เทคโนโลยี

ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າ [ลาว]

technologies_2923 - ลาว

สมบูรณ์ 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

ມວດ ທ້າວ ອຳນ້ອຍ

030 9137108

ບ້ານ ດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ

ลาว

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Lao People's Democratic Republic

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

11/07/2017

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

- ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າ, ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ບ້ານດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະປະຕິບັດຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2010 ແມ່ນໄດ້ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາໃນເນື້ອທີ່ 0,5 ເຮັກຕາ, ສະນັ້ນໃນການເຮັດນາກໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງການຂາດນ້ຳ ແລະ ກໍ່ສາມາດເຮັດນາໄດ້ພຽງລະດູດຽວກໍ່ຄືລະດູຝົນ, ແຕ່ພໍຮອດປີ 2012 ທາງຄອບຄົວຂອງ ທ້າວນອ້ຍ ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄິດອັນໃໜ່ຂື້ນມາ, ໂດຍຍາກນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍໄດ້ມີການໄປຈ້າງລົດມາດຸດໜອງເພື່ອຈະລ້ຽງປາໃນເນື້ອທີ ກວ້າງ 30 ແມັດ, ຍາວ 50 ແມັດ, ເລີກ 1,50 ແມັດ, ນອກນັ້ນລາວຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງທີ່ລຽງປາໄປທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າໄດ້ທັງສອງລະດູການຄື: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ຈາກນັ້ນໄດ້ມີການລະບາຍນ໊ຳດວ້ຍການຂຸດຮອ່ງນ້ຳຄວາມກວ້າງປະມານ 40cm, ເພື່ອບະບາຍນ້ຳໄປຟື້ນທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າ.-ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ປາ, ເຂົ້າ, ແລະ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄອບຄົວຕົນເອງ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຟື້ນທີ່ທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ມີຄວາມຊຸ່ມຕະຫຼອດປີ ແລະ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກຊົນລະປະທານອີກດ້ວຍ, ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼເຊາະຂອງນ້ຳປ່າ ເພາະວ່າ ການຂຸດໜອງປ່າ ຊ່ວຍໃນການເກັບກັກນ້ຳທີ່ໄຫຼມາຈາກປ່າ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ເຂດພື້ນທີ່ການຜະລິດ(ນາເຂົ້າ)ໂດຍກົງ ສະນັ້ນຟື້ນທີ່ດິນຕອນນັ້ນສາມາດທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກປ່ອຍນ້ຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າຍັງມີຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ດິນຄື: ໜອງປາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕ່ຳກວ່າພື້ນທີ່ການຜະລິດ ຈື່ງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳຢ່າງທົ່ວເຖີ່ງ ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຫຼາຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພາະສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳເຮັດນາໄດ້ທັງ 2 ລະດູການເຊັ່ນ: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ(ຜະລິດເຂົ້າ) ,ຍັງສາມາດລ້ຽງປາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຊິວີດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນເອງໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນທີ່ທຳການຜະລິດມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ບໍ່ແຂງ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງເໝືອນແຕ່ກ່ອນ.ຈຸດດີ: (1) ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ຈາກໜອງການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຈາກໜອງປາ ເພື່ອໃຫ້ການປູກເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ກິດຈະກໍາ ການກະສິກໍາບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ຈາກລະບົບຊົນລະປະທານ. 2. ສາມາດລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາຈຸດອ່ອນ: (1) ລະດັບໜອງປາ ແມ່ນ ຕ່ໍາກວ່າທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສະນັ້ນການປູກເຂົ້າສາມາດດໍາເນີນໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດໂດຍຜ່ານການໄຫຼຂອງນ້ຳ; (2) ປັ໊ມນ້ໍາມັນກາຊວນ ແມ່ນ ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນອງນ້ໍາໃນການປູກເຂົ້າ

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ลาว

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

ສາລະວັນ

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

ບ້ານ ດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2012

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
พืชหลัก (พืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร):

ປູກເຂົ້ານາປີ ແລະ ນາແຊງ

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

 • บ่อน้ำ เขื่อน
ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการ:

ຜະລິດປາ ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກເພື່ອຜະລິດເຂົ້

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

ນາປີ ແລະ ນາແຊງ

ความหนาแน่นของปศุสัตว์ (ถ้าเกี่ยวข้อง):

ປ່ອຍແນວພັນປາ ຈຳນວນ 1000ໂຕ

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การเก็บเกี่ยวน้ำ
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)
 • การเลี้ยงผึ้ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์ปีก ฟาร์มกระต่าย ฟาร์มหนอนไหม

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ
 • S7: การกักเก็บน้ำ/การส่งลำเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

ພອນສີລິ ພັນວົງສາ

วันที่:

11/07/2017

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

ໜອງປາແມ່ນມີຄວາມຍາວ 50 ແມັດ, ກວ້າງ 20 ແມັດ ແລະ ມີຄວາມເລີກ 1,5 ແມັດປະຕູນ້ຳມີຂະໜາດ 40 x 40 ຊັງຕີແມັດ ເຮັດດ້ວຍ ໄມ້ແປ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກໜອງ ຫາ ນາ ແມ່ນ ໜອງຖືກສ້າງຂ້ືນ ຢູ່ຕິດກັນກັບນາ ມີພຽງຄັນຄູ ມີຄວາມກວ້າງ 40 ຊັງຕີແມັດ ຂັ້ນໄວ້.ໃຊ້ຈັກດູດນ້ຳ ຂະໜາດ 5 ແຮງ ເພື່ອໂປມນ້ຳເຂົ້ານາ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 0,5 ເຮັກຕາ ແລະ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ 3-5% (ເປັນລັກສະນະ ນາຂັ້ນໄດ)ແນວພັນປາທີ່ໃຊ້ ລ້ຽງມີ ປານິນ, ປາໃນ, ປາກິນຫຍ້າ ເນື້ທີ່ຂອງໜອງ ສາມາດເກັບນ້ຳໄດ້ ປະມານ 2,000 ແມັດກ້ອນ, ຈາກນ້ຳທີ່ ໄຫຼມາຕາມຮ່ອງທີ່ ປະຊາຊົນສ້າງຂ້ືນ, ໂດຍຂຸດເປັນທາງນ້ຳ ຈາກຮ່ອງລົງສູ່ໜອງອີກຕ່ໍໜ່ືງປ້ຳນ້ຳ 5 ແຮງມ້າ, ແລະ ທ່ໍນ້ຳຍາວ 10 ແມັດ

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

ໜອງປາ

ระบุปริมาตร ความยาว เป็นต้น (ถ้าเกี่ยวข้อง):

ຍາວ 50 ແມັດ, ກວ້າງ 20, ເລິກ 1,5 ແມັດ

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

ກີບ

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

8000.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

50000 ກີບ

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. ການຂຸດຫນອງ (ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຂຸດ) ด้วยโครงสร้าง ເດືອນ 4
2. ປ້ານຄັນນາ ด้วยโครงสร้าง ເດືອນ 4
3. ຂຸດຮ່ອງນ້ໍາຈາກຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງ ด้วยโครงสร้าง ເດືອນ 4
4. ສ້າງປະຕູໄມ້ ด้วยโครงสร้าง ເດືອນ 4
5. ເອົານ້ໍາເຂົ້າຫນອງ มาตรการอื่น ๆ ເດືອນ 5
6. ຕິດຕັ້ງປັ໊ມແລະທໍ່ສໍາລັບການໂປ້ມນ້ຳເຂົ້ານາ ด้วยการจัดการ ເດືອນ 5

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน ແຮງງານຈ້າງ ຄົນ 6.0 50000.0 300000.0 100.0
แรงงาน ແຮງງານສໍາລັບການຂຸດຂຸມຄອງຈາກນ້ໍາຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງ ຄົນ 5.0 50000.0 250000.0 100.0
แรงงาน ແຮງງານສໍາລັບການຕື່ມນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຫນອງ, ການຕິດຕັ້ງປັ໊ມແລະທໍ່ສໍາລັບການໂປມນ້ຳເຂົ້າທີ່ສູງ ຄົນ 2.0 50000.0 100000.0 100.0
อุปกรณ์ ກ່ຽວ ອັນ 2.0 25000.0 50000.0 100.0
อุปกรณ์ ລົດຈົກ ມື້ 2.0 500000.0 1000000.0 100.0
อุปกรณ์ ຈົກ ດວງ 3.0 40000.0 120000.0 100.0
อุปกรณ์ ຈັກດູດນ້ຳ ໜ່ວຍ 1.0 1200000.0 1200000.0 100.0
อุปกรณ์ ທໍ່ນ້ຳ ແມັດ 10.0 8000.0 80000.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง ໄມ້ແປ້ນ ແຜ່ນ 2.0 15000.0 30000.0 100.0
อื่น ๆ ແນວພັນປາ ໂຕ 1000.0 200.0 200000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 3330000.0

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. ແປງຄັນນາ ด้วยโครงสร้าง 1 ຄັ້ງ/ ປີ
2. ປ່ຽນປະຕູນ້ຳ ด้วยโครงสร้าง ປິລະຄັ້ງ
3. ລະບາຍນ້ຳເຂົ້ານາ ด้วยการจัดการ ກ່ອນປູກເຂົ້າ
4. ໂປມນ້ຳເຂົ້ານາ ທີ່ຢູ່ສຸງກວ່າໜອງ ด้วยการจัดการ ກ່ອນປູກເຂົ້າ
5. ການໃຫ້ອາຫານປາ ด้วยการจัดการ ວັນລະຄັ້ງ

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน ແຮງງານ ູຄົນ 4.0 50000.0 200000.0 100.0
แรงงาน ແຮງງານສໍາລັບການຂຸດຂຸມຄອງຈາກນ້ໍາຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງ ຄົນ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
แรงงาน ແຮງງານສໍາລັບການຕື່ມນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຫນອງ, ການຕິດຕັ້ງປັ໊ມແລະທໍ່ສໍາລັບການໂປມນ້ຳເຂົ້າທີ່ສູງ ຄົນ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
แรงงาน ແຮງງານໃຫ້ອາຫານປາ ຄົນ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
อุปกรณ์ ຈົກ ດວງ 2.0 40000.0 80000.0 100.0
อุปกรณ์ ຊວ້ນ ດວງ 2.0 25000.0 50000.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง ໄມ້ແປ້ນ 2.0 15000.0 30000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 510000.0

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈາຍແມ່ນ ການຈ້າງລົດຈົກ ແລະ ຄ່າແຮງງານ

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

700.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

ເດືອນ 1 - 3 ຝົນຕົກໜ້ອຍ ຮອດ ເດືອນ 4 ຝົນເລີ່ມຕົກຫຼາຍ, ຝົນຕົກຫຼາຍສຸດແມ່ນແຕ່ ເດືອນ 7-9. ແຕ່ເດືອນ10-12 ຝົນເລີ່ມຫຸຼດລົງ

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

ອຸຕຸນິຍົມ ສູນບ້ານ ດູບ

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

ອຸນຫະພູມໃນເດືອນ 5 ແມ່ນ ອຸ່ນທີ່ສຸດ ໃນຮອບປີ ສະເລ່ຍ ປະມານ 27 ອົງສາ ແລະ ເຢັນທີ່ສຸດ ແມ່ນ ເດືອນ1 ສະເລ່ຍ ປະມານ 20 ອົງສາ

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ใช่

บ่อยครั้ง:

เป็นครั้งเป็นคราว

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

ເຮັດນາໄດ້ແຕ່ລະດູດຽວ(ນາປິ) ໄດ້ 0.6ໂຕນ

หลังจาก SLM:

ເຮັດນາໄດ້2ລະດູ , ໄດ້ ຫຼາຍກ່ວາ 1ໂຕນ

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ການຜະລິດເພີ່ມຂື້ນຍ້ອນວ່າ ປັດໃຈທາງນ້ຳມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການລະບາຍນ້ຳໃສ່ນາ ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ການໃສ່ນ້ໍາຈາກຫນອງໃຫ້ຮັບປະກັນໃຫ້ການປູກເຂົ້າເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ການໃຊ້ຈັກປ້ຳນ້ໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດນາເຂົ້າທີ່ ຢູ່ສູງກ່ວາໜອງ

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ເພີ່ມຜົນຜະລິດເນ່ືອງຈາກສາມາດປູກໄດ້ 2 ລະດູ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍປາ

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ການປູກເຂົ້ານາຫນື່ງລະດູ ແມ່ນ ມີພຽງແຕ່ 6 ຫາ 8 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ, ຫຼັງຈາກເຕັກນິກນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ຊາວກະສິກອນສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ຜະລິດ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ, ຜະລິດເຂົ້າທີ່ພຽງພໍເພ່ືອລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຕະຫລອດປີ

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ນ້ໍາໃນຫນອງ ແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບການປູກເຂົ້າເຊິ່ງ ຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານໃນບ້ານ. ຫນອງໄດ້ຖືກເຕີມເຕັມ ດ້ວຍຮ່ອງທີ່ ຊາວກະສິກອນສ້າງຂ້ືນ. ເພື່ອນບ້ານສາມາດນໍາໃຊ້ນ້ໍາຈາກຮ່ອງນັ້ນໄດ້

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ການປູກເຂົ້າແມ່ນອີງໃສ່ຝົນໃນເວລາແຫ້ງແລ້ງ, ຊາວກະສິກອນ ໃຊ້ນ້ໍາຈາກໜອງ ທີ່ເຕີມເຕັມຈາກນໍ້າຫ້ວຍຜ່ານຮ່ອງ (ການເກັບກັກນ້ໍາໃນຫນອງ)

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ໃນລະດູແລ້ງດິນ ແຫ້ງແລ້ວກາຍເປັນກ້ອນ ໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາສາມາດ ຕ່ືມນ້ໍາຈາກຫນອງເພ່ືອປັບປຸງດິນແຫ້ງໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ເນ່ືອງຈາກນ້ໍາໃນຫນອງ ເມ່ືອດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ກາຍເປັນກ້ອນ, ຊາວກະສິກອນຈະປ່ອຍນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນນາເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ກະກຽມພື້ນທີ່ການປູກຝັງ

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ມີການເພີ່ມຂື້ນ ຍ້ອນຈຳພວກສັດໄດ້ມີທີ່ ຢູ່ອາໄສຈາກນ້ຳໃນໜອງປາເຊັນ: ກຸ້ງ,ຫອຍ, ກະປູ ແລະ ປາ ເປັນຕົ້ນ

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ຜົນກະທົບຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນ ຫຸຼດລົງເນ່ືອງຈາກ ເມື່ອໄພແຫ້ງແລ້ງເກີດຂື້ນ ພວກເຂົາສາມາດ ນໍາໃຊ້ນ້ໍາທີ່ກັກໄວ້ໃນຫນອງ ເພື່ອຮັບມືກັບ ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี ลดลง ดี
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูฝน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี เพิ่มขึ้น ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูฝน เพิ่มขึ้น ปานกลาง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไปอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
พายุลูกเห็บประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 90-100%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
- ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາ ໄປທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າໄດ້ທັງສອງລະດູຄື ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ
-ສາມາດລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາໄດ້
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
ທຳການຜະລິດກະສິກຳ ໃນລະດູແລ້ງໄດ້ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
ໜອງປາຕ່ຳກວ່າພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ, ການປູກເຂົ້າ ບໍ່ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄປທົ່ວພື້ນທີ່ໄດ້ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໂປມນ້ຳຂື້ນເພື່ອທຳການຜະລິດ

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

1 ຄັ້ງ

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

1 ່ທ່ານ

โมดูล