Energy supply was not available before installation of solar panel.

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำดื่มไว้ให้ใช้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Installation of deep tube well water source.

คุณภาพน้ำดื่ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Significantly higher water quality during flood, because of flood protected water source in cluster village.

การมีน้ำไว้ให้ปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Installation of deep tube well water source.

คุณภาพน้ำสำหรับปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Significantly higher water quality during flood, because of flood protected water source in cluster village.

การมีน้ำไว้ให้สำหรับการชลประทาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Irrigation available to land users after installation of deep tube well.

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Demand for irrigation water increased because of vegetable garden.

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increase of farm income through selling of fruit and vegetables.

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Additional income source through selling of fruit and vegetables.

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Decreased income disparities between the land users of the cluster village due to fruit and vegetable production available to all land users, Decrease income disparities between land users of the cluster village and other members of the communty because of the reduction of loss from flood damage.

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Somewhat increased workload for maintenance of technology but decreased because of avoidance of damaged from floods.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increased food security through flood prodected homestead garden and tree plantation.

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Higher attendance of health workers because the cluster village offer suitable group meeting rooms and accomodation. Cluster village was constructed in vicinity of community clinic. Better hygiene through WASH facilities.

โอกาสทางวัฒนธรรม

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The cluster village is a suitable meeting point for the entire community, for social gatherings or festivals.

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Cluster village offers common space for children and other land users for Joint recreational activities.

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Much improved situation for persons with disabiltiies who are part of the land users. All persons with disabiltiies in the wider community use the cluster village as a safe space during floods. Improved situation for all land users who are from marginalized parts of society (daily laborers and share croppers).

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Soil erosion during floods decreased because of deep- and light-rooted border tree plantation.

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากน้ำท่วม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Raised land as safe space above flood level.

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Drought impact in summer season decreased because of Irrigation.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

available shelter and safe space

decreased
increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Cluster village provides additional safe space/shelter for the wider community.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ดีมาก

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 10-50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

Around 10-15% of households which equals roughly 70 households.

จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

The technology is replicated by households who receive assistance from local government for families at risk of flood damage.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ ให้ระบุว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดที่ถูกปรับตัว:
 • การเปลี่ยนแปลงของตลาด
ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

Peoples of cluster villages are selling vegetables and fruits in the local market and some of them are carrying the fruits in the distance market. They are becoming more interested to plant more fruit trees in the cluster village. If it is continue in future it would be a fruits and vegetable market in the cluster village. At the same time they started selling cows milk in the local market and its demand is increasing day to day.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Ownership of the land user's are there. Its a community driven initiative & disability inclusive in all respect. They are happy to give shelter to the other villagers during flood season. There is an opportunity to create an example of a model village in this area.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Its an innovative program. Peoples participation and their contribution is the main asset. Universal accessibility of the cluster village communicating benefit to other villagers during rainy as well as flood season. This pilot program can be replicated to other riverine areas in Bangladesh.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The intensity of floods is difficult to predict. With average flood levels rising, land users still have to live with the risk of flood levels going beyond the level of their rised land. More research on changing weather/climatic patterns and scientific measurement of expected flood levels.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Government and Non government organizations extension services are not available in this area. Livelihood of the cluster village peoples depending on seasonal agriculture. Income raising multiple activity need to be introduces. A small scale disability inclusive comprehensive project could be implemented here.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

7

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

10

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

1

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

4

โมดูล